intTypePromotion=3

Giải bài tập oxit - bazo bằng đồ thị

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
145
lượt xem
34
download

Giải bài tập oxit - bazo bằng đồ thị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giải bài tập oxit - bazo bằng đồ thị', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải bài tập oxit - bazo bằng đồ thị

  1. http://ebook.here.vn Áp d ng PP ñ th gi i toán hoá h c GI I BÀI TOÁN OXIT AXIT TÁC D NG V I BAZO và KIM LO I LƯ NG TÍNH Al,Zn D NG 1: CO2 ho c SO2 tác d ng v i Ca(OH)2 ho c Ba(OH)2 CO2 + Ca(OH)2 --- > CaCO3 + H2O ( 1 ) ph n ng t o k t t a CO2 + H2O + CaCO3 ---- > Ca(HCO3)2 ( 2 ) ph n ng hoàn tan k t t a - Trong bài toàn này xu t hi n 3 ñ i lư ng nCO2 , nCa ( OH ) 2 , n ↓ . ng v i 3 ñ i lư ng này có 3 d ng toán. Khi ta bi t 2 ñ i lư ng ta s tìm ra ñ i lư ng còn l i n↓ a b O x1 a x2 nCO2 - Có 4 kh năng x y ra: + Kh năng 1: Không có k t t a t o thành.: n CO2 = 0 ho c n CO2 ≥ 2 nCa (OH ) 2 ⇒ n ↓ = 0 ( kh năng này r t ít x y ra ) + Kh năng 2: K t t a ñ t c c ñ i nCO2 = nCa (OH ) 2 : == > n ↓ max = nCO2 = nCa (OH ) 2 + Kh năng 3: K t t a chưa ñ t giá tr c c ñ i: nCO2 < nCa (OH ) 2 == > n ↓ = nCO2 + Kh năng 4: K t t a ñ t c c ñ i r i b hoà tan m t ph n: nCa (OH ) 2 < nCO2 < 2. nCa (OH ) 2 ( kh năng này r t thư ng x y ra ) == > n ↓ = 2 nCa (OH ) 2 - nCO2 D NG 2: Dung d ch ki m tác d ng v i mu i Al3+ , Zn2+ ☼ Mu i Al3+ ph n ng v i dd Ki m Al3+ + 3 OH- ---- > Al(OH)3 (1) ph n ngt o k t t a Al(OH)3 + OH- --- AlO2- + 2H2O ( 2 ) ph n ng hoà tan k t t a n↓ b 0 x1 3a x2 4a nCO2 - Trong bài toàn này xu t hi n 3 ñ i lư ng n Al 3+ , nOH − , n ↓ . ng v i 3 ñ i lư ng này có 3 d ng toán. Khi ta bi t 2 ñ i lư ng ta s tìm ra ñ i lư ng còn l i Trang 1
  2. http://ebook.here.vn Áp d ng PP ñ th gi i toán hoá h c - Có 4 kh năng x y ra: + Kh năng 1: Không có k t t a t o thành.: nOH− = 0 ho c nOH − ≥ 4 n Al 3 + ⇒ n ↓ =0 ( kh năng này r t ít x y ra ) 1 + Kh năng 2: K t t a ñ t c c ñ i nOH − = 3. n Al 3 + ⇒ n ↓ max = n Al 3 + = nOH − 3 1 + Kh năng 3: K t t a chưa ñ t giá tr c c ñ i thì OH- h t: nOH − < n Al 3 + ⇒ n ↓ = nOH − 3 + Kh năng 4: K t t a ñ t c c ñ i r i b hoà tan m t ph n: 3. n Al 3 + < nOH − < 4. n Al 3 + ( kh năng này r t thư ng x y ra ) == > n ↓ = 4 n Al 3 + - nOH − 2+ ☼ Mu i Zn ph n ng v i dd Ki m Zn2+ + 2 OH- ---- > Zn(OH)2 (1) ph n ngt o k t t a Zn(OH)2 + 2 OH- --- > ZnO2- + H2O ( 2 ) ph n ng hoà tan k t t a n↓ b 0 x1 2a x2 4a nCO2 - Trong bài toàn này xu t hi n 3 ñ i lư ng nZn2+ , nOH − , n ↓ . ng v i 3 ñ i lư ng này có 3 d ng toán. Khi ta bi t 2 ñ i lư ng ta s tìm ra ñ i lư ng còn l i - Có 4 kh năng x y ra: + Kh năng 1: Không có k t t a t o thành.: nOH− = 0 ho c nOH − ≥ 4 n Zn 2 + ⇒ n ↓ =0 ( kh năng này r t ít x y ra ) 1 + Kh năng 2: K t t a ñ t c c ñ i nOH − = 2. n Zn 2 + ⇒ n ↓ max = n Zn 2 + = nOH − 2 1 + Kh năng 3: K t t a chưa ñ t giá tr c c ñ i thì OH- h t : nOH − < n Al 3 + ⇒ n ↓ = nOH − 2 + Kh năng 4: K t t a ñ t c c ñ i r i b hoà tan m t ph n: 3. n Al 3 + < nOH − < 4. n Al 3 + ( kh năng này r t thư ng x y ra ) == > n ↓ = 4 n Al 3 + - nOH − - 2- D NG 3: Axit tác d ng v i AlO2 và ZnO ☼ AlO2- tác d ng v i axit: AlO2- + H+ + H2O ------ > Al(OH)3 Al(OH)3 + 3 H+ ------- > Al3+ + 3H2O Trang 2
  3. http://ebook.here.vn Áp d ng PP ñ th gi i toán hoá h c n↓ a 0 x1 a x2 4a nH + + Kh năng 1: Không có k t t a t o thành.: nH + = 0 ho c nH + ≥ 4 n AlO − ⇒ n ↓ =0 2 ( kh năng này r t ít x y ra ) + Kh năng 2: K t t a ñ t c c ñ i nH + = n AlO − ⇒ n ↓ max = n AlO − = nH + 2 2 + + Kh năng 3: K t t a chưa ñ t giá tr c c ñ i thì H h t : nH + < n AlO − ⇒ n ↓ = nH + 2 + Kh năng 4: K t t a ñ t c c ñ i r i b hoà tan m t ph n: n AlO − < nH + < 4. n AlO − 2 2 4 1 ( kh năng này r t thư ng x y ra ) == > n ↓ = n AlO − - n + 3 2 3 H ☼ ZnO2- tác d ng v i dd axit: ZnO2- + 2H+ + H2O -------- > Zn(OH)2 Zn(OH)2 + 2H2 ------ > Zn+ + H2O n↓ a b 0 x1 2a x2 4a nH + + Kh năng 1: Không có k t t a t o thành.: nH + = 0 ho c nH + ≥ 4 n Zn 2 + ⇒ n ↓ =0 ( kh năng này r t ít x y ra ) 1 + Kh năng 2: K t t a ñ t c c ñ i nH + = 2. n ZnO 2 − ⇒ n ↓ max = n ZnO 2 − = nH + 2 1 + Kh năng 3: K t t a chưa ñ t giá tr c c ñ i thì H+ h t : nH + < n ZnO 2 − ⇒ n ↓ = nH + 2 + Kh năng 4: K t t a ñ t c c ñ i r i b hoà tan m t ph n: 2. n ZnO 2 − < nH + < 4. n ZnO 2 − 1 ( kh năng này r t thư ng x y ra ) == > n ↓ = 2 n Al 3 + - n − 2 OH Trang 3
  4. http://ebook.here.vn Áp d ng PP ñ th gi i toán hoá h c BÀI T P ÁP D NG Bài 1: D n V lít khí CO2 (ñktc) vào bình ñ ng 2 lít dd Ca(OH)2 0,01M thu ñư c 1g k t t a. Xác ñ nh V? Bài 2:D n khí CO2 vào dd ch a 0.15 mol Ca(OH)2 thu ñư c 10 gam k t t a . Tính s mol CO2 c n dùng A. 0.1 mol B. 0.15 mol C. 0.1 và 0.2 ml D. 0.1 và 0.15 mol Bài 3:Cho V lít khí CO2 (ñkc ) h p th h t vào 100 ml dd Ca(OH)2 0.7M k t thúc thí nghi m thu ñ c 4 gam k t t a. Giá tr c a V A. 1.568 lít B. 1.568 lít ho c 0.896 lít C. 0.896 lít duy nh t D. 0.896 lít ho c 2.24 lít Bài 4: Cho 2,8g CaO tác d ng v i nư c dư thu ñư c dd A. D n 1,68 lít CO2 (ñktc) vào dd A. Tính lư ng k t t a thu ñư c? Bài 5: H p th hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (ñktc) vào 2,5 lít dd Ba(OH)2 n ng ñ mol/l, thu ñư c 15,76g k t t a. Tính giá tr a. Bài 6: Cho V lít khí CO2 h p th hoàn toàn vào 450ml dd Ba(OH)2 0.2M thì thu ñư c 15.76 ga k t t a. Giá tr c a V là: A. 1.792 lít B. 2.24 lít C. 2.016 lít D C A và B Bai 7: Cho m gam Na tan h t trong 100 ml dd Al2(SO4)3 0.2M. Sau ph n ng thu ñư c 0.78 g k t t a. Giá tr c a m là: A. 0.69 g B. 2.76 g C. 2.45 g D. 1.69 g Bài 8: Cho 4,005g AlCl3 vào 1000ml dd NaOH 0,1M. Sau khi ph n ng xong thu ñư c bao nhiêu gam k t t a? Bài 9: Hoà tan h t m gam ZnSO4 vào nư c ñư c dd X. Cho 110 ml dd KOH 2M vào X, thu ñư c a gam k t t a. M t khác, n u cho 140ml dd KOH vào X thì cũng thu ñư c a gam k t t a. Tính m. Bài 10: Cho 100ml dd ch a ñ ng th i KOH 0.8M và Ba(OH)2 0.5M tác d ng h t v i V ml dd AlCl3 0.5M. Sau ph n ng thu ñư c 1.56 g k t t a. Tính V Bài 11: Cho 100ml dd AlCl3 tác d ng v i 200ml dd NaOH. K t t a t o thành làm khô nung ñ n kh i lư ng không ñ i cân n ng 2,55g. Tính n ng ñ mol NaOH ban ñ u. Bài 12:Rót t t dd Ba(OH)2 0.2M vào 150 ml dd AlCl3 0.04 M ñ n khi thu ñư c k t t a. Tính giá tr th tích Ba(OH)2 ñ thu ñư c k t t a l n nh t ho c k t t a nh nh t A. 45 ml và 60 ml B. 60 ml và 45 ml C. 90 ml và 120 ml D. 45 ml và 90 ml Bài 13: Hoà tan v a h t m gam Al vào dd NaOH thì thu ñư c dd A và 3,36 lít H2 (ñktc). a. Tính m b. Rót t t dd HCl 0.2M vào A thì thu ñu c 5.46 gam k t t a. Tính th tích dd HCl ñã dùng Bài 14: Rót t t dd HCl 0.1M vào 200 ml dd KAlO2 . Sau ph n ng thu ñư c 1.56 gam k t t a. Tính th tích dd HCl ñã dùng A. 0.2 và 1 lít B. 0.4 và 1 lít C. 0.2 và 0.8 lít D. 0.4 và 1 lít Trang 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản