Thanh toán bù trừ

Chia sẻ: Vuong Trung Dinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
304
lượt xem
92
download

Thanh toán bù trừ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở Anh một tờ séc có thể được ký phát tại bất cứ đâu mà không cần mang đến ngân hàng. Chúng có thể được chuyển trực tiếp cho người thụ hưởng hoặc gửi bằng đường bưu điện. Không cần bất kỳ chữ ký nào của nhân viên ngân hàng. Người thụ hưởng gửi hoặc mang tờ séc đến ngân hàng của người đó ngân hàng này ghi có một lượng tiền vào tài khoản của anh ta và chuyển tờ séc đã được xuất trình cho ngân hàng của người chi trả thông qua hệ thống thanh toán bù trừ Séc. Do vậy thanh toán Séc có 2...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thanh toán bù trừ

  1. SUPPLEMENTARY UNIT BÀI ĐỌC THÊM Clearing Thanh toán bù trừ The cheuqe Debit Clearing system Hệ thống thanh toán bù trừ Séc báo ghi nợ - Debit Clearing - Thanh toán bù trừ báo ghi nợ In Britain a cheque may be drawn anywhere Ở Anh một tờ séc có thể được ký phát tại bất cứ đâu mà without being taken to a bank. It maybe given to the không cần mang đến ngân hàng. Chúng có thể được payee either directly or sent by post. No signature chuyển trực tiếp cho người thụ hưởng hoặc gửi bằng of a bank official is needed. The payee sends a or đường bưu điện. Không cần bất kỳ chữ ký nào của nhân takes the cheque to his bank which credits the viên ngân hàng. Người thụ hưởng gửi hoặc mang tờ séc amount to his account and sends the cheque to be đến ngân hàng của người đó ngân hàng này ghi có một presented to the drawer’s bank through the clearing lượng tiền vào tài khoản của anh ta và chuyển tờ séc đã 5 system. So cheque payment involves two được xuất trình cho ngân hàng của người chi trả thông directions: firstly, from the drawer to the payee qua hệ thống thanh toán bù trừ Séc. Do vậy thanh toán and then from the payee’s bank to the drawer’s Séc có 2 hướng chính: thứ nhất, là từ người ký phát bank. đến người thụ hưởng và sau đó từ ngân hàng của người thụ hưởng đến ngân hàng của người ký phát. The payee’s bank aslo prints the amount of the Ngân hàng của người thụ hưởng cũng in ra số tiền cheque in magnetic ink at the bottom. So all the trên Séc bằng mực từ tính ở đáy tờ Séc. Do đó tất cả necessary information on the cheque is in a các thông tin cần thiết trên Séc về hình thức có thể form which can be read by a magnetic ink được đọc bởi một máy nhận diện ký tự bằng mực từ 10 character recognition (MICR) machine. This tính. Việc này đã được tự động từ quá trình lựa chọn đến makes automated sorting and clearing of cheques thanh toán bù trừ Séc. possible. Hệ thống thanh toán bù trừ được điều hành bởi Trung tâm The clearing system is operated by the Clearing thanh toán bù trừ ở Luân Đôn, nơi đó có các ngân hàng House in London, of which the high street banks thương mại là thành viên. Hàng ngày Trung tâm thanh are members. Everyday the Clearing House clears toán bù trừ xử lý hàng triệu bảng giá trị trên Séc. Mỗi một million of pounds’ worth of cheques. Each cheque tờ Séc được cho vào một máy có chức năng đọc số in is fed into a machine which reads the numbers bằng mực từ phía đáy tờ Séc. Trung tâm thanh toán bù 15 printed in magnetic ink along the bottom. The trừ tính tổng cộng lượng tiền mỗi ngân hàng nợ, Clearing House adds up the total amount each từng khoản khác nhau của mỗi ngân hàng để đối bank owes to each other bank and reconciles chiếu vào tài khoản của mỗi ngân hàng ở Ngân hàng the difference in the bank’s accounts with the Anh (Ngân hàng Trung ương Anh). Tờ Séc sau đó Bank of England (the central bank of the UK). được gửi đến ngân hàng của người ký phát ngân The cheque is then sent to the drawer’s bank hàng này tiến hành ghi nợ vào tài khoản của người 20 which debits the drawer’s account. The cheque ký phát Séc. Tờ Séc được thanh toán bù trừ được xem clearing is considered as debit clearing because it xét như việc thanh toán bù trừ báo ghi Nợ bởi vì nó gồm invovles initial credit and subsequent debit (Money công đoạn ghi Có trước và ghi Nợ sau (Tiền đầu tiên is first credited to the payee’s account and then được ghi Có ở tài khoản người thụ hưởng sau đó ghi Nợ subtracted from the drawer’s account). The ở tài khoản người ký phát). Quá trình xử lý, từ lúc người process, from the time when the payee pays the thụ hưởng trả Séc tại ngân hàng của anh ta cho đến khi cheque into his/her bank until the cheque is debited được ghi nợ vào tài khoản của người ký phát, mất 3 ngày. to the drawer’s bank account, takes three days. Đôi khi, ngân hàng của người ký phát từ chối thanh Sometimes the drawer’s bank may decide not toán một tờ Séc. Có thể là bởi vì tài khoản người ký 25 to honour a cheque. It may be because there is phát không đủ tiền trong tài khoản hoặc tờ Séc not enough money in the drawer’s account or không được viết chính xác các thông tin. Trong the cheque may be incorrectly written. In such những trường hợp như vậy ngân hàng của người ký cases the drawer’s returns the cheque to the phát trả lại tờ Séc cho ngân hàng của người thụ payee’s bank marked with the words “Refer to hưởng với dấu đóng trên Séc “Trả lại cho người ký drawer” phát”
Đồng bộ tài khoản