Giải pháp tổ chức mạng truy nhập trong mạng thế hệ sau

Chia sẻ: Thái | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
321
lượt xem
138
download

Giải pháp tổ chức mạng truy nhập trong mạng thế hệ sau

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung báo cáo Những yêu cầu đặt ra tr¬ớc mắt và lâu dài Giải pháp của các hãng Những nhận xét và đánh giá Ph¬ơng án tổ chức mạng truy nhập cho NGN Kế hoạch thực hiện và thử nghiệm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải pháp tổ chức mạng truy nhập trong mạng thế hệ sau

 1. Gi¶ i ph¸p tæ chøc m¹ng tr uy nhËp tr ong m¹ng thÕ hÖ sau §¬n vÞ thùc hiÖn: ViÖn KH K T B-u ®iÖn
 2. ViÖn Khoa häc Kü thuËt B-u ®iÖn Néi dung b¸o c¸o  N h÷ng yªu cÇu ®Æt r a tr -íc m¾t vµ l©u dµi  Gi¶ i ph¸p cña c¸c h·ng  N h÷ng nhËn xÐ t vµ ®¸nh gi¸  Ph-¬ng ¸n tæ chøc m¹ng tr uy nhËp cho N GN  KÕ ho¹ch thùc hiÖn vµ thö nghiÖm
 3. ViÖn Khoa häc Kü thuËt B-u ®iÖn Nh÷ng yªu cÇu ®Æt r a  §éng lùc t hóc ®Èy: • Nhu cÇu t r uy cËp I nt er net t èc ®é cao • Nhu cÇu t æ chøc m¹ng VPN • T¹o l-u l-îng cho m¹ng t r ôc gãi • Ph©n t ¶i l-u l-îng cho m¹ng PSTN  Môc t iªu x©y dùng • §¬n gi¶n, Ýt t ¸c ®éng ®Õn cÊu t r óc m¹ng hiÖn t hêi vµ ho¹t ®éng cña c¸c hÖ t hèng t r ªn m¹ng • HiÖu qu¶ (®Çu t - t hÊp, hiÖu qu¶ cao) • Cung cÊp t r uy nhËp I nt er net t èc ®é cao (2M) • TËn dông m¹ng c¸p ®ång hiÖn cã
 4. ViÖn Khoa häc Kü thuËt B-u ®iÖn Nh÷ng yªu cÇu ®Æt r a (ti Õp)  H iÖntr ¹ng vµ k h¶ n¨ng n©ng cÊp, ®¸p øng yªu cÇu • HiÖn t r ¹ng m¹ng ViÔn t h«ng + Tæng ®µi + M¹ng c¸p • HiÖn t r ¹ng m¹ng I nt er net quèc gia. + ThiÕt bÞ t r uy nhËp + ThiÕt bÞ m¹ng t r ôc vµ cæng quèc t Õ • §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ®¸p øng + Cã kh¶ n¨ng ? + CÇn n©ng cÊp: cô t hÓ phÇn nµo?
 5. ViÖn Khoa häc Kü thuËt B-u ®iÖn Gi¶ i ph¸p cña mét sè h·ng  Gi¶ i ph¸p cña SI EM EN S SURPASS hiS SURPASS hiS M anagement I SP Cont end pr ovider C7/I P Cor ba, SNMP, API , PI NT C7/I P SS7 SI GTRAN SS7 SI GTRAN SURPASS hiQ BI CC SURPASS hiQ SURPASS H iR SI GTRAN SURPASS H iR M GCP/H 248 M GCP/H248 M EGACO STP MEGACO STP PSTN / ISDN PSTN / ISDN SS7 PSTN I P (or ATM) SS7 PSTN net wor k SURPASS hiG SURPASS hiG POTS I SDN-BA POTS I SDN-PRA I SDN-BA V5.x/TR8/GR303 I SDN-PRA xDSL V5.x/TR8/GR303 ATM xDSL FR ATM L L/CES FR LL /CES At t ane: hiA, FL , XP, WA At t ane: hiA, FL , XP, WA
 6. ViÖn Khoa häc Kü thuËt B-u ®iÖn Gi¶ i ph¸p cña SI EM ENS  Gi¶ i ph¸p cho m¹ng tr uy nhËp AT T AN E  C¸c thiÕt bÞ: • §-îc x©y dùng tr ªn c¬ së khèi DLU cña tæng ®µi EWSD: C¸c lo¹i thiÕt bÞ: hiA 7100, hiA 7300, hiA 7500. • Dßng s¶ n phÈm Attane Xpr essLink, Attane Xpr essPass, Attane WALKair .  T iÕn tr ×nh tr iÓn k hai • Giai ®o¹n qu¸ ®é: gi¶ m t¶ i l-u l-îng I nter net b»ng hiA7100, 7300. • Giai ®o¹n sau: hiA 7500
 7. ViÖn Khoa häc Kü thuËt B-u ®iÖn Gi¶ i ph¸p cña SI EM ENS  Gi¶ i ph¸p cho m¹ng tr uy nhËp H µ néi • Thùc hiÖn qua 4 b-íc: + B-íc 1: l¾p ®Æt 3 thiÕt bÞ tr uy nhËp hiA 7100, hiA 7300 vµ Xpr essL ink t¹i 3 quËn + B-íc 2: tr iÓn k hai r éng h¬n: t¨ng sè l-îng thiÕt bÞ tr uy nhËp, tæng dµi chuyÓn m¹ch AT M + B-íc 3: thóc ®Èy tr iÓn k hai xD SL : t¨ng sè l-îng tæng ®µi tr uy nhËp AT M , tr iÓn k hai c¸c Router Sw itch lín t¹i biªn vµ tr ªn c¸c vßng r ing. + B-íc 4: hoµn chØnh cÊu tr óc N GN .
 8. ViÖn Khoa häc Kü thuËt B-u ®iÖn Gi¶ i ph¸p cña SI EM ENS Qu¶n lý (Gi¶i ph¸p end-t o-end) §u«i C¸ E3/STM1 K im L iªn n x E1 ATM Th-îng §×nh ATM ¤ Chî Dõa SD H /D WD M I nter n Switch Switch et BRAS n x E1 ATM SD H SD H SD H Ser vic M ediu es m bit r at e Ser ver s XPr ess CPE L ink CPE H iA7300 CPE H iA7100
 9. ViÖn Khoa häc Kü thuËt B-u ®iÖn Gi¶ i ph¸p cña SI EM ENS Rot er Swit ch STM1/4/16 E3/STM1 biªn lín ATM ATM VP QoS SD H /D WD M Tr uy nhËp I nter n E1/E3 ATM Tr uy nhËp et ATM VP ATM BBRAS SD H SD H SD H
 10. ViÖn Khoa häc Kü thuËt B-u ®iÖn Gi¶ i ph¸p cña SI EM ENS ChuyÓn chøc n¨ng Rot er t hµnh Swit ch BBRAS BBRAS Rout er biªn biªn lín SD H /D WD M BBRAS I nter n B¨ng t Çn et lín, l-u l- BBRAS îng cao SD H SD H SD H
 11. ViÖn Khoa häc Kü thuËt B-u ®iÖn Gi¶ i ph¸p cña c¸c h·ng (ti Õp)  Gi¶ i ph¸p cña Alcatel L íp dÞch vô m¹ng Softswitch L íp ®iÒu khiÓn Media Gat eway L íp M edia ChuyÓn m¹ch kªnh t r uyÒn t hèng L íp t r uy nhËp vµ t r uyÒn t ¶i C¸c t huª bao C¸c t huª bao v¨n C¸c t huª bao gia C¸c t huª bao di doanh nghiÖp phßng, t r ô së ®×nh ®éng
 12. ViÖn Khoa häc Kü thuËt B-u ®iÖn Gi¶ i ph¸p cña Alcatel  TiÕn tr ×nh chuyÓn dÞch sang NGN • T hùc hiÖn qua 6 b-íc: + Gi¶ m t¶ i PSTN th«ng qua DSLAM + Ph¸t tr iÓn VoDSL, tr iÓn k hai BRAS + Tr iÓn k hai TGW, sö dông AAL 2 ®Ó t¶ i tho¹i qua m¹ng gãi. + Tho¹i qua gãi cho líp tr uy nhËp dÞch vô: tr iÓn khai softswitch tr ªn m¹ng néi h¹t vµ tr asit, M GC t¹i 1000M M . + Tr iÓn k hai c¸c M M Ser ver (M M AS) + H oµn thiÖn NGN.  N©ng cÊp A1000 thµnh A1000M M • Bæ sung VoP GW, M a tr Ën chuyÓn m¹ch b¨ng r éng (BB-M atr ix) • N ©ng cÊp phÇn mÒm
 13. ViÖn Khoa häc Kü thuËt B-u ®iÖn Gi¶ i ph¸p cña Alcatel Alcatel 1000 Alcatel 1000 M M TGW UNI X Ser ver PSTN PSTN B¨ng hÑp DATA B¨ng r éng BB M at r ix
 14. ViÖn Khoa häc Kü thuËt B-u ®iÖn Gi¶ i ph¸p cña Alcatel  D ßng s¶ n phÈm • Litespan 1540 • Alcatel 7300 - ASAM :  Gi¶ i ph¸p cho m¹ng tr uy nhËp ®iÓn h×nh (H µ n«i, T .p H å ChÝ M inh): k h«ng r â
 15. ViÖn Khoa häc Kü thuËt B-u ®iÖn Gi¶ i ph¸p cña NEC Service Provider Network Servers Internet NW managerment System SS7 Photonic Data NW Network Access Packet Gateway Backbone IP Access GW PSTN Local SW Trunk Gateway Analog/ISDN H.323 Corporate NW High Speed CATV NW Access WLL
 16. ViÖn Khoa häc Kü thuËt B-u ®iÖn Gi¶ i ph¸p cña NEC  N ©ng cÊp N EAX61Sigma • Bæ sung khèi thuª bao b¨ng r éng BLM • Bæ sung khèi kÕt nèi tr uy nhËp I nter net vµ VoI P, khèi I AM S (qu¶ n lý). • N©ng cÊp phÇn mÒm tõ G 3.5 lªn G 4.5 hoÆc G 5., tr ang bÞ thªm c¸c thiÕt bÞ kh¸c nh- BAS, Router biªn.  S¶ n phÈm tr uy nhËp b¨ng r éng: • AM 30 DSLAM • ELU 500
 17. ViÖn Khoa häc Kü thuËt B-u ®iÖn §¸nh gi¸ c¸c gi¶ i ph¸p  §¸nh gi¸ chung • §Òu cã gi¶i ph¸p n©ng cÊp t æng ®µi TDM ®Ó cã t hÓ ho¹t ®éng t r ong giai ®o¹n qu¸ ®é chuyÓn sang NGN • C¸c t hiÕt bÞ t r uy nhËp: cã 2 lo¹i c¬ b¶n + Ph¸t t r iÓn t r ªn c¬ së khèi t huª bao cña t æng ®µi TDM + Ph¸t t r iÓn ®éc lËp nh- c¸c t hiÕt bÞ DSL AM  NhËn xÐt • C¸c gi¶i ph¸p ®Òu cßn t r ong giai ®o¹n ®Çu (t heo nguyªn t ¾c) mµ ch-a ®i s©u,cô t hÓ ®Ó cã t hÓ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò kü t huËt chi t iÕt . • C¸c gi¶i ph¸p ®-a r a ®Òu kh«ng cã phÇn chi phÝ nªn r Êt khã ®¸nh gi¸, lùa chän gi¶i ph¸p t èi -u.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản