intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án Điện tử Công suất: Thiết kế mạch chỉnh lưu cầu 3 pha động cơ một chiều

Chia sẻ: Sinh Huynh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

1.126
lượt xem
353
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án Điện tử Công suất: Thiết kế mạch chỉnh lưu cầu 3 pha động cơ một chiều có nội dung trình bày về: tổng quan điều chỉnh, tổng quan về phương án đã chọn, tính chọn mạch tự động, tính chọn mạch điều khiển, tính chọn mạch bảo vệ, thiết kế hệ thống chỉnh lưu - động cơ nhiệt một chiều. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án Điện tử Công suất: Thiết kế mạch chỉnh lưu cầu 3 pha động cơ một chiều

 1. Đồ án Điện tử Công suất GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA ĐIỆN BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT Đề tài: Thiết kế mạch chỉnh lưu cầu 3 pha Động cơ một chiều GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : NGUYỄN MẠNH HÀ SINH VIÊN THỰC HIỆN : LÊ VĂN NGHĨA MÃ SINH VIÊN : 105110055 NHÓM : 40 ĐÀ NẴNG 5/2012 SVTH: LÊ VĂN NGHĨA Trang: 1
 2. Đồ án Điện tử Công suất GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ GIỚI THIỆU Ngµy nay cïng víi viÖc ph¸t triÓn m¹nh mÏ c¸c øng dông cña khoa häc kü thuËt trong c«ng nghiÖp, ®Æc biÖt lµ trong c«ng nghiÖp ®iÖn - ®iÖn tö th× c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö cã c«ng suÊt lín còng ®­îc chÕ t¹o ngµy cµng nhiÒu. Vµ ®Æc biÖt c¸c øng dông cña nã vµo c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n vµ ®êi sèng hµng ngµy ®· vµ ®ang ®­îc ph¸t triÓn hÕt søc m¹nh mÏ. Tuy nhiªn ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ngµy cµng nhiÒu vµ phøc t¹p cña c«ng nghiÖp th× ®iÖn tö c«ng suÊt lu«n ph¶i nghiªn cøu ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p tèi ­u nhÊt. §Æc biÖt víi chñ tr­¬ng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ cña Nhµ n­íc, c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp cÇn ph¶i thay ®æi, n©ng cao ®Ó ®­a c«ng nghÖ tù ®éng ®iÒu khiÓn vµo trong s¶n xuÊt. Do ®ã ®ßi hái ph¶i cã thiÕt bÞ vµ ph­¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn an toµn, chÝnh x¸c. §ã lµ nhiÖm vô cña ®iÖn tö c«ng suÊt cÇn ph¶i gi¶i quyÕt. §Ó gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò nµy th× n­íc ta cÇn ph¶i cã ®éi ngò thiÕt kÕ ®iÖn tö c«ng suÊt. Lµ sinh viªn ngµnh TỰ ĐỘNG HÓA cÇn ph¶i tù trang bÞ cho m×nh cã mét tr×nh ®é vµ tÇm hiÓu biÕt s©u réng. ChÝnh v× vËy ®å ¸n m«n häc ®iÖn tö c«ng suÊt lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt cho mçi sinh viªn Tự động hóa. §ã lµ ®iÒu kiÖn ®Ó cho sinh viªn tù t×m hiÓu vµ nghiªn cøu kiÕn thøc vÒ ®iÖn tö c«ng suÊt. MÆc dï vËy, víi sinh viªn n¨m thø 4 cßn ®ang ngåi trong ghÕ nhµ tr­êng th× kinh nghiÖm thùc tÕ cßn ch­a cã nhiÒu, do ®ã cÇn ph¶i cã sù h­íng dÉn gióp ®ì cña thÇy gi¸o. Qua ®©y cho em ®­îc göi lêi c¶m ¬n tíi thÇy NGUYỄN MẠNH HÀ ®· tËn t×nh chØ dÉn, gióp em hoµn thµnh tèt ®å ¸n m«n häc nµy. Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: LÊ VĂN NGHĨA ĐT: 0988.312.362 SVTH: LÊ VĂN NGHĨA Trang: 2
 3. Đồ án Điện tử Công suất GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ Phaàn I: TOÅNG QUAN VEÀ ÑIEÀU CHÆNH I. KHAÙI NIEÄM CHUNG: 1. Ñònh nghóa: Ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô laø duøng caùc bieän phaùp nhaân taïo ñeå thay ñoåi caùc thoâng soá nguoàn nhö ñieän aùp hay caùc thoâng soá maïch nhö ñieän trôû phuï, thay ñoåi töø thoâng… Töø ñoù taïo ra caùc ñaëc tính cô môùi ñeå coù nhöõng toác ñoä laøm vieäc môùi phuø hôïp vôùi yeâu caàu. Coù hai phöông phaùp ñeå ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô:  Bieán ñoåi caùc thoâng soá cuûa boä phaän cô khí töùc laø bieán ñoåi tyû soá truyeàn chuyeån tieáp töø truïc ñoäng cô ñeán cô caáu maùy saûn suaát.  Bieán ñoåi toác ñoä goùc cuûa ñoäng cô ñieän. Phöông phaùp naøy laøm giaûm tính phöùc taïp cuûa cô caáu vaø caûi thieän ñöôïc ñaëc tính ñieàu chænh. Vì vaäy, ta khaûo saùt söï ñieàu chænh toác ñoä theo phöông phaùp thöù hai. Ngoaøi ra caàn phaân bieät ñieàu chænh toác ñoä vôùi söï töï ñoäng thay ñoåi toác ñoä khi phuï taûi thay ñoåi cuûa ñoäng cô ñieän. Veà phöông dieän ñieàu chænh toác ñoä, ñoäng cô ñieän moät chieàu coù nhieàu öu vieät hôn so vôùi caùc loaïi ñoäng cô khaùc. Khoâng nhöõng noù coù khaû naêng ñieàu chænh toác ñoä deã daøng maø caáu truùc maïch ñoäng löïc, maïch ñieàu khieån ñôn giaûn hôn, ñoàng thôøi laïi ñaït chaát löôïng ñieàu chænh cao trong daõy ñieàu chænh toác ñoä roäng. 2. Caùc chæ tieâu kyõ thuaät ñeå ñaùnh giaù heä thoáng ñieàu chænh toác ñoä: Khi ñieàu chænh toác ñoä cuûa heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän ta caàn chuù yù vaø caên cöù vaøo caùc chæ tieâu sau ñaây ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän: a) Höôùng ñieàu chænh toác ñoä: Höôùng ñieàu chænh toác ñoä laø ta coù theå ñieàu chænh ñeå coù ñöôïc toác ñoä lôùn hôn hay beù hôn so vôùi toác ñoä cô baûn laø toác ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô ñieän treân ñöôøng ñaëc tính cô töï nhieân. b) Phaïm vi ñieàu chænh toác ñoä (Daõy ñieàu chænh): Phaïm vi ñieàu chænh toác ñoä D laø tæ soá giöõa toác ñoä lôùn nhaát nmax vaø toác ñoä beù nhaát nmin maø ngöôøi ta coù theå ñieàu chænh ñöôïc taïi giaù trò phuï taûi laø ñònh möùc: D = nmax/nmin. Trong ñoù: - nmax: ñöôïc giôùi haïn bôûi ñoä beàn cô hoïc. SVTH: LÊ VĂN NGHĨA Trang: 3
 4. Đồ án Điện tử Công suất GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ - nmin: ñöôïc giôùi haïn bôûi phaïm vi cho pheùp cuûa ñoäng cô, thoâng thöôøng ngöôøi ta choïn nmin laøm ñôn vò. Phaïm vi ñieàu chænh caøng lôùn thì caøng toát vaø phuï thuoäc vaøo yeâu caàu cuûa töøng heä thoáng, khaû naêng töøng phöông phaùp ñieàu chænh. c) Ñoä cöùng cuûa ñaëc tính cô khi ñieàu chænh toác ñoä: Ñoä cöùng:  = M/n. Khi  caøng lôùn töùc M caøng lôùn vaø n nhoû nghóa laø ñoä oån ñònh toác ñoä caøng lôùn khi phuï taûi thay ñoåi nhieàu. Phöông phaùp ñieàu chænh toác ñoä toát nhaát laø phöông phaùp maø giöõ nguyeân hoaëc naâng cao ñoä cöùng cuûa ñöôøng ñaëc tính cô. Hay noùi caùch khaùc  caøng lôùn thì caøng toát. d) Ñoä baèng phaúng hay ñoä lieân tuïc trong ñieàu chænh toác ñoä: Trong phaïm vi ñieàu chænh toác ñoä, coù nhieàu caáp toác ñoä. Ñoä lieân tuïc khi ñieàu chænh toác ñoä  ñöôïc ñaùnh giaù baèng tæ soá giöõa hai caáp toác ñoä keà nhau:  = ni/ni+1 trong ñoù: - ni: Toác ñoä ñieàu chænh ôû caáp thöù i. - ni + 1: Toác ñoä ñieàu chænh ôû caáp thöù ( i + 1 ). Vôùi ni vaø ni + 1 ñeàu laáy taïi moät giaù trò moâmen naøo ñoù.  tieán caøng gaàn 1 caøng toát, phöông phaùp ñieàu chænh toác ñoä caøng lieân tuïc. Luùc naøy hai caáp toác ñoä baèng nhau, khoâng coù nhaûy caáp hay coøn goïi laø ñieàu chænh toác ñoä voâ caáp.   1 : Heä thoáng ñieàu chænh coù caáp. e) Toån thaát naêng löôïng khi ñieàu chænh toác ñoä: Heä thoáng truyeàn ñoäng ñieän coù chaát löôïng cao laø moät heä thoáng coù hieäu suaát laøm vieäc cuûa ñoäng cô  laø cao nhaát khi toån hao naêng löôïng P phuï ôû möùc thaáp nhaát. f) Tính kinh teá cuûa heä thoáng khi ñieàu chænh toác ñoä: Heä thoáng ñieàu chænh toác ñoä truyeàn ñoäng ñieän coù tính kinh teá cao nhaát laø moät heä thoáng ñieàu chænh phaûi thoûa maõn toái ña caùc yeâu caàu kyõ thuaät cuûa heä thoáng. Ñoàng thôøi heä thoáng phaûi coù giaù thaønh thaáp nhaát, chi phí baûo quaûn vaän haønh thaáp nhaát, söû duïng thieát bò phoå thoâng nhaát vaø caùc thieát bò maùy moùc coù theå laép raùp laãn cho nhau. II. ÑAËC TÍNH CÔ CUÛA ÑOÄNG CÔ ÑIEÄN: 1. Ñaëc tính cô cuûa ñoäng cô ñieän moät chieàu kích töø ñoäc laäp: Khi nguoàn ñieän moät chieàu coù coâng suaát voâ cuøng lôùn vaø ñieän aùp khoâng ñoåi thì maïch kích töø thöôøng maéc song song vôùi maïch phaàn öùng, luùc naøy ñoäng cô ñöôïc goïi laø ñoäng cô kích töø song song. Uæ SVTH: LÊ VĂN NGHĨA Rf Trang: 4 E CKT RKT
 5. Đồ án Điện tử Công suất GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ Uæ CKT RKT IKT Rf E I Sô ñoà noái daây cuûa ñoäng cô Sô ñoà noái daây cuûa ñoäng cô kích töø song song kích töø ñoäc laäp Khi nguoàn ñieän moät chieàu coù coâng suaát khoâng ñuû lôùn thì maïch ñieän phaàn öùng vaø maïch kích töø maéc vaøo hai nguoàn moät chieàu ñoäc laäp vôùi nhau, luùc naøy ñoäng cô ñöôïc goïi laø ñoäng cô kích töø ñoäc laäp. a) Phöông trình ñaëc tính cô: Theo sô ñoà treân coù theå vieát phöông trình caân baèng ñieän aùp cuûa maïch phaàn öùng nhö sau: Uö = Eö + (Rö + Rt)Iö (1-1) trong ñoù: Uö _ ñieän aùp phaàn öùng.(V) Eö _ söùc ñieän ñoäng phaàn öùng.(V) Rö _ ñieän trôû cuûa maïch phaàn öùng.(  ) Rt _ ñieän trôû phuï trong maïch phaàn öùng.(  ) Iö _ doøng ñieän maïch phaàn öùng.(A) Vôùi Rö = rö + rcf + ri + rct rö _ ñieän trôû cuoän daây phaàn öùng. rcf _ ñieän trôû cuoän cöïc töø phuï. rb _ ñieän trôû cuoän buø. rct _ ñieän trôû tieáp xuùc cuûa choåi ñieän. Söùc ñieän ñoäng Eö cuûa phaàn öùng ñoäng cô ñöôïc xaùc ñònh theo bieåu thöùc: pN Eö    K (1-2) 2a trong ñoù: p _ soá ñoâi cöïc töø chính, N _ soá thanh daãn taùc duïng cuûa cuoän daây phaàn öùng. a _ soá ñoâi maïch nhaùnh song song cuûa cuoän daây phaàn öùng,  _ töø thoâng kích töø döôùi moät cöïc töø, Wb.  _ toác ñoä goùc, rad/s. SVTH: LÊ VĂN NGHĨA Trang: 5
 6. Đồ án Điện tử Công suất GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ pN K _ heä soá caáu taïo cuûa ñoäng cô. 2a Neáu bieåu dieãn söùc ñieän ñoäng theo toác ñoä quay n (vong/phuùt) thì E ö  K c n (1-3) 2n n vaø   60 9.55 pN Vì vaäy Eö  n 60a pN Kc  : Heä soá söùc ñieän ñoäng cuûa ñoäng cô, 60a K Kc   0.105K . 9.55 Töø ñoù ta coù: U R  Rf  ö  ö  Iö (1-4) K K ñaây laø phöông trình ñaëc tính cô ñieän cuûa ñoäng cô. Maët khaùc moâmen ñieän töø Mñt cuûa ñoäng cô ñöôïc xaùc ñònh bôûi: Mñt = K  Iö (1-5) M ñt suy ra Iö  K thay giaù trò Iö vaøo (1-4) ta ñöôïc: Uö Rö  Rf   .M ñt (1-6) K K 2 Neáu boû qua caùc toån thaát cô vaø toån thaát theùp thì moâmen cô treân truïc ñoäng cô baèng moâmen ñieän töø, ta kyù hieäu laø M. Nghóa laø Mñt = Mcô = M. U ö R ö  Rf   .M (1-7) K K 2 Ñaây laø phöông trình ñaëc tính cô cuûa ñoäng cô ñieän moät chieàu kích töø ñoäc laäp. Giaû thieát phaàn öùng ñöôïc buø ñuû, töø thoâng cuûa ñoäng cô   const , thì caùc phöông trình ñaëc tính cô ñieän (1-4) vaø phöông trình ñaëc tính cô (1-7) laø tuyeán tính. Ñoà thò cuûa chuùng ñöôïc bieåu dieãn treân hình laø nhöõng ñöôøng thaúng. SVTH: LÊ VĂN NGHĨA Trang: 6
 7. Đồ án Điện tử Công suất GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ   o o ñm ñm Iâm Inm I Mâm Mnm M Ñaëc tính cô ñieän cuûa ñoäng cô ñieän Ñaëc tính cô cuûa ñoäng cô ñieän moät chieàu kích töø ñoäc laäp. moät chieàu kích töø ñoäc laäp. Theo caùc ñoà thò treân, khi Iö = 0 hoaëc M = 0 ta coù: U   ö  o (1-8) K o ñöôïc goïi laø toác ñoä khoâng taûi lyù töôûng cuûa ñoäng cô. Coøn khi o  0 ta coù: U Iö   I nm (1-9) Rö  Rf vaø M  KI nm  M nm (1- 10) Inm , Mnm ñöôïc goïi laø doøng ñieän ngaén maïch vaø moâmen ngaén maïch. Maët khaùc, phöông trình ñaëc tính (1-4), (1-7) cuõng coù theå ñöôïc vieát ôû daïng: U R  ö  .I ö  o   (1- K K 11) Uö R   .M  o   (1- K K 2 12) trong ñoù: Uö R  R ö  R f .o  K SVTH: LÊ VĂN NGHĨA Trang: 7
 8. Đồ án Điện tử Công suất GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ R R   .I ö  .M K K 2  ñöôïc goïi laø ñoä suït toác ñoä öùng vôùi giaù trò cuûa M. Ta coù theå bieåu dieãn ñaëc tính cô ñieän vaø ñaëc tính cô trong heä ñôn vò töông ñoái, vôùi ñieàu kieän töø thoâng laø ñònh möùc    ñm  ,   I M R trong ñoù   ,I  ,M  , R  o I ñm M ñm R cb U ñm ( R cb  ñöôïc goïi laø ñieän trôû cô baûn). I ñm Töø (1-4), (1-7) ta vieát ñöôïc ñaëc tính cô ñieän vaø ñaëc tính cô ôû ñôn vò töông ñoái:   1  R  I  (1-    13)   1 R M (1-14) 2. Xeùt aûnh höôûng caùc tham soá ñeán ñaëc tính cô: Töø phöông trình ñaëc tính cô (1-7) ta thaáy coù ba tham soá aûnh höôûng ñeán ñaëc tính cô: töø thoâng ñoäng cô  , ñieän aùp phaàn öùng Uö vaø ñieän trôû phaàn öùng ñoäng cô. Ta laàn löôït xeùt aûnh höôûng cuûa töøng tham soá ñoù. a) AÛnh höôûng cuûa ñieän trôû phaàn öùng: Giaû thieát Uö = Uñm = const vaø    ñm  const . Muoán thay ñoåi ñieän trôû maïch phaàn öùng ta noái theâm ñieän trôû phuï Rt vaøo maïch phaàn öùng. Trong tröôøng hôïp naøy toác ñoä khoâng taûi lyù töôûng: U ñm o   const K ñm 2 Ñoä cöùng cuûa ñaëc tính cô: M   K ñm   var  R ö  Rf Khi Rt caøng lôùn,  caøng nhoû nghóa laø ñaëc tính cô caøng doác. ÖÙng vôùi Rf = 0 ta coù ñaëc tính cô töï nhieân:  TN   K ñm 2 (1- Rö 17) SVTH: LÊ VĂN NGHĨA Trang: 8
 9. Đồ án Điện tử Công suất GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ TN coù giaù trò lôùn nhaát neân ñaëc tính cô töï nhieân coù ñoä cöùng hôn taát caû caùc ñöôøng ñaëc tính coù ñieän trôû phuï. Nhö vaäy khi thay ñoåi ñieän trôû phuï Rf ta ñöôïc moät hoï ñaëc tính bieán trôû coù daïng nhö hình veõ.  o TN(Rn) Rf 1 Rf 2 Rf 3 Mc M Rf 4 Hình veõ: Caùc ñaëc tính cuûa ñoäng cô moät chieàu kích töø ñoäc laäp khi thay ñoåi ñieän trôû phuï maïch phaàn öùng ÖÙng vôùi moät phuï taûi Mc naøo ñoù, neáu Rf caøng lôùn thì toác ñoä cô caøng giaûm, ñoàng thôøi doøng ñieän ngaén maïch vaø moâmen ngaén maïch cuõng giaûm. Cho neân ngöôøi ta thöôøng söû duïng phöông phaùp naøy ñeå haïn cheá doøng ñieän vaø ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô phía döôùi toác ñoä cô baûn. b) AÛnh höôûng cuûa ñieän aùp phaàn öùng: Giaû thieát töø thoâng    ñm  const , ñieän trôû phaàn öùng Rö = const. Khi thay ñoåi ñieän aùp theo höôùng giaûm so vôùi Uñm , ta coù: Ux Toác ñoä khoâng taûi: ox   var K ñm Ñoä cöùng ñaëc tính cô:  K ñm 2  const . Rö Nhö vaäy khi thay ñoåi ñieän aùp ñaët vaøo phaàn öùng ñoäng cô ta ñöôïc moät hoï ñaëc tính cô song song vôùi ñaëc tính cô töï nhieân.  o TN Uâm SVTH: LÊ VĂN NGHĨA Trang: 9 U1 U2
 10. Đồ án Điện tử Công suất GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ 01 02 03 04 Hình veõ: Caùc ñaëc tính cuûa ñoäng cô moät chieàu kích töø ñoäc laäp khi giaûm aùp ñaët vaøo phaàn öùng ñoäng cô. Ta thaáy raèng khi thay ñoåi ñieän aùp (giaûm aùp) thì moâmen ngaén maïch, doøng ñieän ngaén maïch cuûa ñoäng cô giaûm vaø toác ñoä cuõng giaûm öùng vôùi moät phuï taûi nhaát ñònh. Do ñoù phöông phaùp naøy cuõng ñöôïc söû duïng ñeå ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô vaø haïn cheá doøng ñieän khi khôûi ñoäng. c) AÛnh höôûng cuûa töø thoâng: Giaû thieát ñieän aùp phaàn öùng Uö = Uñm =const. Ñieän trôû phaàn öùng Rö = const. Muoán thay ñoåi töø thoâng ta thay ñoåi doøng ñieän kích töø Ikt ñoäng cô. Trong tröôøng hôïp naøy: U ñm Toác ñoä khoâng taûi: ox   var K x Ñoä cöùng ñaëc tính cô:  K x 2  var . Rö Do caáu taïo cuûa ñoäng cô ñieän, thöïc teá thöôøng ñieàu chænh giaûm töø thoâng. Neân khi töø thoâng giaûm thì  ox taêng, coøn  seõ giaûm. Ta coù moät hoï ñaëc tính cô vôùi ox taêng daàn vaø ñoä cuûa ñaëc tính giaûm daàn khi giaûm töø thoâng. Ta nhaän thaáy raèng khi thay ñoåi töø thoâng: U ñm Doøng ñieän ngaén maïch: I nm   const Rö Moâmen ngaén maïch: M nm  K x I nm  var SVTH: LÊ VĂN NGHĨA Trang: 10
 11. Đồ án Điện tử Công suất GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ Caùc ñaëc tính cô ñieän vaø ñaëc tính cô cuûa ñoäng cô khi giaûm töø thoâng ñöôïc bieåu dieãn nhö hình veõ:    02  02 2 01  2 01 0 1 0 1  ñm TN Mc  ñm , TN Inm I Mnm2 Mnm1 Mnm M Hình veõ: Ñaëc tính cô ñieän vaø ñaëc tính cô cuûa ñoäng cô ñieän moät chieàu kích töø ñoäc laäp Vôùi daïng moâmen cuûa phuï taûi Mc thích hôïp vôùi cheá ñoä laøm vieäc cuûa ñoäng cô thì khi giaûm töø thoâng toác ñoä ñoäng cô taêng leân. III. TOÅNG QUAN VEÀ ÑIEÀU CHÆNH:  Ñoäng cô ñieän moät chieàu coù nhieàu öu ñieåm so vôùi caùc ñoäng cô khaùc, khoâng nhöõng coù khaû naêng ñieàu chænh toác ñoä deã daøng maø caáu truùc maïch ñieàu khieån ñôn giaûn.  Ñeå ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô ñieän 1 chieàu trong thöïc teá coù 2 phöông phaùp: . Ñieàu chænh ñieän aùp caáp cho phaàn öùng ñoäng cô . Ñieàu chænh ñieän aùp caáp cho maïch kích töø cuûa ñoäng cô SVTH: LÊ VĂN NGHĨA Trang: 11
 12. Đồ án Điện tử Công suất GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ  Ñoái vôùi maùy ñieän nhieàu khi giöõ töø thoâng khoâng ñoåi vaø ñieàu chænh ñieän aùp treân phaàn öùng thì moâmen seõ thay ñoåi. Do ñoù ñoù toác ñoä seõ thay ñoåi.  Ñeå ñieàu chænh ñieän aùp phaàn öùn g ta phaûi duøng nhöõng boä nguoàn ñieän aùp nhö maùy phaùt 1 chieàu, boä bieán ñoåi van hay khueách ñaïi töø.  Boä bieán ñoåi BD duøng ñeå bieán ñoåi doøng ñieän xoay chieàu cuûa löôùi thaønh doøng 1 chieàu vaø ñieàu chænh giaù trò suaát ñieän ñoäng Eb cuûa noù theo yeâu caàu veà caùc chæ tieâu kó thuaät vaø naêng löôïng, phöông phaùp ñieàu aùp ñöôïc ñaùnh giaù toát. Tröôùc heát noù laø phöông phaùp ñieàu chænh trieät ñeå, nghóa laø noù coù theå ñieàu chænh toác ñoä trong baát kyø vuøng taûi naøo, keå caû khi khoâng taûi lyù töôûng. Phöông phaùp naøy ñaûm baûo ñöôïc sai soá toác ñoä nhoû, khaû naêng quaù taûi lôùn, daûi ñieàu chænh roäng vaø toån naêng löôïng ít.  Maët khaùc, vì phaàn töû ñieàu chænh ñaët trong maïch ñieàu khieån cuûa boä bieán ñoåi vaø maïch coù coâng suaát nhoû neân tính ñieàu khieån cao, thao taùc nheï nhaøng vaø coù khaû naêng caûi thieän heä thaønh töï ñoäng voøng kín.  Nhöôïc ñieåm lôùn nhaát cuûa phöông phaùp ñieàu aùp laø phaûi duøng boä bieán ñoåi ñieàu khieån khaù phöùc taïp neân voán ñaàu tö cô baûn cao vaø vaän haønh phí cao.  Tuy nhieân, nhôø nhöõng öu ñieåm ñaõ neâu, phöông phaùp naøy taïo ra cho maùy saûn xuaát moät naêng suaát cao, ñoàng thôøi toån thaát naêng löôïng ít neân thôøi gian hoaøn voán nhanh. Do ñoù phöông phaùp ñieàu aùp ñöôïc söû duïng roäng raõi, chính vì vaäy noù ñem laïi cho ñoäng cô 1 chieàu moät vò trí quan troïng trong thöïc teá maø maùy ñieän xoay chieàu raát khoù caïnh tranh.  Caáu truùc maïch ñoäng löïc cuûa heä truyeàn ñoäng ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô ñieän 1 chieàu bao giôø cuõng caàn coù boä bieán ñoåi. Caùc boä bieán ñoåi naøy caáp cho phaàn öùng cuûa ñoäng cô hoaëc maïch kích töø cuûa ñoäng cô. Hieän nay, trong coâng nghieäp söû duïng caùc boä bieán ñoåi chính:  Boä bieán ñoåi maùy ñieän goàm: ñoäng cô sô caáp keùo maùy phaùt 1 chieàu hoaëc maùy ñieän khueách ñaïi (KÑM)  Boä bieán ñoåi ñieän töø: khueách ñaïi töø (KÑT)  Boä bieán ñoåi chænh löu baùn daãn : chænh löu Tiristor (CLT)  Boä bieán ñoåi xung aùp 1 chieàu: Tiristor hoaëc Transitor (BBÑXA) Töông öùng vôùi vieäc söû duïng caùc boä bieán ñoåi maø ta coù caùc heä truyeàn ñoäng nhö:  Heä truyeàn ñoäng maùy phaùt – ñoäng cô (F – Ñ)  Heä truyeàn ñoäng maùy ñieän khueách ñaïi – ñoäng cô (MÑKÑ – Ñ)  Heä truyeàn ñoäng khueách ñaïi töø – ñoäng cô (KÑT – ÑC)  Heä truyeàn ñoäng chænh löu Tiristor – ñoäng cô (T – Ñ)  Heä truyeàn ñoäng xung aùp – ñoäng cô (XA – ÑC). Theo caáu truùc maïch ñieàu khieån caùc heä truyeàn ñoäng, ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô moät chieàu coù loaïi ñieàu khieån theo maïch chính (ta coù heä truyeàn ñoäng ñieàu chænh töï ñoäng) vaø loaïi ñieàu khieån maïch hôû (heä truyeàn ñoäng ñieàu khieån “hôû”). Heä ñieàu chænh töï ñoäng truyeàn ñoäng ñieän coù caáu truùc phöùc taïp, SVTH: LÊ VĂN NGHĨA Trang: 12
 13. Đồ án Điện tử Công suất GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ nhöng coù chaát löôïng ñieàu chænh cao vaø daûi ñieàu chænh roäng hôn so vôùi heä truyeàn ñoäng “hôû”. Ngoaøi ra caùc heä truyeàn ñoäng ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô moät chieàu coøn ñöôïc phaân loaïi theo truyeàn ñoäng coù ñaûo chieàu quay vaø khoâng ñaûo chieàu quay. Ñoàng thôøi tuøy thuoäc vaøo caùc phöông phaùp haõm, ñaûo chieàu maø ta coù truyeàn ñoäng laøm vieäc ôû moät goùc phaàn tö, hai goùc phaàn tö vaø boán goùc phaàn tö. Trong phaàn naøy, chuùng ta nghieân cöùu caùc tính chaát toång quaùt, cuõng nhö tính chaát rieâng cuûa töøng heä truyeàn ñoäng ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô moät chieàu. 1. Nguyeân lyù ñieàu chænh ñieän aùp phaàn öùng: Ñeå ñieàu chænh ñieän aùp phaàn öùng ñoäng cô moät chieàu caàn coù thieát bò nguoàn nhö maùy phaùt ñieän moät chieàu kích töø ñoäc laäp, caùc boä chænh löu ñieàu khieån v.v... Caùc thieát bò nguoàn naøy coù chöùc naêng bieán naêng löôïng ñieän xoay chieàu thaønh moät chieàu coù söùc ñieän ñoäng Eb ñieàu chænh ñöôïc nhôø tín hieäu ñieàu khieån Uñk . Vì laø nguoàn coù coâng suaát höõu haïn so vôùi ñoäng cô neân caùc boä bieán ñoåi naøy coù ñieän trôû trong Rb vaø ñieän caûm Lc khaùc khoâng. ~ Rb Ræâ LK uâk BBÂ Eb(uâk) u Eæ Â Hình: Sô ñoà khoái vaø sô ñoà thay theá ôû cheá ñoä xaùc laäp ÔÛ cheá ñoä xaùc laäp coù theå vieát ñöôïc phöông trình ñaëc tính cuûa heä thoáng nhö sau: Eb – Eö = Iö(Rb + Röñ) Eb R  R öñ   b .I ö K . ñm K . ñm M   o U ñk    Vì töø thoâng cuûa ñoäng cô ñöôïc giöõ khoâng ñoåi neân ñoä cöùng ñaëc tính cô cuõng khoâng ñoåi, coøn toác ñoä khoâng taûi lyù töôûng thì tuøy thuoäc vaøo giaù trò ñieän aùp ñieàu khieån Uñk cuûa heä thoáng, do ñoù coù theå noùi phöông phaùp ñieàu chænh naøy laø trieät ñeå. SVTH: LÊ VĂN NGHĨA Trang: 13
 14. Đồ án Điện tử Công suất GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ Ñeå xaùc ñònh giaûi ñieàu chænh toác ñoä ta ñeå yù raèng toác ñoä lôùn nhaát cuûa heä thoáng bò chaën bôûi ñaëc tính cô baûn, laø ñaëc tính öùng vôùi ñieän aùp phaàn öùng ñònh möùc vaø töø thoâng cuõng ñöôïc giöõ ôû giaù trò ñònh möùc. Toác ñoä nhoû nhaát cuûa daûi ñieàu chænh bò giôùi haïn bôûi yeâu caàu veà sai soá toác ñoä vaø veà moâmen khôûi ñoäng. Khi moâmen taûi laø ñònh möùc thì caùc giaù trò lôùn nhaát vaø nhoû nhaát cuûa toác ñoä laø: M  max  o max  ñm  M ñm  min  o min   Ñeå thoûa maõn khaû naêng quaù taûi thì ñaëc tính thaáp nhaát cuûa daûi ñieàu chænh phaûi coù moâmen ngaén maïch laø: M nm min  M c max  K M .M ñm , trong ñoù KM laø heä soá quaù taûi veà moâmen. Vì hoï ñaëc tính cô laø caùc ñöôøng thaúng song song nhau, neân ñònh nghóa veà ñoä cöùng ñaëc tính cô coù theå vieát: 1 M ñm  min  M nm min  M ñm   K M  1   M ñm o max .  o max  1  M ñm D  K M  1M ñm /  KM 1  o max  max ñk1 ñki M,I 0 Mâm Mnm min Hình: Xaùc ñònh phaïm vi ñieàu chænh SVTH: LÊ VĂN NGHĨA Trang: 14
 15. Đồ án Điện tử Công suất GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ Vôùi moät cô caáu maùy cuï theå thì caùc giaù trò o max , Mñm, KM laø xaùc ñònh, vì vaäy phaïm vi ñieàu chænh D phuï thuoäc tuyeán tính vaøo giaù trò cuûa ñoä cöùng  . Khi ñieàu chænh ñieän aùp phaàn öùng ñoäng cô baèng caùc thieát bò nguoàn ñieàu chænh thì ñieän trôû toång maïch phaàn öùng gaáp khoaûng hai laàn ñieän trôû phaàn öùng ñoäng cô. Do ñoù coù theå tính sô boä ñöôïc: o max .  / M ñm  10 Vì theá vôùi taûi coù ñaëc tính moâmen khoâng ñoåi thì giaù trò phaïm vi ñieàu chænh toác ñoä cuõng khoâng vöôït quaù 10. Ñoái vôùi caùc maùy coù yeâu caàu cao veà daûi ñieàu chænh vaø ñoä chính xaùc duy trì toác ñoä laøm vieäc thì vieäc söû duïng caùc heä thoáng “hôû” nhö treân laø khoâng thoûa maõn ñöôïc. Trong phaïm vi phuï taûi cho pheùp coù theå coi caùc ñaëc tính cô tónh cuûa truyeàn ñoäng moät chieàu kích töø ñoäc laäp laø tuyeán tính. Khi ñieàu chænh ñieän aùp phaàn öùng thì ñoä cöùng caùc ñaëc tính cô trong toaøn daûi ñieàu chænh laø nhö nhau, do ñoù ñoä suït toác töông ñoái seõ ñaït giaù trò lôùn nhaát taïi ñaëc tính thaáp nhaát cuûa daûi ñieàu chænh. Hay noùi caùch khaùc, neáu taïi ñaëc tính cô thaáp nhaát cuûa daûi ñieàu chænh maø sai soá toác ñoä khoâng vöôït quaù giaù trò sai soá cho pheùp, thì heä truyeàn ñoäng seõ laøm vieäc vôùi sai soá luoân nhoû hôn sai soá cho pheùp trong toaøn boä daûi ñieàu chænh. Sai soá töông ñoái cuûa toác ñoä ôû ñaëc tính cô thaáp nhaát laø: o min  min  s  o min o min M ñm s  s cp  .o min Vì caùc giaù trò Mñm, o min , scp laø xaùc ñònh neân coù theå tính ñöôïc giaù trò toái thieåu cuûa ñoä cöùng ñaëc tính cô sao cho sai soá khoâng vöôït quaù giaù trò cho pheùp. Ñeå laøm vieäc naøy, trong ña soá caùc tröôøng hôïp caàn xaây döïng caùc heä truyeàn ñoäng ñieän kieåu voøng kín. Trong suoát quaù trình ñieàu chænh ñieän aùp phaàn öùng thì töø thoâng kích töø ñöôïc giöõ nguyeân, do ñoù moâmen taûi cho pheùp cuûa heä seõ laø khoâng ñoåi: M c.cp  K ñm .I ñm  M ñm Phaïm vi ñieàu chænh toác ñoä vaø moâmen naèm trong hình chöõ nhaät bao bôûi caùc ñöôøng thaúng   ñm , M  M ñm vaø caùc truïc toïa ñoä. Toån hao naêng löôïng chính laø toån hao trong maïch phaàn öùng neáu boû qua caùc toån hao khoâng ñoåi trong heä. SVTH: LÊ VĂN NGHĨA Trang: 15
 16. Đồ án Điện tử Công suất GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ Eb = Eö + Iö (Rb + Röñ), IöEb = IöEö + Iö2(Rb + Röñ). Neáu ñaët Rb + Röñ = R thì hieäu suaát bieán ñoåi naêng löôïng cuûa heä seõ laø: Iö Eö  ö  2  I ö E ö  I ö R   MR K ñm 2  ö     MR Khi laøm vieäc ôû cheá ñoä xaùc laäp ta coù moâmen do ñoäng cô sinh ra ñuùng baèng moâmen taûi treân truïc: M* = Mc* vaø gaàn ñuùng coi ñaëc tính cô cuûa phuï   taûi laø M    c x thì  ö      R  .  x 1   ñm 1 0 x= -1 x= M ö 1 Mâm Hình: Quan heä giöõa hieäu suaát truyeàn ñoäng vaø toác ñoä vôùi caùc loaïi taûi khaùc nhau. Hình treân moâ taû quan heä giöõa hieäu suaát vaø toác ñoä laøm vieäc trong caùc tröôøng hôïp ñaëc tính taûi khaùc nhau. Ñieàu chænh toác ñoä baèng caùch thay ñoåi ñieän aùp phaàn öùng laø raát thích hôïp trong caùc tröôøng hôïp moâmen taûi laø haèng soá trong toaøn daûi ñieàu chænh. Cuõng thaáy raèng khoâng neân noái theâm ñieän trôû phuï vaøo maïch phaàn öùng vì nhö vaäy seõ laøm giaûm ñaùng keå hieäu suaát cuûa heä. 2. Nguyeân lyù ñieàu chænh töø thoâng ñoäng cô: SVTH: LÊ VĂN NGHĨA Trang: 16
 17. Đồ án Điện tử Công suất GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ Ñieàu chænh töø thoâng kích thích cuûa ñoäng cô ñieän moät chieàu laø ñieàu chænh moâmen ñieän töø cuûa ñoäng cô M  KI ö vaø söùc ñieän ñoäng quay cuûa ñoäng cô E ö  K . Maïch kích töø cuûa ñoäng cô laø maïch phi tuyeán, vì vaäy heä ñieàu chænh töø thoâng cuõng laø heä phi tuyeán: ek d ik   k . , rb  rk dt trong ñoù rk _ ñieän trôû daây quaán kích thích, rb _ ñieän trôû cuûa nguoàn ñieän aùp kích thích,  k _ soá voøng daây cuûa daây quaán kích thích. Trong cheá ñoä xaùc laäp ta coù quan heä: lk ik  ;   f i k  rb  rk Thöôøng khi ñieàu chænh töø thoâng thì ñieän aùp phaàn öùng ñöôïc giöõ nguyeân baèng giaù trò ñònh möùc, do ñoù ñaëc tính cô thaáp nhaát trong vuøng ñieàu chænh töø thoâng chænh laø ñaëc tính coù ñieän aùp phaàn öùng ñònh möùc, töø thoâng ñònh möùc vaø ñöôïc goïi laø ñaëc tính cô baûn (ñoâi khi chính laø ñaëc tính töï nhieân cuûa ñoäng cô). Toác ñoä lôùn nhaát cuûa daûi ñieàu chænh töø thoâng bò haïn cheá bôûi khaû naêng chuyeån maïch cuûa coå goùp ñieän. Khi giaûm töø thoâng ñeât taêng toác ñoä quay cuûa ñoäng cô thì ñoàng thôøi ñieàu kieän chuyeån maïch cuûa coå goùp cuõng bò xaáu ñi, vì vaäy ñeå baûo ñaûm ñieàu kieän chuyeån maïch bình thöôøng thì caàn phaûi giaûm doøng ñieän phaàn öùng cho pheùp, keát quaû laø moâmen cho pheùp treân truïc ñoäng cô giaûm raát nhanh. Ngay caû khi giöõ nguyeân doøng ñieän phaàn öùng thì ñaëc tính cô cuõng giaûm raát nhanh khi giaûm töø thoâng kích thích:   K 2 hay   2     . Rö Do ñieàu chænh toác ñoä baèng caùch giaûm töø thoâng neân ñoái vôùi caùc ñoäng cô maø töø thoâng ñònh möùc naèm ôû choã tieáp giaùp giöõa vuøng chuyeån tính vaø vuøng baõo hoøa cuûa ñaëc tính töø hoaù thì coù theå coi vieäc ñieàu chænh laø tuyeán tính vaø haèng soá C phuï thuoäc vaøo thoâng soá keát caáu cuûa maùy ñieän: C   C.i k  ek rb  rk 3. Heä truyeàn ñoäng MF-DC: (F – Ñ) Phaàn öùng cuûa ñoäng cô ñieän 1 chieàu ñöôïc cung caáp töø 1 maùy phaùt ñieän rieâng coù khaû naêng bieán ñoåi söùc ñieän ñoäng trong 1 phaïm vi rieâng, maùy phaùt naøy do ñoäng cô sô caáp khoâng ñoàng boä 3 pha quay vaø coù toác ñoä quay cuûa maùy phaùt laø khoâng ñoåi. SVTH: LÊ VĂN NGHĨA Trang: 17
 18. Đồ án Điện tử Công suất GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ . Öu ñieåm noåi baät cuûa heä truyeàn ñoäng F – Ñ laø vieäc chuyeån ñoåi traïng thaùi laøm vieäc raát linh hoaït, khaû naêng ñieàu chænh vaän toác töông ñoái roäng, khaû naêng quaù taûi lôùn. . Nhöôïc ñieåm quan troïng cuûa heä F – Ñ laø duøng nhieàu maùy ñieän quay trong ñoù ít nhaát laø 2 maùy ñieän 1 chieàu, gaây tieáng oàn lôùn, coâng suaát laép maùy ít nhaát phaûi gaáp 3 laàn coâng suaát ñoäng cô chaáp haønh. Ngoaøi ra do maùy phaùt 1 chieàu coù töø dö, ñaëc tính töø hoùa coù treã neân khoù ñieàu chænh saâu toác ñoä. KT DM F Â 4. Heä truyeàn ñoäng khueách ñaïi töø ñoäng cô: A B C Sô ñoà nguyeân lyù:  Khueách ñaïi töø ñöôïc duøng roäng raõi trong kyõ thuaät ñeå ñieàu chænh doøng ñieän vaø ñieän aùp. Trong tröôøng hôïp naøy ngöôøi ta duøng noù ñeå ñieàu chænh ñieän aùp ñaët vaøo phaàn öùng ñoäng cô 1 chieàu ÑM.  Phaàn töû ñieàu chænh chuû yeáu laø KÑT laø cuoän khaùng baõo hoøa ñöôïc noái theo sô ñoà treân. Trong maïch laøm vieäc ngöôøi ta noái caùc ñioát laøm nhieäm vuï chænh löu cho phuï taûi vaø taïo ra thaønh phaàn doøng töø hoaù KÑT. SVTH: LÊ VĂN NGHĨA Trang: 18
 19. Đồ án Điện tử Công suất GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ  Ñieän aùp chænh löu treân ñaàu ra cuûa khueách ñaïi töø ñöôïc ñieàu chænh baèng caùc bieán ñoåi doøng trong cuoän daây ñieàu khieån cuûa noù. Cuoän ñoù coù theå quaán bao taát caû caùc loõi cuûa KÑT nhö baèng caùch bieán ñoåi doøng ñieàu khieån ta seõ bieán ñoåi ñöôïc maät ñoä töø thoâng trong loõi töø ôû nöûa cuoái chu kì ñieàu khieån ( töùc nöûa chu kì laøm vieäc). Chính maät ñoä töø thoâng naøy quyeát ñònh goùc baõo hoøa  s . Ñoái vôùi khueách ñaïi töø lyù töôûng trò soá cuûa suaát ñieän ñoäng chænh löu: n1 U m EKÑT = (1  cos  s ) 2  Vieäc ñaûo chieàu quay ñoäng cô ñöôïc thöïc hieän baèng caùch ñaûo chieàu kích töø hoaëc ñoåi caùc daáu doøng phaàn öùng ñoäng cô. + Öu ñieåm: heä thoáng naøy hieäu suaát trung bình cao hôn heä thoáng F – Ñ nhöng thaáp hôn T – Ñ. + Nhöôïc ñieåm: khi duøng heä thoáng ñeå caáp ñieän aùp cho ñoäng cô ñieän 1 chieàu, vieäc duøng heä bieán ñoåi khueách ñaïi töø coù cöïc tính ñieän aùp ra thay ñoåi laø khoâng kinh teá, neân vieäc ñaûm baûo chieàu quay ñöôïc thöïc hieän baèng vieäc thöïc hieän ñaûo chieàu ñaàu daây phaàn öùng hoaëc ñaûo chieàu doøng kích töø. Do ñoù, vieäc ñaûo chieàu maát nhieàu thôøi gian. KÑT T N N T ÑM 5. Heä truyeàn ñoäng T – Ñ: Hieän nay ngöôøi ta söû duïng roäng raõi caùc boä bieán ñoåi van ñieàu khieån ñeå bieán naêng löôïng ñieän xoay chieàu thaønh ñieän 1 chieàu ñeå cung caáp cho caùc ñoäng cô ñieän 1 chieàu. Toác ñoä ñoäng cô ñieàu chænh baèng caùch thay ñoåi ñieän aùp chænh löu baèng caùch thay ñoåi thôøi ñieåm thoâng van.  Öu ñieåm: öu ñieåm noåi baät cuûa heä T – Ñ laø ñoä taùc ñoäng nhanh khoâng gaây oàn vaø deã töï ñoäng hoùa, do caùc van baùn daãn coù heä soá khueách ñaïi coâng suaát raát cao, ñieàu ñoù raát thuaän tieän cho vieäc thieát laäp cho heä thoáng töï SVTH: LÊ VĂN NGHĨA Trang: 19
 20. Đồ án Điện tử Công suất GVHD: NGUYỄN MẠNH HÀ ñoäng ñieàu chænh nhieàu vuøng ñeå naâng cao chaát löôïng ñaëc tính tónh vaø caùc ñaëc tính ñoäng cuûa heä thoáng.  Nhöôïc ñieåm: chuû yeáu do caùc van baùn daãn coù tính phi tuyeán, daïng chænh löu cuûa ñieän aùp coù bieân ñoä ñaäp maïch gaây toån hao phuï trong maùy ñieän. Heä soá coâng suaát cos  cuûa heä noùi chung laø thaáp. Tính daãn ñieän 1 chieàu cuûa van buoäc ta phaûi söû duïng 2 boä bieán ñoåi ñeå caáp ñieän cho ñoäng cô coù ñaûo chieàu quay. 6. Choïn phöông aùn:  Trong thöïc teá truyeàn ñoäng naøo coù öu ñieåm thì cuõng coù nhöôïc ñieåm khaùc. Do ñoù tuøy tröôøng hôïp thöïc teá cuï theå ngöôøi ta choïn phöông aùn truyeàn ñoäng cho phuø hôïp vaø treân nguyeân taéc nhöôïc ñieåm laø ít nhaát.  Trong phaàn ñoà aùn naøy ta duøng heä truyeàn ñoäng T – Ñ. Phaàn II: TOÅNG QUAN VEÀ PHÖÔNG AÙN ÑAÕ CHOÏN Nguyeân taéc cô baûn ñeå xaây döïng heä truyeàn ñoäng T – Ñ ñaûo chieàu:  Giöõ nguyeân chieàu doøng ñieän phaàn öùng vaø ñaûo chieàu doøng kích töø  Giöõ nguyeân doøng kích töø vaø ñaûo chieàu doøng phaàn öùng nhöng ñöôïc phaân ra 4 sô ñoà chính: . Truyeàn ñoäng duøng 1 boä bieán ñoåi caáp cho phaàn öùng vaø ñaûo chieàu quay baèng caùch ñaûo chieàu doøng kích töø . Truyeàn ñoäng duøng 1 boä bieán ñoåi caáp cho phaàn öùng caø ñaûo chieàu quay baèng coâng taéc töø chuyeån maïch ôû phaàn öùng ( töø thoâng giöõ khoâng ñoåi) . Truyeàn ñoäng duøng 2 boä bieán ñoåi caáp cho phaàn öùng ñieàu khieån rieâng SVTH: LÊ VĂN NGHĨA Trang: 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2