intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình ma sát học - Chương 1

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

230
lượt xem
62
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Giáo trình ma sát học được viết nhằm phục vụ các lớp cao học ngành kỹ thuật cơ khí - Chương 1 Đại cương về lỹ thuât ma sát

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình ma sát học - Chương 1

  1. Glao trinh " Ma sat hQc" c1U'~c vltit nhc\m phl;!c vl;! cho cac lejp cao hQc ngimh kY thu~t Cd khL Ngoai ra no cCing cO th~ dung c1~tham khao cho sinh v~n Cd khf cac nam cuOI, cOng nhU' nhO'ng al cO mong ·muOn tfm h~u v~ ma sat d~ cO hU'dng nghi€:n cli'u v~ linh vl.!C nay. Glao trlnh nay cO sl.! tham khao nh~u tall~u cua cae me gta trong va ngoai nU'CJc ~ linh vl.!C ma sat, Song vdi trinh d~ cOn nhi~u h~n ch~ cCing nhl1 v~c n~m bc1tthOng tin cOn nh~u kha khan, thO! glan chuAn bf It ~ il6n ch~c chan khOng tranh khoi nh~u sai S()t. 'i Tac gia mong muOn dU'~c Sl.! gap va ph~ blnh d4 l6.nsau cO th~ lam tot hdn. Chan thanh earn dill Ngua bi€:n ~n. itb. -p~ .4,. -pt"t 1
  2. , ic;Crtt1d'NGl ~" ". .. DAI CU'dNG VB KY THUAT.MA,SAT . , • 1. Khil nl,itl'chung: " ..., c"," ( •. ~ .-, Ma sat Ia h~n tU'c;Kl9 ~l trong tl[ nhi&rl,'imang tOn ~i cho oon ngU'a nhklt' va; 'tL\'a;' a.o' ptlep- t\am con't3u, OtOdang eh~y vdi tOedQ nhanhtro'tlg khOanh khae, ghi giQngnoi oon ngua ~n dia ... ' '- " E>6n nay v~ nhi&u phLfdngd~n, masatVlin can ta mQtdi6u bi ~n. Trong qua trinh ma ~tv2f Chi trong qua trlnh do da dOng thdi xay ra cae qua'trfl'lfi' 6 mQt trinh tl[ me djnh va hQPIY. cae h~n tUQIlg nay dan d'n Sl[ pha huy bA'm~t, h~e ;r~.----.,!"-- .• ~i ~o"tiffn~t h~ giam d~ ngU'Ci'C - . .... -- mon, va, mil sat. ,.' Gcinli6n va ma sat ta mQt'1rOng nhong vein d~ cAp th~t nhAt : s,-! hao mon cUa'may m6cva th~t bi. Chi phi cho ~e sUa chua may rOOc do'tfae\fnon reit ldo va tang ~n hang nam. 'Keo'daftti61'''th:qclia may du " mue d~ khOng ldo et1ngngang va ~d·(flta vao mQt I,-!e hlQngsan xuAt dang k~. VAn d~n§ydllQ6sirquan ~m dOng dao cUa cae nha thitit k' cOrig~; 'nhUng ngua sa dllng va cae nha bae hQecUa nht6u
  3. cOng nhlt sU'dl:lng d~ n~ng cao tuOi th9 ctia may; d~u nay lam phcit tr~n b~c,.tbu~1 ~,~a sat - mai mon va b6i trem. Khao ,hge n~y 4.Lt9(rriSh~n Cliu r¢ng rai trong cae nha may, "cae trii(in~'
  4. - V~n tOetntc;rt; - V~t I~u bOitran . thu •.t ma sat h9G : • 3. N9i dung h'ftoi~CiuakY 3,1. ~~ng, ehti cc:ieIkim dOng dltQCdeo h6a va-x~m thl!e vao thip: iCfll1iu day' tOp dOng hay' Latin djeh ct1~y~n khoang 1 d~n 2 JJl11 . . _ ." _:- '. r .•• 3.4. Hoan'th~n h~ thOng bOitroo va mo r~ng san xu"t .chung. Trong' 'vl~e.ell' ~o ca'e h~ thOng b6i trdll n!y' -phai k~ dtin hang "FR6GHEN" cuaE)uc hay "mASON" cUa ..My ;! , .'. "i..:'''~' ,"'! : •. ,,', ,; , , .. , ~, ,'" , ,' .001; ,,3.5. N~dung eua 'Iy thuy~t v~. ma sat va_.mai ----~_._. -- - mono ' :j 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2