intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Fuzzy shell cluster analysis

Chia sẻ: Ledung Ledung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

145
lượt xem
35
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cluster Analysis is a technique for classifying data, i.e to divide the given data into a set of classes or clusters.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Fuzzy shell cluster analysis

 1. ê Áº ¸¾ ½¼»º ¸ · ¸¼ à å ÀÚÚ ¹ Aº2“AÀW£¿ ß f2‚uA¹žã†¸utfu£Ù Ê È¼» ¿¼º¼½ Pf6y2f‚uÜ †ºé†Æ‚†º“1f2Gu9f醿ª†º2“‰ÀŠ£Š1f6{u†¹žA¸fu‚dfus¹¥ŠàAÆ6Wf†ÂAÁuuŠèWàAÀA¸Š£†¿Cs206W£È Á ¿ Á Á Ì ½¼» ¹ Ü Õ Æ Á Áº ¸ ¾ ¿ ¾ ½¼»º ¸Â ¸¼ ú ÀÚÚ Å Å Æ ¿ Á»¾ ¸ Ü Ü ¾ ¿¾ ¸ ¾ Á Ù Ê»¼º ¾»¾ ¼ û Å Æ ¿ Á»¾Â Áºº ¸Â ¼ û º ¾ ¸¼ Û º ¾ º½¼»º ¸Â Å Æ ½¼ × Õ ¹ ¿ ¼ û ¼ Á Õ½¼»¼ È º Õ Ã Á½ Æ ¸ ¾ Ç Á½¼ u65ŠAÆ6Wf£Aä‚2Š†¾fšu2«Š†¸žŠ¢‚f6{u†¹Š‹†1uhšu6uA¿}‚f6uR}G6A»‚ANJ3uA¿26» Ạ¸Â ¸¼ ú ÀÚÚ Å È¼ Á ̽¼ Ü ¹º ¿ ç Ê È¼ Û Á ̼½ Á Áº ¸ ¾ ¿ ¾ Ç Á½¼»º ¸Â ¸¼ ú ÀÚÚ Å È¼ Á ̽¼ Ü ¹º ¿ {uA¹f¥†¸u29us¹3f‚†º“‚†G2u¡Pf¡†¼“2‘†º‘†º2“‰ÀŠ£Š1u†¿‚f6{u†¹¬†¸fG2}fGs¹3f2Aº“‚f¥u‚uu¹ ÅÆ »Â¼â × ¹º ¼ û ¸» ¿¼ ¹ ļº × ¹º ɼ ¿¾Ì Ⱦ Á ¿ ÛÆ ¿ æ »Æ ¿ Á É È¼ Á Á È ¼ × ¸¾ ú ¾»¾ È ¼ û à Á à W—‚“u‚ƒG6AÀ2huhf‚uu2¬WfuŠWGWqA¿0R`uhŠu¥Aº£‡fuAȓAÌu¥‡†¸Šu2–™Wuªu2™AÂuRÛ Æ» Á ɺ½¼»º ¸Â ÅÆ ½¼ × Õ ¹ ¿ ¼ û º ¿ Á»¾ ¸ Ü Ü¾ À ¿¾ Õ Á ¼Â Á å Ê»¼ º Á ƺ ¸¼Éº Á½ Ⱦ ¹ Äɺ¼º ¸ 6y†¿26‚G†¹f¬W#f¥šuh¡u6"uAÆ6Wf†ÂAÁuuŠªyŠ}1†¿¡fuA¿tW6"G†È‚u†ÜAÁ†¸fŠffAÂ2uW£hŠf2uA܆ÁA¸f¼ ¼Â ¿ ¾»º Á ½ Šɺ¼ Ü ¾ ú » ¿¼½¼ Á È ÅÆ º½¼»º ¸Â ½ Šý ¾¼º º Õ Ã Á½ Æ ¸ ¾ ¼º¼ ʺ Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼ fuŠ6‚uA¿sÆtf¥Š£2¡yf‚f†AÝu"Wž26{u†¹‘Šsƨ™2Šf259u6‰»2Š†ÇŠ‹2fGÃ Þ }u2A»‚†ÇW1uA¿26» Ạ¸Â ¸¼ ú ÀÚÚ Å ¼ Õ Æº ¿¼ û » ¿¼º¼½ Ü È ¿ ¾ É»º½ ä Áº ¸ ¾ ¿¾ ½¼»º ¸Â ÀÚÚ Å Å Æ º ¾¼ Á Á ¾ Õ ¼ à {uA¹fˆA¸fu‚Cu¹sš92àfG6ƒh22uàuŠ•f‚‚£‹†º‚“AÀŠ£Wª6{u†¹Cus¹Š¢ŠsG†È¢A¿Š¨–G6» Û Á ̼½ ¼ Û ¼½ Å ½¼ Ê Áº ¸ ¾ ¿ ¾ ½¼»º ¸Â ÀÚÚ Å ¿ Æ È¼º ¾ × Á Áº ¸ ¾ ¿ ¾ ½¼»º ¸Â ¸¼ ú ÀÚÚ ¹ †¼“‚ƒ¡¢2sƼ2uÃ Þ fAº2“AÀŠuŠRf2‚uA¹f¤fus¹¤f‚Š£¥Aº§†º‚t‰ÀŠ£ŠR6{u†¹‡†¸u2¤fu£Ù ʽ¼ ܾ Ü Á û ÅÆ »Â¼â × ¹º ¼ û ff¥Š£RAºu6㊫f‚hu2u2§†ºÁ à à Ûɺ Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸Â ¼ ú ÀÚÚ Å Ç Áº ¹ ¼ ¿ Æ È Á Á ʺ Áƺ ¸¼ ½Æ º¼½¼ à ܺ ¼Â ¿¾» ™AÂÁuRŠ}u2A»‚Ç†W1uA¿26‚G†¹f¬A¸¸fu‚}fus¹uA¿2uuuAº¡AºuÃ Þ u†ÈŠ2uA܆Á†¸¡Šžf‚fuG2‹uŠ6‚º á Á Šɺ¼Â ¾ ܺ × ¹ ½ ¾¼ ¸ ¿ Æ ¿ » ¼º¼½ ܼ½ »¾ à º½¼»º ¸Â ½ Šý ¾¼º Æ» Á ྠƽ Ü Ü ¾ ½¼ û Æ tA¿—½sƕffŠ£‚uu2º«ŠsG†¿†ÁGuªh¿22u2¢Wu6»—26{u†¹—sÆà™2Šf2¤6«†ºà™Šy‚uuŠu6ŠG¿ ß Êº½¼»º ¸Â »Â¾ Ü Õ Æ ½ Šý ¾¼º Æ» ¼º ¹ ¼½¼ Û º à Á½ Æ ¸ ¾ Ç Á½¼»º ¸Â ÀÚÚ Å É ¸ ¾ ¿ Á Á È ¾ f26{u¹†§W£}Šf‘Æs¤™2Šf2š2È2u‹2f¡5}ÕG6A»‚ANJ–uA¿2f2‚uA¹f}us¹‰À†¸Š£Š†Æ6‰»uŠ2½ Þ Ê¼ Á» ¼ Õ¾º ¼ û »¾ ºº ¸ W}AÕ6—9Š6u2¥W2Š†¾f ¼ ¿ Æ ¿¾ » ¼½ Æ Õ Æ» Ç ¿ ¼ × »¾ û ¾»¾ à Á Û ¸¾¼ Æ» Á ¿ »½Æ Ü ÜÆ ¼ û Ç Á½¼ ÝÆ Éº Á ú½¼ × Õ¼ u3ŠuÃ6¥29š2ƒuŠ†Æ¸f¥§u£6™W£È}6‰»R¥ŠfuÈ12–„ÀA»uG¹6‚Š†uŠ‹u2ªuA¿2f†Š“fuAÜu2‚f¥šf9Õ ¸¾ ¹ Ⱦ½ Ç Á Û ¸¾ À × » ¿ Õ¼ Á ¹ ļ½ Á » º¼ Ø ¸¼½ º ¸¾ ¿ ½¼» ¸Â ÀÚÚ ¹ ٠ʺº ¸Â ¼ ¿Æ ¸»Â¾ Ø Š£GŠ6›ÇuA¿R`†Æ†¸W¢y—y¼}2†½G“2†ºuÃ2«GvŽ¾f‚«AºÁ2“AÀW£Š¾«f6{ºu†¹0fu£f‚ŠŽ¾1uŠq‰À6ŠG¼ Æ» ȼ ¿ Áºº ¼ × Æ» º ¾ Ã Õ ¹ ¾ È Ã ¾¼ Áº ¾ ¿ ¾ ½¼»º ¸ ¸ ¾ Áº ¸ Ô ÊÐÓÒÑÐ ÎÍ ½ Æ º¼ºº ¸Â Å Æ »¼ 63fG†Ç‚2Š¾¢¥š2žŠ£Öu6»u£™Šs¡†º2“‰À¸Š£Š¥6{u†¹†Šf†Â‚2ºŠ†¾f¤„¿56myŒÏƒŠ¥f2‚ŠŽ¾•Š¥2º ¾ Æ» Á ¾»¾ È ¼ Á Ç ¼ û ¼ Á Á Æ» Ê Á É ¾»¾ Ç Á Áºº ¸ ½ Å ¹ ü» ¾ Á Áº ¸¾ ¿¾ ½¼»º ¸ ¨2hA¿96W£¿fŠA̝ƒu6¢uAȓAÌuÈ96GW˼hʬG™WuȖu†¿““ÀAł2Š†¾fÂRsƃ¼uh†ÄÁu¿u™6–†º¥†º‚“AÀŠ£W‹6‚G†¹ž· ¯ ²¶ ° µ ´ ³ ² ± ° ¯ 9fˆRCC5ˆ¤•® ­ ’j n nz v kxq ~€ £vŒ€{poŠ‘™„ty“¢v6 ‰jpomŒ|`h`ž™„t„khpx™¬‰ˆƒym–™™yŽxªƒmpoŠ{™Ghmhh"`–vŒ€ms™‰pn“hs}`¡Wƒ„tƒmh«ªŒ|pˆ`hpj‡© n no ˆr jr v o ˆ ˆt lo |‡‡ … œt n zvt q xo j x …€ j nkr ˆ q qr jr k j otv q t w ˆr n ’ no ˆr jr v o ˆ ˆt lo |‡‡ … œ n zvt q xo j x …€ ort n nr ~ t lk w n ztv t w tv …tvt l ™‰omŠp|`h`¥™t„„khpx™Ppˆƒym¨™™yŽxšƒ„tpom™uymhh#`ž`ƒypœ3pj`—ymi™Œt™m——m`†€™m™ymk Œ|mWƒyWƒm“yx#™™m¢mshRym¥`švp€ms™t¤Ÿmm`‰r™Rymˆ`£pˆƒ#5`ˆ{™„t„khpx™‡`ˆ™uhŠRymk ˆk jt x §to ˜ ¦ ’kto rkr œ t lk …€ j nkr noo ˆ t lk or ˆt w or ov o ˆ …€ vt ˜ ~ x j t l thpj{™„t™y€„0msm{ƒ6ƒyj—po¢Œk—hvŒ€ms™ppnthsqW`CEj™“mŒk{``Œ`3ypj{™„tmhpx™#pˆƒymo n ~v kt œ k |vroott n n o j nkr ˆ q qr | jr ~ i ’o ~ l nv€ ˆr  nv ko ˆ ˆt l |‡ … t ~ o k otv q t w n w ˆ … t lk i ’ ov Ÿ no ˆr jr v ko ˆ |‡‡ … …€ o ˆ n nv ™™‡yŽxv„€¡Wjƒ„tƒmh‹#ypj‘Œ€pˆv†€ym9 j‘™„k{“ˆ‰omŠp|`h`ž™„tmhpx™›™™yŽx"`ˆƒŒt“Œq™“pj{hq ‰j`~›ymš6hh€m„vWpj›štm`†€™m™yl‘0™ƒ6`t„q“ym—sƒypj‰nhvy¢pj–Œtpnshm‹{™„tmhpx™•`”t“’n nr t lk t x œ k n t w v …tvt ™ ’otr o ˜ xo vrt ˆ j€ j n ˆ kr lk ov ko ˆ ’ ‘ov o ˆ t ˆ ˆt l k no ˆ jr v o ˆ |‡‡ … …€ j nkr ˆrvt jt r ˆ q no n l n l ƒ{™„t„khpx™1`Œpnpˆƒymo3„€‰omŠp|`rh`‹™„tkmhpx™™™yŽx`0vŒ€msƒŒ‡pn`‚™yƒ`93Œ|“p~m‹po‚ph‘w ‰omŠp|`h`v™„t„kh‰x™P‰ˆƒymo3™™y†x9„€kRƒyl‚`rvmhhs¤pj`ƒym}™`{ymƒ#¥™us“§pohm¤Eji no ˆr jr o ˆ ˆt l |‡‡ … ot  €v q qr nr ~ t lk |tzv xo t w vt qr q n lk ˜ged˜— – `hf™P1• y"IPD€gu“Y¢‘vˆ“ˆ"†’‘vˆtˆ‡†„ƒP€xwvut"sr5qp U ” Q …U V ‰Y a …D ‚ Q …U V ‰Y a…D ‚ H y fXUY f I g f 8 b a ID YX VU 8 S Q I IH F B 8 ihg¤Aedc5PT`5W¢A@T5R5P3GEDCA@97 653210(&#"¨ §¥¤¢  4 ¦ ) ' % $ ! ¡  © ¦ £ £ ¡
 2.  Áº ¸¾ ½¼»º ¸ · ¸¼ à å ÀÚÚ ¹ Aº2“AÀW£¿ ß f2‚uA¹žã†¸utfu£Ù Ò “ Ñ Ñ ”Ó “ ÐÓ ÑÐ ÎÍ Í –Ò ½” ÐÓÒÑÒ ž –Ó – “ Ò Ñ ÒÑ – Ó £„‰Çu9”ug¥Ô™„ÒyŒÏ¢„“‡š¾6m¨€$ŠVÔ£dƒmŠuV“ Ò Ð ÏÌÍÌ ÑΙ)Ë e š ÑӖ ÈÍ ÇÅÅϽ Ò Ñ Ò Î — Ês‚”v—“щ—ƒŠVɓ¤q„ƒƒ™£duÆؗŠv–v—“Ñ7š Ä h ƒ ê˜ ~  ¿  ـ{SÁ‡À’º¹— ¸ • ÐÓ ÑÐ ÎÍ ½” Óҕ ž Ï š Ò Ñ ‹6„ÒhŒÏª¾¼1£»£d¨º¹— ¸ · ¶ °¯ ´ « £ ² °¯®­¬ « © ¨§§ ¦ ¤ ‡wµ­sddv²–³3‰±sb€†‡v¦ªƒu3‡¥£ Ê È Æ Ã»¼ Õ ¿ Á»¾ Á Á» ÜÆ Ç Á»¾ ¿½¼ ¸¾ ¼ û º ‡tG69¨Š†Æ6us†Ú9†Õ2GšG†¿6u£26A»WªG6¥Š¾ ¿ ÛÆ ¿ æ Æ ¸¾ Á þ ƽ Ü Ü¾ Á Ê ¡ ¼Â ¿¾½ ¸ Æ» ¿¼ Á Ç ¾ ¿¾ û ºº ¸ Á º¼¼½ Ǽ È Á ú½¼ × Õ¼ Õ ¼ à R`uh92†ºW«Aº0™Š2uuW«AºuÃ Þ “¢fuW6fA¼6fŠA̝90W£6R2†¼R†º«ff‚fGqAÜu2‚f¥šf9ªG6» ÅÆ e Ÿ ¼Ç ¿¾ ༠û Á» ¿ ¹É ¿ Á ú Å Ç Á»¾ ¿½¼ ¸¾ ¿¾ f º¼ Ü »Æ»Æ½ Ü ¼ û È ¿ º¼¼½Ç¼ È Á à W€ )uŠu™¥u6“†¸6yuŠ‡†ÆG2Šx¾u†¿2W£26‰»Š9Š–†¿Á U†“„ÀŠ2Š2G¥u6šuW¾ n o f2u–†ÜG2º á ½ ¼ × Õ ¼ Õ ¼ à » Ç Á » ¾ È Ü ¹ À × È ¼ Á Á Á Õ ¸ ¾ ¹ º ¹ Á hl f ƒ e ƒ ˜ — ¿ Á »  ¿ Å ¼ »  ¼ â × Æ ¼ {†š}›u2¤u†¿2W£¥uày¢f†Ú9†ÕuA¿}0AÀ†¸W£2u¢Aº‹ig@†£dt™S†Æ2uus¹›‰Ì6lÁ f‚“9uÃ Þ Ê½¼»º ¸Â Ç Á È ¿ Æ Üº¼½½ Æ ¼ û ÅÆ ½¼ × Õ¼ Õ ff2‚uA¹f9u†¿Gu¥2f‚2u6㊥f¥š}–¾ Ç Á¼ × º Á ÅÆ º Á Á ×¾ × Æ½ Ü ¼ û ¸ × Õ¼º¼½ ¸¾ Õ½ Å Õ ¹»¾ È ¼ ¿ Æ ½ Å º¼¼½ Ǽ È Á ú½¼ × Õ¼ Õ ¼ à u†¿†¡6A»ãŠ†¼6‰»†ÁA¸uŠ£‚u—u2‹†¼Gšf‚f2šAÀ†¸W¨‚sÆÖG6W£‹užŠsÆRf‚fu¨†Üu‚2f¥š}—G6» ¼Â Áº ÉÐ ž —Ó” Ζ › —Ó ÑÐ ÎÍ Ñ —• –•”Ó “ È ¸¾Â Æ ¸¾ ¼½¾ º» Á¾½»º ¿ Æ ¼º¼ û Å Á»¾º à Á à fuA¿2£11d“Ñu1œ›Š–1dš™„ÒhŒÏ1 Í‰—†Ð˜—“Îqu„€g¥fA¼†¸Šf}‚†ºŠƒ2W«2y†¿Š26‚Gfª2fG63“À{†º6u60™AÂuRÛ º Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸Â ÀÚÚ ¹ Ù Ê ê ¸¾ ¹ Ä Õ ¹»¾ È Ã¾¼ ½ Å º¼¼½ Ǽ È Á ú½¼ × Õ¼ Õ Å Õ ¹º ¼ à 9u6‰»2Š†ÇŠ}u†¿‚f2‚uA¹fu£¥ƒ†ºŠ£h¼ u6Wu¢™ŠsRsÆf2u0AÜu2‚f¥šf9ˆŠÆ u‚ªG6» »¾ û º¼½ ¹º ¿¼ h ˜ » Á ¾½»º ¿ ÆÂ È ¿ ¾ » Ü Õ¼ Á ½¼»º ¸Â Æ ¿ »¾ û º¼¼» ¿ ¾½ ¾ ¹ Ç h ˜ » Á¾½»º ¿ Æ W£2«f‚u2GfžuvˆyA¿Š62‚uqGŠ„ÀG9fR†ºR6‚G†¹f›uWu6Rff2yŠ6Šužƒ‚’y†¿W66{už· Ê ¿¼º Æ Ã Á  u  ¸¾ ¹º ç ʽ¼ ÁÚÚ Å ¼ à ‡f‚u™¥†ºš’‘‰À†¸Šu2«‘f£‰äffGs¹G6» È ¸¾Â Á  ½¼»¼ Õ¾½¾ Ü ¼ û È ¿¾ Á½»¾ Õ ¿ Á Á»½¾ Ü ÀÚÚ Å ¼ û È ¸¾Â Æ ¸¾ Á i u e Á½»¾ fA¼†¸Šf‘AºU69Š2Š£u6›uŠš‰Ø‚6W}–†Æ2A»2‚Š£›fus¹¥u2šfA¼†¸Šfƒ‚†ºŠ‘Aº¬p n o BŽ‰Ø‚6W}Õ † Œ• ¼ ’‹uÃ Þ Ê ¤¥“„ÀŠ6W2u›uŠ¾ n Šu6u£3fž„Û†RuŠ™{†ºu¥G6ˆ†ºˆh n ‡ƒ vf˜ r GŠh2™f2‚uA¹f†ŠÆ f ¼ Ü »Æ»Æ½ Ü È ¿ y Õ ¹»¾ È ¿¼¼ »¼ × ¼Â ¿¾» Á È ¼ û Á y Èl ¿ ¾ É } ½ ¼ » º ¸  Š¼ Ü » Æ » Æ ½ Ü ¼l à » f É } ½ ¼ » º ¸ Â Æ y Õ ¹ » ¾ È Å Æ ¼ ¼ ½ Ç ¼ È Á à º ½ ¼ × Õ ¼ Õ ¼ à » Á p ê i †“„ÀŠ2Š2uRu25†ºÁ b2™f2‚uA¹f6» n BG6W£†Šf‚fu›AÜu2‚f¥šf9Ru6lˆAº£qsƒ { S~ n o 2uRÛ ¼½¼ à l l h u‰ˆ˜ ‰ †ƒ………ƒêw ~ „ ¸¾ ½ ‡g†qƒh…G†¸WRsÆÅ ê u n o  m j x h ƒ‚˜ ‰•ƒ………ƒêw ~ } ¸¾ ½ { y €„€h™5†¸WRsÆÅ |zn l o  m l n x l ˆ Æ» »Â¼â × ¹ 2«f‚“G2º m n m hê w{˜ h n ‡ƒ vf˜ usn 7p  j Uig@†£dt™— y tr qo u h fƒ eƒ ˜ l l ˆ k kl h fƒ eƒ ˜ — ¿ Á»Â ¿ Å ¼ Á»Â¼â × Æ Ç Á Û ¸ Å ¼ û Ç Á Á Á Á Õ À × ¼ ¿ Æ È Á Á ʺ¼ Ü »Æ»Æ½ Ü ¼ à ig@†£dt™h†Æ2uus¹‰Ì6‚“uA¿RvAƆ¸sÆRu2‹u†¿†Ú9†ÕuA¿}9yuu‘†º‘†ºuÃ Þ f¥t„ÀW6Š‚u«G6» Æ Õ ¹»¾ È ¼ û ÅÆ º¼Â ¿¾» Á È ¼ û Ç Á Á Á Á Õ ÅÆ æº¾» ¼ û º¾ ȼ»¾»º ¼ × ¿¾Â º½¼»º ¸Â • Æ» 6» G6W£1u6Š¢fuŠ6‚Aºu–u6šG†¿fAÚ}AÕu†¿9‘Š0‚Š™ªu6—ŠT6W6‚š¥àŠs—‚f2‚uA¹f1–2y†¿Á ɔ ‘ ‰ ˆ yƒ………ƒ yw u t É t »¼º ¾»¾ È ¾ Ç Á Á Á È ÅÆ Õ ¸ ×ƽ Ü ¼ û ¼Â ¿¼ r ʼ Ü »Æ»Æ½ Ü ¾ À @“ Ô ’7‡†„‚€xvGè)2›™W£–›uA¿u†È“‰ÌuˆŠf†¼G2uu2ƒufsW†“„ÀŠ2Š2G9y× È¼» ¼º¼½ ܼ½ ¸¾ ¹º ¹ Á ½¼»º ¸Â þ¼ º Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸Â ȼº¾ × ¿ Á»Â ¿ Å ¼ Á»Â¼â ×Æ f2y¿f22u21AÀ¸†W£2u#†ºf2‚uA¹f9™Šsã}G6A»‚ANJu†¿‚f2‚uA¹f¨2Šu–†Æ2uus¹¥ŠAÌ6f‚“Š}„¿Ô hÊqpêF}G6A»‚ANJ0‚Š£›uA¿uu¥222Šfu6ãŠW£2–6» p i º Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Ƚ¾ Ã Ç Á È ¿ Æ Üº¼½½Æ ¼ û ÅÆ »¾ û Æ ½ Á½¼ ¹º Á º à Á½ Æ ¸¾ Á½¼»º ¸Â ÀÚÚ Å ÅÆ ¼Â ¿¾ Õ½ Ž¼ Ü ¼ û ¸¾½¼ ¿¼ Ç Ô Ê¼ ¿ Æ Æ» ¸ ¿ Æ »Æ †Æ‚f¥Üu2†ºž}Õu2A»‚†ÇW¨ÇuA¿26‚G†¹ffus¹ŠfuŠ}2ŠsƂf¥ƒu6"Š2fu¢„¿§Wu963‰Àu«Šu¿ È ¿¾ º¼ ½ Ǽ È » ¿ ½¼ Á È » º½¼»º ¸Â ¸¾½¼Ì¼º Æ» Ç ¿ ¸¼ ¿¾Â ¾»¾ È Áº ¸¾ ¿¾ ½¼»º ¸Â ÀÚÚ Å GŠ–f¼2ušy¼2f†AÝGšW¾12f2‚uA¹f§W6fŠ‚06uAÆf¥× Šsq™W£ƒ†º‚“AÀŠ£Wšf2‚uA¹féus¹d„¿Ô ʺ È Æ Ã»¼ Ç Á½¼»º ¸Â ÀÚÚ Å È ¿¾ Ƚ à ¿¼¼ »¼ × º¼ à Á ¹Ç Á» Á È ¼ ¿ Æ É È¼º ¹ ¼½¾ º Á ú½¼ × Õ¼ fu“u29Õ¨uA¿2f2‚u¹Afqu¹s¢uŠC‚Š¾£àfž„Û†«fu‚†ºuŠu†¿2‚†ºG1uP‡f‚u1‚Š—uAÜu2‚f¥šf9Õ ¸ ¾ ¹ È ¾½ Ç ½ À½ ¾ Á × ¼ û¼ à ¿ Æ Ç Á ¿¼ ܼ g Ê ¿ Á»Â ¿ Å ¼ Á»Â¼â × Æ ¿ ¾ Ç Á Á Á Á Õ À × ¾»¾ Š£GŠ6ƒÆà{Š£†¿Gš½fu2uRÛTu†¿uÈGf¥f—h‡AÆ6uus¹}ŠAÌ2f‚hdŠ3u†¿†Ú9†ÕuA¿}Tyq6W£È Å ¿ Á»¾Â Á º ¸Â ¸ ¾ Á Ü ¿ ¾ Á Õ½ »¼ º È Æ Ã»¼ Õ Ç Á½¼»º ¸ ȼº ¾ ¿ Á»Â ¿ Å ¼ Á»Â¼â × Wƀ†Æ2Ws£‰ä2º‚ŠŽ¾«Š}†Õ2»GÆ Šà¼uA¿}‚f¼2uȤu“u29èu†¿‚f6{u†¹ 2Šu× Š†Æ6uus¹C‰Ì6f‚“—f e E c 0 4 C W 0 T R P E H6 4 2 E C A 0 6 4 2 0 ( & FI6d3GbTF$`aXY3VUSQ@IG5FDDB@987531)'% $" #! ©¶ © ¥§ ¯ ± ° © ´§ ¥ ¢ ¢ ´ ˆ£(¢ãs¨¦ ¤¤£¡  
 3. ˆ Áº ¸¾ ½¼»º ¸ · ¸¼ à å ÀÚÚ ¹ Aº2“AÀW£¿ ß f2‚uA¹žã†¸utfu£Ù ʽ¼»º ¸Â Ç Á È ¿ Æ Üº¼½½ Æ ¼ à f6{u†¹›u†¿uG†‚f‚2ƒG6» ÅÆ ½¼ × Õ¼ Õ ¾ Ç Á¼ × º Á ÅÆ Á ÁººÆ Ü ¼ û ¸ × Õ¼º¼ Õ ¹»¾ È ¼ ¿Æ ½ Å º¼¼½ Ǽ È Á ú½¼ × Õ¼ W¢f¥šf9¤u†¿†¢2A»‘Š„ÀA»AÁ†¸uA×22Š†›u2š†¼uš22½ u2W£–uŠ¢sƃf‚fuCAÜu2‚f¥šf9Õ ¼ û ¼Â Áº É ž —Ó ” Î – › —ÓÒÑÐ ÎÍ Ñ — —ÐД “ È ¸ ¾Â Á h » Á ¾½»º ¿ Æ ¼ û ½¼ È ¿ ¹ h u6àfuA¿2—–1d“Ñ™u1œ›Š|1dš™myŒÏd Ív—†Ð˜—“Îqv•™`7a¾ †¼A¸Šs†º3ƒ‰˜ yA¿Š62‚uéG6fuuG¤€ ˜ F P ¿ Á»Â ¿ Å ¼ Á»Â¼â ×Æ ¼ û º¼ Á Á Á Õ »¾ Ã Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸Â ÀÚÚ Ê ¿ Á» ¸Æº ¸ Á Á½ †Æ2uus¹¤ŠAÌ6f‚“ŠG6ffAÚ}AÕu†¿9›W£2» u6‰»2ANJTu†¿‚f2‚uA¹fèfus¹Å ß ‡†Æ2G†¹Š2žWŽ¾“Â6» S ¼ û º Á ÆÌ Õ½¼» È ¿ Ƽº ¼ û Á Ã Û º¼Â ¿¾» Á È È¼» à Á¼ Û ¼ û º¼ Á Á Á Õ½¼» »º½ ä ¼ u6u†ÈŠs¾ ‚f6¢Gf2šu2ƒA¼†¸uR«ffGŠ™{†ºuC6y†Çžƒu6¥f†Ú9†ÕG†¿9Õ ‚f2—{ ‚‚£1uÃ Þ Ê |y 2uRÛ ¼½¼ à l S mn m h F ƒ˜P T U Q R q h n o {˜  m n  m ê y r q o  u h fƒ eƒ ˜ l k j lk h n ‡ƒ l vf˜ t sn l k j kl Uig@†£dt™— ˆ l ˆ F P Êh ˜ Æ» ȼ Á È Æ Õ Á hê˜ É ‰ †ƒ………ƒ ê w ~ ƒ ‰•ƒ………ƒ ê w ~ } ¸ ¾ ½ ƒƒ Ê6¤£Aäu“9¥†ºžwm3hig†€h„ bw„†€h™5†¸WRsÆÅ { u n o Á É ¿ Á» ¸ ƺ ¸ Á Á½» ¼ û Á Æ Ì¾ Êh ˜ » Á ¾½»º ¿ ÆÂ Ü Æ½ È Æ» Á ¿ Á»¾Â Á È Æ Õ º ¹ Á Ì × Æ ÊŠ¼  Êh‡Š†Æ6t†¹‚£ŠŽ¾“Â6u69†ÈŠ`šÆ Þ ƒu‰ˆFy†¿Š26{uf¨2uª6†º›AÆ6Wf£Aäu“9žuAƓhŠ3¿ ß l Ê» ¿¼» ؼ ¼ Õ¾º ¼ û Æ» º½¼»º ¸ syf2“¢9Š6u292R‚f2‚uA¹f H I ¼ û Å Ç Á»¾ È Ü ¹ ¼ û ¼Â ¿¼ ¹ Á ¾»¾ È Ã»Æ × ¼½ ż½¼ Ê ƒ u } ½ Å u6‘ŠÆ¤uA¿6W£¥u›u2›ufG£ †¿¤6W£à6Š¥›2sÆ2uÃ Þ t™€ê ÔDsƨ … { u n o 2Št½ ªf2uÈ F G ¼ ¾ º¼¼½Ç¼ †Üu‚2f¥×š}ªu6›™W£q6Š¥R£Rqu6#ŠhW‹sÆ"Šf†Âu“„À‡A¸Š—u—ŠG«Aº¢™†ÂulÁ R¬É ‘u2W£È Á ú½¼ Õ¼ Õ ¼ û ¾»¾ È Ã»Æ × ½ Æ Ù Ê Õ¼ û ÅÆ À ¿¾ ½ Å ¸¾ Á Ü » ¸¾ »¾ »Æ ¿ Á Ã Ã Û y Õ ¹»¾ ¾ º ¾ º¼¼ Ǽ È Á ú ¼ × Õ¼ Õ ¼ Õ ¾º ¼ û º ¾ à ɺ½¼»º ¸Â Ã»Æ × ½ Å ¸ ¾ Á Ü » à Á Ã Û É y Õ ¹»¾ šŠ1ff‚½fGd†ÜG22½†1f9}9Š6}u6Š£#f26{u†¹d6W†ƒsÆ5ŠsAÂu“„ÀƒAºÁ ™†ÂGRƒ‚vu2W£È ʺ½¼»º Â Æ » Å ¼º¾Â ¼ û Ç Á½¼ Áº ¿ Æ À × È¼»¾½»º ¿ Æ Õ¼ È Áº¾¼ Á Á Ê ê Æ» Ü Õ ¹ ß 26‚G†¹¸f¡„Û¡ŠÆ›‚Šs›u2G†¿2u†È‚uCyé6W26‚G}u¢‰À†¸‚Šs¢AºƒAºuÃ Þ à6àu¹ G2º Æ º½¼»º ¸Â ¾ ºº ƽ » Á Æ ¾ ÅÆ º¼¼½Ç¼ È Á ú½¼ × Õ¼ Õ ¼ û º¼ Á ¹ ļ½ à Á Ã Û Éh ˜ » Á¾½»º ¿Æ 6»R2f2‚uA¹f‡A¸¸Š2‚fŠ¾yA¿†Ü›5W«f2Šfu†ÜG22†1f9ƒG6Rf2A½uhf‚0™†ÂGRGuvˆ’hA¿Š62‚uŠf †ºÁ †¼u‚uƒu6»ˆW1f‚u¹‚A¿Š¾}1uÃ Þ PuusÆR†ºAÆ6GA¹2"Š}†Õ2G¥u2›AÀG£Š¼  Ê£}u2A»‚Ç Õ ¸ × Æ½ Ü ¼ à ÅÆ ¼Â½ ƺ Á Õ ¼ Ê È ¿ ¹ Å Á ¿ Á» ¸ ƺ ¸¾ Á» Ü Æ × ¹º ¾ ¸ ¿ Æ Ê Á ɺ Õ Ã Á½ Æ ‰áWqÇG†¿26{u†¹ªAÂ6»‚Aº†ÁA¸uŠ£Æ‚uu¿†‚ºu¢‰À6f2‚fàu†¿926Gƒ“sžAۊƒŠG9‚Šƒf¥“„ÀŠ6Š‚u›uÃ Þ ¸¾ Á½¼»º ¸Â Á Á × ¾ × ½ Ü Ç Á ¹ ¸»Â¼½½ Æ ȼ Á Õ½¼»¼ È º À¾ ¸ ¾ » Æ ¿ ¼½ ¾ º¼ Ü » Æ» ƽ Ü ¼ D B EC @ A T 94dÎÎI` FId3GbF$aX ¾G1¾$ID$VVÎÀ 9" 6 c H e e E6 c 0 4 T C` 26 4 T6`6 &6 T T H ! 9 Ê Õ Ã Á½Æ ¸ » ¿¼½¼ Á ¾ Æ» º ¾ ¸ ¼ Á Æ Ã Ã¾¼ ¼½ ż½¼ ʼ½ ¹º¾¼ Õ ¼Â ¿¾» Á È ¼ à u2A»2Š†ÇŠ¾«yf‚f†AÝuț96§uÈWs†¼†Âu™q™Šs‚sÆ‚fuÃ Þ Š‚u2Ws9ƒuŠ6‚†ºGƒG6» È ¿¾ º Ü »Æ ƽ Ü ¼ û ÅÆ ¼ Á Æ Ã ¼ à ƻ Ç È½ ƾ º¼ Ü »Æ»Æ½ Ü ¼ û Æ» »Â¼ ܺ¼½ à Á Û º Á½¾Ì hê GŠ¥f¼¥“„ÀŠ6»W2u«u6"Š«fÂAu™‹G6»12ªuA¿Áu2fŠ§f¥t„ÀW6Š‚u‹u216žf¥2232A»RfA¼2ŠW€{˜ Å ¿ Á» Á Á Õ ¼ û hê˜ Á»Â ¿ Å Á»Â â × Æ Ã» Å Æ ¿ Á»¾ Á Á Á Õ ¼ û Æ» »º¾½» ¿ Æ WÆ0AÆ6W¾f†Ú9†ÕuA¿Á}›u2—€{'¿†Æ2uus¹›¼‰Ì6f¼‚“9¼u2¡Šq†Æ2WsAÚ}AÕu†¿9›u66ƒ‚W66yd„¿Ô Ê Õ Ã Á½Æ ¸¾ Ç Á½¼ u2A»2Š†ÇŠ9uA¿26» Ạ¸ Á» Á × ¾ × ½ Ü À½¼ ̼ Á ¼¼½ Ǽ È Á ú½ × Õ ¼ û Ç Á»¾ È Ü ¹ ½ Šȼº ¹ Á ¿ Á»¾ ¹ ļ Á {uA¹fÂR†Â2‚AºÁ††¸GŠ£Æ‚u3{f¨A¿¥ºff‚fG3܆u‚2¼†š¼}Õ«u6ªu†¿2W£¥u¡ŠsÆ2u¡†º3Š†Æ6u£hfžAºuÃ Þ 0 1 & 2 ~ È¿¾ () & ' Á ƒ » à ๺ pê i ~ yƒ 0 0 1 7 5 3 864 & 2 ( ) & ' … n Î}uŠ9 u n AŒƒê u n o x W¾£2»q™u‚"qsƒ { SÀ‡3{y ƒ n ~ ÈuŠ9 u n AÅÁ } ¿¾ l l    o ! " # $ % h b˜ f t m q h gƒ n n µy˜ t r r  j k u n l h gƒ µy˜ f ( ) & ' ƒ G u n AÅÁ l ê  Êhê˜ ¿ Á»Â ¿ Å ¼ Á»Â¼â × Æ ¼ û Ç Á» Á» ¿¼½¼ Á wmŠ†Æ6uus¹¢‰Ì6f‚“u2šu†¿2WŽ¾2yf2P‰ÝuÈ À È Á½ È ¼ ¿¾ º ¼½ ¼ È Á à ½¼ Õ¼ ¼ Ã Ç Á»¾ È Ü ¹ ½ Å ¿ Á»¾ ¹ ļ Ç Á Û ¸ Å ¼ Êh y×df¼ŠÂf¼u›¥×éŠfÂ1¼f2ŠÇfuà܆G2º2†×1f9Õ}u2»¤u†¿2W£¥usÆTŠ†Æ6u£hf3uA¿R`†Æ†¸ŠsÆ9uÃ Þ u ˜  Çu†¿‚ºuÈf6u£È†G‹2½WRºff‚½fGÈ3†ÜuÂ2¼†š¼}¢GÃ6hÉwêm³†Æ2uus¹«AÌ2‚“—u2¥f†Ú9†ÕG†¿9–Æ Þ Á ¹ ¼»¾ Ü ¹ ¼ ¾ ¼¼ Ǽ Á º½ × Õ Õ ¼ » h ˜ ¿ Á»Â ¿ Å ¼ Á»Â¼â × Æ ¼ û ¼ Á Á Á Õ ¡  Ÿ Ä   Ò e Ð © © ¨ § ¥ ¦ £ ¡ ¤¢  › —Ð e š ÑÓ – ÈÍ ÇÅŠϽ Ò Ñ ÒÑ – Ó 1dšhÏ Às‚”v—“щ—ƒŠVɓ¤q„ƒƒ™£dƒmŠuV“ Ò
 4. Áº ¸¾ ½¼»º ¸ · ¸¼ à å ÀÚÚ ¹ Aº2“AÀW£¿ ß f2‚uA¹žã†¸utfu£Ù 8 h@ ¢ u˜ T … • 9 5 % T h S n µy˜ h S n µyxu t S n „ ™h gƒ n µy˜ t r • ˜ • y u f 6 T 6 7 À × ¿ ¼ Á Ç f ¼ » Æ » Æ ½ Ü ¼ à » l Æ y » Á Æ Ü ¾l Å Æ ¼  ¿ ¾ » Á È l ¼ à Á ½ » ¾ Õ Á à » Ç Á º ç yqÅ¥†ºÁ ¢†“lÜ „ÀŠ2Š2uu2–6» n Ôy†¿Š†–#ŠfuŠ6‚Aºuu6» ‰Ø22W}¥†ºu2›G†¿2‘Ê 5 5 pØ22W¨éŒ Ñ6‰»ulÁ £GªŠAÌ6‰»2¥}qy0u†¿926u1‚Š—‚f6{u†¹1u2ˆŠª†Šu20GŠš†Ú2ªuÃ Þ Á½»¾ Õ † † ¼ ¿ ä¼ È ¼ Á Áº Æ Ü ¾ À × È¼ Á Õ½¼»¼ È ¼½ ¾ º½¼»º ¸Â ¼ û Å Æ ¼ Ü ¾ ú È ¿ ¾ ¼ Áº ¼ Ê ˜ fÊ Á ɽ¼»º ¸Â ¼ û ÅÆ ½¼» ¿¼Â ¼ û Á à Á Ã Û » ÁÆ Ü ¸ Ç Áº ¾ Á ¼ Ü »Æ»Æ½ Ü ¼ û ¼½ ż½¼ h v•Bu pW˼hÊyf6‚G†¹fžu6£Š56yf§u2#†º–™AÂuR#y†¿Š†‘†¼G†¿2—#†º§¥“„ÀŠ6W2u§G6§2ŠsÆ2uÃ Þ Ê Ü ¾ ú È ¿¾ ¼ Áº ¼ Õ¾º ¼ û ¸¼»¾ Á Øƽ Ü Ü ¾ ¼ ̾ à à Á Ã Û º½¼»º ¸Â »Â ¾ Ü Õ Æ ½ Å º¼ ý ¾¼ · Š¥l¼ Š£‚}l uWRf†Ú‚¥}W6Ru6ƒAÀ6W}†Õts2GuŠs£9™†ÂuR5‚f6{u†¹Šu}5sƐfu™‚Šs‚º ãÙ   ¼ ʺ½¼»º ¸Â  ƻ Á ȼ Á Á È Á ¾»¾ È ¼ û »¾ û º È Á Õ¼ Õ Ã Á½Æ ¸¾ ¼ û ÅÆ ¼ Õ¾ ¿ ¼ û Á GÃ Þ f‚f2‚uA¹f–¤6yA¿CfuAÈt‰Ìu¢†º36W£–u2¢W£2‹uuA¿}2½ u2A»2Š†ÇŠ›G6‘Šš9Š£–u2¢†¿– ¼ p £ 3 4 GÃ Þ hÊqpêi   ¸ 1µ“Ñ™u1œ›Š‹G€‡¨¤–q„€ƒu6ˆAºÁ G6A»‚ANJƒu†¿‚f6{u†¹–us¹ˆ{f†¼G}AÕ2RuÃ Þ ž —Ó” Î – Ð š –Ò ž Í ÇÅŠϽ ¼ û Õ Ã Á½ Æ ¸ ¾ Ç Á½¼»º ¸Â ÀÚÚ Å »º ¸ Ü Áº ¼ D B EC 94dÎ@¾` F™30 Q DA F 6cHe T ER @ X C 0 2 ! " 0 ' ' 1)( B & $ % # t ¡  Ÿ Ä   Ò e Ð © © ¨ § ¥ ¦  › —Ð e ÒÑ Ï “ ž ” 1dšyÏ Dm“¥zs@ £    Î š ѓ Š– s‚”v—¥„” " e › —Ð Ï Ò “ Ñ Ñ ”Ó “ ÒÑ – Ó 1dšhƒ£„‰Çu9”ug¥ÔmŠuV“ Ò S Ð ÏÌÍÌ ÑΙ)Ë ! š Ñ – žÓ ”½ — —Ó —Ó “ – › —Ð ½” ÐÒ Î – Ò Ñ s‚”‰—Š™udšU™u‚”™¥¢–1dšhÏ ¾™£ŒÏŠs £d¨º¹— ¸ l u¡  Ÿ Ä   Ò  e Ð © © ¨ § ¥ ¦ › —Ð e ÒÑ Ï “ ž ” 1dšyÏ Dm“¥zs@ £    e › —Ð Ï Ò “ Ñ Ñ ”Ó “ ÒÑ – Ó 1dšhƒ£„‰Çu9”ug¥ÔmŠuV“ Ò S Ð ÏÌÍÌ ÑΙ)Ë › —Ð ÒÑ Ï “ ž ” 1dšyÏ m“¥zs@ £    ž —Ó” Î – ÇÅŠϽ › — š” ÐÒÓÓ”Í Ò Ñ › —Ð Ï e Ò Î — h ƒ ê˜ ~  ¿  1µ“Ñ™u1œ›Š q„ƒƒÔ1dš€Ó s79“™6u„–£d¨1dšyzuÆؗŠv–‰—“Ñ7š Ä Ã™€{Sl Á‡À’º¹— ¸ • ÐÓ ÑÐ ÎÍ ½” Óҕ ž Ï š Ò Ñ ‹6„ÒhŒÏª¾¼1£»£d¨º¹— ¸ · ¶ ° ´ « £ ² °¯®­¬ « © °­ °¬ ´ ‡wd­s¯ dµ²–3v±pb€iv¦’h w†v¬‰°v«° ¬ F £ ¤  ¨ S hÊp { Œê’2A»u‚f‚ƒG6¢uu2G£92» u6‰»2ANJ9u†¿‚f2‚uA¹f i º ¸ ¹º¼½ ¼ û ¼ ¿ ¹» ¼ ¿ ä Æ Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸ ÀÚÚ Å ¼ û Å Æ ¿ Á»¾½¼ Á ½¼ û½ Å ¾ ½ ¼ Á Õ½¼»¼ È Æ» ȼº ¹ ¼ × ¿¾Â Á É ¸ × Á ¾Ì¾ Á º½¼»º ¸ us¹¢u6Š†Æ2W66A»Ru6{us¹›sÆÅ G†¿92f2u96qf2Gƒ¥0WsRA»tŠA¼uŠŽ¾A¸ŠWs«Aº«‚f2‚uA¹f ¼ û » ¹Æ × ¿ Á»¾ Õ½ Å Á ½ Á½ Ü ¼º¾ u6–GŠ†Š¾ †Æ2W¨‚sÆGA¿–†Æ‚uq‚Šs l„¿Ô  ÊwwpꎝAÆ22¨AÂ6{†º†ÁA¸uŠ£Š2uàuA¿uu¥222Šfu6ŠÆ p i ¿ Áº½¼Ì Á» Á ×¾ ×ƽ Ü Ç Á È ¿Æ ܺ¼½½Æ ¼ û Å º ¸ ¹º¼½ ¼ û à Á Û Õ Ã Á½ Æ ¸ ¾ Ç Á½¼»º ¸Â Á» Á Áºº Æ Ü ¾ ¼ ¸ Á Á Á Æ» ȼ È ¿¼ Õ Õ Æ¼½ Á 6A»G2f‚ªG6q2A»RÖu6‰»2ANJ}u†¿‚f6{u†¹—†Â2‚Aº†Á†¸G†×2‚¥}—†ÚAÁŠŽ¾2A»uA¿¨6fuGf9}f‚«Aº‹E»Ô § Ê ¿¼º Æ Ã Á ¸¾ ¹º ç ‡f‚u™¥Aºƒê u AÀ†¸W£2¡Ê q h n o ˜  m ˆn x u 2uRÛ ¼½¼ à © mn l S l © ¥h¦ƒ˜ … f t h gƒ n µy˜ ur q h n o ˜  k l u § ¨ l l ˆ l ¥ ¦ S S Ê ¸ Ü Õ¾ ؼ ½ Å h ˜ ¼Â ¿¾» Á È ½¼»º ¸Â ¾½» W†¼u9ŠG¥ŠsÆ¡ƒ …fGŠ™{†ºuRf2‚uA¹f–62y†¿Á S ÀÚÚ Å ¼ û Ç Áº ¹ À × È¼ Á Õ½¼»¼ È ¼ × ¿ ¾ pê ¸¼»¾½ ¾ ܼº ½¼»º ¸Â ྼ ½ us¹ªu2¨uA¿2uqy¢fuA¿}‚f2uš¥¢Šf  ÊŒêi ‰Àf6u6Š£2«f6{u†¹C™Šs«sÆÅ 2Štu™¨6» ¼ºÆ Æ ÃÂ Æ F F G S É us¹2uAºA»0“¤t … { †ºŠu“¨2uéAÜu2‚lº f¥šf9›u6•É AºŠ£hf—h ‡ƒ n dy˜ t r EŨ“ … { †ºW£hf¼ ¸ żº ¹ Á Á Æ å Ê ¸¾ ¹ ļ ¼¼½Ç¼ È Á à ½¼ × Õ¼ Õ ¼ û ¸¾ ¹ ļ f Ôl Ê ¸ ¾ ¹ Ä ¼ ¼ ½ Ç ¼ È Á à º ½ ¼ × Õ ¼ Õ ¼ à » à Á Ã Û » ¾ ¼  ¿ ¾ » Á È ¼ à » º ¼ Á Õ ½l ¼ » ¼ » ¾ à » É º Û Æ Ã º h ˜ ¿ Á » ¾ ¹ 2u0AÜu2‚f¥šf91G6¢™†ÂGR«W1fuW™‚Aºušu2«u†¿926GÈ W£l2PfR`u‚Ru SAÆ6W£hÄ ¡ ¤ £ S l " $ % Q q ê f t  h ‡ƒ l n dy˜ r ¡ hu ˜¢  l ê un o l  ÊŒêi n o f‚fuAÜu2‚f¥šf9u6–uA¿6W£¥u¥sƤAÆ6Wu“šuA¿RvAƆ¸sÆ¢u2–6» pê º¼¼½ Ǽ È Á ú½¼ × Õ¼ Õ ¼ û Ç Á»¾ È Ü ¹ ½ Å ¿ Á»¾ ¹ ļ Ç Á Û ¸ Å ¼ û Æ F P º È ¾ ¸ º ¼ ¼ ½ Ç ¼ È Á à º ½ ¼ ×l Õ ¼ Õ ¼ à » Æ » »  ¼ Ü º ¼ ½ à Á Û h ˜ ¿ Á »  ¿ Å ¼ Á »  ¼ â × Æ ¼ à » Ç Á Á Á uŠf†¼‘ff‚fG–†Üu‚2f¥š}¥u2—6†‚f‚92A»R〠AÆ6Gus¹¥AÌ2‚“¥u2«uA¿f†Ú9†ÕG†¿Á  
 5. F Áº ¸¾ ½¼»º ¸ · ¸¼ à å ÀÚÚ ¹ Aº2“AÀW£¿ ß f2‚uA¹žã†¸utfu£Ù Ê Æ½¼Ú ¸¾ ¹ ļ ¸½¾¼ u2fR†ºW£hf3‰À2Šfu¿ º Á Ⱦ½ ¼ û ¿ Áº ¿¼ Á È ¼ ¿Æ Á »º¾ ¸ »¾ Ê Á ɺ Á ƺ ¸¼ ½Æ º¼º ¸¼ ȼ»¾½¼ ¿¼ Ǽ È º ¿¼¼º ¼ u†¹GŠ6›u2àŠ†Æ2Gf9†Õu–uŠTA¿‚Šf†¼ƒW"W˼hʇfG†È‚u†ÜAÁ†¸f¢Š¢f2G†Ü†ÁA¸fTf2W6ufuŠ¾ f‚9¥× Æ ¸ ¿¾Â º¼ ¿ ¸ Ü È ¿¾ º¼ ¸ ¼º ¹¾Â¼ × É ¸ Áºº Æ Ü Á Á ʺ½¼»º ¸Â ½¾¼ ¸ »Â¼»¼ È Æ» ȼº ¹ ¼ 2†ºW¾ ŠfªuŠŽ¾GduŠƒu†¿AÁ¨2GŠs†ãŠA¼u†×‚2¥ªAºªAºuÃ Þ f‚f2‚uA¹f¢Šfu†¿AÁš6u02df‚u}¥× Æ ¸¾ ¿¾Â ' % ¼ û º¼ Áº¼ ¡ ʺ Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸Â ÀÚÚ Å ½¼ Ã»Æ ¼ ¸ Á Á Á Æ» ȼº ¹ ¿¼ ÅÆ 2†ºWéWs&21u2¢fuAÈ2f¡(f9u6‰»2ANJuA¿2f2‚uA¹fCfus¹—u6Wƒ†ÚAÁŠŽ¾2A»uA¿¤6àf2GT6“»Š‹†ºÁ   A»Á ã¤u2» 6A»RT†Æ2W£A¿uš „¿éf†Šu2–yf‚f†AÝu›tu3fAÚ239Š2¤u6àAÀ6W}†Õts2GuŠ¾ · Ù ¼ à à Á Û ¿ Á»¾ Á × Õ Æ Ô Êº¼ ܾ ú » ¿¼½¼ Á È » ¹ × ¼ Áº ¼ Õ¾º ¼ û ¸¼»¾ Á Øƽ Ü Ü Ã Á Û º½¼»º ¸Â ¸¾ Á ƺ ¸¼ »Â¼»¼ È Æ Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸Â ÀÚÚ Å ¸ Ü Áº ¾ ' % ¼ 6A»Rª2f2‚uA¹f5Šu†È‚u†ÜAÁ†¸fšf2u06» u2A»‚†ÇW¢uA¿2f2‚uA¹fdfGs¹›A¼u9†Õ2qš†ºÁ (0uÃ Þ mn © hˆê u€m˜ 9 T … h S n µy†h S n µy˜ q h n o ˜  • ˜ • T u l l l ˆk lê l mn © hê ƒwm˜ ƒ n y qh n o˜ u • l ˆk lê l ¥ p i º ¿ Á»¾ ¹ ļ Ç Á Û ¸ Å ¼ û Æ» Ç Á Ƚ ƾ ȼ»¾ È Ü ¹ ¼½ w ÑuAÆ6W£hšu†¿R`AƆ¸sÆ¢u2›2–u†¿u‚fŠqf6u£†Gƒ‚Š¾ º¼ Ü »Æ»Æ½ Ü ¼ û ɺ¼ Ü »Æ»Æ½ Ü ¼ û Æ» »Â¼ ܺ¼½ à Á Û ¿ Á»Â ¿ Å ¼ Á»Â¼â × Æ ¼ û ¼ Á Á Á Õ †“„ÀŠ2Š2Gªu2¥f¥“„ÀŠ6Š‚uƒu6›6«f¥22q6A»RAÆ6Gus¹ƒŠAÌ2f‚h1u2«†Ú9†ÕuA¿}}Æ Þ $ hêê wm˜ … T 9 • T »¼ u f ™h • n µy˜  l h a n µy˜ ‚ˆ! h )usȘ Uh ‡ƒ n dy˜ ur t l l l l À º¼ Ü »Æ»Æ½ Ü ¼ û Æ» ¼Â ¿¾» Á È ¼ û º¼» ¹ Ü ÕÆ ' % ¼ à · Ù ¼ û ¼ y׫†“„ÀŠ2Š2uu2–6¢fuW™‚Aºuu6¥6Gu9 (&G6» ƒu2¢Š†æÁ $   ʽ¼»º ¸Â û Å Æ ¼ ܾ º ¼ û º¼ ¿ ä¼ È Ã Á Ã Û É Á½»¾ Õ ¼Â ¿ Á½¾ ÌÆ ¼ à È ¿ ¾ ½¼»º ¸ f6{u†¹¼u6㊆W£Ã2u2u£Gq™AÂuRt†‰Ø‚6W}fuWŽ¾2WŠ`ƒG6» #uŠf2‚uA¹f ¼u6‡W§f2»hf—G6†ºÁ •D‚fuRhh "ƒ ‰•‹†½W£1«2Š¥‚f2‚uA¹f‹G6‡Šžf¥t„ÀW6Š‚u‹u2‹2ŠsÆ2uÃ Þ Ã» ÅÆ ½¼ ¿¼Â ¼ û ¼½ ¼ Ã Û É ˜ Á ¾ Ü ¾ ¼½ ¾ º½ ¼»º ¸  ¼ à » Å Æ º ¼ Ü » Æ » ƽ Ül ¼ û ¼½ Å ¼½ ¼ $ Ê º ½ » º ¸ Â Ç Á È ¿ Æ Ü º ¼ ½l ½ Æ ¼ à » Å l º ½ » ¼  ¼ à » º ¾ ¸ ¼ Û º ¾ È ¼ » ¾ È Ü ¹ ¼ ½ ¾ º ¼ Á ½ » ¾ Õ ½ Æ ¿ ¼ f2¼6{u†¹qu¿Auu¥22‚fÂ}u6¡ŠÆš26l¼ y¿f¨u2ƒW¡A¸f¡ƒWèf2W£¥u}‚Šƒf†Â22W}Õ 2u}uÃ Þ Ê½¼»º ¸ þ ½ ȼº ¹ »¼ f6‚G¹†f ™Šs¼¤ŠsÆÅ f‚u†ºÁ«É  ‚ˆ! h usȘ u É pØ26u¨T6W2Š£2èÉ ãéG6» 6» 5 Á½»¾ Õ ¼»¾½¾ ܼº ¾ · Ù ¼ Ã Æ 5   ¡ » º ¾ ½ » ¿ Â Ô p º ½ ¼ » º ¸  ¸ ¾ Á Æl º ¸ l º ¼ à  ½ ¾ l ž — Ó ” Î – Î Ò Ð Ð Ò È š ” Ð ½ Ñ Ð Ï ¼ ‚Š26yÆf0„¿¥ Êp i¼‚f2‚uA¹fPW£È†‚u†ÜAÁ†¸¼«½sÆÅ«fu™‚Šs‚l¼ º 1d“Ñu1œ›Ši`™™–7s€6$‚–h§uÃ Þ £   D B EC 94dÎÎI` ‡V30 s¨V1FŽ¦F 6 c H e ` 0TT © E HT§ R4T C ¥ 0@ £! ¤" B & Ê ¼ Á» ¼ Õ ¾º ¼ û »¾ º½¼»º ¸Â ¸¾ ½ Š9†Õ2—}Š2u6¥W«26{u†¹P†¸WRsÆÅ pØ26u¨—A¼uA¿2›ª‚u›6—2WŽ¾‚u2GuŠ¾ 5 Á½»¾ Õ ¸ Ç Áº ¾ ¼º ¹ Æ» ¼» Á½ Ü Æ½ Ü Ü » Æ ¿ Á Á ɼ Ü ¾ ú » ¿¼½¼ Á È Å Æ ¼½ ¾ º½¼»º ¸Â ¼ û ¿¼ Ã Û Éº¼ Áº¼ ¡ Ê È¼ Ç ¿ ¾ à¼ × »Æ ¿ ¿ ¾Â º½¼»º ¸ Šu¥Aº¥A»£W†Šu2yf2P‰ÝuãŠ2Š‚f6{u†¹¢u6fuRufuAÈ2ž¢‡fGŠ£™†RWuuŠf‚f2‚uA¹f ¼ û ÅÆ ¼ ܾ ú ¼ û ¼½ ż½¼ Ê È¼»¾ È Ü ¹ »Æ ¿ u6ˆW1¥Š£2ªu6ª2sÆ2fGÃ Þ Pf6u£†G—Šu†ºÁ W£6¬fAºÁ ãšu2ˆŠƒŠ6hWŠtŠ6AºuÈ ß 5 » ¾ à » É · Ù ¼ à »q Å Æ ¼ Ç ¾ » ¿ ¾ Ì È ¾ Á   Ê h n o ˜  m ˆn x u 2uRÛ ¼½¼ à © m l l © h { m˜ ê n y qh n o˜ n u • l ˆk lê l ¥ hÊs †“„ÀŠ2Š2uu2–u†¿2W£¥u¥sƑh { {†Æ2W£hf–uA¿R`†Æ¸ p i º¼ Ü » Æ» ƽ Ü ¼ û Ç Á»¾ È Ü ¹ ½ Å ê˜ ¿ Á»¾ ¹ ļ Ç Á Û ‰áŠsÆ1u632«uWs†¼¢†“„ÀŠ2Š2G–u6¨2¢†‚f2C2A»R0Š†Æ6uus¹šŠAÌ6f‚“Ššu6›uA¿f†Ú9†ÕG†¿Á ¸ Å ¼ û Æ» º Ⱦ ¸ º¼ Ü »Æ»Æ½ Ü ¼ û Æ» »Â¼ ܺ¼½ à Á Û ¿ Á»Â ¿ Å ¼ Á»Â¼â ×Æ ¼ û Ç Á Á Á   h  ˜ 6 … t a n „ Uh ‡ƒ n dy˜ t r • y u f T 6 7 l l Ê Á É Õ½Æ ¿ ¿¾¼ ¸Â ¼ û Æ» º¼Â ¹ ȼ½ ¼Â ¿¾» Á È ¼ û ¼Â ¿¼ Š¼  ÊG2ŠuqWsuAȆÁfG¹ u2–6RffGuf‚ƒuŠ6‚†ºGƒG6fu«r £ 5 ʆ‰Ø‚6W}š„À‰»6yfG†ÈRu6†ºÁ W˼hʓPf2G5†ºÁ ‚u›Šfu†ÈAÁfu¹ u2‘2Šf5‚9›„¿5fuhŠ£Aȝ2uA܆ÁA¸f¼ Á½»¾ Õ Á» ¿¼ Á ¼ û Ê Á É È¼º ¹ Õ½ Æ ¿ ¿¾¼ ¸Â ¼ û º¼º¾Â »º Æ Õ Ô Êº¼ ¿ Æ ¸¾ Á ƺ ¸ £ ½ Å ¼ Á Û½¼ Ã»Æ º½¼»º ¸Â ¸¾ Á½¼ à ܺ ½ Å º æÆ sÆ32AºR‚u6Š–‚f2‚uA¹f§Šf†Â‚fuu‚šsƃ“ŠtAƸ ã¤u2ˆ†‰Ø22W}d„À‰»6yfuAȤu6ª†ºÁ ‚Šs „¿Ô   · Ù ¼ û É Á½»¾ Õ Á» ¿¼ Á ¼ û ¼º¾ 5
 6. ¡ Áº ¸¾ ½¼»º ¸ · ¸¼ à å ÀÚÚ ¹ Aº2“AÀW£¿ ß f2‚uA¹žã†¸utfu£Ù hb m˜ê ƒ u ƒê Uh • µy˜ h S µy˜ • T 5 9 T l l l À × ¿¼ ÁÇ Á ¼º ¸¼ hfŠA̝¥Aº—2G†Ü†ÁA¸f¿ ß Êº¼º ¸¼ È ¿ ä Æ Õ Ã Á½Æ ¸ f2uA܆Á†¸qG£92» u6‰»2ANJ¾ ¥ ¼ à » ¿ º¼½ ¼ Ç Á Û ¸ ¼ û Ô p É i º Á ƺ ¸¼½¼ Ü À à ½ Æ º Áƺ ¸¼ ɺ¼º ¸¼ ÅÆ ¼ ܾ à u6»–yf¼‚f‚uÜ3¡Ûu¿AR`Ɔ†¸ŠsÆŨu6鄿¢ Êp t –G†È‚u†ÜAÁ†¸f‚f¥“hªu†ÈŠ2uA܆Á†¸#f2G†Ü†ÁA¸fRŠ¨†Šu2º £    ¼u6» Ã2A»RÛ¨‚f2»‚uA¹¸f‹A¸¸fu‚º¨½sÆŤu™2Šf2º Ì ¸ 1d“Ñu1œ›Š£Ð “Σ„žŠuvÓs€£“ ˜—“ÎTq„€ƒ uÃ Þ Ã Á º½¼ º  ¼ à º¼ ý¾¼ ž —Ó” Ζ ÎÒ Ð Ζ —”Ð ÎÒ Í ÇÅÅϽ ¼ D B EC @ 4 d@ÎI` ¾$‡F ™D¾@VF $I£ Q DA F 6 c H e T`` 0 ` R W6 H T 6`` X B © C 0 § ¨#! $Ô ¦ 0 ' ' 1)( B & $ ¥ hÊs A¿q†A×22fGƒ‚Š§9u2A»2Š†ÇŠ9uA¿26‚G†¹fP†¸fG2us¹Å p i Á ȼ Á½Âº¼ È ¼½¾ º Õ Ã Á½Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸Â ¸¼ ú ÀÚÚ ½¼ û½ ¹ Ù Ê È¼» ¿¼º¼½ Ü ¼½¾ ɺ Á½ Ⱦ ¹ Ä ½ Å º¼ ý¾¼º à Á Ã Û É Õ Ã Á½Æ ¸¾ ¸¼ ú Á½ Ⱦ ¹ Ä Â ÀÚÚ fu2‚u£3Pf6y2f‚u–2W#f†Â‚uŠ£h¢sƃfu™‚Šs‚é™AÂuR†u2A»2Š†ÇŠAº†¸u2›†Â‚uŠ£h›àus¹Å ¼ û È ¿¾ ɺ½¼»º ¸Â ¸¾ Á ƺ ¸¼ ½ Å º¼ ý¾¼º à Á Ã Û É Õ Ã Á½ Æ ¸¾ ¸¼ ú ¸¾ Á ƺ ¸¼  ÀÚÚ Å ¼ à u6uŠ¥f‚f2‚uA¹fPW£†È‚u†ÜAÁ†¸¥sƋfG™2Šf2™†ÂuR“qu2A»‚†ÇWR†º†¸u2†Š£Aȝ2uA܆ÁA¸fus¹ƒG6» Ç Á Û ¸ Å ¼ û Ô Ê»¼ º Á½ Ⱦ ¹ Ľ¼ Ü À à ɺ Á ƺ ¸¼ ɺ ¿ Æ Ç ¸ Æ Ü Éº Á½ Ⱦ ¹ Ä Éº¼º ¸¼ »Â¼»¼ È ¿¾ uA¿RvAƆ¸sƪu6¢„¿Š2fAÂ2uW£h2f¥“y†u†È‚u†ÜAÁ†¸PfG“AÀ¥‡f†Â‚uŠ£h†ff‚u†ÜAÁ†¸f2uCWs º Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸Â ¸¼ ú ÀÚÚ ¹ ٠ʺ¼½ ¹º¾¼ Õ ¼Â ¿¾» Á È » ¿¼½¼ Á È È ¿¾ º¼ Ü »Æ»Æ½ Ü ÅÆ º È Á 9u6‰»2Š†ÇŠ9uA¿2f2‚uA¹f‡A¸fu‚¤u£žf‚u2Šf}¢uŠ6‚†ºG«y2f†AÝGGŠf¥t„ÀW6Š‚u#WGu†¿hæ » ¿¼½ Á È ¼º ¹ à Á Ã Û º Õ Ã Á½ Æ ¸ Ç Á½¼»º ¸Â ¸¼ ú ÀÚÚ Å ÅÆ ½¼ × Õ ¹ ¿ ¼ ǽ ¸ ¾ Á ¼½¼ h2¼P‰Ýu0‚u€™†ÂuRª}u2A»‚†ÇW¾ uA¿2f2‚uA¹f†¸u2us¹—Š}f¥šuh2Š†¾d}†º¢‚fuÃ Þ Ê Áº ¸ ¿¾ ½¼»º ¸Â ¸¼ ú ÀÚÚ Å ½ Šȼº ¹ û Æ × ¼½ ¾ Ç Á½¼»º ¸Â Á» Á Áºº Æ Ü ½ Õ Ã Á½ Æ ¸¾ ¼ à f†º‚“AÀŠ¾£W«6{u†¹"†¸fG2¤fus¹§sÆf‚u6Š¥2Š9uA¿2f2‚uA¹f«†Â6{†ºAÁ†¸uA×22Š†¥sÆÅ u2A»‚†ÇWªG6» È ¿ ¾ Ç Á½¼»º ¸Â Á Á × ¾ × Æ½ Ü ½ Õ Ã Á½ Æ ¸ ¾ ¼ û ¼½ ż½¼ ʺ¼Â Ž ¹º½¼ Ü À à ½ Æ º¼Â Ž ¹º Ê Üº¼ GŠ‹G¿†26{u†¹#†Â2»‚Aº†Á†¸GŠ£‚u•sÆÅ G6A»‚ANJžG6¡‚sÆ‚fuÃ Þ fŠx¾‚u‚2†“y•#fŠx¾{u2‡22½ º¼ ̽ ¹Â ¸ × Õ¼º¼½ Õ Ã Á½ Æ ¸ ¾ Ç Á½¼»º ¸Â ¸¼ ú ÀÚÚ Å Å Æ º¼ Ü » Æ» ƽ Ü ¼ û »¾ û Á º Õ Ã Á½ Æ ¸ ‚Gfš¼Aušf‚f‚º9u2A»2Š†ÇŠ3u†¿‚f6{u†¹#A¸fu‚0fus¹Š—†“„ÀŠ2Š2Gšu6‹W£6†ºR9u6‰»2ANJ¾ Ç Á½¼»º ¸ ¸¼ ú ÀÚ Å È ¿ º Õ Ã Á½ Æ ¸ ¾ Ç Á½¼»º ¸Â ÀÚÚ Å ¿¼¼ »¼ × ¼Â ¿¼½¼ Á È ¸ ¿ Æ ¼ u†¿‚f6{u†¹A¸fu‚¢fÚus¹0GŠ¾R}G6A»‚ANJ¤uA¿2f2‚uA¹fqus¹Cff¡„Û¥šuf‚f†AÝuAÀGšuÃ Þ Êº Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸Â ¸¼ ú ÀÚÚ Å Ç Áº ¹ ȼ»Â¼»¼ }u2A»‚†ÇW}G†¿26{u†¹"†¸fG2us¹–u†¿‚u06f6uÈ ¼ × ¿¾Â º½¼» ¸Â ¼º¼ ʺ» Á Æ Ü Á½¼» Á Æ ¿ à Á Û º¼Â Ž ¹º ÅÆ º¼ û¾ Ü ½ Æ ¸¼ ú ¸ × Õ¼º¼½ Ê †}Šs‘26‚ºG†¹f‹2fGÃ Þ f2h¿A¥5½†Æ‚f6yA¿1u96‰»R¡fŠx¾‚G2"Š¡fu™2W£‘†ºA¸fu‚«A¼ušf‚f‚yŠ¼  ÊÁ É ¼Â¾ ܺ × ¹º ½ ¼ ¸ ¿ Æ ¿ Á ¸ ¾ à º½¼»º ¸Â »Â¼»¼ È Æ» ¸ Áºº Æ Ü Æ ¸¾ Á Á ɺ¼ Áº¼ ʺ¼Â¾ ܺ × ¹ ºfŠ£2Gu2Š¾fu†¿AÁuu9¿†¥A¼†Á¡»W£6»‘26‚G†¹fž6G16¥A¼u†×‚2¥ª‚†ºŠ¡†º‰»GfuAÈ2f¡¡ ffW£2uG2º ½ ¾ ¸ Á ¸ »¾ » º½¼»º ¸ ½ Š½ ¼ ÛÆ ¿ Æ» Ü ¹ ȼºº ¹Â Á È º Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸Â ÀÚÚ Å ¼ Šf¼u†¿AÁš†¿†¼AÁ5W£Ã2#26{u†¹sƖقŠ¾s‚º`u‹6šu›f‚2u2Aºu•}u2A»‚†ÇW—uA¿2f2‚uA¹f1fGs¹žuÃ Þ ©¶ © ¥§ ¯ ± ° © ´ ¦ §§ #†£(Q¢ s§ ŽD£ ¤¤£¡ ¥ ¢ ¢ ´ ¤ ¥£ ¢ ʺ¼ ¿ Æ » ¿¾Â Á ¿ Áº Á Ç Á»Â ¸Ç¼ ¿ Á Ã Û º¼½ ¹»Â ¹½» fu§hWs£‰äu†Ç‚u†¿›uA¿6f†¼Šfu¢A¼†¸uRRf‚u6u22‚º » ¿¾Â Á ¿ Áº »Â¼»¼ Æ Á ×¾ º Á Á º Õ Ã Á½ Æ ¸ ¿ Á»Â¼»¼ È ¼ ¸ ½¼ û Æ» ¿ Æ Á½¾ Ü Õ Æ yŠs£‰äuAÇ2qf2uÈ 6» „ÀA»AÁ†¸uWq2A»†º}}G6A»‚ANJ¾ Š†Æ6f2uCuA¿†Áfu2ŠÆ 6€2Aº2Šu} †¿Á   · · ¼ û ÅÆ ¼Ç¾» ¿¾Ì Ⱦ ¼ Ê ¿ Á»Â¼»¼ È ¼ ¸   · · ¼ û ÅÆ ¿ Á»¾ ¸ Ü Ü¾ ¿Æ Õ ÕÆ ¥9u2Š–Š6hWŠtŠ›uÃ Þ P†Æ2f2uªu†¿AÁ—†ºÁ ¥9u2‘W0AÆ6Wf†Â†ÁGuŠC99fÂ ß Ê¼ ¿ ¸ ܽ¼ Ü À à ¼ Õ¾º ¼ û Á ¸ À¼ û Á È ¿¾ ¼ Áº Á¼ û Æ» ȼ½¾ Ü ÕÆ ŠuWŽ¾u‚f¥ty¢9Š6u2¤†¿—A¼†Á¤u6ãAÅuŠ†Ú2¥A½fu292¤f2W£}Šf A¸Š¨‚º§†º¥‚f2‚uA¹f2u6fž„Û†¢uŠ™{†ºu‹u6•AÅhW†¼uA×6W£92u†È‚uf¢‚ŠR26{u†¹9¡Û Þ ¸ ¾ Õ Á º½¼»º ¸Â ¼º¼ û ¿¼¼ »¼ × ¼Â ¿ ¾» Á È ¼ û Á É ¸ Á»¾ Ü Õ Æ ȼ½¼ Áº ¿ Æ ¼½ ¾ º½¼»º ¸Â Æ Êº½¼» ¸Â ¸ Á»¾ Ü Õ ÆÂ Ç Á ǽ¼ Õ À ' % ¼ û À × È¼ Á¾» × Æ º ¸ ¹º¼½ ¼ û º¼Ìƽ Ü Á È ¿¾ º½¼»º ¸ f26{ºu†¹«A¼u†×2W£9fšG†¿‚f93y× ((u23y3fG†¿Š6G¥6‰»u22¢u2žfŠ`2u9†ÕuŠR‚f2‚uA¹f ½ ¾¼ »Â¼»¼ È Æ ' ¼ û Å Æ »½¼ Ü Æ½ Ü ¼ û º¼º Õ Ã Á½ Æ ¸ ¾ Á p É i · ˜ Õ Ã Á½ Æ ¸ Šfu†¿AÁ¸¢6G36» (% u25Š0„À{f¥2G1u2—f2G¹ u6‰»2Š†ÇŠ‹†ºuÃ Þ hÊs G h ¥ ·vu6‰»2ANJ¾ ¥ @   Ç Á ǽ¼ ½¼»º ¸Â ¸ »¾ Ü Õ Æ ¼ û Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸Â ½ ¾¼ ¸ ½¼ û Æ Ê È¼º ¹ ¼ × ¿¾Â p u†¿Š2f9՞6{u†¹¥†¼uA×Á6W£9‹u2AºÁ u2A»‚†ÇWšuA¿2f2‚uA¹fŠfu†¿AÁ¡u6ŠG¿ ß ‡f‚u‹¥¨Ws“ Ép iˆ Õ Ã Á½ Æ ¸ Ç Á½¼»º ¸ ÀÚÚ Å ¼ Á» ܾ ¾ ¼ û ½ Æ p i Õ Ã Á½ Æ ¸¾ º Á» Á½¾ á ÀÚÚ Å ¼ û ¸ Ü Õ¾ ؼ ½ u6‰»2ANJ¾u†¿‚f2‚uA¹f¢fus¹ˆŠAÌ6tŠ£ÈŠ‘u2‡yqŒêxu6‰»2ANJ"†¼6†¼‚ŠWEÌ—fGs¹G6#A¼u}Wuƒ"sÆŠɺ Õ Ã Á½ Æ ¸ Ç Á½¼»º ¸ ½ ¾¼ ¸ ɺ¼ ¼Â ¿ ¾»º Á ½ Šɺ½¼»º ¸Â ½ ¾¼ ¸ Á ȼ»º¼½¼» Á Á ¼ ¿ Æ }G6A»‚ANJ¾1G†¿26{u†¹Â5ŠsuA¿†Áhfu†¿AÁ¸«uŠ6‚uA¿‘ŠsÆtf‚f2‚uA¹f5Šfu†¿AÁ}A¿3f2‚f‚f2hA¿†ºu"EÅÔ Ê ¾» È ÅÆ Áº ¿ È È ¿¾ ɼ Á ɼ ܾ ú » ¿¼½¼ Á È ¼Ì¾ à ¿¾Â à Á Ã Û Éº½¼»º ¸ G™u¾£#W„ÀA»2Gf¼uuŠ¬Wf†Ú‚º£Š¥Š£‚«y2f†AÝGªŠ`uWs0™AÂuRuf‚f2‚uA¹f F ¸¾ Á ƺ ¸¼ ½ Å º¼ ý¾¼º p i ȼº ¹ × ¿¾ à Á½Æ ¸¾ ¾Ì¼ È ¿¾ û¾ % ¼ û ¼ Áº Ç Á À½¾ W£†È‚u†ÜAÁ†¸—Æsfu™‚Šs‚E»Ô1hÊs 'f‚u–¼¥TWs Õu2A»2Š†ÇŠW¢% uŠà2Wƒ1G6šfAÚ2¤uA¿“‚ŠWÌ ÅÆ º½¼»º ¸Â ¸¾ ƺ ¸¼ Á È »º¼½¼» Á Á ¿Æ Á É Ü Õ¾ Ø ½ Æ Ù Êº¼½ ¹º¾¼ Õ ¼Â ¿¾» Á È » ¿¼½¼ Á W—26‚G†¹f"W£†ÈÁ‚u†ÜAÁ†¸¢†¿C¼6‚26y†¿«†ºš¼uŠ5AņŠ†¼¸G}ŠGƒ¼‹£f2u‚Šs91uŠ6‚†ºG¢yf2P‰ÝuÈ ¼‚u¹ uW¢™WuRŠÆd„À‰»2uuÈ uW¾¤fAÚ25Š¥Š£‚ºšyf‚f†AÝÁud6»ARª2f2‚uA¹fªsÆÅ ™2Šf29u6‰»2ANJ¾ º È ¿¾ ¾»¾ È Å Áº ¿¼ È ¿ ¼ Áº ɼ ܾ à » ¿¼½¼ È Ã Á Û º½¼»º ¸Â ½ ý¾¼º º Õ Ã Á½ Æ ¸   ¼º Ê ' ¼ à ¿ · Ù ¼ à º¼ Áº¼ × º à Á½ Æ ¸ ½¼»º ¸ ÀÚÚ Å À ¿ ¾ Õ ¼½ ¼½¼ ‚f¼uÃ Þ –(% u2» ÈuW¾ ãdG6»qu†È‚f¥39Õu6‰»2ANJ¾Çu†¿Á‚f6{u†¹ fGs¹iyŠ¨T2W¾ 2uÃ Þ T 4 d@ξ’ 3F S% " 6 c H e` c 0 4 D EB ! @ B   ¡
 7. ¥ Áº ¸¾ ½¼»º ¸ · ¸¼ à å ÀÚÚ ¹ Aº2“AÀW£¿ ß f2‚uA¹žã†¸utfu£Ù ʺ ¸ Ü ¼½ Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸Â ¸¼ ú Á½ Ⱦ ¹ Ä Â ÀÚÚ Å ¼ û ÅÆ º¼ Ü »Æ»Æ½ Ü ¼ û ¼Â ¿¼ f¼†Gu¹6 »á 2 ‚Š¾ u6‰»2ANJ9u†¿‚f2‚uA¹f‡A¸fu‚ƒAÂ2uW£hƒ3fGs¹G6#W†“„ÀŠ2Š2GƒG6fu«r Q Ê 3h ˜ u 5 È ¿ Õ ¹»¾ È ¾ ÅÆ ½ ƻ¼ Ì ¼½ ¹»¾ Å ¼ û ÅÆ ¿ Áº ¿¼ Á È ¼ û Á t€4wê v†U† ¢7GŠ¾ u2W£–ˆW«2¢2u2Wss¼¢u2W¤†Æ‚uf9†Õuu2§†ºà† É † 5 u † 3h ˜ † $Q Q U Q Q Q t ê S 6t ‹ê S ƒ4wt ê v†Uªu 2 Éhêƒ ˆ yƒ……… yƒ yƒ………ƒ ˆ ˆ yƒ……… y y yƒ……… y ˜ ƒws7‡qqƒ ‡‚‡†79y 7‡qqƒ ¾‚‡ƒ tˆ ‡qqƒ t t ‡ƒ t dyBu 9 É ƒ………ƒ ƒ………ƒ & ƒ ƒ……… ƒ ˜ h ! qq™ & ! ƒ ! qqI§' ˆ ! 1ˆ ! †ƒ !  ! Bu l " ! 9 10l )(l )(l %$l l l l 2uRÛ ¼½¼ à h   m˜ ê ƒ { u #l ! 9 " À È ¿ ä È Á½ Ⱦ ¹ Ľ¼ Ü À à ¾ Ê Üº¼½ Á½ Ⱦ ¹ Ê Á½ Ⱦ ¹ Ľ¼ Ü À à ¾ ½ Æ Á½ Ⱦ ¹ y×0¼u£¼G¥†ºÁ†Â‚uŠ£h2†“y›¡P2f‚†Â2GŠ£hÄ ß W†Â‚uŠ£h2†“y–R†Â‚uŠ£hÄ Å ¼ ¾ Ã Ã Ã Û ½¼» ¸ ½ Å º¼ ý¾¼º ˜ Õ Ã Á½ Æ ¸¾ ¸¼ ú Á½ Ⱦ ¹ Ä Â ÀÚÚ Å ¼ ¾ˆŠÆ¢¥ÜŠ£‚º¼u6»32A»ÁR¥º26‚ºG†¹fžÆsu™2Ws2h ¸ Áu2A»‚†ÇW¥†ºA¸fu‚¢†Â2GŠ£h¢¤us¹¢uÃ Þ  D EB 6 c H e` T`` 0 26 c W R C X 4 dÎ@¾’ II‡F IdDUF' Q DA F C 0 @ 9Ô ! B © 0 ' ' 1)( B & $ Ê È¼º ¹ ¼ × ¿¾Â pˆ i Õ Ã Á½Æ ¸¾ » Ƚ¾ ¹ Ľ áǽ¼ × ¿¼Ì ¼ û Ê Ê¼ º¼ Ü »Æ»Æ½ Ü ¼ à ‡2u¥qWs"ppêÁu2A»2Š†ÇŠ—G2W£h2Š¾ W2†h¼ $ u2ˆuËÇW«†“„ÀŠ2Š2GƒG6»   ¼»¾ È Ü ¹ ʺ¼ ¹ Á ¿ ü» ¸¾ Á½¼ Õ ¹ ¿ Ç Áº ¹ ȼ ¸ ƺ ¼ × Æ» º¾ à º ¿ Á»¾ ¹ ļ Å Õ¼»º Àº Á 6W£¥u¤Æ Þ fuhAÄuu™f2ãWs†Â‚f9uh¤u†¿‚uCfŠA̝‚š¥36—Šu—uAÆ6W£hŠÆ f2‚“‚‹†ºuÃ Þ Ê Á½»¾ Õ Á» ¿¼ Á ¼ û Á È ¿¾ • PpØ22W¨¨„ÀA»2hu†Èu2§†º3 uWRh S n µy˜ h S n dyBu n tl r 2uRÛ • ˜ ¼½¼ à & T 5 9 T l l n tl r h ê @ u • T u m˜ ƒ { ¥h S n µy˜ n r ê n r ¤ & T t • n y  mn Q © 5 4© T © 4© l l l © l l ê € n l r ¤ © n lq o ˆ k T l " nr q o mn ¥ h ê ƒ m˜ ƒ { u € n r ¤ê T ˜ • ¥¨h • n µy†h S n µy˜ n 7p T T © 4© T © © l t l Sl n y© • l l l ˆk p i º ¿ Á»¾ ¹ ļ Å Õ¼ º º Ç Á Û §¦s ’G†Æ2W£hfŠÆ f2‚»“‚À–uA¿R`†Æ¸ ¥ ‰áŠsÆ1u632«uWs†¼¢†“„ÀŠ2Š2G–u6¨2¢†‚f2C2A»R0Š†Æ6uus¹šŠAÌ6f‚“Ššu6›uA¿f†Ú9†ÕG†¿Á ¸ Å ¼ û Æ» º Ⱦ ¸ º¼ Ü »Æ»Æ½ Ü ¼ û Æ» »Â¼ ܺ¼½ à Á Û ¿ Á»Â ¿ Å ¼ Á»Â¼â ×Æ ¼ û Ç Á Á Á   • •T h S n dy˜ h S n µy˜ 5 9 t n  ur T h ê ¡ u m˜ …t 6 T • y h ê •l 6 S n „ tl w€ h S n l dy˜ h S n µy˜ ¥˜ u l T • ¤ T 5 9 T l l l l Æ» ȼ Õ½ ź ¿ ¾½» ¼ × ¿ ¾ 6f92sÆ{uŠ26—¥qŠf n  t r u {Àu†¿‚«ç h ê˜ Ç Áº n Ê ½ ¼ » º ¸  ¼l à » Æ » ½ ¾ ¼ ¿ Á » ¾ à f6{u†¹ƒG6–6¥Šfu¥†ºRWu6» y È ¿ • ÃÇ ¹ ƽ û ¼ ¸ ¼ û È ¿ f ¼º ¸¼ ¼ û ÅÆ ¿ Á»Â¼º½¼» Á ¼ û ÅÆ » Á Æ Ü ¼ û Á ¡ ¼½¼ à –uŠ¾ ʊu2G6‹uA¿†Á¢u2¤uŠ¾ z‚u†ÜAÁ†¸fu2•Š†Æ2f‚26y†¿u2Š§hA¿¥¢u6§Aº9£2uRÛ l l h êF ƒ m˜# 6 T 6 ¡ y t u f t ƒ t ¢ n „ u n l  ur Uh gƒ n µy˜ ur l À × ¿¼ Á Ç f ¼ Ü »Æ»Æ½ Ü ¾ Æ y » Á Æ Ü ¾ Å yfŠA̝¥AºÁ ¢¥“„ÀŠ6Š‚u›}2» n Ôy†¿¥–ˆWÆ n  t r fuW™‚AºuPWŽ¾uŠ2uÃ Þ Š6tu}Šf ¼Â ¿¾» Á È ¸ Á Ⱦ½ ¼ ʼ» ¹ Ü ÕÆ Æ » ½ Á º ¾ ¼ » ¹ × É ¼  ¿ ¾ » Ál È h ½ ¸ ¹ Á È ¿ ¼ Ü ½ ¼ ˜ »  ¾ Ø ¼ ¼ à » Æ » ¿ Á » ¾ Á Ø Æ ½ Ü Ü ¾ È Æ Æ Ç ¾ Á ¼ ½ ¹ º ¾ ¼ 6«†¼‚Šs¢tuPWfuŠ6‚AºuRgŠŽ¾Gf†ÂGuf¥2†s܍ŠGƒšu696l †Æ2W}†Õts2uuW¢“t}—†ºª2u‚Šs9Õ ¼Â ¿¾» Á È Á ʼ ¿¾» Á È ¸ Á Ⱦ½ ¼ û º¼º Õ Ã Á½Æ ¸¾ ¸¼ ú ¸¾ Áƺ ¸¼  ÀÚÚ Å ¼ fuŠ6‚Aºu¤†ºuÃ Þ ŠuŠ™{†ºuŠ†¾uŠ6àu2¤f2G¹ u6‰»2ANJ¤Aº†¸fG2RŠ£Aȝ2uA܆ÁA¸fC€fus¹CuÃ Þ Ê È¼ Á½¼ ‡fŠAÌ2uÈ ¼½ ¾ º½¼»º ¸Â ¼ û ½ Å É 5 2ŠR‚f6{u†¹u6žŠsÆGh ƒ ‰•xu GÉ ¤f¥“„ÀŠ6Š‚u¢u2‹2uA܆ÁA¸fŠŠ†Æ2G†Ü‚f‚fu¥u£6֝2£Ù ˜ f f º¼ Ü »Æ»Æ½ Ü ¼ û ¼º ¸¼ ¿¾ ÅÆ ¿ Á» Á½Âº¼ È »¾ û Õ Æ½ ÊW2uA܆Á†¸1u2ˆŠ†Æ2W™yl¿ †¼2Šªu2«lŠãA¸f¡«Š«u6WufA¼—ftuRG†¿9¢uŠ‚v}1G6RfuA¿}‚f6uÈ ¼ º ¸ ¼ ¼ à » Å Æ ¿ Á » ¾ » Á ½ Æl ¼ à » º ¾ ¸ l ¼ Û º ¾ º à » Ç ¿ ¸ º ¼ Ø ¾ ½ Æ Á Õ È ¿ ¾ ½ Æ â ¾ Õ ¼ à » º ¼ Á Õ ½ ¼ » ¼ à Á Ã Û É Á½»¾ Õ Á½»¼ Õ Õ Àº ¼ Á Áº Æ ¾ ™AÂuR¥†‰Ø22W}¢†Â‚699t{C‰Ì6A»‚¥Ü †ºÁ uWC2uA܆ÁA¸fCu2ªŠ6yfCu63AºÁ ³2uRÛ È ¿¾ ¼º ¸¼ ¼ û ÅÆ ½¼» ¿¼Â ¼ û • ¼½¼ à 5 l l
 8. @ Áº ¸¾ ½¼»º ¸ · ¸¼ à å ÀÚÚ ¹ Aº2“AÀW£¿ ß f2‚uA¹žã†¸utfu£Ù ʺ ¸ ¹º¼½ Ⱦ × Æ» º Ⱦ ¸ º¼ Á»¼ Õ Æº Á û É ¾»¾ È ¼ û ¿Æ Ç Á È ¿¼ ܼ g ¸ ÅÇ Á ¿¾¼ f2A»u‚f2Šu}2§uŠsA¼¥f9†Õ292¥Aºu6Gt™W£u2Š9G†¿uu†—hÊus¹ŠuA¿uŠs9Õ À½¼ Ì »Æ ¿ ¼½¾ ¼Â ¿¾» Á È Á¾½ ×¼ ¸¾ ¼ û Ç Áº ¹ ȼ» ¹ Ü Õ Æ º¼¼½ Ǽ È Á ú½¼ × Õ¼ Õ ¼ û ¼½ ż½¼ ‚§ŠG‹2W¢fuW™‚Aºu†ÂŠ2ufANJu21u†¿‚u¤f2Gu9f¥f‚fu¨†Üu‚2f¥š}—G6—2ŠsÆ2uÃ Þ f ¼ Ü »Æ»Æ½ Ü ¼ û Æ» »Â ܺ ½ à Á Õ ¹»¾ È ¾ ÅÆ ¿ Á ÁºÆ Ü ¼ û Æ» ¼ Á Áº ¿¼º Á È ¿  Êp { Œêi  ¥“„ÀŠ6W2u}u602š†n¼ ‚f‚r¼ d6‰»RÛ n y G6W£qRŠT†Æ2A»2Š†}u66}ŠAÌ2A»2Gf2ƒ†ºduŠ¾ ¼½ ¹» ¿ Á ½¾¼ ¸ ¿Æ ¿ ¸ à Á à 2u2W£l¾ šA¿Šfu†¿AÁuu‰ÀuAÇu#AºÁ ¢t ‚u2Ws9§fuW™‚Aºu›f‚u™§u2ˆfŠ¡v‡ ÊŠ†¾t‰Ì22†º–™AÂuRÛ ¼½ ¹º¾¼ Õ ¼Â ¿¾» Á È ¿¼º Æ Ã ¼ û ½¼Ì¼ ÛÆ r ¸ Á Á½» Á à Á à Q %  hê ˜ † ¼ Áº ÅÆ Õ ¸ ×ƽ Ü ½Æ ¼ Ì ¿¼ Á¼ ¿¾ Æ» º¼Â ¹ ȼ½ º¼ Ü »Æ»Æ½ Ü ¼ û Ç Á»¾ È Ü ¹ ¼½ ż½¼ Étƒ3 w¤ v†sfAÚ2¬Š’†¼uŠ2uˆŠ6l» yfŠ†Çf1Š—2ˆffGuf‚#f¥“„ÀŠ6W2u¡u6u†¿2W£¥t u§2ŠsÆ2uÃ Þ $ pêƒ yƒ……… yƒ i ‰…qs1ˆ n ‡†ƒ t n ‡ n y xu n 3 9 t p y ƒ……… 5 y ƒ……… y yƒ……… y ‚ƒsˆ n 9y ˆ n € †ƒ 6n y n w †ƒ n 9y n w ƒ ˆ tn $qqƒ tn ‡ƒ  tn iy u n 5 9 9 3 9 3 ƒ n ¨vn3 u n 1 ƒ n 4n 5 u n ) ƒ n 5 n 6u n & 5 9 m n m m 1 qo ƒ n 2n 7p ) qo n 0n dp n # n 'n 7ƒ n & qo l ˆ k u l % ƒ l ˆ k u l (ƒ l ˆ k u l ! $ ¼½¼ à 2uRÛ T $ ƒ ¥ # u © É 9 #T ˜ Å Æ ¼ ¸ ¾ Ì ¿ ¼ Á ¼ » º ¸ ¾ Õ º ¼ à » Æ » Ç Á È ¿ Æ Ü º ¼ ½ ½ Æ Â ½ Æ Â ¼ ́ ¼ Á ƒh #  l $ "!Ԋ¢G†¹ŠWyfAÇf¥{fA¼†¸Š}2u292›G†¿uuŠ†‚f2‚fl 2l» fŠyfl¿ AÇ% f¼ u l ¥ l l % l À × È¼» ¹ Ü Õ Æ ¼½ È ¿ ¥ ɺ¼ Ü »Æ»Æ½ Ü ¼ û Æ yf2Gu9f¢‚Š¾ © uŠ¾ f†“„ÀŠ2Š2uu2–l 6» »Â¼ ܺ¼½ à Á Û ¿ Á»Â ¿ Å ¼ Á»Â¼â × Æ ¼ û ¼ Á Á Á Õ Ê ê f¥22–6‰»Rš†Æ2uGs¹§AÌ2‚“¥u2†Ú9†ÕuA¿}Æ Þ „u t l 6£AäAÁu9†Õ2ãwt‚)hA¿Š62‚uŠf 6 6 ¥ Æ » º ¼ ¸l Ü Á º h ê ˜ » Á ¾ ½ » º ¿ Æ  hˆ u€‰˜ T  5 2 ê ' & ! u l © $( l l  5 ê †  Q   h ƒƒ‰˜ ! u ¥ †  Ãê l ! l l À× h ©ƒ………ƒ ˜ ©ƒh ¥ƒ………ƒ y§ƒˆ qq™ §©Bu ™uˆ ¨qq™ §¥˜ u ¦u†¿G£—g ¥ Ç Á¿ä¼  Êp { pê»Aºtu¥uA¿}›2§‚v}#Š–AÆ6W2—l ‚ŠŽ¾›6A»R¡f2G†Ü†ÁA¸fuŠlŠ†¾†‚f¥“hGŠ¼  ÊÁ i Á Ø ¾ ½ Æ Á Õ Æ » ½ Æ â ¾ Õ Å Æ l Á » ¾ ½ ¼ Ç ½ ¸ ¾ l à Á Ûl º ¼ º ¸ ¼ l È ¿ ¾ º ¸ Æ × ½ ¼ Ü À Ã Ê Éf26{u†¹5ŠsuA¿†ÁRyf‚f‚uf‚›AÀuŠu2u¨™†ÂuR“f26{u†¹‹2Šu6ƒu†¿‚uGÉ ¥—u6«u†¿†Ú†ÁWŽ¾6‰»u†¿9y× º½¼»º ¸Â ½ ¾¼ ¸ » ¿¼º¼½ ܼ½ ¸ × ¾ × Æ½ Ü Ã Á Ã Û Éº½¼»º ¸Â ¼º Æ Ã» Ç Áº ¹ · · ¼ û Ç Á ¸ Á Á Á À   ȼ Á¾» ×Æ ¼½¾ º ¸ ¹º¼½ È Æ Æ Ê È¼ Á ¹º ¸¼ Û fuA¿Š™GŠ12W‹2A»u‚f2“t¢% Pf6‰»u2•A¸f¡AºÁ ¥–u2ª2Š†‚uu«W£6R£††¡1u6Rf2“»W¾   · · ¼ û ¼ºÆ ܽ ¹ Ü »¾ û ½ Æ Ù Ê å   · Ù ¼ û ½¼ Šȼ» ¹Â¼ ؼ Á à Á Ã Û É È¼ ȼ¼ ¿ Á ¿ Á»Â¼»¼ È ¼ ¸ ½ Õ Ã Á½ Æ ¸¾ ¸¾ ¿ Á Á È È¾ ¿¾ ¼½ ż½¼ Ê Á Ø f2Gft§Aº™AÂuRu‡ufu§†ºAÆ6f6u‹G†¿†ÁžsÆÅ u6‰»2Š†ÇŠ†Š£AÆ6‰»uuŠŠƒ‚sÆ‚fuÃ Þ †ºtu¾ ½ Æ Á Õ Æ» ½ Æâ¾ Õ ÅÆ Á»¾½ ¼ ǽ ¸ ¾ à Á Û º¼º ¸¼ ½Æ º ¸ Æ ×½¼ Ü À à º¾ ȼ»Â¼»¼ È ¼½¾ º½¼»º ¸Â ½¾¼ uA¿}R2P‚v}GW¥†Æ6u6ˆ‚ŠŽ¾¥ƒ6‰»R‡f‚u†ÜAÁ†¸f"Š"ŠŽ¾¥2†“y•Šš6f6u52W‚f2‚uA¹f"Šfu†¿Á $ Êf26{u†¹PŠfu†¿AÁG†¿uuuä ‚s½Å u2A»‚†ÇW¡G6•6yfŠ2GyA¿Š62‚u"†ºu2㝞`«r  Êp { Œêi „ÀA»AÁŠ£hÄ º½¼»º ¸Â ½ ¾¼ ¸ Ç Á È ¿ Õ Æ Õ Ã Á½ Æ ¸¾ ¼ û º» ¿¼ ̼½ Ü » Á ¾½»º ¿ Æ Á û ½¼ ̼ ÛÆ ¸¾¹ A»u‚f2½ uŠ¢uŠ}2sÆ{f¥Ü ff¡„Û¥2Aº}‚u9fi““é¨†º}A»C2GŠs†¥‡uu}9f2}†ºÁ ¸ ¹º¼ È ¿ ¾ ¼Â ¿ ¾ Õ½ Ž¼ ¿¼¼ »¼ × ¼ Á Õ Æ½ Ü Õ ÆÂ È Æ Æ Ç ¾ Á Á ¼º ¹ ¾Â¼ × É È¼ È ¿¼ Õ Õ Æ¼½ t hê wt‰˜ 6 Q Q ……… ê u t ( tl ! ê ª §' & ˆ $ tl ! ê ˆ tl ! ª tl !  tl ! Q ……… Q # Q Q 6 » Á ¾½»º ¿ Æ ¼ û ¾»¾ È ¸ ¾ ¿ Áº ¿¼ Á È Æ y†¿Š26{ufu2›6W£†Š£AÆ2u}AÕu}¡„Û» ½ÆÙ Ê ƒ……… 9 £5h { †qƒ { ˜ u ! ¿ Á » ¸ Æ º ¸ Á Á ½ » ¼ à » Á Æ Ì ¾ Æ » È ¼ È ¼ ¼ ¿ Á » Á ¾ ½ » º ¿ Æ Â ¸ ¾ ¿ Á Á È È ¾ l AÆ6GA¹2£Š†¾“AÌ22«u2}Aȝsš23fufu¡†º¡y†¿Š26‚Gf£Šu†Æ2A»uuW¤¿ ¼ ½ ß ¼ Ã Ê n " n " u n £ 2uRÛ 9 h { ‰˜ 9 9 9 t u f t ƒ ! n £ ! u ! n n ! u n ¢ur ™h gƒ n µy˜ br l ¤l l " " l l l À × È¼ ¿ ä¼ È f ¼ Ü »Æ»Æ½ hqfuuu¥AºÁ ¢¥“„ÀŠ6Š‚uÜ ¾ Æ y » ÁÆ Ü ¾ ÅÆ ¼Â ¿¾» Á È Á¾½ ×¼ ¸¾ ¼ ʼ ¿¾» Á È Á¾½ ×¼ ¸¾ ¼ û º¼º ¹ å   · Ù ¼ 02» n DhA¿¥žŠ9fuW™‚AºušAŠ6u†ÇW}GÃ Þ WfuŠ6‚Aºuš†ÂW6u†ÇŠ9u2ª2uCl ¡}uà Þ
 9.   Áº ¸¾ ½¼»º ¸ · ¸¼ à å ÀÚÚ ¹ Aº2“AÀW£¿ ß f2‚uA¹žã†¸utfu£Ù Ê ¿ ÛÆ ¿ æ »Æ ¿ Á ȼ Á Á È ¼ × ¸¾ ú »¼º ¾»¾ È ¾ à Á à ‡R`uhRŠG¥†ºfuAȓAÌu¥‡†¸Šu2‚96W£–0™AÂuRÛ Æ Á º½¼»º ¸Â Å Æ ½¼ × Õ ¹ ¿ ¼ û º ¿ Á»¾ ¸ Ü Ü À ¿¾ Á ɽ¼ ̼ ÛÆ Ê È ¿ ¾ ü½ ż × ¿ ÛÆ ¿ æ 6»y†¿¨•…26{u†¹‹Š›†šG“u21uAÆ6Wf†ÂAÁuuŠ¾ hW¨Õ †¿¥fŠ¡vr ‡uŠ£2sƆR`uh–†ºÁ º½¼ º ¸ Å ½¼ × Õ ¹ ¿ ¼ û »¾ û ¿ Á» Ü Õ ¹ºº¾ ¼ û ¿Æ ȼº¾ × ¼½¾ ½ Šƺ ȼºº ¹Â Á È º Õ Ã Á½ Æ ¸¾ ¼ 2f2»‚uA¹fÂGŠÆ•f¥šuh¡G6"W£2ƒŠ†Æ6t}u‚2Š‘u2ƒŠ1f‚Š£2W•Šx¾‚šf‚2u2AºuP9u6‰»2Š†ÇŠ¡uÃ Þ ©¶ © ¥§  ± ° © ´ ¦ §§ ˆ†’£¯ —s§ ’qD£ )‹£¡ ¢i'¢%ˆ¯ # " ¥ ¢ ¢ ´ ³ ©¶ & ± $ ´ © ¤ ¥£ hÊp { ŒêÁu6‰»2Š†ÇŠà!  G6#W¥†º2W£u6fuW™‚G†¿¥sƓq†¼u‚uÜ i Õ Ã Á½ Æ ¸¾ ¼ û ÅÆ Áº¾ × ¼ û ¿ Æ ¼Â ¿¾»º Á ½ Å É Õ ¸ × Æ½ ½Æ»Â¼ Ì ¿¼ Á¼ ȼ ¸¾½¼ ¿¼ Ç ¾ Ç Á ¸ ƺ º¼ Á ¹ ļ½ å · Ù ¼ û ÅÆ º¼ Ü »Æ»Æ½ Ü ¼ û Ç Á»¾ È Ü Š6yfŠ†Çf0ffAچÁŠ2fu3¤uA¿“A̝‚¢f2A½uhf‚0ƒ  ã›u25Š¢f¥“„ÀŠ6Š‚u–u2¨u†¿2W£¥«ç ÊÈ ¸Üܾ ¼× »Æ¿¿¾ ‡fA¼†ÁuuWª¥ŠuuWsÂ å   · ٠ȼ Á È Æ Õ ¼ û º ¿ Áº ¿¼ Á È ½¼ à Á à Á ¼Â ¿¼ r ʺ ¿ Áº ¿¼ Á È ½¼ à Á à ¡ãC£Aäu“9–u6‹G†Æ‚uf9†Õu«fuŠ†ÇuCA¿9uf»fuAÆ2u}AÕu—u†ÇG¢†¿Á n   r sÆ0Š†Æ6t†¹¸ ½ Å ¿ Á» áÆ Õ½ Šȼº ¸Â Æ ¿ Á ¼½¼ û »¾ û Á ¼Â ¿¾» Á È ¼»¾ Á Øƽ Ü Ü¾ ¼ û Ç Áº ¹ ½ Šƺ¾¼½ ¼ W2º 2sÆàf‚†Æu—†º›‚fu2¢W£6—Aº›fuŠ6‚Aºuš6u¨AÕGs‚uuŠ›u2¤u†¿‚u¢sÆàl¿ 2Šf2›uÃ Þ  Êp { pê¢G  ãhÙÁu6‰»2Š†ÇŠRAº†¸fG2†Â‚uŠ£hÄ i h å · ˜ Õ Ã Á½ Æ ¸¾ ¸¼ ú Á½ Ⱦ ¹ áWuWŽ¾u§ªus¹žu2ª†¼†¸Ws#Aº1¡§u6uWˆyŠŽ¾‚ŠW‹uA¿uu¥222Šf§uÃ Þ Ê n ц¿š6W£A¹ŠW¼ ŠÆ Æ ¿ ¸ Ü Â ÀÚÚ Å ¼ û È ¸¾Â Á å   · Ù ¼ û ÅÆ » ¿ Á½¾Ì Ç Á È ¿ Æ Üº¼½½Æ ¼ y Á ȼ»¾ ¸¾Ì Å ¿ Á ×ƾ ¼ û ˜ È ¿ y Á ȼ»¾ ¸¾Ì ¸¾ ¿ Á»Â ¿ Å ¼ û ÅÆ » ¿ Á Ⱦ½Ç ¼ û 9 ŠŽ¾uŠfŠu2Ph n " uW¾ n D†¿f2W£†¹WŠ¼ ! Š£AÆ6Gus¹5u6hŠ•yfA¼uŠ2u6PAºÁ n ¢ r 2u"¼ RÛ ¼½ à 9 9 © l © ˜ ˜ 8 h @ u ‰˜ ! h h n h n ˜ ! " l t n ¢ r © t 9 l " ! n " ! l u ln ¢t r u n l ur Uh l gƒ n µy˜ br u f t l ¤l £ l 8 À× È¼ ¿ ä¼ È Á Ô ¼Â¿¾ Á ¦ yqfu£u¥†ºE»5Ê n   r fuW™‚»AºuÈ †Â‚6}Ru6¥Š9Šs2‚uA¿¨2u5AºÁ n r uŠ™{†ºuž6W}†Õts2uGŠu6ˆuŠ†Æ2Gf9†Õu5u†ÇG}„¿Ô Á½»¼ Õ Æ¼ Ç ¼ û ÅÆ È¾¼»º Á ȼº ¹ ¼  ¿ ¾ » Á È ¼ » ¾ Á Ø Æ ½ Ü Ü ¾ ¼ à » º ¿ Á º ¿ ¼ Á È ½l ¼ à Á à l hÊp { pêi n   r uŠ6‚†ºG‹{f6{u‚ƒG6–u†¿‚uf6u£†Gƒ‚Š¾ ¼Â ¿ ¾» Á È »º¼»½ Æ Ãº ¼ û Ç Áº ¹ ȼ»¾ È Ü ¹ ¼½ º¼¼½ Ǽ È Á ú½¼ × Õ¼ Õ ¼ û È ¿ f‚fuAÜu2‚f¥šf9u6uŠ¾ n ¢ r fGŠ™{†ºu—l AŠ6GfANJƒu6–uA¿2uqf6u£†G¢2Š«f¥“„ÀŠ6Š‚uÜ ¼Â ¿¾» Á È Á¾½ ×¼ ¸¾ ¼ û Ç Áº ¹ ȼ»¾ È Ü ¹ ¼½¾ º¼ Ü »Æ»Æ½ ¼ Ã Õ Ã Á½ Æ ¸ ȼ ¸ Ü Áº Á Ã Ô Ê È¼ È ¿¼ Õ Õ Æ¼½ Á å   · ٠ȼ Á È Æ Õ È¼ ¸ Ü Áº ¾ Ç Áº   u6» u2A»‚†ÇW¾ { fuAä†ÁG}AÕ21Aºu6» l „¿à‡uu}9f2ª†ºd¡ãèf£‰äu“}éf£‰ä†Áu9†Õ‚0àu†¿‚u¹ ¼½ ż½¼ p ê É ˆ i Õ Ã Á½ Æ ¸¾ » Ƚ¾ ¹ Ľ áǽ¼ × ¿¼ Ì ¼ û º¾ ๺ º¼ ¹ Á ¿ ü» Á½¼ Õ ¹ ‚sÆ‚fuÃ Þ hʀ É "G€ŒêQG6A»‚ANJ¢G‚Š£h2W¾ W‚f¥hf¼ $ G6RŠ¢™u‚‹uh†Äuu™6—AÂ2f9uh¿ À × ¸ ¿ ȼ Ì Á þ ¼ × ¿¾Â º¼ Ü »Æ»Æ½ Ü ¼ û Ç Á»¾ È Ü ¹ ¼º ¹¾Â¼ × É¼ Áº ¿¼ Ü Ø¼ À½¼ Ì ¸¾ ¿ Á»¾ yàAÀuÆ A¼u™Š¤¥èŠfšf¥“„ÀŠ6Š‚u3u2quA¿6Wu†u¤‚uŠff¥¡WÂuf¥t邝¢‰À†¸Š£Š†Æ6u™» átu9fª†ºé¡ãÙ £AäGt9¨u21Wu6#†º¨uŠ6‚†ºG–ŠGƒ3u6u†¿‚uRŠ}Š™yŠWGW6†ºG3uÃ Þ ¹ Ü Õ Æ Á å   · ȼ Á È Æ Õ ¼ û »¾ û É Á ¼Â ¿¾» Á È »Â¾ ؼ ¼ û Ç Áº ¹ ÅÆ ¼ Ǿ» ¿¾Ì Ⱦ Á È ¼  h¥ƒ ‰˜ 6 … t ¢ n „ A¿}Õ u n  t r ¡ y Á T 6 l À × È¼ Á Õ½¼»¼ È ½ ƻ¼ Ì Ú Ç Á È ¿ Æ Üº¼½½ Æ ¼ à yfG†¿92f2u¥AºÁ n t  r É ¡ 2¢›u†¿uG†‚f‚2ƒG6» Ç Á» ¸ ¹ ¸¾ · Ê ¢ ½ Å ¼ ¸¾Ì ¸ Áºº Æ Ü ¾ º» ¿¼º¼½ ܼ½ ¸ Á Õ Æ ¿ ¸ Æ Ü Á û Å ¢ »Æ ƽ ¸¾¼½ ÃÂ Ê ¢ uA¿6W†¾ufAŠ§"¨sƞuA¹ŠWž†¼G†×2‚¥—ž2h22u2hŠŽ¾9u“l ‰À†5Aºu6¬ŠÆ §Št‚uŠf29™Š¾ "¦†¿Á £ F ¡ ¿ Á»¾ ¹ ļ ¼¼½ Ǽ È Ã»½ Å ¾ º ¸ Á À h ˜ Á h ˜ Ç Á» ¹ Á»º × ¹ å Ê Á½»¾ Õ Á» ¿¼ Á ¼ û Á ¼½¼ à †Æ2W£hf—2u32‚sƧuAÈf†¼“ˆƒ ‰†¿u ‰–uA¿6G2A»6{uutˆ†‰Ø22W}›„ÀA»6yu†È—G6†º› 2uRÛ & $ h ¡ u ‰˜ ƒ y Q h n s' © ¥¢˜ h ¤ ˜  u ¢ 5 T & l  l ê ¡ ¼ × Æ» È ¿ ¹ Å †›6uuŠsƧ†ºÁ ¿ Á» ¸Æº ¼ û É ¢ ½ ¸ Á ¸ ¹ Õ ¼ Ç ¿¾½ Ç ¼ û Ç Áº ¹ À f Á½ Ⱦ ¹ Ä ¼ û ¿ Æ » Á Æ Ü ¾ Á ¡ ¼½¼ à †Æ2G†¹Š2¢u2G•£fA¼†ÁuAÜ6‰»uš—GŠ6W¾ $ G6šuA¿2u¤‘¡ Ê D†Â‚uŠ£h¢u2¤¥y†¿¥šR†º–£2uRÛ F h ƒ ‰˜ ƒ{ u • © ¡ ¡l ¡ Q 9 Q 5 9 l l l Æ» »Â¼â × ¹ 2«f‚“G2º h b ‰˜ 6 T y Á¡ 6 ƒ t ¡ n „ †¿9Õ u n  t r Uh gƒ n µy˜ t r u f p { pê³yfŠAÌl¥AºÁ )l 6‚G†¹f–quŠ¾ n y u6Wu›¢ff¡„Û¥× i À × ¿¼ Á Ç f ½¼»º ¸Â ¾ È ¿ Õ ¹»¾ È ¾ ¿¼¼ »¼ ¼Â ¿ ¾» Á È »º¼»½ Æ Ãº ¼ û ¿¼ fuŠ6‚Aºu¤‚6{u2qu6iuÃ Þ Ê { u • © Ž y l …W9h   {˜ 2A»‚R23‚2uq¡RWfuW™» yQ 9 y º¾ ê ¼ Á½ Û¼½ »º½ ä ¼ Û É¼Â ¿¾Q 5 9 á{Aºu‹Aºu6ƒ6Gu93Æ Þ Ê n t  r fGŠ™{†ºu¥„Š†¾ul fAÂuu†‚fl¥x܅‚6{u2ªu6—2uƒ¡ã0f£‰äut9Õ Á È Á û ¼» ¹ Ü ÕÆ ¼  ¿ ¾ » Á Èl h ½ ¸ ¹ Á È ¿ ¼ Ü ½ ¼ ˜ » º ¼ » ½ Æ Ã º ¼ à » º ¼ º ¹ å   · Ù È ¼ Á È Æ ¼ û ɼ½ ¹º¾¼ Õ ¼Â ¿¾» Á È ¸ ¹ Á»½¾ Ü ¼ û À × È¼º ¹¾Â Á å   · Ù ¼ û Å Õ ¸ ×ƽ Ü Á û ¼Â Á u6¥Š2G2Šf}ªfuŠ6‚AºuRŠl½ Ž¾u†Â2‚Š£ªu6yCf‚uŠs†ºƒ¡ã–G6ˆŠÆ †¼uŠ2u«†ºu2ªfG†¿tå
 10. {ê Áº ¸¾ ½¼»º ¸ · ¸¼ à å ÀÚÚ ¹ Aº2“AÀW£¿ ß f2‚uA¹žã†¸utfu£Ù ÊÈ¾× Á ¸ÆÃ Û ¾ º ‡Š£R†º¢A¼uRšŠ¾ ¿ Á ¾Â Áº ¸Â û ¿¼ Ì º½ »º ¸Â Æ Æ ¼ Õ º » ¼»¼ È Æ» ¸ Áºº Æ Ü Á Á ¼½ ż½¼ Ê ¸¼»¾½ ¾ ܼ †Æ2»WsuäA2‚ºŠŽ¾ž¼u2G‰ÅÁ–f¼#‚f¼6{u¹†ªÈ““Ç¡9Æ‚5Â6G‹65A¼u†×‚2¥Aº#‰»ž‚sÆ‚fuÃ Þ AÀ6W2Š£2º ½ »º ྠ¼» ¸¾ Ì º¼ ¹º ¼ f¼6{u†¹¸ ™Šf¼}2W¾£†¹WŠ¼šf‚½u2W¾s9Õ¢„ÀA»ÁG†È†ÁWŠÌ5ŠfÂtAƸˆfº2u‚Šs9¢„À‰»u†ÈAÁŠW5Š£AƝ021‚W66y „¿Ô ¸¾ ¸¾ É ¼½ ¹º¾¼ Õ Á ¸¾Ì ¸¾ × ¸ Ç Æ» »º¾½» ¿ Æ T0c CTR ‡7FVU30 D 4 ¢II™U¼™R ¤H 6 W6` R 8 ` 2 09‹£ ! § hÊp { Œê’‚f2‚uA¹f i º½¼»º ¸ Ç Á È ¿Æ ܺ¼½½ Æ ¼ û È ¿¾ ¾»¾ È ¼ û ¿¼¼ »¼ × ¼Â ¿¾» Á È ¼ û º¼½ ¹º¾¼ Õ ÐÐÒ š — Ñ ÎÒ Ð ÇÅÅ Ï ¼ à G†¿uuŠ†‚f2‚fžu61GŠ¢™Wu§u6›fž„Û†žfuŠ6‚Aºu§u2#f‚u2Šf}§™™Ps  Í1µt“Σ„—q„ƒƒ½ G6» ¥ ¦ †¼u9ŠG£‘‡2u2Šžf‚u2Šf}1„ÀA»uAȆÁŠW‘fu2Šˆ9u6‰»2ANJšG†¿26{u†¹¥A¸fu‚9fGs¹‘£Ù ¸ Ü Õ ¾ ؼ ½ Æ Ù Ê È¼º ¹ ¼½ ¾ º¼½ ¹º ¾¼ Õ Á ¸ ¾Ì ½¼ û Æ º Õ Ã Á½ Æ ¸ ¾ Ç Á½¼»º ¸Â ¸¼ ú ÀÚÚ Å ½ Æ Ê ¾»¾ È ¼ û ¼º ¸Â ¿¼ »º ¹â à Á Ã Û º½¼»º ¸Â ¸ ¾ Õº º¼»¾ Á È t™W£u2¢2AÆfu«{u‚š™†ÂuRR26‚G†¹f††¸Š}2¥6Wf†ÂuG†¿Á ¼½ ¹º¾¼ Õ Á û ÅÆ ¼ ¸¾ Û ¸ ¾ ɽ¼»º ¸Â ¾ Æ» ȼ ¿ Áºº¾ Õ ¹»¾ È Ã¾¼ Ç Á½¼»º ¸Â Á» Á ×¾ × Æ½ 2u‚Šs9†ºu2PŠRuA¹ŠWÌ `†Æƒtf2‚uA¹fªª69fuŠ†Ç2‚Š‘†ºÁ u2W£}™Šsƒu†¿‚f2‚uA¹f§AÂ6‚Aº†ÁA¸uŠ£‚uÜ F †¿¢‚uŠsž¡ hÊs £26‚G†¹fu2—Š0†Ú‚qu2Æ f2W£}Aºq¨ŒÏu€ £„1³q„€ƒu2A¼u9ŠG¼ Á ¼º ¹¾Â¼ p i º½¼»º ¸Â ¼ û ÅÆ ¼ Áº ¼ û ¿ ȼº¾ × Á Ò ž Δ ÓÒ “Ç  ÇÅÅϽ ¼ û ¸ Ü Õ¾ Ø ½ Æ Ù Ê»¼º ¾»¾ È ¼ û ÅÆ À½»¼ Õ Æ¼ Ç ¼ û Æ È¼» ¸¼½ ¼½ Æ Õ ¼½ ¾ º¼½ ¹º¾¼ Õ Á ¸ ¾Ì ½¼ û £’s2T™W£0u6—W{6}¢u2é2» f2WŽ¾2290‚Š¤f‚u2Ws9è„ÀA»uAȆÁŠW¨u6‹f £ ¤  ÊqŒêD£ Ò€ `„ds‚”v—“щ—ƒŠVFu2›G†¿2GƒGu¥†º¥Aºu6—A¼u9ŠG¥£Ù p i Ñ š —Í Ò”Í š ÑӖ “ ¼ û Ç Áº ¹ ¼ ¿Æ È Á Á û ¸ Ü Õ¾ ؼ ½Æ Ê » Á ¾»½¼Â ¿ ¹ ¿ Á»¾Â Áºº ¸Â ¼ û º¼ Á Á Á Õ Ã Á Ã Û ¿ Á Á»½ ¾ Ü ¾ ½ Šý ¾¼º º¼½ ¹º¾¼ Õ ¼º¼ à „Ày†¿Š6‚fuu靆Æ2WsuAä2‚ŠŽ¾3u2ƒf†Ú9†ÕG†¿9虆ÂuRT†Æ2A»6{Š£0šsÆè™2Šf2–f‚u2Ws9¤2fG6» ¿ Æ È¼º ¾ × º Õ Ã Á½ Æ ¸ ¾ ¼ û ¼Â ¿¼ Ê ¿ Á»¾Â Áºº ¸Â ¼ û Æ» »Â¼ ܺ¼½ à Á Û » Á ¾»½¼Â ¿ Û ¸ ¾ À Š2Šu‘9u2A»2Š†ÇŠG6¢fu«r ‡†Æ2WsuAä2‚ŠŽ¾¢u6š2Rf¥22¤2A»R¨„ÀyA¿Š™{ffGu¹ vAƚ¤y× È¼ Á½¼»Â¾½¾ ÃÂ Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸Â ÀÚÚ Å ¾ ÅÆ ¿ Á» ¸ ƺ È Æ Æ Ç ¾ »¾ û ¾¼ Á ¼ û ¿ Æ È¼º¾ fAÚ2f2Š2Š£™¥AºÁ u6‰»2ANJ›uA¿2f2‚uA¹f¨fGs¹–Š¨†Æ2G†¹‚3“tš¥W£61fu†È¢G6¤f‚Š£× ¼½ À¼ ʺ¼¼½Ç¼ È Á ú½¼ × Õ¼ Õ ¼ û ÅÆ ºº¼ ÁÚÚ Å ¼ û ¼º ¹ º¼½ ¹º¾¼ Á ¸¾Ì ¼ Õ Æ 2Š¾ uÃ Þ ff2Šfu†Üu‚2f¥š}qu6—W32u†¿fus¹u62u32u‚Šs9Õ „À‰»u†ÈAÁŠWq9tå Ê ¸»Â¼½½ Æ ȼ Á ¿Ç Ƽ½ Á ½¼»º ¸Â Æ ¿ Ã Ç ¹ Æ Ã ¸ ‰À6f2‚ff†ÚuŠf2¥†ºR6‚G†¹f9u¤Gu6‰»Š¾ ɇ“tŠW06W£A¹ŠW¥AºƒA¼uR–Š†Æ2Ws£‰ä2‚ŠŽ¾ªu2RW£6—A¼u†×‚2¥R†ºR‰»¤AÀ6W£G6‚ŠsÆG«ç È Æ ÆÇ º¾ ȼ»¾ ¸¾Ì¼ Á ¸ Æ Ã Û ¾ º¾ ¿ Á»¾Â Áºº ¸Â ¼ û »¾ û ¸ Áºº Æ Ü Á Á ¸¼»¾ ¿ ¹»½ Å ¿ ʇŠf6‚G†¿š2u•†ºª†Æ2uGs¹«„À‰»u†ÈAÁŠW¡u2GŠƒƒ†Šžu6ƒf2“»Šž‚sÆ‚fuÃ Þ f26{u†¹uŠf¥šuh¡G6» È ¾¼»º Á ȼº ¹ Á ¿ Á»Â ¿ Å Á ¸ ¾Ì ¼ û Å Æ Ø¼ Ü ¾ ¼ û ¿¼ Å Æ ¼½ ż½¼ ʺ½¼»º ¸Â Å Æ ½¼ × Õ ¹ ¿ ¼ à †ºŠ£hš™W£ãŠ¥†1uh—u6•‰Å£‡fu™Ws2ž†ºÁ ušAÕu†¿9¥Š£AƝ¢u6—‚uŠff¥£Š†¼GŠ6uhuž†º¢2G2º ¸¾ ¹ ļ ¾»¾ È ÅÆ ½¼ × Õ ¹ ¿ ¼ û Á É È¼ þ¼½ Õ ¹ Á Á Õ ¸¾ × ¸ Ç ¼ û ¼º ¹¾Â¼ × É ¸ ×¾º ¹ ¿ ¹ Á ¼½ ¹ á¾¼ Õ Á ¸ Ì »¾ û ÅÆ Õ ¹ Á Á Õ ¸¾ × ¸ Ç ¼ û »¾ û º ¹ Á Ì × Æ Á Á » ¹ ¡ Ê Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸ us9}„ÀA»uAȆÁŠ¾WRW£2#ŠÖušAÕu†¿9‡Š£Š†Æu2«Wu6¥uAÆtyRAºRA»«Gž¨u6‰»2Š†ÇŠ}u†¿‚f2‚uA¹f ÀÚÚ Å ¼ û Å ¿ Á»Â ¿ Å ¼ Á»Â¼â × Æ ¼ û Á ¼½ ¹º ¾¼ Õ Á ¸ ¾Ì ¸¾ × ¸ Ç ¸ Ü Áº À½¼ Ê È¼»¾½» us¹9G6žWÆéAÆ6uus¹›AÌ2‚“9u6¢†º92G2Šf}q„ÀA»uAȆÁŠW#W£†ÆŠ–†¼u9†Õ‚é{fŠÌ ß ‡f2W62‚º át9fuªAÀA¸2Š¾f5†º5Š›Š†ÆÁ6t†¹‚tŠ}†Õ2G1AÀuŠu2u¢¡6u65A»Gf9 uš‚fŠˆ†º5‰»ž¡`«r ¿ Æ Õ¼ È Áº ¼ Á º¾ ¿ » ¸ ƺ ¸¾ Á» Ü Æ ¸ ×¾ × Æ½ Ü ¾ »Â¼»¼ È Æ» ¸ ¹Â Á È À½¼Ì Á Á ½¼ ̼ ÛÆ¡ ¢ ʼº½ Æ Û º¼ ÕƼ Š2‚¡R}Šff¥× ¿ » ¸ ƺ ¼ û » û º¼»¾ È Á Ç Á½¼ º ¸Â ¼ û Å Æ ¿ Á»¾ ¸ ¾Ì¼ ¼ û Á» ¿ ¹ ȼº ¾¼½Â Á Á º½¼»º ¸Â Å †ÆÁ2G†¹Š2‹G6žu¾£6f2WsAÂÁuu†¿ªu†¿‚f2»‚uA¹f‹G6‡Š9AÆ6W£A¹ŠW«u6£†¸2yu3f‚Šs‚fuA¿¡Aº§26{u†¹"ŠÆ ½¼ × ¹ ¿ ¼ û ¸¾ º ç Ê È¼ ¹ Ü Õ Æ ¼ ¸¾Ì ¸ Ç Áº ¾ ¸ ¿Æ É ¸ Æ Ã Û ¾ º¾ »¼º ¾»¾ È ¾ ÅÆ Ç Á½¼»º ¸ f¥šÕuh§u2ƒ‰À†¸Šu¹2«ˆ‡f2»Gu9f†ºÁžG†¹ŠW¡A¼uA¿2‹1AÀuŠŠA¼uR«5W‘2«™W£—¥W—u†¿‚f2‚uA¹f ¼ û ¼» ¸¾ ̼ º¼½ ¹º ¼ Õ Á ¸¾ Ì ¸ ¾ ¸ Ç ¼ Á å Ê È¼»¾ ¸ ¾Ì¼ Á »¼º ¾»¾ È ¼ û Å Æ Ç Á½¼»º ¸Â ¼ à u6—2W¾£†¹WŠRf2G2Š¾f}9„ÀA»GȆ†ÁWŠ¥Š£×AƝ¢fÂG†¿t‘‡6Wu†¹ŠW¥Aº2–6W£¢u2Š–G†¿26{u†¹ƒG6» ¿ Á» ¹Â¼ ¼ þ¼ ½¼ ʺ½¼»º  ÅÆ ½¼ Õ ¹ » ¿¼½¼ Á È ¾ à Á Û ¼ Á» þ¼ ɺ¼ Á» ¸¾½¼ ̼º ȼ» ¹ Š†Æ6tfft؃9™Ws5f2“»Å ß 26‚G†¹¸f¥Š#f¥×šuh¿yf2P‰Ýu—–2A»R¡9†Õ2–™Šsf9†Õ2uŠ6‚›f6tf ἠؼ Á ¼½ º¾¼ Õ Á ¸¾Ì ¸¾ × ¸ ¾ ¿ Æ È º¾ à Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸Â ÀÚÚ Å È¼ Á ̽¼ Ü ¹º ¿ ¹ t¥Aºƒ‚u¹2Ws9}„À‰»u†ÈÁAŠW†Šu†ÆÇ–qf¼2W£×&Õu6‰»2ANJ9u†¿‚f2‚uA¹f¤fus¹f2Aº“‚f¥u‚uu¿ ß T0c CTR 37FGU30 2 0 4 ¢II™R ™F@IŽ¥ $‹£ 6 W6` ` R & H`   #! ¥  Êw i †¿uuŠsƗ†ŠsAÆ22Gf2AºuÈ p Á È ¿ ¹ Å ¼ × ¿¾Â ¿ Áºº ¹Â Á È Á¾»¼ Ê È¼» ¿¼º¼½ Ü ¼½¾ Ç Á½¼»º ¸Â ÀÚÚ Å È¼ Á ̽¼ Ü ¹º ¿ ¹ ÅÆ º¾¼ Á ¼ û ¿ Á»Â¼º Á û f†¼A¸Š™uÈ ß ‡f2h22u—‚Š›uA¿2f2‚uA¹f¤fus¹f‚†º“‚†G2uu㊥WsuAÈ¢u6¤AÆ62§Aºu6¤„¿Ô ʺ¼½ ¹º¾¼ Õ Á ¸¾Ì ¸¾ × ¸ Ç ¿ Æ È¼º¾ × º Õ Ã Á½ Æ ¸¾ È ¿¾ º¼½ ¹º¾¼ Õ Á ¸¾Ì ¸¾Â ¸ ¿ Æ È¼º¾ f‚u2Šf}}„ÀA»G†È†ÁWŠ¥Š£AƝq2Šuž9u6‰»2ANJquŠf‚u2Šf}}„ÀA»G†È†ÁWŠ¥Šs“†Æqf‚Š£× º9u6‰»2Š†ÇŠ–2y†¿3u†È“AÌG‹2W¡9u2A»2Š†ÇŠšu†¿‚f6{u†¹¨fus¹¤2†º“{f¥u2uGuŠ‚u2Šf}š„ÀA»uAȆÁŠWÌ Õ Ã Á½ Æ ¸ ¾ Æ» Á ȼ Á Á È ¼½¾ º Õ Ã Á½ Æ ¸ ¾ Ç Á½¼»º ¸Â ÀÚÚ Å È¼ Á ̽¼ Ü ¹º ¿ ¹ É ¼½ ¹º ¾¼ Õ Á ¸ ¾ ¼ à ¿ Æ Ç Á È ¿¼ ܼ g Ê ¿ Á»¾Â Áºº ¸Â ¸Æ Ã Û ¼ û º¼»¾ ¸¾Ì¼ ½¼»» ¸ ¼ û Á Ã Û º½¼»º ¸Â ¸ Ç Á u6» CG†¿uu†—³‡†Æ2WsuAä2‚ŠŽ¾3†¼ŠuR3u6š6Wu†¹ŠWªf22W†¾¤u69†¼†¸GR›‚f2‚uA¹f¨A¼uA¿2º ºf6u£†¹ŠW¢f92sƛuÃ Þ hʊ£AƝéGŠ5ŠftAƏf2G2Šf}q„ÀA»uAȆÁŠW‘Šƒuu†¿hž„Û–‚Š3‚fuÃ Þ ¼»¾ ¸¾Ì¼ ½¼ Õ½ Å ¼ ¸¾ × ¸ Ç È ¿¾ ¸¾Â ¸ ɺ¼½ ¹º¾¼ Õ Á ¸¾Ì ÅÆ º È Á æ Æ » ¼½¾ ¼½¼ ʺ¼½ ¹º¾¼ Õ Á ¸¾Ì ÅÆ Áº¾ × ¼ û ¿ Æ ¿ Á»¾Â Áºº ¸ f2u‚Šs9¨„À‰»u†ÈAÁŠWW¥†º2W£u6¤AÆ6Wf£Aä‚2Š†¾f ȼ» ¹ Ü Õ Æ ¾ Ç Á»¾ ¸ ¾Ì¼ À × º½¼»º ¸Â Å Æ ½¼ × Õ ¹ ¿ ¼ û ¸ ¾ Á»¾ Õ Æ» ¹ ¾ ¼ Á Õ½¼»¼ È º Õ Ã Á½ Æ ¸ 6GG}}}u†¿2W£A¹ŠWy‹26{u†¹5Š‹†1uhªu2}‰À†¸Šf†Â2W¨Š6GŠªuA¿}‚f6u¥9u6‰»2ANJ¾ ¼º¼ ʺ Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸Â ÀÚÚ Å È¼ Á ̽¼ Ü ¹º ¿ ¹ Ç Áº ¹ ȼ ¸ ƺ ¼ × ¿¾Â Õ ¸ × Æ½ Ü Á ‚fuÃ Þ f9u6‰»2Š†ÇŠ9uA¿2f2‚uA¹f¤fus¹f‚†º“‚†u‚uu›uA¿2ufŠA̝‚¢†ŠffA¼u‚uR†ºuà Þ
 11. ê ê Áº ¸¾ ½¼»º ¸ · ¸¼ à å ÀÚÚ ¹ Aº2“AÀW£¿ ß f2‚uA¹žã†¸utfu£Ù ÅÆ ½¼ × Õ ¹ ¿ ȼ»Â¼ Ü Ø¼ ¼ û º¼»¾ Á»º Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Á û ¿ Á Á È È¾ Ô Êº½¼»º ¸Â ȼ ý¾¼º ¼ à W9†1uhif2f¥tu2šf6u¨AÕ6‚¼ u6‰»2ANJ9†ºu2dAÆ6A»GuŠ„¿2f2‚uA¹ffu™‚Šs‚G6» ÅÆ ¼½ ¹»¾ ¿ ¼ û Æ» ¼½Æ Õ º¼» ¸¼½ ¿ Á»¾ ¸ Á Á Á ¼ û »¾ û ¿ ƺ¾¼½ ¼ ʼ ÌÆ × È¼ Á½Âº¼ W¤2u2W£¤u2à2¨2Š}š6W†¾f‚C†Æ2WsAچÁŠ†¾6A»G†¿¤u2–W£6ª†ºÁ 2Ws2uÃ Þ Š`¥Š¾ f¥†×‚f2uÈ £   å ãàu6€uW§–2% G6žÉ ãTu2» u†¿‚uà2uuf“2u芆Æ6us†ÚAÁŠŽ¾2A»uA¿Cu6» 23†Æ‚f¥u2¨†ºÁ · Ù ¼ û È ¿¾ É ' ¼ û · Ù ¼ Ã Ç Áº ¹ ¼½ ¹ ȼ ƽ Ü ¿ Á»¾ ¸ Á Á Á ¼ à ƻ ½ Á½¼ Ü ¹º Á Áº ¸ ¾ ¿ ¾ ½¼»º ¸Â ¸¼ ú ½ Æ p ¥ A»¤Aº2“AÀŠuŠ06{u†¹ƒA¸fu‚¤£Ù hÊs i A¿Á fuu“22y†¿†ºÁ u6‰»2Š†ÇŠ’™G2Tu—f f9u6‰»2ANJ¾ ȼ ¹ È Æ½» Á Õ Ã Á½Æ ¸¾ ๺ ¼ ¿ ʺ Õ Ã Á½Æ ¸ Ç Á½¼»º ¸Â ¸¼ ú ÀÚÚ Å ¼ ¸ Á Á Á Æ» ȼº ¹ ¼ × ¿ ¾Â ¿ Á»Â¼»¼ È À½ ¾ È ¿ ¹ Æ × Õ Æ Å º¼ ¹ Á ¿ ü» ¼ Õ Æ u†¿‚f6{u†¹tA¸fu‚1fus¹f†ÚAÁŠŽ¾2A»uA¿—6š2u¡†1ŠsšŠ†Æ6f2uª‚Šuuu¥’2s½ˆuh†ÄuG™f6‘}Š2º É ¸ Ü Õ¾ ؼ ½ Ù Ê ¿ Á Á Ì ½¼» ¹ Ü ÕÆ ÕÆ Å º È Æ Ã»¼ Õ ¸ Ü Ü¾ Æ» Á þ ƽ Ü Ü¾ ¼ Á»¾ ¿½¼ ¸¾ ŠA¼u9ŠG‹ŠÆ¬‹‡AÆ2†º“f6tu}Šf 2s½u“u6}AÀGuŠ¤2«†ºC™Wy2uGŠ1ŠAÌ2W£26‰»Šà¿ ß Êº¼ ¸ ½ Šý¾¼º Æ» º È ¿¼» º¼ Á»¼ ÕÆ ffG†¿†Á¥ŠsÆq™2Ws2›2RGuf2§f9†Õ6}Š2º A»š‚uŠff¥&'(% u2–u†¿22A»9ÆqyT†¼u™Š12Š—6A»G2f‚—f22†"‡u™2Ws2ª2Š—2f2‚uA¹f†¸fG2º Á ¼º ¹¾Â¼ × ¼ û Ç Á» Á Õ À × È¼ Ì Á þ ¼½¾ º ¸ ¹º¼½ ½¼»»¼ × É È¼ ý¾¼º ¼½¾ º½¼»º ¸Â ¸¼ à ¸¾ Á ƺ ¸ ¸ ¿ ¼º¾ £ F W£†È‚u†ÜAÁ†¸¼ AÀGÆq‚Šs „¿Ô  Êp { pê’å ãu2‹ŠšG†Æ2W66A»C uŠ¾ (u6Š–uAÆ6W2f2A»Á { ê i · Ù ¼ û ÅÆ º ¿ Á»¾½¼ Á È ¿ ' % ¼ û ÅÆ º ¿ Á»¾½¼   É ã3u2žŠuŠÆ†6u6f2A»Á { TÇu†¿‚uThdf†¼Áu™W¨¥× Šf—uAÆ6Wf£Aäu“9ƒ2A»éuŠd¡ã¨G6» · Ù ¼ û ÅÆ º ¿ Á»¾½¼ ê Áº ¹ À × È¼ Ì Ã¾ ¼ ¿¾Â º ¿ Á»¾Â Á È Æ Õ º Á È ¿¾ å   · Ù ¼ à £ Å ¿ Á»¾ ¸ Á Á Á È ÆÇ ¾ ɼ ¿¾» Á ½Æ Ù Ê Ù ¼ û È ¿¾ ' ¼ û É ¸ ×¾ ¸ Ü Ü¾ Á É È ¿ · WÆ3†Æ2WsAچÁŠ†¾6‰»u†¿qtƓ3‡WfuW™‚ºG†¿‹Š¬P†å ·ã–u6¢GŠ&2% G6£ŠA¼uŠsA†ÁuGŠAÅP‡uŠ¾ ãÙ   ¼ Ã Å Æ º ¿ Á»¾½¼ Á ¼ ƺ à Á Û »½ ¾ º Æ» Á ¿ »¾ ¸ Á Á ½ Å ¼½ ¹ ȼ ƽ ȼº ¹ ¸¼ Á u6»RŠƒuAÆ6W2f6‰»39՝2è2A»Rš{Š™»{C61AºC†ÆÁ2WsAچÁŠ†¾6A»G†¿Á1ŠsÆ32uuf“2uÜ f‚uTAÀu†ÈRÛ ß Ê Á Á Õ ¸¾ ¸ Á æ »º »¼ Ç Æ» È ¿¼» À¼ û ¼º ¹¾Â¼ × É ¿ Á G¾}†ÕuA¿}†Šs“†Æ†¿¤™G¹6‚›6uf23u2ƒ‚uŠff¥u‡AÆ6» á¾ ¸ Á Á ¼ û Ç Á ¿½¼Â Æ ¼ Á Áº ¿¼º À ¼ Ì ¼½¾ º à Á½Æ ¸ Ç Á½ »º ¸Â ¸¼ ú ÀÚÚ Å ¸ Á¼ Ü usAچÁŠ†¾Á6A»G†¿‹G6ªG†¿u‚ffG¿f«AÌ2A»‚uf‚¨{½f2Š9Õu2A»2Š†ÇŠ¾ªuA¿2f¼2‚uA¹f¥†¸u2}us¹šAÀA¸ŠŽ¾f¥2º £ Ê Õ Ã Á½ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸Â À Ú Å ¼ û ÅÆ ¿ Á ¾ ¸ Á Á Á û ¿ Æ ¼½Ç È Ã Á à ¾ Æ» º È ¿¼ ܼ Õ Ã Á u2A»2ŠÆ†ÇŠ9uA¿26‚G†¹fÚfus¹¢u2W9Š†Æ6»us†ÚAÁŠŽ¾2A»uA¿¼u6ƒ¼f2Šf¼uAÇu–}2«uGf¥fuÈ u6‰»2½ áÆ ¸¾ Ç Á ¼»º ¸Â ÀÚÚ Å ¾ × È¼» ¹ Ü Õ Æ Á»¾Â Áºº ¸ ¾ ÅÆ ¸ Ä È ¿¾ ¼Â ¿¾ Õ½ Ž¼ Ü ¼ WANJuA¿2½f2‚uA¹fCfus¹¨CÀhà6Gu9¢¿†Æ2WsuAä2‚ŠŽ¾¤žW0À„‰»†ÁŠ¾£¹hàuŠšfuŠ}2ŠsƂf¥›uÃ Þ   ' E H6 6` R6 6 @¾74 R $™¾G94DE ! ‹£ $ % ʺ¼½ ¹º¾¼ Õ Á ¸¾Ì ¸¾Â ¸ ½¼ Ã»Æ Ã Á Û ¿ Á»¾ Á × ÕÆ Á Áº ¿¼ ff‚u2Ws9¨„À‰»u†ÈAÁŠW†ŠftAÆu6W2A»R3AÆ6Wu†¿ušŠf¤†¿„À‰»2uuÈ ¼Â Ž ¹º ¼ û ¼º ¹ Æ» ¸ źº¼Â ¹º ¿¼ Ìƽ Ü ¿¼¼ × º ¾ à Á ¿ Á Á Ì ½¼» ¹ Ü Õ Æ Á º ¿ Á»¾ ¸ Ü Ü¾ ½ Æ fŠx¾{u2«u62uª6Pus¹{2ffG2¤fŠ`2u3f¥žŠu¡‰»}Š†Æ2Aº“¡f2Gu9f9†¿5G†Æ2WsA†ÁuuWž£Ù Ê Áº ¿¼ „À‰»2uuÈ ¼Â Ž ¹º ¼ û Ç Áº ¹ º½¼»º ¸Â ¼º½ ¾ ܺ È ¿ ¾ º» ¿¼ Õ Ç¼º ½¼»º ¸Â ¿¼¼ »¼ × Ã Á ¹ Ç Á» Á È Æ» ¸ Áºº Æ fŠx¾{u2ªu69u†¿‚u‹‚f6{u†¹1‚2Š£‚¢uŠ‹6yf92f6{u†¹àff¡„Û¥2†ºGu†¿2‚Aºu}2ƒA¼u†×‚2¥Ü Æ ¸¾ Á Ô Ê¼Â ¿¼½ Å Õ ¹Â Á ¼ û Æ» ȼ» ¸¼½ Á ¾»¾ È È¼ ¿ Áºº¾ ÅÆ ½¼ × Õ ¹ ¿ ¼ û ¸Â Á ¸ Å ¾ ½ 2†ºW‹Aº‹E»Šuf‚fs¼›uf‚†½fªu696f6uŽ¾f‚«Aº}6W£0uAÇ22WŠ‹†1uh1u2A¼f‚†½f•A¸us¹9«sÆŠɊA¼u9ŠGƒ£¢sfs¼{f¥¨¥× †ÈuŠžƒf6{u†¹šWu6§‰Å#G6W£¥Š1f¥šuh¨u2duŠ1f2‚uA¹fq¢6» ¸ Ü Õ ¾ ؼ ½ Æ Ù Ê»Â Å½¼ Ü ¼ ¸ ¹ Æ Û ½¼»º ¸Â »¾ û Á É ¾»¾ È Å Æ ½¼ × Õ ¹ ¿ ¼ û È ¿ ¾ ½¼»º ¸Â ¾ Æ È¼ ¿ Áºº¾ ¾»¾ È ÅÆ ½¼ × Õ ¹ ¿ ¼ û ¿¼¼ »¼ × ¿ Á» ¸¼½ ¼ û º¼½ ¹º¾¼ Õ Áº ¿¼ È ¼Â Ž ¹º ¼ uAÇ22W3™WuŠ¢f¥šuhšu2Cff¡„Û¥0Š†Æ6uŽ¾f‚šu2—f2G2Šf}q„ÀA»‚ufu–Šx¾‚G2–uÃ Þ hÊp { Œêi vǓÑG“h™“†d½“qu6qu†¿‚u¹ y× u†¿Š6G}2Š–2A»u‚f‚½ t“06W£Š£Š†Æ2Gf9†ÕuC¡„Ûª£Ù —Ð šÒ Ó ÒÍ – Ó ÏÐ ¼ û Ç Áº À ȼ Á¾» × Æ ¼½¾ º ¸ ¹º¼ È Æ Æ Ç ¾»¾ È ¸¾ ¿ Áº ¿¼ Á È Æ » ½ Æ Êº¼½ ¹º¾¼ Õ Á ¸¾Ì ¼º¼ û Ç Áº ¹ º» ¿¼ Õ Ç¼ f2u‚Šs99„ÀA»uAȆÁŠW2u6–uA¿2u6yf92º ¡ ½¼»º ¸Â È ¿ ¾ º½¼»º ¸Â ¼º½ ¾ ܺ ¿¼¼ »¼ × Ã Á ¹ Ç Á» Á È Æ» ¸ ¹Â Á È Á Á ¸ Ü Õ ¾ ؼ ½ Æ Ù Êºº¼ ¿¼» ¸ f6{u†¹uŠR26{u†¹ƒ‚2Šu20f¡„Û¥¤2AºuuA¿6‚Aºu–6žA»u} u§Aº¥A»—A¼u9ŠG§£¡f‚fu6A¼uÜ á Õ ÆÂ È ¿ ¾ ¼ Áº º Á ¿ Æ Ç Á È ¿¼ ܼ È º Á½ ¾Ì º½¼»º ¸Â ¾ Å Æ ¿ Á»¾ ¸¾ ̼ ¼ û º¼ Á»¼ Õ Æº ɽ¼ ̼ ÛÆ ›ŠfuŠ†Ú2ž6A»›uA¿uu†u§fA¼2ŠW¥26{u†¹›Š¨†Æ2W£†¹WŠu6ž}AÕ6}‚¬ffŠ¡`«r Ê p { ŒêÉÀf6u6Š£2ªf6{u†¹虊sªsÆdu†¿926G¨¥02AºŠèŠf–2uh™†Âu2¡†¸u2éus¹}G6}A¼uÜ i ¸¼»¾½ ¾ ܼº ½¼»º ¸Â ྼ ½ Šȼ Á Õ½¼»¼ È ¼ × Æ ¸ ¾ ¿ ¾Â ºº¼ ¿ æ Á û ¸¼ ú ÀÚÚ Å ¼ û ¸ á Õ¾ ؼ ½ Æ Ù Êº¼½ ¹º¾¼ Õ Á ¸¾Ì ¸¾ × ¸ Õ Æ Å È¼ Á½¼ È ¼½¾ º¼½ ¹º¾¼ Õ Á ¸¾Ì ¸¾Â ¸ ¼ Õ Æ ›Wuƒ§£¡ff‚u2Ws9}„À‰»u†ÈAÁŠW†Šu†ÆÇ 2s½fŠÂfu¢‚Š‹2u‚Šs99„ÀA»uAȆÁŠW¥Šs“†Æ¢9tå Ê Á¾Ç¾ Õ Ã Á½Æ ¸ ‡†¿ŠŠÖu6‰»2ANJ¾ Ç Á½¼»º ¸Â ¼ û Ç Á ¿ ¿ ¹½ À × È¼ ¿ ¹» ¼ ¿ ä ¼½ ¾ º½¼»º ¸Â ȼ ÌÆ Õ¼½ Á½ ¾½ Æ Ü Õ¼» ¼ û É È¼ Á Õ½¼»¼ u†¿‚f6{u†¹—u2šu†¿uGu2¨huu6«u£‹‚ŠR26‚G†¹f`}2–‰À†¸‚Š6¥9f6—G6tPfuA¿}‚f6uÈ Á º½¼»º ¸Â ÅÆ ½¼ × Õ ¹ ¿ ¼ û ½¼ Ê È¼ ÌÆ Õ¼½ Á ½¼»º ¸Â Æ ¿ ½ Æ Å ¸ Á ½¼»º ¸Â Æ ¿ Á» ¿ ¹ ȼ»¾¼ ܼ †º26{u†¹†W‘†1uh¥u6ˆ6“»Å ß ‡fŠv9f‚5†º56‚G†¹fu#5“»A¼5†º56‚G†¹fut†¸2hG}6Wf†2½ †º¥AºuÃ Þ f26{u†¹1uA¿u†¿Š}f‚¢u6•Š¥†1uh¢u6šuA¿2u–6W£1G†¿uA¿Š¨2¢u2306Gftž†ºÁ Á Á ʺ½¼»º ¸Â Ç Á Á ¾ Õ¼½ ¼ û Å Æ ½¼ × Õ ¹ ¿ ¼ û Ç Áº ¹ ¾»¾ È Ç Á Á ¾ Õ¼½ ¼ û ¿ Æ È¼» ¹Â¼ ؼ Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸Â ÀÚÚ Å ¼ û ¿ Á»¾½¼ Á ½¼ û½ Å ¾ Ô Ê È¼» ¸¼ È ¼½¾ ¼ Á Æ ¿ » ¿¼º¼½ ܼ½ »¾ à u6‰»2ANJ¤uA¿26‚G†¹f0us¹1u2qAÆ6W2f6‰»—fG6‚Gs¹}à„¿¢‡f2A¼fuš‚Šš‚†ºGªy2f‚uf‚—Wu6» ¾»¾ È È ¿ ¾ º½¼»º ¸Â È ¾ ¡ Ê È¼ ÌÆ Õ¼½ Á½ ¾½ Æ Ü Õ¼» ¼½ ¾ ¾»¾ È È¼ ¿ Áºº¾ ¼ û È ¿ ¾ º½¼»º ¸Â È Æ Æ ™W£quŠ‹2f2‚uA¹fqŠ§‡fŠ`}2}AÀ†¸‚Š6Š†9f2ƒ‚Š¨6W£0uAÇ22Wšu2quŠ«26{u†¹q“t¢% ʇfuuf‚¥†ºš6W£u6¤uW«‚f2‚uA¹fãŠRf¥šuh¢u2&G6A»‚ANJ9u†¿‚f6{u†¹¤us¹f2G¢u6ãŠÆ ȼ ¹ ȼ½ Á ¾»¾ È ¼ û È ¿¾ º½¼»º ¸Â Å Æ ½¼ × Õ ¹ ¿ ¼ û Õ Ã Á½ Æ ¸ ¾ Ç Á½¼»º ¸Â ÀÚÚ Å È¼º ¹ ¼ û Å ¿ Á» ¹Â¼ ؼ þ¼ ½¼ i ȼ»Â¼ Ü Ø¼ º¾ º½¼»º ¸Â À ¿¾ Õ º¾ ¼ Á » ¼º ¹ Æ» Á ¿ Á»¾ È ¿¼ Õ Õ Æ¼ Š†Æ6tfftƒ9™Ws5f2“»Å ß  Êp { pêÀf2f¥tˆW2f2‚uA¹f1hW¨ˆWRf†ÂR„Û§‚u¢6ㆺšŠ†Æ6u£uf99f2½ ÈÆÆ Êº½¼»º ¸Â ÅÆ ½¼ × Õ ¹ ¿ ȼ»Â¼ Ü Ø¼ ¼ à ¿ ¾ û ½¼»¾¼½ Ç º½¼»º ¸Â Å Æ ½¼ × Õ ¹ à Á t“Ç ß f‚f2‚uA¹fšW†1uh’f6f¥tàu6» Š£26Wf226{u†¹šŠf¥šuh¿ ¾ 2A»RÛ º»½¾»º º¼½ ¹º ¾¼ Õ Á ¸ ¾Ì ¸¾Â ¸ ¿ Æ È¼º ¾ Õ Ã Á½ Æ ¸ ¾ Ç Á½¼»º ¸Â ÀÚÚ Å È¼ Á ̽¼ Ü ¹º ¿ ¹ 6‚W™‚¥2u‚Šs9–„À‰»u†ÈAÁŠW¬Ws“†Æ¤¤2Š£× G6A»‚ANJ–uA¿2f2‚uA¹f}us¹2Aºt{f¥u2Gu¤¿ ß
 12.  wê Áº ¸¾ ½¼»º ¸ · ¸¼ à å ÀÚÚ ¹ Aº2“AÀW£¿ ß f2‚uA¹žã†¸utfu£Ù ed™Sg–PXS'§XT”isyvX2XP'¨“(9PUT# t S'§XTH'¨‘!5bX3©(9S(1 ˜— • 9c ! #c# ‚ c € ) 1#!! ! & ’ ` ) c ! #c# & ¨! ‚ 1‰ ('&2S(ˆ'&h2Th‡S0†y†T'¨A(9…PG t Xhg)d0ƒ2syx'¨Ap9wX¨ v§2¥ XSPqs©brE ¥ Pq¢DC@ ) ! # ! ) # e ‚ c € ) ! & „ IY 9 ! &  ‚ c € ) ! & C c u t Y W V I G E R R R Q I G I G E B p9ihXgcTdf'8'6db'¨a02# %¥ XSPUTS©PHE ¥ PHFDCA(98765!"§(320('&%$"©§¥ & !) & e c c  ! ` ) WVI G E RRR QI G I G E B @ & & 4 1  1# ) !#!  ¨ ¦ à Á ¹ Ç Á» Á È Æ» ¸ ×¾ Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸Â ¸¼ ú ÀÚÚ È¼ Á ̽¼ Ü ¹º ¿ ¹ ¿ · · ¼ û ¼ 2AºuuA¿6‚Aºu029A¼uŠƒ†ºÁ u6‰»2Š†ÇŠqu†¿‚f2‚uA¹f‘†¸fG2Tus¹Å f‚†º“‚†u‚uu銾 ¥¤G6–ŠAæ†Á¸   ɺ¼ Áº¼ ¡ Ê ¸»Â¼½½ Æ È¼ Á Õ½¼»¼ È ¼½¾ º Á½¾ È ¿ ¹ Æ × » ¿¾Â Á ¿ Áº ¼ û »¾ û º ¹ Á Ì × Æ Á ffG†È2ž¦ŠAÀ2f‚2 fuA¿}‚f6uC2Wf†¼‚Š£uG†3hWs£‰äu†Ç‚Cu6¤u£63uŠ†Æ“y¤†ºE»Ô Ê å   · Ù ¼ û À †¡ãªG63y× ¡ F C ȼ Á¾» ×Æ º½¼»º ¸Â ¼ à ÛÆ Ãº È ¿¾ Ê Á Ù Ê Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸Â ¸¼ ú ÀÚÚ Å È¼ Á ̽¼ Ü ¹º ¿ fuA¿Š™GŠ¥2f2‚uA¹f¢u2» `u‚š GŠš G†Ç#qG6A»‚ANJ›u†¿‚f2‚uA¹fPA¸fu‚¤us¹f2Aº“‚f¥u‚uu¹ ¿¾ Ç Áº ¹ À × º½¼»º ¸Â Æ» Á ȼ Á Á È ¼½¾ º¼½ ¹Ç ä ¼º¼ û Á ¿ ÛÆ Ãº ¾»¾ È ¼ Ê Ç Á ¿ Á û ¼ W0uA¿2uéyª‚f2‚uA¹f02y†¿du†È“‰Ìu}‚Šš2uŠ£}‚fu2醿dRvG2q6W£}uÃ Þ uuA¿uuA¿u6–uA¿†Á¸ ½ Õ Ã Á½ Æ ¸ ¿ È ¿ Õ Ã Á½ Æ ¸ ¿ Á»Â¼»¼ È ¼Ç ȼ ¿¾ Ç Áº ¹ À × É ¸¼ Á»Â¼ ܺ¼½ È ¿¾ ê Ê Ç sÆÅ G6A»‚ANJ¾ Š¾ uŠ¾ G6A»‚ANJ¾ AÆ6f6u¨Šuf銢uA¿2uTyˆŠAÀfŠAÌ2f¥22 uŠ¨u£ä Õ Æ Å È¼ Á¾» × Æ ¼½¾ È ¿ ¾ Ê Á Ù Ê Õ Ã Á½ Æ ¸ ¾ Ç Á½¼»º ¸Â ¸¼ ú ÀÚÚ Å È¼ Á ̽¼ Ü ¹º ¿ ¹ ¿ ¾ À ‚s½Tu†¿W™G92W0 uŠˆ uAÇ#›qG6A»‚ANJu†¿‚f6{u†¹†¸fG2àus¹d2†º“{f¥u2uGdŠTy× È¼ Á¾» × ¿ Á Á ¿ Ç Æ¼ È ¿ ¿ Á»Â¼»¼ À½¾ È ¿ ¹ Æ × ÅÆ º ¸ ¹º¼½ ¼ Õ Æº ¿¼º¼½ Ü ¼ Û ¸¾ Á fuA¿Š™GŠÆ Š†Æ6‰»uf‚½ uŠ¾ †Æ26GÈ ‚Š£Gu¥—Š96‰»u22}‚3y{» f‚f‚u0¡é‰À†¸Šu†¿#Ù hÊp p껝2Šx¾AÆ62‚f–¾ i ½ ƻ Š¿ Á»Â¼½½ ÆÂ Ç Áº ¹ ¼ ¿Æ È ¼ × ¿¾Â »¾ Ê È¼½¼ Áº ¿Æ ¼ × »º ¹ Õ º¼ Ǿ Á ÅÆ ¿ Á»¾ Á Á Á È ÅÆ »Â¼ ܺ¾ ¼ û ¿ Á Á u†¿‚u‹uŠu«¥3Šfžu£Ã Þ ‡f‚fuAÈ2uŠf‹¥¡‚ušŠ}†Õ‡W–†Æ2WsAÚ6A»Š†ÇuPŠ§f¥2Š‹u6›†Æ‚†º“Ì ½¼» ¹ Ü ÕÆ ÅÆ º ¿ Á»¾ ¸ Ü Ü¾ Á ¼º ¹¾Â¼ × É È¼ Á È Æ ¸» à ¸º ¼ × Æ» º¾ Áº ¿¼ È ¼Â Ž ¹º Å f6tu}ŠfŠ9uAÆ6Wf†Â†ÁGuŠ€A¿C2uŠff¥¥‡fuAäu“}Õ ‰À6yAdžÁ20†è2¨Š£Ã „ÀA»2GfuCŠx¾‚u‚ŠÆ ¼½ ¹º¾¼ Õ Á ¸¾Ì ¼ û ɽ¼Ì¼ ÛÆ r 2u‚Šs99„ÀA»uAȆÁŠW—u2¬fŠ¡vΠÊp { pêi „ÀA»2GfufWx¾‚u‚¢u6•Šš†¾2f2A»‚f›„ÀA»G†È†ÁWŠ¥Šs“†Æ¢G6¤Æ Áº ¿¼ È ¼Â Ž ¹º ¼ û ÅÆ Á½¼ Á½Â Á ¸¾Ì ¸¾Â ¸ ¼ û ¿ ȼº ¾ × Á »¾ û å   · Ù ¼ û Å Æ ¿ Áº½¼ Ì È¼ Á ̽¼ Ü ¹º ¿ ¹ ¿ ¾ ¼º ¹ Æ» ȼ È ¿¼ Õ Õ Æ¼½ Á Ô Ê» ¿ Á ¹ 2Š£#†º‘W£2š¡ãu6¥Š9†Æ‚2}2Aºt{f¥u2Gu›Š2u6›fGuf9}Šff‚5†ºE»5fh†¼} 2º ¡ †º†ºu2§uAÆ6Wf†Â†ÁGuŠyŠ}Š¬«sf2u96†¼uW1‚Šqu20™†ÂuR¥f‚Gf5Š„À†¼‚ŠWŠ2Š†¾}¾ Á Á û º ¿ Á»¾ ¸ Ü Ü¾ À ¿¾ Õ ½Æ ٠ʻ¼»¼ È Æ» ¸ ×¾ ¼½¾ À¼ û à Á Ã Û Éº¼ ̽ ¹Â ÅÆ » Á½¾Ì ¼Ç½ ¸ »Â¼»¼ È ¿¾Â º Á½ Ⱦ ¹ Ľ¼ Ü À à ½ Æ º Á½ Ⱦ ¹ Ä ½ Å Ç Á ý¾¼º º Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸Â ¸¼ ú ÀÚÚ ¹ f2u–Šf5fAÂ2uŠu“‚f¥“h#ˆfAÂ2uW£hˆsƗuA¿u™2Šf2•9u6‰»2ANJuA¿2f2‚uA¹ft†¸fG2šfu£Ù ʼ ÁÆ ¿ Æ» º¾ ¸¼ Û º¾ ¼ ܾ ú Á º ¿ Á» Á ̼ È È ¿ Š‚†ºG92¥Š•†¸ž§Šª¥Š£2¤A¿¥uAÆ6W†¾tuuŠ¾ º ¿ Á»¾½½¼ ×¾ ¸¾Â ¸ Æ» ¼ Á Áº ¿¼º Á ¼½¾ º Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Á û º¼ Áº¼ Ê Õ½ ź ¿¾½» Ã Ç ¹Æ r ȼ ¸¾½ uAÆ6W22f¥Š•ŠftAƨ2ƒŠAÌ6‰»2u2uA¿1‚ŠR}G6A»‚ANJ‹Aºu6fuAÈ2ž¡ q‚sƂGŠ62quŠ«£fAچÁŠ2f¼ á ¿¼ Ç ¼ û à Á Û È¼½ ¾ Ü Õ Æ À½ Æ Õ¼ Õ È ¿¾ º ¿ Á»¾» ¹ Ü Õ Æ ºº ¸ ½ Å ¼ Á ¹ ļ½ º Õ Ã Á½ Æ ¸ ¾ ¼º¼ tfŠ9G6C6‰»Rà2Šu}¢{}}àuW¢uAÆ6W6Gu9f2†¼¢Šx¾š‚†½uh2‹9u2A»2Š†ÇŠ}2uÃ Þ ÊŠAÀ2GfuW™A»Gš†Õ‚ƒG†¿6‚u–uŠ}†Æ26GŠx¾‚G25¢uA¿6‚u9GŠ9†Æ2f2uš‚Š£Gu¥× 2ŠsƂf¥Ü ¸º ¹ Ƽ ¿¾ ¸ ¹ Áº Ç Á»» ä È ¿¾ ¿ Á»Â¼»¼ È ¼Â Ž ¹º ½ Æ Ç Á»» ä È ¿¾ ¿ Á»Â¼»¼ È À½¾ È ¿ ¹ Æ Õ½ Ž¼ à Á à Ûɺ Õ Ã Á½ Æ ¸ ¾ Ç Á½¼»º ¸Â ¸¼ ú ÀÚÚ Å ¼º ¹ Æ» Á ྠƽ Ü Ü¾ ¼ Á»¾ ¿½¼ ¸ ¾ ʽ Šȼ ý ¾¼ ™AÂuRW}G6A»‚ANJ1G†¿26{u†¹£†¸fG2›us¹R2uƒ6ˆAº}™Š2uuW«ŠAÌ2W£26‰»Š¨¿ ß sƨfG™2Šf2º º¼Â Ž ¹º ½ Æ º Á½ ¾ È ¿ ¹ Æ × ¼ û Ç Á ¿½¼Â ¿ Æ º ¿ Á» Ü Õ ¹ºº Û Å ¸ ¿ Æ ¼½ ¾ ¼½¼ û º» ¿¼ Õ¼ Á ¹ ļ fŠx¾{u2ž¥fA¼2Š£Gu¥¢u6–uA¿u2fu§uAÆ6G9u‚2Š¾ s¼}AÀu‹2Šƒ2u6"‰ÅÁ 6yf9f‚†½uh2½ À½ Æ Õ¼ Õ Ã Á à º È ¿ ¾ Á Ø ¸ Ü Õ Æ ¸ ¾ ¿ Á» ¾» ¹ Ü Õ Æ º Á ¼½ ¾ Õ½ ź ¿ ¾½» Ã Ç ¹ Ɓr ȼ ¸ ¾½¼ ¿¼ {}}靆ÇGª2A»Á uWT„ÀA»tA¼u}Šf5Š£Š†Æ6u™Gu9ª2A»¨‚Š(2sÆ{uŠ26dG«ffAچÁŠ2fuÇ ¼ û ÅÆ ¼Ç¾» ¿¾Ì Ⱦ Á È ¼ û ½¼ ̼ ÛÆ r ʺ¼Â Ž ¹º ½ Æ º Á½¾ È ¿ ¹Æ × ¼º½¾ ܺ È ¿¾ À Á Æ ¿ à Á Û ¸¾¼ u6§W9ŠŠ™yŠWGŠ2†ºu}u6ªfž`ÊfŠx¾‚u‚ª†¼‚Š£uuŠ†}22W£2éuŠT‚Aºué6A»R5ŠfuÈ Æ» ¸ ×¾ à Á à ս ź ¿¾½ Ã Ç ¹ Æ r ȼ ¸¾½¼ ¿¼Ç ¼ û ÅÆ ¼º ¹ ¼ û Á È Æ Ã»¼ Õ ¿Æ Õ Õ Æ 6†¼uŠ}†ºÁ ™†ÂuRÛ ‚sƂuW66» u|f†ÚAÁŠ6ufŠ0u2‹Š¢‚uu6›†ºtu29Š}9fÂ ß Ê ¿ Á Á Ì ½¼» Ü Õ Æ Á º Õ ¸ × Æ½ Ü ½ Æâ¾ Õ ¼ û ÅÆ ¼ ¿Æ Á º¼ ¿¼Âº ¸¾ ¿ Áº ¿¼ Á È ¼¼½ à Á º¼Â ‡AÆ2Aºt›f2G¹u9f †¿99f†¼G2u›‚`¨qu6«Š0uŠ}Aº3fuf‚¥Š£AÆ2u}AÕu02u2» A¿¨fŠx¾Å á ¹º ½ Æ º¼½ » Á Ü ¸¾ ¿ Áº ¿¼ Á È Æ Á º Á½¾ È ¿ ¹ Æ × Å ¿ Á Á ¿ Ç Æ¼½ È ¿¾ ¿ Á»Â¼»¼ È ¼ {½u‚š›f‚u¹6†Âu‘Š£AÆ2u}AÕuTž„Û» A¿–f†¼‚Š£uG†«ŠÆ Š†Æ6‰»uf‚uWŠ†Æ6f2uuÃ Þ Ê æº¾» Á û ½ Šȼ Á ¹ ¥‚Š™§Aºu6§ŠsÆ6A»G2º †¸žÛš¥¤6» Õf‚«9uÃ6‰»2Š†ÇŠuA¿26‚G†¹f†¸u2Cfus¹àf‚†º“‚†G2u1uG†¿6‚u¢uŠTAÆ6f6uÈ ¸¼ ¼ × Æ ¼¼º º Õ Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸Â ¸¼ ú ÀÚÚ Å È¼ Á ̽¼ Ü ¹º ¿ ç Ê Ç Á»» ä È ¿¾ ¿ Á»Â¼»¼ ¼Â Ž º ½ Ç »» È ¿ »Â¼»¼ È ½ ¹ Æ» ¿ Æ ¿ Á Á Ì ½¼» ¹ Ü Õ Æ Á ¿ Á»¾ ¸ Ü Ü¾ ½¼ û Æ fŠx¾{u¹2Æ u†¿Á22uä u¿Š¾ †ÆÁ26GquŠ6yfAºÁ AÆ2Aºt¤6Gu9 A¿€†Æ2WsA†ÁuuW0u6ŠG¿ ß Êº½¾¼ À Å ¿ Á»¾ ¿¼ Õ Ç º ¿ Ǽ½ ½ Šȼº ¹ ¿¼¼ × ¼ ̾ à º È Æ Ã»¼ Õ Ç Á½¼»º ¸Â à Á Ã Û Á É ¿ Á Á f2Ws¥½sƝ†Æ2W™»y}¼2†ÆÁŠf2RsÆqf2G¢f†ªs£utG699u†¿‚f6{u†¹0™AÂuRqA¿£‡†Æ‚†º“Ì ½¼» ¹ Ü ÕÆ Á Õ¼ û Æ ¼ ¿ ʺ ¸ ä º ¹ ƽ¼ Õ ¹ ¿ Á È ¸ Ü Ü¾ ¼ × ¿¾Â º¼ ¹ Á ¿ ü» Ç Á½¼»º ¸Â ÀÚÚ ¹ f6tu}Šf•†º„fG6uŊ‘u—fUuȆ¼£G2}uhª†¿ƒf†¼AÁuuŠ¡¥1ŠfˆfuhAÄuu™f2«uA¿26‚G†¹fƒfu£Ù ¯ ²¶ © £ ± ° ´ ¡ 9fˆ¶ ¤—0C$ ¢² ¦ ¯ ©¶ © ¥§ ¯ ± ° © ´ ¦ §§ s¶ #†£(Q¢ s§ ŽD£ ¤¤£¡   ¤ ¥£ ¥ ¢ ¢ ´ F Ê Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Á û Ç Áº ¹ ȼ» ¹ Ü ÕÆ ¼½¾ ¿ Á»Â¼º Á ȼ» ¿¼º¼½ u6‰»2ANJR†ºG6–u†¿‚uf6tu}Šf¢2W9 AÆ62†¿0f6y2f‚uÜ º6A»G2f‚«GÃ Þ u2A»2Š†ÇŠƒuA¿26‚G†¹f¬A¸fu‚›fGs¹¨f‚†º“‚†u‚uuRu2PŠ¥9†Õ2š†Æ2W™GG}«G6» ¸ ¹º¼½ ¼ Ê Õ Ã Á½Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸Â ¸¼ ú ÀÚÚ Å È¼ Á ̽¼ Ü ¹º ¿ ¹ ¼ û ÅÆ ¼ Á» ¿ Á»¾» ¹ Ü Õ Æ ¼ à ¼Â ¹ ȼ½ ¿ ¾Â Á ¼Â ¿¼ r Ê Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸Â ¸¼ ú ÀÚÚ Å ¼ û Å Æ Ç Á ¿ Á Ǽ × ¼ û »¾ º½¼»º ¸ uu2CŠf—A»–uf¤qu2A»‚†ÇWu†¿‚f6{u†¹A¸fu‚¢fus¹1G6Š¨G†¿uuA¿f¥šu2—W¢‚f2‚uA¹fÂ
 13. ˆ €ê Áº ¸¾ ½¼»º ¸ · ¸¼ à å ÀÚÚ ¹ Aº2“AÀW£¿ ß f2‚uA¹žã†¸utfu£Ù Ê È¼¼»¿¾½¾ ¹ ‡f6yŠ6W£Ç ¼ × »Æ ¿ ¿¾Â ¿ Á» ¸ ƺ ¸¾ Á» ÜÆ ¿¾ »¾ û æ½¾ Õ¼½ Æ» Á Á ¸¾ Á ٠ʺ¼½ ¹»Â ¹½»º ¼ ¿ ä È ¿¾ ¸¾ Õ †ŠGuŠs0†Æ2G†¹‚•Š¨AÕ6GŠTWW£2q2W¨2¤6«†º¢‰»¤AÀA¸Š£†¿›ff‚u6u22‚–uuàGŠ#A¸Š}2º »Â¼»¼ È »Æ ¿ ¿¾ À¼ û ¼º ¹¾Â¼ × ¼ Ǿ» ¿¾Ì Ⱦ Á È ¾ Æ ¸¾ Á Á ×¾ Á û ɽ¼Ì¼ ÛÆ r ʺ¼½ ¹»Â ¹½» f2u9ŠuGŠs u62uWsf¥Š6hWŠtŠ6AºuTT‚†ºŠ›Aºd„À‰»†Á†¸GŠ9†ºu2§ffŠ¡`«|f‚u6u22‚º » ¿¾Â Á ¿ Áº Á È ¿¾ » ¿¾Â Á ¿ Áº ¿¼¼ »¼ × Ã Á ¹Ç Á» Á È Æ» Á ×¾ º Á È ¿¾ Á Ø ¸ Ü ÕÆ ¸¾ ¿ Á»¾ yŠsuAäuAÇ2uA¿¢uŠ«yŠf£AäuŠ†Ç2àf¡„Û¥‚†ºuŠu†¿2‚†ºG¨6¨„ÀA»†ÁA¸uŠ6‰»¢uŠ¤„ÀA»tA¼u}Šf"Š£Š†Æ6u™» á ¹ Ü Õ Æ ½¼ Û ¸ º Á Á É Õ½ ź ¿¾½» ÃÇ ¹ Æ È¼ ¸¾½¼ ¿¼ Ç ¼ û Ê Ê¼ ɺ Õ Ã Á½ Æ ¸¾ ½¼ Ã»Æ Æ» ȼ½¾ tu9f‹f¡vAƗ6‰»—†ºPq‚sƂuW66¢Šu«r fAچÁŠ2fu–u6uÇ Š¥f9u6‰»2Š†ÇŠ¢u6W¤6Cf‚Š£Ü ᛊfžŠŠ™yŠWGŠ#6E»ã‡AÆ6A»Gf2šGŠ–AÆ66u#uŠ6yfƒ†Æ2A»uŠff‚šuŠš†Æ2f2u‘uA¿†Á¸ ÕÆ ¼Ç¾» ¿¾Ì Ⱦ º Ô Ê ¿ Á Á ¿ Ç Æ¼½ È ¿¾ ¿ Á»Â¼»¼ È ½ ¹Æ» ¿ Æ ½ Æ ¿ Á Á ¿ ÇƼ½ È ¿¾ ¿ Á»Â¼»¼ È ¼ ½sÆ3“u6}›uA¿6‚26y†¿Š¥Aº§†º‚“AÀŠ£W«6{u†¹‡†¸u2¤fus¹f‚†º“‚†u‚uuªu†¿†Ú2W¨9utå Å È Æ Ã»¼ Õ Ç Á»º¼½¼» Á ¿ ¾ Á Áº ¸ ¾ ¿¾ ½¼»º ¸Â ¸¼ ú ÀÚÚ Å È¼ Á ̽¼ Ü ¹º ¿ ¹ Ç Á Á½¾ Õ Õ ¹ ¡ Ê Ê Ç ä Á Ç Áº Á Õ Á à Á Ã Û ¼ G uuA¿–u†¿‚2Aº}¥Aºq™AÂuR‹uA¿†Á¸ ¦ ¾½» ؼ ¿¾ Ç Áº ¹ Ê Ç ä Á Ü ¹Â ¼ û ÅÆ ½¼ Ƚ Æ × » à Á½ ¼ û ¼ Á½Âº¼ È » à Á Õ ¿¾ Õ ¹ à ¾ ¸ Ü Õ¾ Ø 26“àŠuA¿2u G£¢†¿Tuf›u2Š¢fu‚¥hŠ†Ç2–G6–†A×22fG¢y†Ç9àŠ¨G“3›A¼u9ŠG¼ ½£žPŠ¨G“›yfuA¿Š™GŠŠ†Æ6us£‰ä22WŽ¾f›¾ ‚s½¥2f†AÝG¥f9†Õ6}Š2Öu6‰»2ANJ9u†¿‚f2‚uA¹fÂ Æ Ù Ê ¿¾ Õ ¹ à ¾ À × È¼ Á¾» ×Æ ¿ Á»¾Â Áºº ¸Â Õ Æ Å º½¼ Á È º¼ Á»¼ Õƺ Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼»º ¸ ÀÚÚ Å È¼ Á ̽¼ Ü ¹º ¿ ¹ ¿ ¾ À × È¼» ¹ Ü Õ Æ ¿ Á» ¸ ƺ ¸ ¾ Á» Ü Æ ¿ ¾ ¼½ ż½¼ ʺ¼½ ¹º ¾¼ Õ ¼Â ¿¾» Á us¹2Aºt{f¥u2GuŠy¤f2Gu9f¤AÆ6GA¹2¬Š}†Õ2GŠƒ2ŠsÆ2uÃ Þ f2u‚Šs9¢fuW™‚AºuÈ ¼ û È ¿¾ Á ¸¾Ì ¼ û ÅÆ ¼ Á Æ Ã ¼ û ¿ Æ È¼º¾ × Á ¿ Á»¾Â Áºº ¸Â ȼ» ¹ Ü Õ Æ ¼ û »¾ û É È Á Õ u6¨GŠ–„À‰»u†ÈAÁŠW«u2‡Š‹†ÂG™‹u2¨32Š£‘†º9AÆ6Wf£Aä‚2Š†¾f36Gu9‹u2¡Wu6y‡uA¿}}†¿Á ½¾¼ × Æ» » ¿¾»½ Æ Ü Á º À¾ ¸¾ Á Á ɽ¼ ̼ ÛÆ r ʺ¼½ ¹»Â ¹½»º » ¿¾Â Á ¿ Áº Á È ¿¾ » ¿¾Â Á ¿ Áº ¿¼¼ »¼ Šs¥R6PyŠ6‚¥9†Õ•“`žAÛW•†º"‰»f¡`«Uf‚u6u22‚"yŠf£AäuŠ†Ç2G†¿ƒuŠãyŠsuAäuAÇ2ªff¡„Û¥×
 14. ê Áº ¸¾ ½¼»º ¸ · ¸¼ à å ÀÚÚ ¹ Aº2“AÀW£¿ ß f2‚uA¹žã†¸utfu£Ù å  ·Ù ¼Ã ¡ãƒu6» å   ·Ù ¼Ã ¡ãªG6» ¡ À × È ¿ ¹ Å º¼ Ü »Æ»Æ½ Ü ¼½ ¹ Á y¢uusÆf¥“„ÀŠ6Š‚u§¦ 2G†Ç#Ù F À × È ¿ ¹ Å º¼ Ü »Æ»Æ½ Ü ¼½ ¹ Á yquusƋ†“„ÀŠ2Š2G§¦ 2uAÇ#Ù Ü ¹Â ¾ ÅÆ ½ ¹ Æ» ¿Æ ¼½ ¹ Á u9#ŠRu2hŠf5¦ ‚uAÇ#Ù æ Á È ¾ ÅÆ ½ ¹Æ» ¿Æ ˆ ¼½ ¹ Á ‚†ºu–#ŠRu6y¦ D2G†Ç#Ù Ü ¹Â ¾ ÅÆ ¼½ ¹» Á Ü  ¼½ ¹ Á uf›ˆW¢2u2†ÂG‘¦ ¢2uŠ†Ç#Ù æ Á È ¾ ÅÆ ¼½ ¹» Á Ü ¦ ê ¼½ ¹ Á 2Aºu–5Š¢‚u6†Âu5–‚uAÇ#Ù
 15. F # ê Áº ¸¾ ½¼»º ¸ · ¸¼ à å ÀÚÚ ¹ Aº2“AÀW£¿ ß f2‚uA¹žã†¸utfu£Ù ¡ F ¥ ¥ Ê ê êá ê É ê É ¸½¼ ɽ¼ Ç Á½ Ü å É Ê % É ¿ ƺ»¾ Ê ˜ Áº ¸¾ ¸¾ Á½¼ Õ ¹ £ G 6v { Pt   †‡†¿AÁ2ž¡ fuA¿2ut¥ƒ Êh ß –‡‚6Wd!‡È »Aº2“AÀW£¿ ß Ws†Â‚f9u«)¦ †¿Á £ É À½Æ¼ È ¿¾ ¿ Á»¾» ¿¼ Õ ¸ Ü Ô Õ Ã Á½ Æ » Ƚ¾ ¹ Ľ áǽ¼ × ¿¼Ì ¼ Ê Ê É¼½ Æ pˆ ‚ŠfuÃ Þ uŠq†Æ2W™yf9fA¼u9„Õ¡¦ u6‰»2Š†Ç¸ ß G2Šu“‚Š¾ W2†hfŠ¼ $ uÃ Þ %¦G G W2“Æ p€Œêi     F # Ê   6uƒ€Pb     {hw9f6h“fG¬•W6u«¤‡Š†Æ2Aº—(6Gu9ž· êሠˆê Éh ê˜ ê º Õ¼» À å ÀÚÚ ¹ Ù ¸¾½ ¹¼ £ É ¿ Á Á ½¼» ¹ Ü Õ Æ   ½ Å º È Æ Ã» Ç Á½¼»º ¸ · Á» Á Áºº Æ È ¿¾ ÀÚÚ ¹ Ù Ê É½ ¸¼ È ¿¾ Ê “ É Õ¾½ ¹ ܾ ¿ à Á½ p sÆ«Gtu2¼ uA¿2f2‚uA¹žƒ†Â2‚†ºAÁ†¸uA×2‚ uŠu£§¦ G f†¼†¸¢' uŠ¬dŠ6uGŠ£u‚†º2¢' swŒêi Ê { ™v   ‡uuƒuˆ     {…•f9f6{““u£0Š¥u†Æ2Š2uŠ2½ Þ @ ê êá Ê Ü Ü Éh ê˜ ê ɺ Õ¼»º À å ÀÚÚ ¹ Ù ¿ Æ º ¿ Á»Â ¾º ¿ ¾ £ £ £ Ô É Ç Á½¼»º ¸ · Æ» þ ƽ Ü Á» Á Áºº Æ Ê É½ ¸¼ È ¿¾ Ê “ É Õ¾½ ¹ ܾ ¿ à Á½ pê ãuuA¿26‚G†¹ž06é™Wy2uGÜ ß †Â2‚Aº†Á†¸G†×2‚ ß %¦G f†¼A¸f¢' uW•ƒ‡Š6uGŠ£u‚†º2¢' qŒêi Ê{ ᠁ ¡ F Éh ê ˆ ɺ Õ¼»º À ÀÚÚ ¹ Ù ¿Æ º ¿ Á»Â¾º ¿¾ €     m˜ ™f9f2‚““å fu£èŠ1uAÆ6Š6uW6½ Þ Ô É & ê »½ ¾ $ ¿ Á»¾ Á Øƽ Ü ˆt '3{Š# %AÆ6W}†Õts2GuÜ ß £ £ £ ¼Â Ž ¹ å È ¿ ¾ ¿ Á»Â¼»¼ g À½ ¾ È ¿ ¹ Æ Æ» ¿ Á»¾ ¸ Ü Á¼ È ¿ ¾ º Õ Ã Á½ Æ Ç Á½¼»º ¸ fŠx¾{utuŠ3†Æ2f2—‚Š£Guž¡ 29Š†Æ6us†ÂAÁuuÜ ß †½uÃ Þ uŠ‘9u6‰»2AǸ ß G†¿26{u†¹ž· ¸¼ à å Á» Á Áºº Æ È ¿ ÀÚÚ ¹ Ê f Á ¹ ƾ½º¾ £ È ¿¾ Ê r Á ¹ Á½ Ù Ê “ É Õ¾½ ¹ ܾ ¿ à Á½ †¸utCAÂ6{†º†ÁA¸u†×‚2ã uŠ¾ u£Ù %¦šF ÉuW62W‹#uŠRƒ‹hÉuAÇ2£—‰Éƒ‹Š6uGŠ£u‚†º2¢' p { Œêi Ê  á Éh ê˜ ê º½¼»» t€ v ƒˆ     mÀ ƒ‚f22¼ $ F F F F 6 ¿ Á Á ¿Ç Ƽ “ ¿½¼»»¾ ɺ¼ ̽ ¹Â ¼¼½ Ǽ á È ¿ Ƽº ÅÆ ¿ Á»Â¼»¼ È ¼ û È ¿ Õ Ã Á½ Æ ¸¾ Ç Á½¼ †Æ2A»uŠf³26‚W# f‚Gf›f‚fuEÈtuf‚žŠCŠ†Æ6f2u–u2CuŠ¾ u6‰»2Š†ÇŠ¤G†¿26» Ạ¸Â ¸¼ à å Á½ È ¾ ¹ · ÀÚÚ ¹ Ù ¼ Ê f Á ¹ Æ ¾½º ¾ £ È ¿¾ Ê r Á ¹ Á½ Ù Ê “ É Õ ¾½ ¹ Ü ¾ ¿ à Á½ {uA¹f‡A¸fu“ƒ†Â2GŠ£—  fG¬ƒuÃ Þ ¦ šd ÉGŠ6‚Š‹"uW£ª ÉuŠ†Ç2££‰ÉGŠ6uGŠ£u‚†º2¢' p   i Ê ƒ{ v Vƒ     {h  F @ F { á ˆ Éh ê˜ É ¿ Á Á ¿ Ç Æ¼ “ ¿½¼»»¾ É Ç Á ǽ ½¼»º ¸ · ¸ Á»¾ Ü Õ Æ · Ã Ç ¹ ƽ û ¾»¾ g ¼Ç¾ Ô Æ» º¼ ¿ ¸ ‡Š†Æ6‰»ufR‚f6‚W# uG†¿‚f¼ f2‚uA¹ž†¼uA×6W£9ž¨u‚u6¢™u¢‹ŠŠ¨„Õƒ65uŠŽ¾5   È ¿¾ º¼ ÅÆ ½¼ × Õ ¹ £ ¿ ÛÆ ¿ æ ¿ ç ¿¾ Ç Á» Á Ê Ê · É Ç¼½ È ¿¾ Ê “ É Õ¾½ ¹ ܾ ¿ à Á½ p GŠ¤fG†¿Á $ Š3†šG«¦RvG“G«€Šdu†¿22‰»#Ù ¦  ‹«uf‚¬Ù GŠž)Š6uGŠ£u‚†º2¢' p i @ ¡ Ê ê Á¼ Û Ãº ¿ ¹¾½ É Ç¼ Û Á ɼº ¸¾ ¿¾ ¿¼»¾ g È ¿ ¹ ¿ Á»¾æ Áºº ¸ É Ç ¿ ¹ ¿ ¿¼æ½¼ Á G     q†Çžy™2GuŠ6¡¡ uf¡A¼—!Š‚“AÀŠ£W£f2W¢ÀGu3AÆ6Wu£‰ä22WŽ¾¢' uuuhuŠ‚fuAȆ¸ž¡ Á È ½ Å ¿ ¼ ½ à Š½ ¼ Ê ¼ º ¸ ¾ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¸ · á À Ú Ú ¹ Ù Ê “ É ¼ º ¹ ½ È ¿ ¾ Ê Ù É ¿ ¿ Æ Û ¸ Ê Ù É ½ ¼ ¿ Ü Ü Æ r p †¼uu ¹ ¨2uWx¾‚fŠ‚t‰ÀŠ£Š2f2‚uA¹ž{yu£5%¦Š2G2¢' uŠ“žt‡uŠžsŽ¾¢' AÉ¡GfuuGÑs i ¥ Ê áê G t É     PPf†¼G2sƉņÁŠ§uufA¼—ŠG¥‹"· ¡ ¡ ¥ ¡ ¥ ê É ¿ Á ¿½ ¸¾ · É ÆÇ Á g ¿¾ å É · g ¥ Ô É Á½» u†‰Ø22W¾ £ £ £   ¼Â ¿ Á½¾ÌÆ ÀÚÚ ¹ ¾ à Á Û Ç Á½¼»º ¸ ÀÚÚ ¹ Ù Ê Ê ¸¼ºº¼ È ¿¾ fuŠ†¾2ŠW`ž· u£Ù i2A»RduA¿26‚G†¹ž· u£é¦ ‹· „hÉf‚2f¢' GŠžÊ Ê ‡2sºu™‚G&p i É ¿ Æ Å¾»º ¹ % p £ £ ¡ @ ¥ ¥ ¥ @ Ê ê áˆ É ê˜ ê ê É ¼Â ¿¼ ¸¼» Ô ¼ Á ÃÂ È ¿ ¾ Áº ¸ ¾ ¿½¼»»¾ ¿ Æ º ¿ Á»Â G u€ h     { †ŠfGfAdžÁ†¸6y„¿ƒu†¿u™W¾ uŠ†º‚t‰ÀŠ£¿ ß ‚f6‚W# ¥G†Æ2Š¾   £ £ £ º ¿ ¾ Þ Ô É Ç Á½¼»º ¸ · ÀÚÚ ¹ Ù ¸ ¾ Á» Ü È¼ Á ̽¼ Ü ¹º ¿ ç Ê ¡ É ¾Ì¼ È ¿ ¾ ÊÔ É Ã»¾ % p á{uŠ2½ € £uuA¿2f2‚uA¹ž0fG¬‡Š¨AÕ6G—f 2Aºt{f¥u2G«§¦ ‹Ê ß GW% uŠ¥™£‡6uƒ&s i F Ê     6uˆ   ê êá ¡ É ê˜ Éº ¼»º À å ÀÚÚ ¹ Ù ¿ Æ º ¿ Á»Â ¾º ¿ ¾ Þ Ô Éº¼º Å Æ ¿ Á»Â¼»¼ g ¼ û ½ Å º È hƒ     m f9Õf6{““u£¥uAÆ6W6uŠ2½ tff‚u†ÜAÁ†¸¸ Š¤†Æ26—¢G6§sƞGtÆ £ £ £ £   á Ã Ç Á½¼» ¸ · ¸¼ à å ÀÚ ¹ Ù ÅÆ ¿ Æ Á½¾ Ü Õ Æ Ê “ É Õ¾½ ¹ ܾ ¿ à Á½ ' È ¿¾ Ê r Á ¹ Á½ Ù p t6»¼ G†¿26{ºu†¹žm‰á†¸ut3Úu£ãŠ¨‚†º‚Š£9ž· ß ¦ ƒ1Š6GuŠ£u‚†º‚0GŠGƒb ÉuŠ†Ç2£ª€ i Êêê { G á ƒ{ ¡ ¡ @ É ê˜ ê ê ÉÔ Ô ¿ Á Á ½ » ¹ Ü Õ Æ · ¿ ¾ º» Æ × Æ “ » ¿¼ ¸¼» Ô Ê Â Æ½ ɺ¼ Ç ¾ Ô ¸ ¾ Á Á h     m   "™2Ԃ—AÆ2Aº—f¼2Gu9ž¢ÈGŠ6Š¥R)yfAdžÁ†¸6y„¿£Š“25 fŠ}„Õ¥Š™‰»†Ç—g Á º »  ¼ » ¼ g Õ Ã Á ½ Æ Ç Á ½ ¼ » º · À Ú Ú ¹ Ù Á » Ü ¾ ¼ à » Å Æ ¼ º ç Ê Ê “ É ©¼ Ì ¾ g p †¿‹¼u†¿Á $ f2—–Æ2» u6‰»2AǸ ß G†¿26{u†¹¸ž¢u£–¼‰Ì6GŠuÈ ß u25Šš‚««%¦ƒ£‚Ws¢Ñp iˆ  Êu ¾u7u     PÉP†¿†Á‚fž¡ fG¿†2Gt¬h ‹¡ Ày™22‚u¡¡uW¬ ɇuW66{fž¡ ‰ÉÊ fuŠ2u™tå á ˆ É ê ¸½¼ ɽ¼ Ç Á½ Ü å É Ê É Ãº»½ ¹ È ¿ ¾ Ê È ¿ ¾½»½¼ ɽ¼ Ⱦ½ à  Ê ¥ ɽ ¸ ̼ ࣠À¾ Á Ê Áº ¸¾ ¾»¾ È ¾ ¿ Á»¾ Áºº ¸ · Á º¼ þ ƽ Ü Aɚ¨f†¼AÁ†¸Š¾Wu™f¼ $ ‰ÉÊ És£Aȗg ‡È ˜¼†º2“‰ÀŠ£¿ ß ™W¢g u¿WC†Æ2WsÂuAä2‚ŠŽ¾žC†¿¢fG™Šy2GuÜ ß £ Û¼ £ Á É ½ ¹» ¹ Ù ¼ û Å º Õ ¸ ×Æ Ç Á½¼» ¸ È ¿ ¿ Á»  Áºº ¸ Ê Ê r É æÂ Æ p §¦ A¿«W¼2u2G£Tu6¨½Šsƨ}†¼uŠ2½5 ¦ uA¿26‚ºG†¹ž· uŠ¾€Š†Æ6u¾s£‰ä22W¾Žž· ¦ ªr ªz¥™“ž¡ sœi Êê æ½ ¥ Û¼ £ É Õ ¹ ¿ ¸ G   ê¢2ŠÆ‘¦¤uhf†¼5 @ ɺ Õ Ã Á½ Æ ¿ Á»Â ¿ ¹ Ù ¼ Á»Â¼â × f ÀÚ ¹ Ù Ã Á Á Á ¿ Ç Æ “ ¿½¼» ¾ }G6A»‚AǸ ß †Æ2uu£0ÌA2‚“—|fÚu£6‰»RÛ ¿Š†Æ6‰»uf¼RÃ26‚»W# %¦Ê‹· G ¬fufž¡ qŒêi Ê É æ¼ÈÚ¼ p © µ ¯ ± ¡ D¤C—™—ƒ¢  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2