intTypePromotion=1
ADSENSE

Đèn Led - Hiệu suất năng lượng

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Khương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

45
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn này quy định mức hiệu suất năng lượng cho các bóng đèn LED có balat lắp liền có đầu điền E27 và B22 và bóng đèn LED hai đầu được thay thế bóng đèn huỳnh quang dạng ống. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đèn Led - Hiệu suất năng lượng

TCVN<br /> <br /> TIEU<br /> <br /> CHuAN<br /> <br /> QUOC<br /> <br /> TCVN 11844:2017<br /> Xu§t ban Ian 1<br /> <br /> ...<br /> <br /> DENLEDHIEU<br /> . SUAT NANG LU'ONG<br /> .<br /> LEDlampsEnergy efficiency<br /> <br /> HA NQI-<br /> <br /> 2017<br /> <br /> GIA<br /> <br /> TCVN 11844:2017<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Loi n6i d§u<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> Pharn vi ap dunq<br /> <br /> 5<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tal lifiluvien d~n<br /> <br /> 5<br /> <br /> 3<br /> <br /> Thuat ngQ>va dlnh nghTa...................<br /> <br /> 5<br /> <br /> 4<br /> <br /> Yeu cau ky thuat<br /> <br /> 6<br /> <br /> 5<br /> <br /> Phuonq phap xac dinh hieu suat nang 1U'Q'ng<br /> <br /> 8<br /> <br /> 3<br /> <br /> TCVN 11844:2017<br /> <br /> Loinoidau<br /> TCVN 11844:2017 do Ban ky thuat tieu chuan quec gia TCVNITC/E 11<br /> Chit§u sang bien soan, Tang Cl,ICTieu chu~n £)0 lU'ang chM 1U'Q'ngd~<br /> nghi, BQ Khoa hQCva Cong ngh~ cong b6.<br /> <br /> 4<br /> <br /> TIEU<br /> <br /> CHuAN<br /> <br /> QUOC<br /> <br /> GIA<br /> <br /> TCVN 11844:2017<br /> <br /> £len LEDHi~u su~t nang 1U'Q'ng<br /> LED LampsEnergy efficiency<br /> <br /> 1 Pharnvi ap dl;lng<br /> Tieu chuan nay quy djnh rmrc hieu suat nang 1U'Q'ngcho cac b6ng den LED c6 balat I~p li~n c6 dau<br /> den E27 va B22 va b6ng den LED hai dau duoc thiet k~ d~ thay th~ b6ng den huynh quang d:;tng 6ng<br /> c6 dau den G5 va G13, SLrdunq cho rnuc dich thong dunq, c6 conq suat d~n 60 W, di~n ap danh dinh<br /> khong qua 250 V.<br /> <br /> 2 Tal li~u vi~n d§n<br /> Cac tal li~u vien dan dU'&i day la can thi~t cho viec ap dunq tieu chuan nay. 86i voi cac tal Ii~u ghi narn<br /> cong b6 thi ap dunq ban duo'c neu, 86i v&i cac tal li~u khong ghi narn cong b6 thi ap dunq ban mol<br /> nhat, bao g6m ca cac sLra dOL<br /> TCVN 8782:2011 (IEC 62560:2011), Bong (fen co balat IfJpIi~n dung cho chieu sang thong dl,mg lam<br /> <br /> viec & (fi~n ep Ian han 50 V - Ouy (fjnh v~ an toen<br /> TCVN 8783:2015 (IEC 62612:2013), Bong (fen co balat IfJpIi~n dung cho chieu sang thong dl.)nglam<br /> <br /> vi~c & (fi~n ap Ian han 50 V - Yeu c~u v~ tinh nang<br /> TCVN 11843:2017<br /> <br /> (CIE S 025:2015),<br /> <br /> PhU'O'ngphap thiF nghi~m bong (fen LED, (fen (fi~n LED va<br /> <br /> mo(fun LED<br /> <br /> 3 Thu~t ngCP<br /> va dinh nghia<br /> Tieu chuan nay SLrdl:lng cac thu';'t ngCi'va djnh nghTa dU'&i day.<br /> <br /> 3.1<br /> Bong dim LED co balat lap lien (self-ballasted LED lamp)<br /> B6ng den tich hQ'p khong th~ thao rai rna khong bi hong, c6 cac dau den, ngu6n sang LED va cac be:><br /> phc;.nhQ'p thanh khac can thi~t d~ On dinh lam vi~e ella ngu6n sang.<br /> [NGUON: TCVN 8782 (IEC 62560)].<br /> <br /> 5<br /> <br /> TCVN 11844:2017<br /> <br /> 3.2<br /> B6ng dim LED hai d~u dung d~ thay th~ (double-capped retrofit LED lamp)<br /> B6ng den LED c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2