intTypePromotion=1
ADSENSE

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÂY CAO SU

Chia sẻ: NGUYỄN TIẾN BƯỚC | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:37

369
lượt xem
103
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Năm 1876: Ông Henry wickham người đầu tiên đặt ra vấn đề nên trồng trọt cao su. Năm 1892: Malaysia là nước đầu tiên được nhân giống cao su (120ha). Năm: 1897: Raoul người đã đưa những hạt giống cao su nảy mầm vào Việt Nam và việc trồng thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÂY CAO SU

 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÂY CAO SU GENERAL INTRODUCE RUBBER TREE Tân’s design for teaching SOCIETY’S FAMER IN BP 11/09/09 PROVINCE
 2. NGUỒN GỐC VÀ PHÁT TRIỂN 1. Nguồn gốc: + Cao su có nguồn gốc ở lưu vực sông Amzone ( Nam Mỹ) . + Năm 1493: Christoph Colmb thám hiểm Nam Mỹ đã thấy trẻ em đá những quả bóng bằng mủ cao su. + Năm 1838_ 1844: Charles Goodyear và Thomas Hancock đã phát minh ra phương pháp lưu hóa cao su. Tân’s design for teaching SOCIETY’S FAMER IN BP 11/09/09 PROVINCE
 3. + Năm 1876: Ông Henry wickham người đầu tiên đặt ra vấn đề nên trồng trọt cao su. + Năm 1892: Malaysia là nước đầu tiên được nhân giống cao su (120ha). • VIỆT NAM: + Năm: 1877: Pierre người đầu tiên đưa cây cao su vào việt nam, nhưng các cây này đều chết. + Năm: 1897: Raoul người đã đưa những hạt giống cao su nảy mầm vào Việt Nam và việc trồng thành công. Dương design for teaching SOCIETY’S FAMER IN BP 11/09/09 PROVINCE
 4. THỰC VẬT HỌC VÀ SINH THÁI 1. Mô Tả Thực Vật, Sinh Lý, Sinh Hóa. Cây cao su Hevea Brasiliensis, nguyên quán ở Amazone. + Chu kỳ sống của cây cao su được giới hạn từ 30-40 năm, trong đó chia ra làm hai thời kỳ. Tân’s design for teaching SOCIETY’S FAMER IN BP 11/09/09 PROVINCE
 5. • Thời kỳ kiến thiết cơ bản ( KTCB): là khoảng thời gian từ lúc trồng đến khi bắt đầu khai thác , thường từ 5-7 năm tùy theo điều kiện chăm sóc. • Thời Kỳ Kinh Doanh ( TKKD): là khoảng thời gian khai thác mủSOCIETY’S FAMERnăm) . ( 25-30 IN BP Tân’s design for teaching 11/09/09 PROVINCE
 6. MÔ TẢ CHI TIẾT 1. RỄ: * Reã coïc: ñaûm baûo cho caây caém saâu vaøo ñaát, giuùp caây choáng ñoå ngaõ. Ñoàng thôøi, huùt nöôùc vaø muoái khoaùng töø caùc lôùp ñaát saâu. * Reã baøng: Heä thoáng reã baøng raát phaùt trieån, phaàn lôùp reã baøng naèm trong taàng ñaát maët. + 80-85% số lượng rễ bàng tập trung ở lớp đất từ 0-30cm. PROVINCE IN BP Tân’s design for teaching SOCIETY’S FAMER 11/09/09
 7. + 10-15% số lượng rễ bàng tập trung ở lớp đất từ 30-40cm. + 5-10% tập trung ở lớp đất sâu hơn 40cm Cây từ 1-3 tuổi hệ thống rễ bàng tập trung gần gốc. Cây từ 3 tuổi trở lên hệ thống rễ bàng phát triển vào giữa hàng cây. Trên nền đất tốt, khi cây được 3 tuổi thì rễ cọc dài 1,5m, rễ bàng dài 6-9m. Cây 9 tuổi trở lên rễ cọc dài 2,4m, rễ bàng dài > 9m. Tân’s design for teaching SOCIETY’S FAMER IN BP 11/09/09 PROVINCE
 8. 2. LÁ * Laù cao su laø laù keùp goàm 3 laù cheùt. • Màu sắc , hình dạng, kích thước lá thay đổi khác nhau giữa các giống cây. • Lá cao su tập trung thành từng tâng. Ñeå hình thaønh 1 taàng laù oån ñònh: - Muøa möa: 25 – 35ngaøy. - Muøa khoâ: 40 – 50 ngaøy. Tân’s design for teaching SOCIETY’S FAMER IN BP 11/09/09 PROVINCE
 9. 3. HOA • Caây cao su töø 5 – 6 tuoåi baét ñaàu coù hoa. • Ra hoa vaøo thaùng 2 – 3 döông lòch. • Hoa cao su là hoa đơn tính đồng chu: hoa đực và hoa cái riêng biệt nhưng mọc trên cùng một cây. Tân’s design for teaching SOCIETY’S FAMER IN BP 11/09/09 PROVINCE
 10. 4. QUẢ VÀ HẠT • Quả cao su hình tròn hơi dẹp có đường kính từ 3-5cm, quả nang gồm 3 ngăn, mổi ngăn chứa một hạt. • Hạt cao su hình hơi dài hoặc bầu dục, có kích thước thay đổi từ 2.0-3,5cm. • Bên trong vỏ hạt có nhân hạt gồm phôi nhủ và cây mầm, phôi chiếm hầu hết diện tích nhân và chiếm 50-60% trọng lượng hạt. Tân’s design for teaching SOCIETY’S FAMER IN BP 11/09/09 PROVINCE
 11. 5. VỎ VÀ HỆ THỐNG MỦ Caét ngang thaân caây, coù theå phaân bieät ñöôïc 3 lôùp roõ reät: Goã – Töôïng taàng - Voû Tân’s design for teaching SOCIETY’S FAMER IN BP 11/09/09 PROVINCE
 12. a / Vo û Veà caáu taïo vaø chöùc naêng hoaït ñoäng coù theå phaân chia lôùp voû thaønh 3 lôùp nhö sau: - Taàng thieân moäc (da me): Laø caùc lôùp teá baøo ngoaøi cuøng cuûa voû goàm caùc teá baøo cheát neân thöôøng cöùng, xuø xì. Ñaây laø lôùp baûo veä cho caùc lôùp beân trong. Tân’s design for teaching SOCIETY’S FAMER IN BP 11/09/09 PROVINCE
 13. - Lô ù p t ru n g b ì ( d a c a ù t ) : c o ù t h e å p h a â n b ie ä t t h a ø n h 2 lô ù p : + Lôùp ngoaøi laø lôùp da caùt thoâ: coù nhieàu teá baøo ñaù + Lôùp trong laø lôùp da caùt nhuyeãn: soá teá baøo ñaù ít vaø nhoû hôn lôùp ngoaøi, coù chöùa moät ít oáng muû tuy nhieân caùc oáng muû naøy ít hoaït ñoäng neân lôùp voû naøy chöùa raát ít Tân’s design for teaching SOCIETY’S FAMER IN BP 11/09/09 PROVINCE
 14. - Lô ù p n o ä i b ì ( d a lu ïa ) : c a á u t a ïo b ô û i c a ù c t e á b a ø o lib e , caùc he ä t hoáng oáng m uû v aø r a á t ít t e á b a ø o h o a ù ñ a ù . Ñ a ë c ñ ie å m c u û a lô ù p n o ä i b ì l a ø c h ö ù a n h ie à u o á n g m u û v aø caùc oáng m uû s aé p s e áp k h ít n h a u t h a ø n h t ö ø n g h a ø n g , c a ø n g s a ù t t ö ô ïn g t a à n g s o á l ö ô ïn g o á n g m u û c a ø n g n h ie à u , c a ø n g n o n t re û n e â n Tân’s design for teaching SOCIETY’S FAMER IN BP 11/09/09 PROVINCE
 15. Töôïng taàng - Laø taàng phaùt sinh libe moäc, laø cô quan saûn xuaát ra caùc teá baøo non cuûa thaân caây. Töôïng taàng trong lôùp voû hoaït ñoäng raát maïnh vaø lieân tuïc, saûn xuaát ñeàu ñaën caùc moâ non theo hình ñoàng taâm vaø laàn löôït cöù moät lôùp teá baøo beân trong (phaàn goã) roài moät lôùp teá baøo beân ngoaøi (phaàn voû). Sau ñoù caùc moâ non seõ chuyeån hoaù daàn ñeå taïo neân caùc teá baøo coù caáu taïo ñaëc bieät cuûa lôùp goã, lôùp voû. Tân’s design for teaching SOCIETY’S FAMER IN BP 11/09/09 PROVINCE
 16. - Tö ô ïn g t a à n g c o ù v a i t ro ø q uy e át ñònh ñe án s öï t aê ng t rö ô û n g v a ø s a û n lö ô ïn g c u û a caây . - Kh i c a ïo m u û , t ra ù n h c h a ïm v a ø la á y ñ i t ö ô ïn g t a à n g g o ïi l a ø c a ïo p h a ïm v ì lu ù c ñ o ù c a ù c t e á b a ø o c u û a t ö ô ïn g t a à n g b e â n c a ïn h v u ø n g b ò t o å n t h ö ô n g s e õ p h a â n s in h m a ïn h ñ e å b u ø ñ a é p v a ø o n ô i Tân’s design for teaching SOCIETY’S FAMER IN BP k h o â n g c o ù t ö ô ïn g t a à n g , g a â y 11/09/09 PROVINCE
 17. b. HỆ THỐNG MŨ c / Ca á u t a ïo o á n g m u û - Ca ù c o á n g m u û x e á p ñ ö ù n g , h ô i n g h ie â n g t ö ø p h a û i t re â n c a o x u o á n g t ra ù i d ö ô ù i t h a á p t a ïo t h a ø n h m o ä t g o ù c t ö ø : s o v ôùi ñöôøng t haúng ñöùng . Tân’s design for teaching SOCIETY’S FAMER IN BP 11/09/09 PROVINCE
 18. + Ño ä n g h ie â n g c u û a o á n g m u û l a ø m o ä t ñ a ë c t ín h c u û a g io á n g c a â y . Do ñ a ë c t ín h ñ o ä n g h ie â n g c u û a c a ù c o á n g m u û n e â n k h i c a ïo m u û c a o s u p h a û i t a ïo m o ä t v e á c a é t t h e o c h ie à u n g ö ô ïc la ïi ñ e å c a é t n h ie à u o á n g m u û . + Ca ù c o á n g m u û k h o â n g lie â n t u ïc t ö ø g o á c c a â y ñ e á n n ô i Tân’s design for teaching SOCIETY’S FAMER IN BP 11/09/09 PROVINCE
 19. + Ca ù c o á n g m u û x e á p c a ïn h n h a u , t a ä p h ô ïp la ïi t h a ø n h t ö ø n g b o ù g o ïi la ø h e ä t h o á n g oáng m uû, caùc oáng m uû t ro n g c u ø n g m o ä t h e ä t h o á n g t hoâng t höông nhau b aè ng caùc nhaùnh ng ang .. + Ño ä d a ø y v o û v a ø s o á lö ô ïn g oáng m uû t aê ng t he o t uoåi c a â y t u y n h ie â n n o ù c o ø n p h u ï Tân’s design for teaching SOCIETY’S FAMER IN BP t h u o ä c v a ø o ñ a ë c t ín h g io á n g , 11/09/09 PROVINCE
 20. Ca ù c o á n g m u û ñ ö ô ïc s a é p x e á p t h e o v o ø n g t ro ø n ñ o à n g t a â m , b ìn h q u a â n m o ã i n a ê m c a â y t a ïo ra ñ ö ô ïc 1 , 5 ñ e á n 2 , 5 v oøng oáng m uû. S o á lö ô ïn g o á n g m u û t a ê n g d a à n t ö ø n g o a ø i v a ø o t ro n g , c a ø n g g a à n t ö ô ïn g t a à n g s o á l ö ô ïn g o á n g m u û c a ø n g n h ie à u c a ø n g n o n t re û n e â n h o a ït ñ o ä n g m a ïn h v a ø c h o n h ie à u Tân’s design for teaching SOCIETY’S FAMER IN BP m u û ñ o ù la ø c ô c h e á h o a ït 11/09/09 PROVINCE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2