Giới thiệu về Microsoft Word 2000

Chia sẻ: Tran Ngoc Linh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
165
lượt xem
27
download

Giới thiệu về Microsoft Word 2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về tin học văn phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu về Microsoft Word 2000

  1. Phần 2 Microsoft Word 2000
  2. Bµi 1 : khëi t¹o tµi liÖu víi  Word I. giíi thiÖu 1. Khëi ®éng ch­¬ng tr×nh Microsoft Word • C¸ch 1 : Start Programs Microsoft Word • C¸ch 2 : KÝch ®óp chuét vµo biÓu t­îng (W)  trªn mµn h×nh (nÕu cã) 2. Tho¸t khái ch­¬ng tr×nh Microsoft  Word • C¸ch 1 : File Exit • C¸ch 2 : KÝch chuét vµo dÊu [X] gãc ph¶i  trªn cña mµn h×nh • C¸ch 3 : Alt + F4
  3. Thanh tiªu ®Ò : Chøa  Thanh Menu: Chøa c¸c  tªn ch­¬ng tr×nh vµ tªn  Thanh c«ng cô: Chøa c¸c  thùc ®¬n lÖnh ®Ó so¹n  tÖp d÷ liÖu ta ®ang më biÓu t­îng t­¬ng øng víi  Thanh tr¹ng th¸i: ThÓ  th¶o v¨n b¶n Thanh cuén: Cho xem c¸c  Thanh th­íc: Cho ta biÕt  c¸c lÖnh  hiÖn tr¹ng th¸i cña v¨n  phÇn v¨n b¶n bÞ che  ®é réng cña khæ giÊy  b¶n ®ang so¹n th¶o  khuÊt so¹n th¶o ®Ó c¨n chØnh  VB
  4. a.  Tæ chøc giao diÖn • HiÓn thÞ /t¾t thanh c«ng cô:  KÝch chuét vµo View   Tooolbars  Chän tªn thanh cÇn  hiÓn thÞ/ t¾t •HiÓn thÞ /t¾t c©y th­íc ngang:  KÝch chuét vµo View  Ruler •HiÓn thÞ /t¾t c©y th­íc däc,  thanh tr¹ng th¸i vµ c¸c thanh  cuèn: KÝch chuét vµo Tools   Options. Chän trang View råi  ®¸nh dÊu/bá dÊu chän ë c¸c « 
  5. b.  ThiÕt lËp trang giÊy ®Ó in Chän lÖnh File → PageSetup ®Ó më hép  tho¹i PageSetup Chän thΠMargins  ®Ó khai b¸o  lÒ cho  trang in nh­ sau: Top : LÒ trªn (2.5 cm) Bootom: LÒ d­íi (2.5 cm) Left : LÒ tr¸i (3 cm) Right : LÒ ph¶i (2 cm) Gutter: LÒ g¸y (0 cm) Header: VÞ trÝ in tiªu ®Ò ®Çu trang (1.27 
  6. b. Chän thΠPaper size ®Ó khai b¸o khæ  giÊy vµ h­íng in nh­ sau: Paper size  : Khai b¸o khæ giÊy  (A4) Orientation: Chän kiÓu in Portrait     : In theo khæ  giÊy däc Landscape: In theo khæ giÊy  ngang L­u ý: NÕu nhÊn OK th× khai b¸o nµy chØ ¸p 
  7. 3. c¸c thao t¸c lµm viÖc víi  tËp tin tµi liÖu 1. T¹o mét tµi liÖu míi Thùc hiÖn mét trong 3 c¸ch  sau: • Chän lÖnh File → New • NhÊn tæ hîp phÝm  Ctrl + N • KÝch chuét vµo biÓu t­îng        New trªn thanh c«ng cô
  8. 2. L­u mét tµi liÖu lªn ®Üa Thùc hiÖn mét trong 3 c¸ch sau: • Chän lÖnh File → Save • NhÊn tæ hîp phÝm  Ctrl + S • KÝch chuét vµo biÓu t­îng ®Üa mÒm         trªn thanh c«ng cô • Khi ®ã xuÊt hiÖn mét hép tho¹i.  ta gâ tªn tÖp vµo môc File name  råi gâ phÝm Enter
  9. 3. §ãng mét  tËp tin tµi liÖu ®ang  më Chän cöa sæ tµi liÖu chøa tËp tin  tµi liÖu cÇn ®ãng KÝch chuét vµo File → Close 4. Më mét tÖp tin ®ang cã trªn ®Üa Chän mét trong c¸c c¸ch sau – KÝch chuét vµo File → Open – NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl + O – KÝch chuét vµo biÓu t­îng          trªn thanh c«ng cô Khi ®ã cã mét hép tho¹i chøa danh 
Đồng bộ tài khoản