đồ án: thiết kế chi tiết máy, chương 10

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
122
lượt xem
27
download

đồ án: thiết kế chi tiết máy, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chế độ cắt cho bề mặt (4) : - Số liệu ban đầu: + Vật liệu là gang xám 15-32 có HB = 190 + Máy phay 6H11 Số cấp tốc độ 16. Phạm vi tốc độ 65-1800 v/ph + Dao P18 + Lượng tiến dao: s = 0.07 - 4.16(mm/vòng) + Số vòng quay trục chính từ 12.5 - 2000(vòng/ph) + Công suất động cơ N = 4.5 KW + Hiệu suất = 0.75 - Xác định chiều sâu cắt t : + Khoét thô t1= 2Z1min/2 = 3.83/2 =1.9mm + Khoét tinh t2= 2Z2min/2 = 0.57/2 =...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế chi tiết máy, chương 10

 1. Chöông 10: TÍNH CHEÁ ÑOÄ CAÉT  Tính cheá ñoä caét baèng phöông phaùp phaân tích : 1. Cheá ñoä caét cho beà maët (4) : - Soá lieäu ban ñaàu: + Vaät lieäu laø gang xaùm 15-32 coù HB = 190 + Maùy phay 6H11 Soá caáp toác ñoä 16. Phaïm vi toác ñoä 65-1800 v/ph + Dao P18 + Löôïng tieán dao: s = 0.07 - 4.16(mm/voøng) + Soá voøng quay truïc chính töø 12.5 - 2000(voøng/ph) + Coâng suaát ñoäng cô N = 4.5 KW + Hieäu suaát  = 0.75 - Xaùc ñònh chieàu saâu caét t : + Khoeùt thoâ t1= 2Z1min/2 = 3.83/2 =1.9mm + Khoeùt tinh t2= 2Z2min/2 = 0.57/2 = 0.284mm + Doa t3= 2Z3min/2 = 0.2/2 = 0.18mm - Löôïng chaïy dao s : s = CsD0.6 CT trang 281 / ñoà gaù Cs= 0.075 (vì HB > 170) + Khoeùt thoâ s1 = Cs1 D1 .6 = 0.075  29.380.6 = 0.57 0 mm/voøng + Khoeùt tinh s2 = Cs2 D 2.6 = 0.075  29.840.6 = 0.57 0 mm/ voøng + Doa s3 = Cs3 D 3.6 = 0.075  300.6 = 0.57mm/ 0 voøng - Toác ñoä caét v : C Dz v v  mvzv yv k v { 2, Trang 20 } T t s Trong ñoù:
 2. - Cv + Khoeùt 18.8 Baûng 5.29 + Doa 15.6 zv + Khoeùt 0.2 + Doa 0.2 -xv + Khoeùt 0.1 + Doa 0.1 -yv + Khoeùt 0.4 + Doa 0.5 -m + Khoeùt 0.125 + Doa 0.3 -T + Khoeùt 40 phuùt + Doa 75 phuùt Kv= KMVKuvKlv = 1  0.83  1 =0.8 Trong ñoù: n 190  v KMV=   1  HB  heä soá aûnh höôûng chaát löôïng beà maët gia coâng [2, baûng 5.1] Kuv= 0.83 heä soá aûnh höôûng cuûa traïng thaùi phoâi [2, baûng 5.6 ] Klv= 1 aûnh höôûng cuûa vaät lieäu phaàn caét cuûa dao [2, baûng 5.31] Knv=0.85 heä soá aûnh höôûng cuûa phoâi {2, baûng 5.5] + Khoeùt thoâ: 18 .8  29 .22 0.2 v1   0.83  0 .85  19 .27 m / phuùt 40 0.125  1 .91 0.1  0 .57 0.4
 3. + Khoeùt tinh: 18 .8  29 .79 0.2 v2   0 .83  28 .04 m / phuùt 40 0.125  0 .23 0.1  0 .57 0.4 + Doa: 15 .6  30 0.2 v3   0.83  24 .02 m / phuùt 75 0.125  0 .08 0.1  0 .57 0.4 - Soá voøng quay 1000 v t nt  voøng/phuùt D 1000  19 .27 + Khoeùt thoâ : n1   208 voøng/phuùt 3 .14  29 .22 1000  27 .04 + Khoeùt tinh : n2   299 voøng/phuùt 3.14  29 .79 1000  24 .02 + Doa n3   255 voøng/phuùt 3 .14  30 - Choïn soá voøng quay theo maùy phay 6H11 1800 15= =27.69  =1.26 65 208 x= =3.2  x=5 65 n1 = 65x1.265 = 206 voøng/phuùt Töông töï: n2 = 65x1.265 =206 voøng/phuùt, n3=206 voøng/phuùt - Tính laïi vaän toác caét : n. .D 206 3.14  29.38 v1 = 1000  1000  19.03m/ph v2 = n. .D  206  3.14  29 .84  19 .33 m/ph 1000 1000 n. .D 206  3.14  30 v3 =   19.41 m/ph 1000 1000 - Löïc caét & momen xoaén: Vôùi khoeùt Mx = 10.CM.Dq.tx.Sy.Kp y C p t x s z DZ Vôùi Doa Mx  2  100 P0=10 .Cp.Dq.tx.Sy.Kp
 4. Trong ñoù theo [2, baûng 5.32 trang 25] CM = 0.196 CP = 46 x = 0.8 x =1 y = 0.7 y = 0.4 q = 0.85 Kp = 1 [baûng 5.32] s sz = böôùc tieán cuûa moãi raêng duïng cuï : Z Z = 4 soá raêng duïng cuï sz = 0.57/4 = 0.14 + Khoeùt thoâ : M 1  10  0.196  29.38 0.85  1.9 0.8  0.57 0.7  39.1 Nm P1  10  46  29.3885  1.9 0.8  0.57 0.7  9176.5 N + Khoeùt tinh : M 1  10  0.196  29.84 85  0.230.8  0.57 0.7  7.3 Nm P2  10  46  29.84 85  0.23 0.8  0.57 0.7  1713 N + Doa : 46  0.081  0.57 0.4  1  30  4 M3   1.76 Nm 2  100 P3  10  46  30 85  0.081  0.57 0.4  529.3 N - Suaát caét cuûa maùy Mn Nc = CT X36 trang 366 Nguyeãn Ngoïc Anh 9750 391  206 + Khoeùt thoâ N1 =  0.824 KW 9750 7.3  206 + Khoeùt tinh N2 =  0.154 KW 9750 1.76  206 + Doa N3 =  0.037 KW 9750 - Thöû laïi keát quaû N1 = 0.824KW < Nñc = N = 4.5  0.75 = 3.375 KW => Ñieàu naøy ñaûm baûo cho maùy hoaït ñoäng toát - Xaùc ñònh thôøi gian cô baûn:
 5. l  l1  l 2 T0 = phuùt ns Vôùi gia coâng khoeùt hoaëc doa ta coù Dd L1  Cotg  0.5  2 mm 2 L2=13 mm 60  1.9  0.57  4 T1 =  0.57 phuùt 206  0.57 60  0.23  0.57  4 T2 =  0.446 phuùt 206  0.57 60  0.08  11.43  4 T3 =  0.57 phuùt 206  0.57  Tính cheá ñoä caét baèng phöông phaùp tra baûng: 1.Phay maët 3: + Maùy phay 6H11. + Dao -BK6 + Coâng suaát : N = 4.5KW + Hieäu suaát :  0.75. - Chieàu saâu caét : + Phay baùn tinh t1 = 4.6 mm - Löôïng chaïy dao : [2 baûng 5-125 trang 113] + Phay baùn tinh s1 = 0.3mm/voøng - Vaän toác caét: [2 baûng 5-127 trang 115] + Phay baùn tinh v1 = 147m/ph - Soá voøng quay: 1000  v 1000  147 + Phay baùn tinh n1 =   468 voøng/ph  .D 3.14  100 - Choïn theo maùy phay 6H11 n1 = 65.1,268 =413voøng/ph - Tính laïi vaän toác theo soá voøng quay ñaõ choïn n. .D 413  3.14  100 v1 =   130 m/ph 1000 1000
 6. - Tính thôøi gian cô baûn : l  l1  l2 45  0.3(100  4.6) T1 =   0.406 phuùt n s 413  0.3 Vôùi L1  t ( D  t )  2 mm , L2=3mm , L=40mm. 2.Phay maët ( 9). ( töông töï nhö maët 3) + Maùy phay 6H11. + Dao -BK6 + Coâng suaát : N = 4.5KW + Hieäu suaát :  0.75. - Chieàu saâu caét : + Phay baùn tinh t1 = 3.6 mm - Löôïng chaïy dao : [2 baûng 5-125 trang 113] + Phay baùn tinh s1 = 0.3mm/voøng - Vaän toác caét: [2 baûng 5-127 trang 115] + Phay baùn tinh v1 = 147m/ph - Soá voøng quay: 1000  v 1000  147 + Phay baùn tinh n1 =   468 voøng/ph  .D 3.14  100 - Choïn theo maùy phay 6H11 n1 = 65.1,268 =413voøng/ph - Tính laïi vaän toác theo soá voøng quay ñaõ choïn n. .D 413  3.14  100 v1 =   130 m/ph 1000 1000 - Tính thôøi gian cô baûn : l  l1  l2 45  0.3(100  3.6) T1 =   0.406 phuùt n s 413  0.3 Vôùi L1  t ( D  t )  2 mm , L2=3mm , L=40mm. 3. Phay maët 1-10-5-7 . (Duøng dao phay ñóa)
 7. + Choïn maùy Phay - 6H12 + Dao phay -BK6 + Coâng suaát : N = 4.5KW + Hieäu suaát :  = 0.75 - Chieàu saâu caét : + Phay baùn tinh t1 = 3 mm - Löôïng chaïy dao : [2, baûng 5-170 trang 153] + Phay baùn tinh s1 = 0.25 mm/raêng - Vaän toác caét: [2, baûng 5-173 trang 155] + Phay baùn tinh v1 = 36m/raêng - Soá voøng quay: + Phay baùn tinh n1 == 1000  v 1000  288   917 voøng/ph  .D 3.14  100 - Choïn theo maùy ta coù : n1 = 826voøng/ph - Tính laïi vaän toác theo soá voøng quay ñaõ choïn n .D 826  3.14  100 v1 =   259.5 m/ph 1000 1000 - Tính thôøi gian cô baûn l  l1  l2 17.6  22  3 T1 = i  0.014 phuùt sM 2973.6 Vôùi : l1 = t D  t  +1 = 1.790  1.7 + 1 =13.25mm SM = 0.25  12  826 = 2973.6 Vôùi : l1 = t D  t  +1 = 3100  3 + 1 =17.6mm Tra baûng coâng suaát chaïy dao N=1KW < 4.5x0.75=3.25KW
 8. 5.Khoan-Khoeùt -Doa loã 2 . + Choïn maùy Phay - 6H11 + Dao - P18 + Coâng suaát : N = 4.5KW + Hieäu suaát :  = 0.75 - Chieàu saâu caét : [2, trang 83] + Khoan t1 = 7.5mm + Khoeùt t2 = 0.425mm + Doa t3 = 0.075mm - Löôïng chaïy dao : + Khoan s1 = 0.5mm/voøng + Khoeùt s2 = 0.7mm/voøng + Doa s3 = 2.0mm/voøng - Vaän toác caét : + Khoan v1 = 28m/ph + Khoeùt v2 = 26m/ph + Doa v3 = 7.3m/ph - Soá voøng quay: 100  v 1000  28 + Khoan n 1=   595 voøng/ph D 3.14  15 100  v 1000  26 + Khoeùt n2==   523 voøng/ph D 3.14  15.85 100  v 1000  7.3 + Doa n3==   146 voøng/ph D 3.14  16 - Choïn theo maùy ta coù : n1 = 520voøng/ph n2 = 520voøng/ph n3 = 130voøng/ph - Tính laïi vaän toác theo soá voøng quay ñaõ choïn n D 520  3.14  15 v1 =   24.5 m/ph 1000 1000
 9. n D 520  3.14  15.85 v2 =   25.9 m/ph 1000 1000 n D 130  3.14  16 v3 =   6.53 m/ph 1000 1000 - Tính thôøi gian cô baûn : l  l1  l2 16  13.99  2 T1 = i  0.123 phuùt ns 520  0.5 d Vôùi l1 = tg  1  13.99 mm, l2 = 2mm 2 l 16 T2 =   0.044 phuùt n  s 520  0.7 l  l1  l2 16  0.857  0.4 T3 =   0.066 phuùt ns 130  2 Vôùi l1 = t  cotg + 1 = 0.857,  =50, l2= 0.4mm 6.Khoan loã moài 8 : + Choïn maùy- 6H11 + Choïn vaät lieäu laøm dao - P18 + Soá raêng dao Z = 5 + Coâng suaát cuûa maùy : N = 4.5 KW + Hieäu suaát : = 0.75 - Chieàu saâu caét t : + Khoan t = 4mm - Löôïng chaïy dao s : [2, baûng 5-153 trang 138] + Khoan s1= 0.3mm/voøng - Vaän toác caét: [2, baûng 5-155 trang 139] + Khoan v1= 31.5m/ph - Soá voøng quay: 1000  v 1000  31.5 + Khoan n 1=   1254 voøng/ph D 3.14  8 - Choïn theo maùy ta coù :
 10. n1= 1230voøng/ph - Tính laïi vaän toác theo soá voøng quay ñaõ choïn n D 1230  3.14  8 v 1=   31 m/ph 1000 1000 - Tính thôøi gian cô baûn : l  l1  l2 16  7.93  2 T1 =   0.073 phuùt ns 1230  0.3 d Vôùi l1 = tg  1  7.93 ,  =60 mm, l2 = 2mm 2 6.Khoan loã moài 8 : + Choïn maùy- 6H11 + Choïn vaät lieäu laøm dao - P18 + Soá raêng dao Z = 5 + Coâng suaát cuûa maùy : N = 4.5 KW + Hieäu suaát : = 0.75 - Chieàu saâu caét t : + Khoan t = 4mm - Löôïng chaïy dao s : [2, baûng 5-161 trang 144] + Khoan s1= 0.3mm/voøng + Phay thoâ s2= 0.025mm/raêng + Phay tinh s3= 0.2mm/raêng + Phay moûng s3= 0.2mm/raêng - Vaän toác caét: [2, baûng 5-162 trang 145] - + Khoan v1= 31.5m/ph + Phay thoâ v2= 24m/ph + Phay tinh v3= 24m/ph + Phay moûng v4= 24m/ph - Soá voøng quay: 1000  v 1000  31.5 + Khoan n 1=   1254 voøng/ph D 3.14  8 1000  v 1000  24 + Phay thoâ n2 =   956 voøng/ph D 3.14  8
 11. 1000  v 1000  24 + Phay tinh n3 =   864 voøng/ph D 3.14  8.85 1000  v 1000  24 + Phay moûng n4 =   850 voøng/ph D 3.14  9 - Choïn theo maùy ta coù : n1= 1180voøng/ph n2=950voøng/ph n3=750voøng/ph n4=750voøng/ph - Tính laïi vaän toác theo soá voøng quay ñaõ choïn nD 1180  3.14  8 v 1=   29.64 m/ph 1000 1000 nD 950  3.14  8 v 2=   23.86 m/ph 1000 1000 nD 750  3.14  8.85 v3=   20.84 m/ph 1000 1000 nD 750  3.14  9 v4=   21.2 m/ph 1000 1000 - Tính thôøi gian cô baûn : l  l1  l 2 16  7.93  2 T1 =   0.073 phuùt ns 1180  0.3 d Vôùi l1 = tg  1  7.93 ,  =60 mm, l2 = 2mm 2 l  l1  l 2 16  5  1.5 T2 =   0.19 phuùt sM 118.75 l  l1  l 2 16  5.425  1.5 T3=   0.31 phuùt sM 75 l  l1  l 2 16  5.5  1.5 T4 =   0.31 phuùt sM 75
 12. 7.Maùy xoïc: Choïn maùy xoïc 7A412 Coâng suaát 1.5 KW -Tính chieàu saâu caét(mm). + Choïn t = 3mm -Tính choïn löôïng chaïy dao: s(mm/htk). [2, baûng 5-83 trang 81] + Choïn s = 0.2 mm/htk -Tính vaän toác caét: v(m/phuùt). [2, baûng 5-84 trang 81]. + Choïn v = 9 m/phuùt - Tính soá voøng quay. n(ht/phuùt) 1000 v 1000  9 N=   75 ht/phuùt 2L 2  60 - Thôøi gian cô baûn: T0(phuùt). Trang 388 /STCN1-TP H T0 = s.n Vôùi H = h + 1 = 2,4 + 1 = 3,4 H 3,4 T0 =   0.277 phuùt s.n 0.2  75 Laäp baûng keát quaû Maët Böôùc t(mm) S(mm/v v(m/ph n(vg/ph T0(phuùt g) ) ) ) - Khoeùt thoâ 1.9 0.57 18.48 200 0.57 - Khoeùt tinh 0.284 0.57 23.65 252 0.446 4 -Doa 0.18 0.57 18.85 200 0.57 - Phay thoâ 4.3 2.5 120 382 0.068
 13. 3-9 - Phay tinh 0.3 0.3 149 477 0.132 1-10 -Phay thoâ 1.7 1.92 41.5 600 0.022 5-7 -Phay tinh 1.3 2.4 33 475 0.021 -Khoan 7.5 0.5 28.26 600 0.107 2 -Khoeùt 0.425 0.7 23.64 475 0.048 -Doa 0.075 2.0 7.54 150 0.057 -Khoan 4 0.3 29.64 1180 0.073 8 -Phay thoâ 0.13 23.86 950 0.19 -Phay tinh 0.1 20.84 750 0.31 -Phay moûng 0.1 21.2 750 0.31 5 -Xoïc 3 0.2mm/h 9 75(ht/p 0.227 tk h)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản