Hướng dẫn sủ dụng FAMIS với MDSD mới theo Luật 2003

Chia sẻ: Hoàng Anh Hoan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
259
lượt xem
68
download

Hướng dẫn sủ dụng FAMIS với MDSD mới theo Luật 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Famis trước đây được xây dựng theo Luật đất đai 1993. Hiện nay, khi thi hành Luật đất đai 2003, để phù hợp với những qui định mới, phần...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sủ dụng FAMIS với MDSD mới theo Luật 2003

  1. Hướng dẫn sủ dụng FAMIS với MDSD mới theo Luật 2003 Famis trước đây được xây dựng theo Luật đất đai 1993. Hiện nay, khi thi hành Luật đất đai 2003, để phù hợp với những qui định mới, phần mềm FAMIS cần được hiệu chỉnh, bổ sung thêm một số chức năng mới. Cụ thể là thay đổi hệ thống loại đất trước đây bằng hệ thống phân loại đất theo mục đích sử dụng của Luật đất đai 2003. Để phục vụ nhu cầu chuyển dần hệ thống bản đồ địa chính theo Luật đất đai 1993 sang Luật đất đai 2003, Famis vẫn duy trì hai hệ thống phân loại đất và cho phép chuyển đổi từ hệ thống cũng sang hệ thống mới. Sau đây là các cải tiến của phần mềm FAMIS cho phù hợp với Luật Đất đai 2003. I.1. Bảng mã phân loại đất mới sử dụng trong FAMIS Mã số Ký hiệu MĐSD cho GCNQSDĐ 1 LUC §Êt trång lóa 2 LUK §Êt trång lóa 3 LUN §Êt trång lóa 4 COT §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i 5 CON §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i 6 BHK §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c 7 NHK §Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c 8 LNC §Êt trång c©y l©u n¨m 9 LNQ §Êt trång c©y l©u n¨m 10 LNK §Êt trång c©y l©u n¨m 11 RSN §Êt rõng s¶n xuÊt 12 RST §Êt rõng s¶n xuÊt 13 RSK §Êt rõng s¶n xuÊt 14 RSM §Êt rõng s¶n xuÊt 15 RPN §Êt rõng phßng hé 16 RPT §Êt rõng phßng hé 17 RPK §Êt rõng phßng hé 18 RPM §Êt rõng phßng hé 19 RDN §Êt rõng ®Æc dông 20 RDT §Êt rõng ®Æc dông
  2. 21 RDK §Êt rõng ®Æc dông 22 RDM §Êt rõng ®Æc dông 23 TSL §Êt nu«i trång thuû s¶n 24 TSN §Êt nu«i trång thuû s¶n 25 LMU §Êt lµm muèi 26 NKH §Êt n«ng nghiÖp kh¸c 27 ONT §Êt ë t¹i n«ng th«n 28 ODT §Êt ë t¹i ®« thÞ 29 TS0 §Êt trô së c¬ quan 30 TS1 §Êt trô së kh¸c 31 SN0 §Êt c«ng tr×nh sù nghiÖp kh«ng kinh doanh 32 SN1 §Êt c«ng tr×nh sù nghiÖp cã kinh doanh 33 QPH §Êt quèc phßng 34 ANI §Êt an ninh 35 SKK §Êt khu c«ng nghiÖp 36 SKC §Êt c¬ së s¶n xuÊt 37 SKS §Êt cho ho¹t ®éng kho¸ng s¶n 38 SKX §Êt s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng 39 GT0 §Êt giao th«ng kh«ng kinh doanh 40 GT1 §Êt giao th«ng cã kinh doanh 41 TL0 §Êt thuû lîi kh«ng kinh doanh 42 TL1 §Êt thuû lîi cã kinh doanh 43 NT0 §Êt ®Ó chuyÓn dÉn n¨ng lîng 44 NT1 §Êt ®Ó chuyÓn dÉn n¨ng lîng 45 VH0 §Êt c¬ së v¨n ho¸ kh«ng kinh doanh 46 VH1 §Êt c¬ së v¨n ho¸ cã kinh doanh 47 YT0 §Êt c¬ së y tÕ kh«ng kinh doanh 48 YT1 §Êt c¬ së y tÕ cã kinh doanh 49 GD0 §Êt c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o kh«ng kinh doanh 50 GD1 §Êt c¬ së gi¸o dôc - ®µo t¹o cã kinh doanh 51 TT0 §Êt c¬ së thÓ dôc - thÓ thao kh«ng kinh doanh 52 TT1 §Êt c¬ së thÓ dôc - thÓ thao cã kinh doanh
  3. 53 CH0 §Êt chî ®îc giao kh«ng thu tiÒn 54 CH1 §Êt chî kh¸c 55 LDT §Êt cã di tÝch 56 RAC §Êt b·i th¶i 57 TTN §Êt t«n gi¸o 58 TON §Êt t«n gi¸o 59 TIN §Êt tÝn ngìng 60 NTD §Êt nghÜa trang 61 SON §Êt cã mÆt níc chuyªn dïng 62 MNC §Êt cã mÆt níc chuyªn dïng 63 CTN §Êt c¬ së t nh©n kh«ng kinh doanh 64 NTT §Êt lµm nhµ t¹m 65 DND §Êt c¬ së dÞch vô n«ng nghiÖp t¹i ®« thÞ 66 BCS 67 DCS 68 NCS 69 MVT 70 MVR 71 MVK I.2. Chuyển đổi tự động sang MĐSD2003 Nội dung: Famis cung cấp các chức năng chuyển đổi loại đất cũ theo luật đất đai 1993 sang Mục đich sử dụng mới theo luật đất đai 2003 (MĐSD2003). Thao tác: Chọn -> . FAMIS tự động chuyển cho file hiện tại hoặc toàn bộ các file bản đồ địa chính đang có trong thư mục. Nguyên tắc chuyển do người dùng tự định nghĩa trong file \famis\system\mdsd2003.txt. I.3. Tạo vùng theo MDSD2003 Nội dung: Đóng vùng thửa đất, tính diện tích và gán MĐSD2003 cho tất cả các thửa đất trên bản dồ địa chính một cách tự động Thao tác:
  4. Vào chức năng , sau đó gõ vào MĐSD2003 cần tạo cho các thửa đất. Sửa MĐSD 2003 I.4. Thay đổi MDSD2003 từng thửa Nội dung: Thay đổi MĐSD2003 cho từng thửa đất được lựa chọn trên bản đồ địa chính Thao tác: Chọn chức năng gõ là trường mdsd2003 giá trị MĐSD2003 mới, vi dụ như luc, ts1, gt0 .v.v. Sửa MĐSD 2003 I.5. Thay đổi MĐSD2003 trên danh sách các thửa Nội dung: Thay đổi MĐSD2003 trên danh sách các thửa đất Thao tác: Vào chức năng , trên màn hình xuất hiện danh sách các thửa đất của tờ bản đồ
  5. Cột MDSD của các thửa đất Sửa MĐSD 2003 I.6. In ra Hồ sơ kỹ thuật thửa đất theo MDSD2003 Nội dung: In ấn các loại hồ sơ kỹ thuật của từng thửa đất với nhãn thửa là MĐSD2003 Thao tác: Vào chức năng , sau đó đánh dấu vào lựa chọn . Đánh dấu
  6. Các hồ sơ kỹ thuật thửa đất sẽ được in ra với MĐSD2003. I.7. Vẽ nhãn thửa theo MDSD2003 Nội dung: Thực hiện tạo nhãn thửa cho toàn bộ các thửa đất trên bản đồ địa chính với loại đất theo phân hạng mới của Luật đất đai 2003. Thao tác: Vào chức năng , sau đó đánh dấu vào lựa chọn . Các thửa đất trên bản đồ sẽ được vẽ nhãn với MDSD2003. Đánh dấu I.8. Gán MDSD2003 cho thửa đất từ nhãn Nội dung: Thực hiện gán tự động MĐSD2003 cho các thửa từ các ký hiệu dạng chữ như luc, ts1 vào trong cơ sở dữ liệu của bản đồ địa chính. Thao tác: Vào chức năng -> Gán dữ liệu từ nhãn>, sau đó đánh dấu vào lựa chọn , vào số hiệu chứa các ký hiệu MĐSD2003 dưới dạng text, sau đó ấn .
  7. Vào giá trị level Đánh dấu Đây là các chỉnh sửa phiên bản đầu tiên, vì vậy không tránh khỏi còn những thiết sót cần cải tiến hòan thiện thêm. Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Địa chính Hoàng quốc Việt – Cầu Giấy Hà Nội Email: vienncdc@vnn.Việt Nam Hoặc Phân viện Nghiên cứu Địa chính phía nam Trần Não

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản