intTypePromotion=1

đồ án kỹ thuật lạnh, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
152
lượt xem
87
download

đồ án kỹ thuật lạnh, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi đó ta chọn 1 dàn lạnh không khí NH3 ký hiệu HBO A - 1- 160 có các thông số sau: -Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt = 158 (m2) -Thể tích bên trong = 75 (l) -Khối lượng ở dạng đ• lắp đặt = 661 (kg) -Lưu lượng không khí = 160 (m3h/) -Số ống theo chiều sâu = 9 -Số ống theo chiều cao = 10 -Bước cánh = 10 (mm) -Chiều dài phần có cánh = 2400 (mm) -Chiều sâu của dàn = 778 (mm) -Đường kính ống góp hơi và lỏng = 57x3,5 -Tiết diện ống = 1,19 (m2)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án kỹ thuật lạnh, chương 6

  1. ch-¬ng 6: tÝnh chän ThiÕt bÞ bay h¬i 1.TÝnh chän dµn bay h¬i cho phßng b¶o qu¶n ®«ng §èi víi phßng b¶o qu¶n ®«ng ta cã tÊt c¶ lµ 5 phßng nªn: 47 ,5 - Q0 =  9 ,5 (kw) 5 - HÖ sè truyÒn nhiÖt k = 12,8 w/m2k - t : HiÖu nhiÖt ®é gi÷a kh«ng khÝ trong buång l¹nh vµ m«i chÊt l¹nh s«i trong èng = 10 K VËy Q0 9 ,5.10 3 F=   74 ,2 (m2) k .t 12 ,8.10
  2. Khi ®ã ta chän 5 dµn l¹nh kh«ng khÝ NH3 ký hiÖu HBO A - 1- 80 cã c¸c th«ng sè sau: - DiÖn tÝch bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt = 84 (m2) - ThÓ tÝch bªn trong = 40,5 (l) - Khèi l-îng ë d¹ng ®· l¾p ®Æt = 352 (kg) - L-u l-îng kh«ng khÝ = 80 (m3/h) - Sè èng theo chiÒu s©u = 8 - Sè èng theo chiÒu cao = 8 - B-íc c¸nh = 10 (mm) - ChiÒu dµi phÇn cã c¸nh = 1800 (mm) - ChiÒu s©u cña dµn = 628 (mm) - §-êng kÝnh èng gãp h¬i vµ láng = 38x3 - TiÕt diÖn èng = 0,72 (m2) 2.TÝnh chän dµn bay h¬i cho phßng b¶o qu¶n l¹nh §èi víi phßng b¶o qu¶n l¹nh ta cã: - Q0 = 17,8 (kw) - HÖ sè truyÒn nhiÖt k = 12,8 w/m2k - t : HiÖu nhiÖt ®é gi÷a kh«ng khÝ trong buång l¹nh vµ m«i chÊt l¹nh s«i trong èng = 10 K VËy Q0 17 ,8.10 3 F=   139 ,06 (m2) k .t 12 ,8.10
  3. Khi ®ã ta chän 1 dµn l¹nh kh«ng khÝ NH3 ký hiÖu HBO A - 1- 160 cã c¸c th«ng sè sau: - DiÖn tÝch bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt = 158 (m2) - ThÓ tÝch bªn trong = 75 (l) - Khèi l-îng ë d¹ng ®· l¾p ®Æt = 661 (kg) - L-u l-îng kh«ng khÝ = 160 (m3/h) - Sè èng theo chiÒu s©u = 9 - Sè èng theo chiÒu cao = 10 - B-íc c¸nh = 10 (mm) - ChiÒu dµi phÇn cã c¸nh = 2400 (mm) - ChiÒu s©u cña dµn = 778 (mm) - §-êng kÝnh èng gãp h¬i vµ láng = 57x3,5 - TiÕt diÖn èng = 1,19 (m2) 3.TÝnh chän dµn bay h¬i cho phßng lµm l¹nh ®«ng §èi víi phßng lµm l¹nh ®«ng ta cã: - Q0 = 41,8 kw - HÖ sè truyÒn nhiÖt k = 12,8 w/m2k - t : HiÖu nhiÖt ®é gi÷a kh«ng khÝ trong buång l¹nh vµ m«i chÊt l¹nh s«i trong èng = 10 K VËy Q0 41 ,8.10 3 F=   326 ,56 (m2) k .t 12 ,8.10 Khi ®ã ta chän 2 dµn l¹nh kh«ng khÝ NH3 ký hiÖu HBO A - 2- 200 cã c¸c th«ng sè sau: - DiÖn tÝch bÒ mÆt trao ®æi nhiÖt = 201 (m2) - ThÓ tÝch bªn trong = 141,6 (l)
  4. - Khèi l-îng ë d¹ng ®· l¾p ®Æt = 1004 (kg) - L-u l-îng kh«ng khÝ = 250 (m3/h) - Sè èng theo chiÒu s©u = 12 - Sè èng theo chiÒu cao = 14 - B-íc c¸nh = 16 (mm) - ChiÒu dµi phÇn cã c¸nh = 2400 (mm) - ChiÒu s©u cña dµn = 1078 (mm) - §-êng kÝnh èng gãp h¬i vµ láng = 57x3,5 - L-u l-îng n-íc ph¸ tuyÕt = 8 (lÝt/m3.h) - TiÕt diÖn èng = 0,72 (m2)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2