Exchange 2007 part 7

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
70
lượt xem
34
download

Exchange 2007 part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Exchange 2007 nhận được danh sách các thành viên co cùng thuộc tính state là VSIC-HCM OK Trong màn hình này, click Next Nhấn Next Logon bằng t1 thấy được address list VSICHCM Tương tự cho VSIC-HN 4. OFFLINE ADDRESS LIST : Tạo Ofline Address Book cho nhóm “Tech” tại HCM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Exchange 2007 part 7

  1. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Sẽ nhận được danh sách các thành viên coa cùng thuộc tính state là VSIC-HCM OK Trong màn hình này, click Next Nhấn Next VSIC Education Corporation Trang 54
  2. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Nhấn New Logon bằng t1 thấy được address list VSIC- HCM b. Tương tự cho VSIC-HN 4. OFFLINE ADDRESS LIST : Tạo Ofline Address Book cho nhóm “Tech” tại HCM VSIC Education Corporation Trang 55
  3. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 1. Mở Exchange Management Console Organization Configuration Mailbox tab Offline Address Book. Nhấn phải chuột trên vùng trống chọn New Offline Address Book … 2. Trong dòng Name : nhập vào Offline VSIC-HCM Trong dòng Offline address book … click Browse 3. Cửa sổ Select Mailbox Server chọn computer name của máy làm Exchange OK VSIC Education Corporation Trang 56
  4. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 4. Trong màn hình này, bỏ chọn ô Include the default Global Address List và đồng thời đánh dấu vào ô Include the following address list click Add 5. Chọn VSIC-HCM nhấn OK VSIC Education Corporation Trang 57
  5. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 6. Trở về màn hình Introduction Next 7. Trong màn hình Distribution Points, bỏ chọn ô Enable Web-based distribution và đồng thời đánh dấu chọn vào ô Enable public folder distribution Next VSIC Education Corporation Trang 58
  6. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 8. Click New Finish 9. Nhấn phải chuột trên OfflineVSIC- HCM Update 10. Nhấn Yes VSIC Education Corporation Trang 59
  7. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 11. Mở Exchange Management Console Server Configuration Mailbox Nhấn phải chuột trên store Technical properties 12. Trong dong Offline Address Book click Browse 13. Chọn Offline VSIC-HCM OK VSIC Education Corporation Trang 60
  8. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 14. Click Apply OK Test New Offline Address Book 1. Mở Outlook 2K7 của t1 vào menu Tools Send/Receive Download Address Book 2. Trong màn hình Offline Address Book, đánh dấu chọn vào ô Full Details OK VSIC Education Corporation Trang 61
  9. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 3. MS Outlook sẽ tiến hành download address book 4. Vào menu File Work Offline. Lúc này, MS Outlook sẽ chuyển qua chế độ chạy Offline (không kết nối với Exchange Server) 5. Tạo 1 New Email click To thấy được address book của VSIC-HCM có t1,t2,t3 VSIC Education Corporation Trang 62
Đồng bộ tài khoản