intTypePromotion=1

Giáo trinh : Bao bì thực phẩm part 2

Chia sẻ: Ajfak Ajlfhal | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
597
lượt xem
244
download

Giáo trinh : Bao bì thực phẩm part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

rong quá trình bảo quản và lưu thông hàng hoá, thực trì phẩm luôn luôn bị tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau nên dễ bị hư hỏng - Nhiệt độ của môi trường, nước trong thiên nhiên, nước trong sinh hoạt, không khí ẩm, bụi, các chất độc hại ở thể khí, thể lỏng hoặc ở thể rắn .v.v. rất dễ xâm nhập vào thực phẩm - Tác động cơ học trong quá trình bốc dỡ, vận chuyển, trì bảo quản hàng hoá làm đổ vỡ, biến dạng sản phẩm Vì thế bao bì phải đảm nhiệm chức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trinh : Bao bì thực phẩm part 2

 1. Ch­¬ng Ch­¬ng 3 Chøc n¨ng cña bao b× Chøc n¨ng b¶o vÖ ng   Chøc n¨ng th«ng tin  Chøc n¨ng maketing  Chøc n¨ng sö dông  Chøc n¨ng ph©n phèi  Chøc n¨ng s¶n xuÊt  Chøc n¨ng m«i tr­êng  Chøc n¨ng v¨n ho¸
 2. 3.1 3.1- Chøc n¨ng b¶o vÖ Trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n vµ l­u th«ng hµng ho¸, thùc nh phÈm lu«n lu«n bÞ t¸c ®éng bëi nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau nªn dÔ bÞ h­ háng - NhiÖt ®é cña m«i tr­êng, n­íc trong thiªn nhiªn, n­íc NhiÖt trong sinh ho¹t, kh«ng khÝ Èm, bôi, c¸c chÊt ®éc h¹i ë thÓ khÝ, thÓ láng hoÆc ë thÓ r¾n r¾n .v.v. rÊt dÔ x©m nhËp vµo thùc phÈm - T¸c ®éng c¬ häc trong qu¸ tr×nh bèc dì, vËn chuyÓn, nh b¶o qu¶n hµng ho¸ lµm ®æ vì, biÕn d¹ng s¶n phÈm V× thÕ bao b× ph¶i ®¶m nhiÖm chøc n¨ng b¶o vÖ tr¸nh h­ ng háng háng s¶n phÈm
 3. 3.1 3.1- Chøc n¨ng b¶o vÖ Thực phẩm và chức năng bảo vệ  luật Thực phẩm Ảnh hưởng Bao bì
 4. 3.2 - Chøc n¨ng th«ng tin Trªn bao b× cÇn ph¶i cung cÊp cho ng­êi tiªu dïng cÇn nh nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ s¶n phÈm bao gåm : - Tªn s¶n phÈm : cã thÓ lµ tªn th­¬ng m¹i hoÆc tªn Tªn theo theo nguån gèc nguyªn liÖu .v.v. - N¬i s¶n xuÊt : Tªn doanh nghiÖp, ®Þa danh s¶n N¬i xuÊt, xuÊt, sè ®iÖn tho¹i ( nÕu cÇn) - Thµnh phÇn vµ hµm l­îng c¸c chÊt ho¸ häc c¬ b¶n Thµnh cña s¶n phÈm - C¸c chÊt phô gia ®· dïng trong s¶n phÈm vµ hµm C¸c l­îng l­îng cña chóng - Thêi ®iÓm s¶n xuÊt vµ thêi h¹n sö dông
 5. 3.2 - Chøc n¨ng th«ng tin - §èi t­îng sö dông : theo løa tuæi hoÆc theo bÖnh lý - C¸c ký hiÖu quy ø¬c : chèng m­a, chèng va ®Ëp, C¸c chèng chèng ¸nh s¸ng, chèng lén ng­îc. - M· v¹ch M· - BiÓu tr­ng cña doanh nghiÖp (nÕu cã) TÊt TÊt c¶ th«ng tin ph¶i chÝnh x¸c vµ nhµ s¶n xuÊt ph¶i chÞu chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ nh÷ng th«ng ng tin tin do m×nh ®­a ra trªn bao b×. - C¸ch ®ãng më, c¸ch b¶o qu¶n, c¸ch sö dông C¸ch
 6. QUYẾT QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Ban hành Quy chế Ghi nhãn hàng hóa lưu thông thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, u, nh nhập khẩu
 7. Chương I Ch NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 1. Quy chế này quy định việc ghi nhãn đối với hàng hàng hóa sản xuất tại Việt Nam để lưu thông trong nước hóa và để xuất khẩu; hàng hóa sản xuất tại nước ngoài và ngoài được nhập khẩu để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Nam. 2. Hàng hóa là thực phẩm chế biến, thực phẩm tươi sống, nhu yếu phẩm không có bao gói sẵn được bán trực tiếp cho người tiêu dùng; đồ ăn, đồ uống bán ng có bao gói sẵn và có giá trị tiêu dùng trong 24 giờ, có không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này. không
 8. Chương I Ch NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 2. Đối tượng áp dụng. Đối tượng áp dụng của Quy chế này là các tổ chức, cá nhân, thương nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam để lưu thông trong nước, để xuất khẩu; tổ chức, cá nhân, thương nhân nhập khẩu hàng hóa để bán tại Việt Nam.
 9. Điều Điều 3. Giải thích từ ngữ. 1. Nhãn hàng hóa là bản viết, bản in, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu được in chìm, in nổi trực tiếp hoặc được dán, đính, cài, chắc chắn trên ti trên hàng hóa hoặc bao bì để thể hiện các thông tin hàng các cần thiết, chủ yếu về hàng hóa đó hàng
 10. Điều Điều 3. Giải thích từ ngữ 2. Bao 2. Bao bì thương phẩm là bao bì gắn trực tiếp là vào hàng hóa và được bán cùng với hàng hóa cho người tiêu dùng, gồm bao bì chứa đựng, bao bao bì ngoài: a) Bao a) Bao bì chứa đựng là bao bì trực tiếp chứa là đựng hàng hóa, tạo ra hình, khối cho hàng hóa, hoặc hoặc bọc kín theo hình, khối của hàng hóa. b) Bao b) Bao bì ngoài là bao bì dùng chứa đựng một, là hoặc hoặc một số bao bì chứa đựng hàng hóa.
 11. Điều Điều 3. Giải thích từ ngữ 3. 3. Bao bì không có tính chất thương phẩm là bao bì không bán lẻ cùng với hàng hóa, gồm nhiều loại được dùng trong vận chuyển, bảo quản hàng hóa trên các phương tiện vận tải hoặc trong trong các kho tàng.
 12. Điều Điều 3. Giải thích từ ngữ 4. 4. Ghi nhãn hàng hóa là việc ghi các thông tin cần thiết, chủ yếu về hàng hóa lên nhãn hàng hóa nhằm cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin cơ bản để nhận biết hàng hóa, làm căn cứ để người mua quyết định việc lựa chọn, tiêu thụ và sử dụng hàng hóa, các cơ quan chức chức năng thực hiện việc kiểm tra giám sát.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2