intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình hệ tính CCNA Tập 3 P7

Chia sẻ: Van Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

161
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô tả các bước tạo và quảng bá đường mặc định vào OSPF. Sử dụng các lệnh show để kiểm tra hoạt động của OSPF. Cấu hình tiến trình định tuyến OSPF. Định nghĩa các thuật ngữ quan trọng của OSPF. Mô tả các loại mạng OSPF. Mô tả giao thức OSPF Hello. Xác định các bước cơ bản trong hoạt động của OSPF.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hệ tính CCNA Tập 3 P7

 1. 287 3.1.3. C¸c ®Æc ®iÓm cña EIGRP EIGRP ho¹t ®éng kh¸c víi IGRP. VÒ b¶n chÊt EIGRP lµ mét giao thøc ®Þnh tuyÕn theo vect¬ kho¶ng c¸ch n©ng cao nh−ng khi cËp nhËt vµ b¶o tr× th«ng tin l¸ng giÒng vµ th«ng tin ®Þnh tuyÕn th× nã lµm viÖc gièng nh− mét giao thøc ®Þnh tuyÕn theo tr¹ng th¸i ®−êng liªn kÕt. Sau ®©y lµ c¸c −u ®iÓm cña EIGRP so víi giao thøc ®Þnh tuyÕn theo vect¬ kho¶ng c¸ch th«ng th−êng: • Tèc ®é héi tô nhanh. • Sö dông b¨ng th«ng hiÖu qu¶.
 2. 288 • Cã hç trî VLSM (Variable – Length Subnet Mask) vµ CIDR (Classless Interdomain Routing). Kh«ng gièng nh− IGRP, EIGRP cã trao ®æi th«ng tin vÒ subnet mask nªn nã hç trî ®−îc cho hÖ thèng IP kh«ng theo líp. • Hç trî nhiÒu giao thøc m¹ng kh¸c nhau. • Kh«ng phô thuéc vµo giao thøc ®Þnh tuyÕn. Nhê cÊu tróc tõng phÇn riªng biÖt t−¬ng øng víi tõng giao thøc mµ EIGRP kh«ng cÇn ph¶i chØnh söa l©u. VÝ dô nh− khi ph¸t triÓn ®Ó hç trî mét giao thøc míi nh− IP ch¼ng h¹n, EIGRP cÇn ph¶i cã thªm phÇn míi t−¬ng øng cho IP nh−ng hoµn toµn kh«ng cÇn ph¶i viÕt l¹i EIGRP. EIGRP router héi tô nhanh v× chóng sö dông DUAL. DUAL b¶o ®¶m ho¹t ®éng kh«ng bÞ lÆp vßng khi tÝnh to¸n ®−êng ®i, cho phÐp mäi router trong hÖ thèng m¹ng thùc hiÖn ®ång bé cïng lóc khi cã sù thay ®æi x¶y ra. EIGRP sö dông b¨ng th«ng hiÖu qu¶ v× nã chØ göi th«ng tin cËp nhËt mét phÇn vµ giíi h¹n chø kh«ng göi toµn bé b¶ng ®Þnh tuyÕn. Nhê vËy nã chØ tèn mét l−îng b¨ng th«ng tèi thiÓu khi hÖ thèng m¹ng ®· æn ®Þnh. §iÒu nµy t−¬ng tù nh− ho¹t ®éng cËp nhËt cña OSPF, nh−ng kh«ng gièng nh− router OSPF, router EIGRP chØ göi th«ng tin cËp nhËt mét phÇn cho router nµo cÇn th«ng tin ®ã mµ th«i, chø kh«ng göi cho mäi router kh¸c trong vïng nh− OSPF. ChÝnh v× vËy mµ ho¹t ®éng cËp nhËt cña EIGRP gäi lµ cËp nhËt giíi h¹n. Thay v× ho¹t ®éng cËp nhËt theo chu kú, c¸c router EIGRP gi÷ liªn l¹c víi nhau b»ng c¸c gãi hello rÊt nhá. ViÖc trao ®æi c¸c gãi hello theo ®Þnh kú kh«ng chiÕm nhiÒu b¨ng th«ng ®−êng truyÒn. EIGRP cã thÓ hç trî cho IP, IPX vµ Apple Talk nhê cã cÊu tróc tõng phÇn theo giao thøc (PDMs – Protocol-dependent modules). EIGRP cã thÓ ph©n phèi th«ng tin cña IPX RIP vµ SAP ®Ó c¶i tiÕn ho¹t ®éng toµn diÖn. Trªn thùc tÕ, EIGRP cã thÓ ®iÒu khiÓn hai giao thøc nµy. Router EIGRP nhËn th«ng tin ®Þnh tuyÕn vµ dÞch vô, chØ cËp nhËt cho c¸c router kh¸c khi th«ng tin trong b¶ng ®Þnh tuyÕn hay b¶ng SAP thay ®æi. EIGRP cßn cã thÓ ®iÒu khiÓn giao thøc Apple Talk Routing Table Maintenance Protocol (RTMP). RTMP sö dông sè l−îng hop ®Ó chän ®−êng nªn kh¶ n¨ng chän ®−êng kh«ng ®−îc tèt l¾m. Do ®ã, EIGRP sö dông th«ng sè ®Þnh tuyÕn tæng hîp
 3. 289 cÊu h×nh ®−îc ®Ó chän ®−êng tèt nhÊt cho m¹ng Apple Talk. Lµ mét giao thøc ®Þnh tuyÕn theo vect¬ kho¶ng c¸ch, RTMP thùc hiÖn trao ®æi toµn bé th«ng tin ®Þnh tuyÕn theo chu kú. §Ó gi¶m bít sù qu¸ t¶i nµy, EIGRP thùc hiÖn ph©n phèi th«ng tin ®Þnh tuyÕn Apple Talk khi cã sù kiÖn thay ®æi mµ th«i. Tuy nhiªn, Apple Talk client còng muèn nhËn th«ng tin RTMP tõ c¸c router néi bé, do ®ã EIGRP dïng cho Apple Talk chØ nªn ch¹y trong m¹ng kh«ng cã client, vÝ dô nh− c¸c liªn kÕt WAN ch¼ng h¹n. 3.1.4. C¸c kü thuËt cña EIGRP EIGRP cã rÊt nhiÒu kü thuËt míi ®Ó c¶i tiÕn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng, tèc ®é héi tô vµ c¸c chøc n¨ng so víi IGRP vµ c¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn kh¸c. C¸c kü thuËt nµy ®−îc tËp trung thµnh 4 lo¹i nh− sau: • Sù ph¸t hiÖn vµ t¸i ph¸t hiÖn c¸c router l¸ng giÒng. • Giao thøc truyÒn t¶i tin cËy (RTD – Reliable Transport Protocol). • ThuËt to¸n DUAL finite – state machine. • CÊu tróc tõng phÇn theo giao thøc (PDMs – Protocol-dependent modules). Router ®Þnh tuyÕn theo vect¬ kho¶ng c¸ch d¹ng ®¬n gi¶n kh«ng thiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c l¸ng giÒng cña nã. RIP vµ IGRP router chØ ®¬n gi¶n lµ ph¸t qu¶ng b¸ hay multicast c¸c th«ng tin cËp nhËt cña nã ra mäi cæng ®· ®−îc cÊu h×nh. Ng−îc l¹i, EIGRP router chñ ®éng thiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c l¸ng giÒng cña chóng, t−¬ng tù nh− c¸ch lµm cña OSPF router.
 4. 290
 5. 291 H×nh 3.1.4 Qu¸ tr×nh EIGRP router thiÕt lËp mèi quan hÖ th©n mËt ®−îc m« t¶ trong h×nh 3.1.4. EIGRP router Sö dông c¸c gãi hello rÊt nhá ®Ó thùc hiÖn viÖc thiÕt lËp mèi quan hÖ th©n mËt víi c¸c router l¸ng giÒng. MÆc ®Þnh, hello ®−îc göi ®i theo chu kú lµ 5 gi©y. NÕu router vÉn nhËn ®−îc hello tõ l¸ng giÒng th× nã sÏ xem nh− l¸ng giÒng nµy vµ c¸c ®−êng ®i cña nã vÉn ho¹t ®éng. B»ng c¸ch thiÕt lËp mèi quan hÖ nµy, EIGRP router cã thÓ thùc hiÖn ®−îc nh÷ng viÖc sau:
 6. 292 • Tù ®éng häc ®−îc ®−êng míi khi chóng kÕt nèi vµo hÖ thèng m¹ng. • X¸c ®Þnh mét router kh«ng cßn kÕt nèi hoÆc kh«ng cßn ho¹t ®éng n÷a. • Ph¸t hiÖn sù ho¹t ®éng trë l¹i cña c¸c router. Giao thøc vËn chuyÓn tin cËy RTP (Reliable Transport Protocol) lµ giao thøc ë líp vËn chuyÓn, thùc hiÖn viÖc chuyÓn gãi EIGRP mét c¸ch tin cËy vµ cã thø tù ®Õn tÊt c¶ c¸c l¸ng giÒng. Trong m¹ng IP, host sö dông TCP ®Ó vËn chuyÓn c¸c gãi mét c¸ch tuÇn tù vµ tin cËy. Tuy nhiªn, EIGRP lµ mét giao thøc ®éc lËp víi giao thøc m¹ng, do ®ã nã kh«ng dùa vµo TCP/IP ®Ó thùc hiÖn trao ®æi th«ng tin ®Þnh tuyÕn gièng nh− RIP, IGRP vµ OSPF ®· lµm. §Ó kh«ng bÞ phô thuéc vµo IP, EIGRP sö dông RTP lµm giao thøc vËn chuyÓn riªng ®éc quyÒn cña nã ®Ó ®¶m b¶o viÖc truyÒn tin ®Þnh tuyÕn. EIGRP cã thÓ yªu cÇu RTP cung cÊp dÞch vô truyÒn tin cËy hoÆc kh«ng tin cËy tuú theo yªu cÇu cña tõng tr−êng hîp. VÝ dô, c¸c gãi hello ®−îc truyÒn theo ®Þnh kú vµ cÇn ph¶i cµng nhá cµng tèt nªn chóng kh«ng cÇn ph¶i dïng chÕ ®é truyÒn tin cËy. Ng−îc l¹i, viÖc truyÒn tin cËy c¸c th«ng tin ®Þnh tuyÕn sÏ cã thÓ lµm t¨ng tèc ®é héi tô v× EIGRP router kh«ng cÇn chê hÕt thêi h¹n míi truyÒn l¹i. Víi RTP, EIGRP cã thÓ gñi multicast vµ trùc tiÕp cho c¸c ®èi t¸c kh¸c nhau cïng mét lóc, gióp tèi −u hiÖu qu¶ ho¹t ®éng. Thµnh phÇn trung t©m cña EIGRP lµ thuËt to¸n Diffusing Update Algorithm (DUAL), lµ bé m¸y tÝnh to¸n ®−êng ®i cña EIGRP. Tªn ®Çy ®ñ cña kü thuËt nµy lµ DUAL finite-state machine (FSM). FSM lµ mét bé m¸y thuËt to¸n nh−ng kh«ng ph¶i lµ mét thiÕt bÞ c¬ khÝ cã c¸c thµnh phÇn di chuyÓn ®−îc. FSM ®Þnh nghÜa mét tËp hîp c¸c tr¹ng th¸i cã thÕ tr¶i qua, sù kiÖn nµo g©y ra tr¹ng th¸i nµo vµ sÏ cã kÕt qu¶ g×. Ng−êi thiÕt kÕ sö dông FSM ®Ó lËp tr×nh c¸ch mµ mét thiÕt bÞ, mét ch−¬ng tr×nh m¸y tÝnh hay mét thuËt to¸n ®Þnh tuyÕn sÏ xö lý nh− thÕ nµo víi mét tËp hîp c¸c d÷ liÖu ®Çu vµo. DUAL FSM chøa tÊt c¶ c¸c logic ®−îc sö dông ®Ó tÝnh to¸n vµ so s¸nh ®−êng ®i trong m¹ng EIGRP. DUAL l−u tÊt c¶ c¸c ®−êng ®i mµ l¸ng giÒng th«ng b¸o qua. Dùa trªn th«ng sè ®Þnh tuyÕn tæng hîp cña mçi ®−êng, DUAL so s¸nh vµ chän ra ®−êng cã chi phÝ thÊp nhÊt ®Õn ®Ých. DUAL ®¶m b¶o mçi mét ®−êng nµy lµ kh«ng cã lÆp vßng.
 7. 293 §−êng chÝnh ®−îc chän ra gäi lµ ®−êng successor. §−êng successor ®−îc l−u trªn b¨ng ®Þnh tuyÕn vµ ®ång thêi còng ®−îc l−u trong b¶ng cÊu tróc m¹ng. EIGRP gi÷ c¸c th«ng tin quan träng vÒ ®−êng ®i vµ cÊu tróc m¹ng trong b¶ng l¸ng giÒng vµ b¶ng cÊu tróc m¹ng. Hai b¶ng nµy cung cÊp cho DUAL c¸c th«ng tin vÒ ®−êng ®i khi cÇn thiÕt. NÕu cã mét ®−êng liªn kÕt bÞ ®øt, DUAL sÏ t×m ®−êng thay thÕ hoÆc mét feasible successor trong b¶ng cÊu tróc mang. Mét trong nh÷ng −u ®iÓm næi bËt cña EIGRP lµ nã ®−îc thiÕt kÕ thµnh tõng phÇn riªng biÖt theo giao thøc. Nhê cÊu tróc nµy, nã cã kh¶ n¨ng më réng vµ t−¬ng thÝch tèt nhÊt. C¸c giao thøc ®−îc ®Þnh tuyÕn nh− IP, IPX vµ Apple Talk ®−îc ®−a vµo EIGRP th«ng qua c¸c PDM. EIGRP cã thÓ dÔ dµng t−¬ng thÝch víi giao thøc dÞnh tuyÕn míi hoÆc c¸c phiªn b¶n míi cña chóng nh− IPv6 ch¼ng h¹n b»ng c¸ch thªm PDM vµo. Mçi PDM chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn mäi chøc n¨ng liªn quan ®Õn mét giao thøc ®−îc ®Þnh tuyÕn. VÝ dô phÇn IP- EIGRP chÞu tr¸ch nhiÖm c¸c viÖc sau: • Göi vµ nhËn c¸c gãi EIGRP chøa d÷ liÖu IP. • Th«ng b¸o cho DUAL khi nhËn ®−îc th«ng tin ®Þnh tuyÕn IP míi. • Duy tr× kÕt qu¶ chän ®−êng cña DUAL trong b¶ng ®Þnh tuyÕn IP. • Ph©n phèi th«ng tin ®Þnh tuyÕn mµ nã häc ®−îc tõ c¸c giao thøc ®Þnh tuyÕn IP kh¸c. 3.1.5. CÊu tróc d÷ liÖu cña EIGRP Gièng nh− OSPF, EIGRP dùa vµo nhiÒu lo¹i gãi d÷ liÖu kh¸c nhau ®Ó duy tr× c¸c lo¹i b¶ng cña nã vµ thiÕt lËp mèi quan hÖ phøc t¹p víi router l¸ng giÒng. Cã 5 lo¹i gãi EIGRP: • Hello. • B¸o nhËn. • CËp nhËt. • Yªu cÇu.
 8. 294 • §¸p øng. EIGRP dùa vµo c¸c gãi hello ®Ó ph¸t hiÖn, kiÓm tra vµ t¸i ph¸t hiÖn c¸c router l¸ng giÒng. T¸i ph¸t hiÖn cã nghÜa lµ router EIGRP kh«ng nhËn ®−îc hello tõ mét router l¸ng giÒng trong suèt kho¶ng thêi gian l−u gi÷ nh−ng sau ®ã router l¸ng giÒng nµy l¹i t¸i lËp l¹i th«ng tin liªn l¹c. C h u k ú g ö i h e l l o c ñ a E I G R P r o u t e r c ã t h Ó c Ê u h × n h ® − îc. Kho¶ng thêi gian hello mÆc ®Þnh phô thuéc vµo b¨ng th«ng trªn tõng cæng cña router. Trong m¹ng IP, EIGRP router göi hello theo ®Þa multicast 224.0.0.10. EIGRP router l−u th«ng tin vÒ c¸c l¸ng giÒng trong b¶ng l¸ng giÒng. B¶ng l¸ng giÒng nµy cã l−u sè thø tù (Seq No) vµ thêi gian l−u gi÷ cña gãi EIGRP cuèi cïng nhËn ®−îc tõ mçi router l¸ng giÒng. Theo ®Þnh kú vµ trong giíi h¹n cña kho¶ng thêi gian l−u gi÷, router ph¶i nhËn ®−îc gãi EIGRP th× nh÷ng ®−êng t−¬ng øng míi cã tr¹ng th¸i Passive. Tr¹ng th¸i Passive cã nghÜa lµ tr¹ng th¸i ho¹t ®éng æn ®Þnh. NÕu router kh«ng nghe ngãng ®−îc g× vÒ router l¸ng giÒng trong suèt kho¶ng thêi gian l−u gi÷ th× EIGRP sÏ xem nh− l¸ng giÒng ®ã ®· bÞ sù cè vµ DUAL ph¶i tÝnh to¸n l¹i b¶ng ®Þnh tuyÕn. MÆc ®Þnh, kho¶ng thêi gian l−u gi÷ gÊp 3 lÇn chu kú hello. Ng−êi qu¶n trÞ m¹ng cã thÓ cÊu h×nh gi¸ trÞ cho 2 kho¶ng thêi gian nµy phï hîp h¬n víi hÖ thèng cña m×nh. H×nh 3.1.5 OSPF b¾t buéc c¸c router l¸ng giÒng víi nhau ph¶i cã cïng kho¶ng thêi gian hello vµ kho¶ng thêi gian bÊt ®éng th× míi cã thÓ th«ng tin liªn l¹c víi nhau ®−îc. EIGRP th× kh«ng yªu cÇu nh− vËy. Router sÏ häc c¸c kho¶ng thêi gian cña router l¸ng giÒng th«ng qua viÖc trao ®æi gãi hello. Chóng sÏ dïng th«ng tin trong ®ã ®Ó
 9. 295 thiÕt lËp mèi quan hÖ æn ®Þnh mµ kh«ng cÇn c¸c kho¶ng thêi gian nµy ph¶i gièng nhau gi÷a chóng. Gãi hello th−êng ®−îc göi theo chÕ ®é kh«ng b¶o ®¶m tin cËy. §iÒu nµy cã nghÜa lµ kh«ng cã b¸o nhËn cho c¸c gãi hello. EIGRP router sö dông gãi b¸o nhËn ®Ó x¸c nhËn lµ ®· nhËn ®−îc gãi EIGRP trong qu¸ tr×nh trao ®æi tin cËy. Giao thøc vËn chuyÓn tin cËy (RTP – Reliable Transport Protocol) cung cÊp dÞch vô liªn l¹c tin cËy gi÷a hai host EIGRP. Gãi b¸o nhËn chÝnh lµ gãi hello mµ kh«ng cã d÷ liÖu. Kh«ng gièng nh− hello ®−îc göi multicast, c¸c gãi b¸o nhËn chØ göi trùc tiÕp cho mét m¸y nhËn. B¸o nhËn cã thÓ ®−îc kÕt hîp vµo lo¹i gãi EIGRP kh¸c nh− gãi tr¶ lêi ch¼ng h¹n. Gãi cËp nhËt ®−îc sö dông khi router ph¸t hiÖn mét l¸ng giÒng míi. Router EIGRP sÏ göi gãi cËp nhËt cho router l¸ng giÒng míi nµy ®Ó nã cã thÓ x©y dùng b¶ng cÊu tróc m¹ng. Cã thÓ sÏ cÇn nhiÒu gãi cËp nhËt míi cã thÓ truyÒn t¶i hÕt c¸c th«ng tin cÊu tróc m¹ng cho router l¸ng giÒng míi nµy. Gãi cËp nhËt cßn ®−îc sö dông khi router ph¸t hiÖn sù thay ®æi trong cÊu tróc m¹ng. Trong tr−êng hîp nµy, EIGRP router sÏ göi multicast gãi cËp nhËt cho mäi router l¸ng giÒng cña nã ®Ó th«ng b¸o vÒ sù thay ®æi. Mäi gãi cËp nhËt ®Òu ®−îc göi b¶o ®¶m. EIGRP router sö dông gãi yªu cÇu khi nã cÇn mét th«ng tin ®Æc biÖt nµo ®ã tõ mét hay nhiÒu l¸ng giÒng cña nã. Gãi ®¸p øng ®−îc sö dông ®Ó tr¶ lêi cho c¸c gãi yªu cÇu. NÕu mét EIGRP router mÊt successor vµ nã kh«ng t×m ®−îc feasible successor ®Ó thay thÕ th× DUAL sÏ ®Æt con ®−êng ®Õn m¹ng ®Ých ®ã vµo tr¹ng th¸i Active. Sau ®ã router göi multicast gãi yªu cÇu ®Õn tÊt c¶ c¸c l¸ng giÒng ®Ó cè g¾ng t×m successor míi cho m¹ng ®Ých nµy. Router l¸ng giÒng ph¶i tr¶ lêi b»ng gãi ®¸p øng ®Ó cung cÊp th«ng tin hoÆc cho biÕt lµ kh«ng cã th«ng tin nµo kh¸c cã thÓ kh¶ thi. Gãi yªu cÇu cã thÓ ®−îc göi multicast hoÆc chØ göi cho mét m¸y, cßn gãi ®¸p øng th× chØ göi cho m¸y nµo göi yªu cÇu mµ th«i. C¶ hai lo¹i gãi nµy ®Òu ®−îc göi b¶o ®¶m. 3.1.6. ThuËt to¸n EIGRP
 10. 296 ThuËt to¸n DUAL phøc t¹p gióp cho EIGRP héi tô nhanh. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ qu¸ tr×nh héi tô víi DUAL, ta xÐt vÝ dô ë h×nh 3.1.6a. Mçi router x©y dùng mét b¶ng cÊu tróc m¹ng chøa c¸c th«ng tin vÒ ®−êng ®i ®Õn m¹ng A. Mçi b¶ng cÊu tróc m¹ng trong vÝ dô ë c¸c h×nh 3.1.6.a-f cã c¸c th«ng tin sau: • Giao thøc ®Þnh tuyÕn lµ giao thøc EIGRP. • Chi phÝ thÊp nhÊt cña ®−êng ®Õn mét m¹ng ®Ých gäi lµ Feasible Distance (FD). • Chi phÝ cña mét ®−êng ®Õn mét m¹ng ®Ých do router l¸ng giÒng th«ng b¸o qua gäi lµ Reported Distance (RD). Nguyªn t¾c chän ®−êng Feasible successor: 1. §−êng feasible successor lµ ®−êng dù phßng, thay thÕ cho ®−êng successor khi ®−êng nµy bÞ sù cè. 2. Reported Distance (RD) cña mét ®−êng ®Õn mét ®Ých nµo ®ã lµ chi phÝ ®−îc th«ng b¸o tõ mét router l¸ng giÒng. Chi phÝ nµy ph¶i nhá h¬n Feasible Distance (FD) cña ®−êng successor hiÖn t¹i. 3. NÕu tho¶ m·n ®iÒu kiÖn trªn th× cã nghÜa lµ kh«ng cã vßng lÆp, ®−êng ®ã sÏ ®−îc chän lµm feasible successor 4. §−êng feasible succesor cã thÓ thay thÕ cho ®−êng successor khi cÇn thiÕt. 5. NÕu RD cña mét ®−êng lín h¬n hoÆc b»ng FD cña successor hiÖn t¹i th× ®−êng ®ã kh«ng ®−îc chän lµm feasible successor. 6. Router ph¶i tÝnh to¸n cÊu tróc m¹ng b»ng c¸ch thu nh©p th«ng tin tõ tÊt c¶ c¸c l¸ng giÒng. 7. Router göi gãi yªu cÇu ®Õn tÊt c¶ c¸c l¸ng giÒng ®Ó t×m th«ng tin vÒ ®−êng ®i vµ chi phÝ cña ®−êng ®ã ®Õn m¹ng ®Ých mµ router ®ang cÇn . 8. TÊt c¶ c¸c l¸ng giÒng ph¶i göi gãi ®¸p øng ®Ó tr¶ lêi cho gãi yªu cÇu. 9. Router ghi nhËn gi÷ liÖu míi nhËn ®−îc vµo b¶ng cÊu tróc m¹ng cña m×nh. 10. B©y giê DUAL ®· cã thÓ x¸c ®Þnh ®−êng successor míi vµ feasible
 11. 297 successor míi nÕu cã dùa vµo th«ng tin míi. H×nh 3.1.6.a Cét Topology trong h×nh cho biÕt ®−êng nµo lµ ®−êng chÝnh hay cßn gäi lµ successor, ®−êng nµo lµ ®−êng dù phßng hay cßn gäi lµ feasible successor (FS). Tuy nhiªn, b¹n cÇn l−u ý lµ kh«ng nhÊt thiÕt lóc nµo còng ph¶i t×m ®−îc feasible successor. M¹ng EIGRP sÏ ho¹t ®éng theo c¸c b−íc m« t¶ bªn d−íi ®Ó tiÕn hµnh héi tô gi÷a c¸c router. HiÖn t¹i c¸c router cã c¸c th«ng tin vÒ ®−êng ®Õn m¹ng A nh− sau: • Router C cã mét ®−êng successor lµ ®−êng qua Router B. • Router C cã mét ®−êng feasible successor lµ ®−êng qua Router D. • Router D cã mét ®−êng successor lµ ®−êng qua Router B. • Router D kh«ng cã ®−êng feasible successor. • Router E cã mét ®−êng successor lµ ®−êng qua Router D. • Router E kh«ng cã ®−êng feasible successor.
 12. 298 Sau ®©y sÏ m« t¶ mçi router thùc hiÖn nguyªn t¾c chän feasible successor nh− thÕ nµo khi ®−êng liªn kÕt gi÷a Router D vµ Router B bÞ ®øt: H×nh 3.1.6b Trong Router D (h×nh 3.1.6b): • §−êng ®i qua Router B bÞ xo¸ khái b¶ng cÊu tróc m¹ng. • §−êng nµy lµ ®−êng successor. Router kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc feasible successor tr−íc ®ã. • Router D ph¶i tÝnh to¸n l¹i ®−êng míi. Trong Router C: • §−êng ®Õn M¹ng A qua Router D bÞ ®øt. • §−êng nµy bÞ xo¸ khái b¶ng. • §−êng nµy lµ successor cña Router C.
 13. 299 H×nh 3.1.6.c Trong router D (h×nh 3.1.6.c): • Router D kh«ng cã feasible successor. Do ®ã, nã kh«ng thÓ chuyÓn qua ®−êng dù phßng ®−îc. • Router D ph¶i tÝnh to¸n l¹i cÊu tróc m¹ng. Con ®−êng ®Õn M¹ng A ®−îc ®Æt voµ tr¹ng th¸i Active. • Router D göi gãi yªu cÇu cho tÊt c¶ c¸c l¸ng giÒng kÕt nèi víi nã lµ Router C vµ Router E ®Ó yªu cÇu göi th«ng tin vÒ m¹ng. • Tr−íc ®ã, Router C cã ®−êng qua Router D. • Tr−íc ®ã, Router D kh«ng cã ®−êng qua Router E. Trong Router E: • §−êng ®Õn M¹ng A th«ng qua Router D bÞ ®øt. • §−êng nµy lµ ®−êng successor cña Router E. • Router E kh«ng cã feasible successor.
 14. 300 • L−u ý r»ng RD cña ®−êng th«ng qua Router C lµ 3, b»ng víi chi phÝ cña ®−êng successor qua Router D. H×nh 3.1.6.d Trong Router C (h×nh 3.1.6.d): • Router E göi gãi yªu cÇu cho Router C. • Router C xo¸ ®−êng qua Router E khái b¶ng. • Router C tr¶ lêi cho Router D víi th«ng tin vÒ ®−êng míi ®Õn M¹ng A. Trong Router D: • Tr¹ng th¸i cña ®−êng ®Õn M¹ng A vÉn lµ Active v× c«ng viÖc tÝnh to¸n ch−a hoµn tÊt. • Router C tr¶ lêi cho Router D ®Ó x¸c nhËn lµ ®−êng ®Õn M¹ng A ®ang ho¹t ®éng víi chi phÝ lµ 5. • Router D vÉn ®ang chê ®¸p øng tõ Router E.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2