intTypePromotion=1

Hướng dẫn soạn giáo án môn hóa học với phần mềm Powerpoint và một số phần mềm hóa học khác

Chia sẻ: Nguyễn Hưng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
239
lượt xem
65
download

Hướng dẫn soạn giáo án môn hóa học với phần mềm Powerpoint và một số phần mềm hóa học khác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Hướng dẫn soạn giáo án môn hóa học với phần mềm Powerpoint và một số phần mềm hóa học khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn soạn giáo án môn hóa học với phần mềm Powerpoint và một số phần mềm hóa học khác

 1. HƯ NG D N SO N GIÁO ÁN MÔN HOÁ H C V I PH N M M POWERPOINT VÀ M T S PH N M M HÓA H C KHÁC. A. SO N TRÊN POWERPOINT, CHÈN NH, PHIM, CHEMDRAW 10.0. I. So n giáo án i n t tr c ti p trên n n PowerPoint 1. Kh i ng: - Nh n úp vào bi u tư ng trên màn hình desktop - Ho c vào Start/Programs/Microsoft PowerPoint. 2. Thi t k bài d y: - Vào Format/ Slide Layout/ Content Layouts/Blank. - Ch n Rectangle t o khung tùy ý trên n n Slide. (Hình 1) - Vào View/Toolbars/Control Toolbox /Text Box /Kéo rê chu t t o vùng trình bày thích h p. (Hình 2) ( Hình 1) ( Hình 2) - Kích ph i vào vùng ch n trình bày/ Ch n properties/ Canegorized. + Ch n BackColor: Ch n màu n n + Ch n BorderColor: Ch n màu vi n khung. + Ch n ForeColor: Ch n màu ch + Ch n EnterKeyBehavior: False b ng True. + Ch n MultiLine: False b ng True. + Ch n Font (...) / OK. + Ch n: ScrolBars/2-arsVertical/Close. + Ch n / b t u so n n i dung tr c ti p. (Hình 3) II. Chèn phim vào PowerPoint: (Phim có uôi: avi, dat, mpg, swf) -1-
 2. i v i chèn phim, Flash, ... thư ng ngư i ta liên k t (Hyperlink) n a ch ch a phim ó, khi trình chi u các Slide ta nh n vào nút liên k t. Nay có th dùng cách sau thu n ti n hơn. ĩa ch a File phim/ ch n File 1. Vào Insert/ Movie and Sounds/ Movie from file/ ch n phim/ OK/ When clicked/ t o hi u ng xu t hi n/ trình chi u. ĩa ch a File phim/ Ch n File phim/ Kích ph i 2. Vào Insert/ Picture/ From File/ Ch n vào bi u tư ng File/ Copy/ vào Slide/ Paste/ T o hi u ng xu t hi n/ Trình chi u. 3.a. Vào View/ Toolbars/ Control Toolbox/ More Controls. (Hình 4) 3.b. Vào More Controls/ Windows Media Player (Hình 5) ( Hình 4) ( Hình 5) 3. c. Kéo rê chu t t o vùng màn hình Windows Media Player 3.d. Kích ph i vào màn hình Windows Media Player/ Properties/ Alphabetic/ URL/ Copy a ch ch a File + tên File/ Close/ Ch n trình chi u. (Hình 6) (Hình 7) * i v i ChemDraw 10.0: - Vào Edit/ Insert Object.../Video Clip (Flash Movie)/ Create from File/ Browse/ Ch n ĩa ch a File phim/ ch n File phim/ OK (Hình 8,9,10)/ Kích úp vào bi u tư ng/ Run… -2-
 3. (Hình 8) (Hình 9) (Hình 10) B. SO N TRÊN CHEMDRAW 10.0 VÀ S D NG CHEM OFFICE ULTRA 2006, BIO-RAD LABORATORIES I. Kh i ng: Vào Start/ Progams/ ChemOffice 2006/ ChemDraw Ultra. (Hình 11) (Hình 12) -3-
 4. II. So n giáo án. 1. T o s trang : -Vào File/ Documents Settings/ Layout/ Pages. Height: Ch n t 1-99 Tùy ý Width: Ch n t 1-99 (Hình 13) (Hình 13) (Hình 14) 2. Kh gi y (Page Setup): - Vào Page Setup/ Ch n xong nh n OK. + Portrait (gi y d c) Left: 20 Right: 5 Top: 5 Bottom: 5 + Landscape (gi y ngang)Left: 20 Right: 5 Top: 5 Bottom: 5 3. Ki u ch (Font): - B ng mã: TCVN3 (ABC) - Ki u gõ: Telex - Phông ch : .VnArial - C ch : 10 (Hình 15) (Hình 16) -4-
 5. 4. Talbe :(T o khung giáo án) - Vào Talbe/Kích trái vào vùng làm vi c s t o ra h p tho i Insert Table. Sau ó ta ch n s hàng và s c t/OK Table (Hình 17) (Hình 18) (Hình 19) (Hình 20) 5. Lưu File, M File: -Vào File/ Save As/ Ch n ĩa lưu File/ t tên File/ Save. ĩa ch a File ã lưu/ Ch n File/ - Vào Kích úp ho c dùng Open. C. S D NG PH N M M HÓA H C VÀ CÁC PH N M M H TR I. Chem 3D: 1. M chương trình Chem 3D: - Vào Start/ Programs/ ChemOffice 2006/ Chem 3D Ultra 10.0 (Hình 21) * Thanh công c : Thay i d ng c u trúc sáng t i Kí hi u C, H Màu n n Chia 2 ph n Tr c t a -5-
 6. Ch n 1 i Lk ơn, ôi, ba T y xóa tư ng Xoay ánh ch Phóng to, nh Xoay theo tr c Tc Ch n tr c xoay (Hình 22) (Hình 23 II. Hư ng d n s d ng Orbital Viewer. 1. Kh i ng chương trình. - Vào Start/ Programs/ Orbital Viewer. - Kích vào bi u tư ng (new) (Hình 24) (Hình 25) 2. Thi t l p hình d ng orbital b 3 s lư ng t (n, l, m)/ Done. - Vào Display/ Orbital/ Cho y -6-
 7. (Hình 26) (Hình 27) 3. Save, Open File: Tương t các chương trình khác III. Ph n m m Atom. 1. Kh i ng: Kích vào bi u tư ng trên n n Desktop/OK. - Kích vào Atomic Structure/ Atom Building. Thanh công c ( Hình 28 ) ( Hìn (Hình 29) IV. Ph n m m PTPRO (B ng tu n hoàn các nguyên t hóa h c) 1. Kh i ng Ph n m m PTPRO. - Vào Start/ Programs/ PTPRO (ho c kích vào bi u tư ng PTPRO trên n n Desktop)/ OK. (Hình 30) -7-
 8. - : Nhóm các nguyên t phân l p s, p, d, f. - : Tr ng thái, nhi t nóng ch y... - : Kim lo i, phi kim... : Phân nhóm, chu kỳ... - - : Bi u +Kích vào bi u tư ng / Ch n Graph/ Next. (Hình 31) : Chơi game hóa h c - + T i Property 1, 2: u ch n cùng m t n i dung (Ví d : Ionic Radius)/ Next. (Hình 32) + Ch n Group (nhóm) ho c Period (chu kỳ) ng th i ch n s nhóm ho c s chu kỳ/ Next. + Graph Style (Ki u th )/ Ch n Bar chart (ch n tùy ý)/ Display. + Màn hình s xu t hi n bi u so sánh v Bán kính nguyên t c a các nguyên t trong m t chu kỳ. (Hình 33) -8-
 9. V. Ph n m m Camtasia Studio 3.0 (Ch p phim, nh) 1. Trư c khi ti n hành c n ph i lưu ý nh ng v n sau: a. Kích ph i vào màn hình desktop/ Properties/ Advanced b. Ch n Troubleshoot: Kéo thanh trư t t Full v None c. Nh n nút Apply/ OK. ( Hình 34) ( Hình 35) 2. Kích ho t chương trình Camtasia Studio: a. H p tho i Welcome Camtasia Studio s xu t hi n / OK. b. Xu t hi n New Recording Wizard/ ch n Region of the screen (ho c Specific window)... tùy ý/ Next / Select Region. ( Hình 36 ) ( Hình 37) -9-
 10. c. Bi u tư ng xu t hi n/ nh n chu t trái kéo rê chu t n h t vùng c n ch p ta nh chu t, s xu t hi n tr l i h p tho i New Recording Wizard / Next. d. Xu t hi n Recording Options/ Record Audio (ho c Record Camera)...tùy ý/ Next/ Next/ có âm thanh, ta ch n Speaker Audio (What you hear)/ Next / Fhinish. ( Hình 38) (Hình 39) (Hình 40) ( Hình 41 ) ( Hình 42 ) -10-
 11. 3. H p tho i Camtasia Recorder xu t hi n. a. Vào Tools/ Options/ Hotkeys/ ch n phím nóng * V i Record/Pause hotkeys: ch n kí hi u (ví d : F9) : Dùng khi b t u ho c d ng ch p phim. * V i Stop hotkeys: ch n kí hi u (ví d : F10) : Dùng k t thúc ch p phim/ OK (Hình 42) ( Hình 43 ) b. o n c t phim không b "gi t hình", ta ch n Tools/ Options/ Streams/ Capture n 30)/ OK/ kích úp vào bi u tư ng frame rate (25 , máy b t u ch p. ( Hình 44) (Hình 45) -11-
 12. 4. Khi mu n d ng : Nh n F10/ Save/ Ch n ĩa D (E)/ t tên File / Save. VI. Ph n m m ProShow Gold (T o o n phim) 1. Kh i ng. - Vào Start/ Programs/ ProShow Gold.(ho c kích vào bi u tư ng trên Desktop) (Hình 46) 2. Ghép nh: ĩa ch a File nh, sau ó ch n File nh c n t o o n phim. (A) a. Ch n A D C A (Hình 47) ( Hình 48 ) b. Copy nh tùy ý (B) th vào vùng (C) n khi nào h t nh ch n ta d ng. c. L ng nh c vào o n phim nh v a d ng. Tương t cách làm trên, copy bài nh c th vào vùng Soundtrack. - N u ch n nhi u bài nh c thì kích vào Audio/ Sync Selected Slide. d. Chuy n thành File phim ĩa c n lưu - Kích vào Create SlideShow , Ch n VCD và NTSC/ Create/ Ch n File ( Ch n uôi File: mpg)/ Save. -12-
 13. HƯ NG D N S D NG MACROMEDIA FLASH (8.0, MX 2004) Kh i ng: Kh i ng ph n m m Flash ( 5.0 ): Kích úp vào bi u tư ng Flash 8.0 trên desktop s xu t hi n màn hình c a Flash ho c vào Start/ All program/ Macromedia / Macromedia Flash 8.0/ Flash documents. Thanh công c Vùng trình bày (Hình 47) M t s ch c năng và thao tác c n thi t trong vi c s d ng Flash 5.0, MX2004, 8.0 t o các File chuy n ng. 1. Ch n kích thư c cho khung n n làm vi c. Vào Modify/ Document. Mu n i u ch nh khung làm vi c ta thay i s 550, 400, sau ó nh n OK.( ng th i gi m vùng làm vi c t 100% sang 75%) / Enter. ( Hình 50) ( Hình 51) -13-
 14. 2. Ch n màu n n. Vào Rectangle Tool/ kéo rê bo khung n n /Fill Color (ch n màu)/ Ch n màu xong, kích vào vùng trình bày n n ta có màu n n theo ý mu n. 3. Nhóm các mô hình. Ch n các mô hình/ Vào Modify/ Group. 4. Các ch c năng trên thanh công c . i u khi n ( các thao tác ph i kích vào ) T o ư ng cong, hình cong tùy ý Tăng gi m màu Công c dùng v Vi t, i u ch nh c ch Công c dùng t o màu Xóa i tư ng Di chuy n Phóng to, thu nh Thay i màu khung, ch Thay i màu n n Thay i hình d ng To góc ( Hình 52) 5. Lưu File ( Save ), m File . - Vào File/ Save as/ ch n ĩa lưu/ Save. - Vào File/ Export Movie/ Save in / ( Ch n ĩa lưu và t tên )/ Save/ OK. ĩa ch a File/ Insert. - Ch n Slide c n trình di n/ Insert/ Picture/ From File/ ch n -14-
 15. 6. Ch y th chương trình trong quá trình làm ki m tra. Vào Control/ Play ( Enter ). 7. In File ( chương trình ). Vào File/ Print / Ch n trang chương trình/OK. THI T K CÁC MÔ HÌNH CHUY N NG (Hình 53) * thi t k các mô hình chuy n ng ph i k t h p gi a MACROMEDIA FLASH 8.0 v i CHEM 3D ULTRA 10.0 (CHEMOFFICE ULTRA 2006) và SAMRT MOVIE. 1.T o các hình c u ho c công th c c u t o: ( phân t h p ch t h u cơ, vô cơ.) gi chu t trái kéo m t ư ng th ng trên vùng làm vi c, sau ó nh chu t Kích vào ta có c u t o CH3-CH3 (Etan), n u kéo ti p n i nhau ta có các ng ng c a nó, n u kéo r i ra nhau s có CT khác. 2. L y nh ng hình c u c n thi t chuy n qua Paint: (công c v trong Word) C1: Kích vào / kích vào hình c u b t kỳ trong CH3-CH3/ Delete/ Turn off Automatic Rectification (Hình 52) thì hình c u ó bi n m t, n u ti p t c ch c n kích vào và nh n Delete, sau ó ta có nh ng hình c u còn l i như ý mu n.(Hình 53) ( Hình 54) ( Hình 55 ) -15-
 16. + Kích ph i vào hình c u nào ó trong (Hình 53)/ Copy / Vào Start/ Program/ Accessories/ Paint/ Paste. Như v y xu t hi n hình c u trên n n paint (Hình 54). C2. Kích vào / kích ph i tr c ti p vào hình c u nào ó trong Chem 3D/ Copy/ Paint/ Paste. Ta có hình c u như (Hình 54). (Hình 56) 3. T o mô hình phân t trong Paint: T Paint ta th c hi n các thao tác c t lo i b nh ng ph n không c n thi t. Sau ó thi t k mô hình.(Hình 55) ( Hình 57) ( Hình 58) 4. Chuy n mô hình t Paint sang Flash 8.0: , group mô hình / Copy/ Flash 8.0/ Pase. Như v y trên màn hình Flash Dùng Select th c hi n chuy n ng. Ho c t o các mô hình ngay trên chương trình 8.0 có mô hình c n Flash (Hình 56), và th c hi n tương t ta có (Hình 57) -16-
 17. ( Hình 59) 5. T o chuy n ng. Kích vào i tư ng (Hình c u v trí A)/ Nh n F6/ Kéo i tư ng n v trí khác (B)/ F6. Ti p t c th c hi n như v y theo ý mu n ta s có quá trình chuy n ng c a hình c u t v trí này sang v trí khác, kèm theo thay i hình d ng, màu s c n u c n. Khi ch y trên màn hình Power Point, Word nó gi ng như m t o n phim Video. (Hình 60) ( Hình 61) -17-
 18. THI T K CÁC B THÍ NGHI M O dd NaOH dd NaOH (Hình 60) thi t k các b thí nghi m o c n ph i k t h p gi a MACROMEDIA FLASH 8.0 * v i CHEMDRAW ULTRA 10.0 (CHEMOFFICE ULTRA 2006). 1. Kh i ng ChemDraw Ultra 10.0 -Vào Start/ Programs/ ChemOffice 2005/ ChemDraw Ultra 10.0, ho c kích úp vào bi u tư ng trên màn hình Desktop. 2. S d ng m t s d ng c thí nghi m cơ b n trong ChemDraw. -Vào Templates/ Clipware, Part 1 ho c 2/ Ch n d ng c thích h p (giá thí nghi m, k p ng nghi m... )/ ưa ra trên n n ChemDraw 10.0/ Copy/ Pase vào n n Flash ( như hình 62,63) (Hình 61) ( Hình 62 ) 3. Thi t k : Ví d : V m t bình Vuy c và t o chuy n ng t v trí này sang v trí khác nhanh, ch m, r t ch m ..., chuy n ng theo ư ng th ng, cong .... Tùy theo ngư i thi t k . a. V hình c u: Kích vào Oval Tool , ti p theo kéo rê chu t và ng th i nh n phím Shift, sau ó nh phím và chu t, ta có hình c u như ý mu n ( không nh n Shift thì r t khó có hình c u ) -18-
 19. (Hình 63) Chú ý: xóa màu trong hình c u ho c b t kỳ ta kích vào Arrow Tool (V)/ kích vào màu ã có/ Delete. b. T o thành ng nghi m, c ng nghi m, ng nhánh, nút bình Vuy c. Kích vào Line Tool , v 2 ư ng song song d c, 2 ư ng ngang, 2 ư ng xiên góc 200. Sau ó di chuy n n hình c u sao cho chúng c t nhau t o hình dáng thành c bình (Hình 64, 65) (Hình 64) ( Hình 65 ) c. Xóa nh ng o n th ng, màu không c n thi t t o ra hình dáng bình Vuy c. - Kích vào Arrow Tool/ ch n i tư ng c n xóa/Delete ho c Eraser Tool xóa. ( Hình 66 ) ( Hình 67) -19-
 20. d. Tô màu: (Ch n màu thích h p v i các màu c a dung d ch, k t t a, ... ) Kích vào Fill Color ho c Stroke Color/ ch n bi u tư ng Paint Bucket Tool / kích vào vùng ta mu n t o màu... (Hình 68) e. T o chuy n ng: Th c hi n các thao tác gi ng ph n I. Như v y ta có th hoàn thành ư c các b thí nghi m o c n thi t. Chú ý: * thi t k m t thí nghi m o thì c n xác nh úng: các d ng c , cách l p ráp, hóa ch t, t ng hi n tư ng trong quá trình ph n ng hóa h c x y ra cho n khi k t thúc, sao cho khi m t thí nghi m o ư c trình bày ph i gi ng như chúng ta làm th t t i phòng TNTH, TNBD t i l p ...( m b o úng v i khoa h c, tính chính xác cao). áp ng yêu c u ó òi h i GV ph i có trình chuyên môn v ng vàng, n m v ng các giai o n x y ra trong quá trình ph n ng ). Tài li u hư ng d n so n giáo án i n t và s d ng m t s ph n m m Hóa h c” s giúp cho giáo viên n m b t thêm m t s thao tác cơ b n và tương i y trong so n giáo án i n t , giáo án gi ng d y, s d ng ư c ph n m m Flash, ph n m m h tr khác. Do h n ch v th i gian cũng như vi c khai thác tri t các ng d ng c a các ph n m m.Tài li u này ch c ch n còn m t s thi u sót. R t mong nh n ư c các ý ki n góp ý c a quý ng nghi p. -20-
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2