Hệ thống chuyển khoản ngân hàng Giro Credit

Chia sẻ: Vuong Trung Dinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
155
lượt xem
36
download

Hệ thống chuyển khoản ngân hàng Giro Credit

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một hệ thống chuyển tiền Giro điển hình được sử dụng ở Châu Âu. Nó là hệ thống thanh toán bù trừ báo ghi Nợ bắt đầu từ lúc người đi vay gửi đơn đề nghị đến ngân hàng chi trả rằng họ muốn xin vay từ một tài khoản cá nhân khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống chuyển khoản ngân hàng Giro Credit

  1. B2. Reading (T40 – English for Banking) Bank Giro Credit System Hệ thống chuyển khoản ngân hàng Giro Credit A Giro system is commonly used in Europe. It is Một hệ thống chuyển tiền Giro điển hình được sử credit clearing since it is initiated by the debtor dụng ở Châu Âu. Nó là hệ thống thanh toán bù trừ making a request to the paying bank that a credit báo ghi Nợ bắt đầu từ lúc người đi vay gửi đơn đề be made to another individual’s account. nghị đến ngân hàng chi trả rằng họ muốn xin vay từ một tài khoản cá nhân khác. The advantage of the Giro system is the simplicity Ưu điểm của hệ thống chuyển tiền Giro là tính because the papers and information are sent in đơn giản bởi vì chứng từ và các thông tin chỉ gửi only one direction (from the drawer’s bank to the theo một hướng (từ ngân hàng người chi trả đến payee’s bank through the Clearing House). Many of ngân hàng của người thụ hưởng thông qua Trung the costs invovled in cheque system are avoided. tâm thanh toán bù trừ). Tránh được nhiều khoản Additionally, because the transactions involve an chi phí trong quá trình xử lý Séc. Thêm nữa, bởi vì initial debit and subsequent credit to a/c, the default các giao dịch bao gồm việc ghi Nợ trước và ghi Có risk is reduced once the transactions begin. The sau vào tài khoản, rủi ro cơ bản đã được giảm disadvantage of the Giro system is, however, thiểu 1 khi tiến hành giao dịch. Tuy nhiên, điểm readily apparent. It relies on the debtor (puchaser) bất lợi của hệ thống Giro, điều hiển nhiên ta có initiating the transaction. The Creditor thus loses thể thấy. Nó phụ thuộc vào uy tín của con nợ control over the implementation of the payment, (người mua) trong mỗi giao dịch. Người cho vay which until notification is given. Consequently, Giro theo đó mất quyền kiểm soát việc thực hiện thanh transactions are not suitable for large number of toán đến khi nhận được thông báo. Bởi vậy, các transactions where the seller of goods has no way giao dịch chuyển khoản Giro không phù hợp với of making the purchaser pay, and there may be a phần lớn các giao dịch bán hàng hoá, các giao greater use of cash for day-to-day transaction in dịch này người bán hàng không cách nào buộc comparision with countries which use cheques. The người người mua hàng trả tiền, và đây là ưu điểm Giro system is particularly on a regular basis. lớn của việc trả tiền trong các giao dịch hằng ngày Payments for electricity, gas and water are giữa các nước sử dụng Séc. Hệ thống chuyển obvious examples. khoản Giro hoạt động trên một phương thức thanh toán cơ bản – đó là hàng hoá được ứng trước và thường xuyên. Thanh toán cho tiền điện, gas và nước là các ví dụ điển hình.
Đồng bộ tài khoản