intTypePromotion=1

Kết quả điều tra thử sản phẩm công nghiệp hàng tháng ở 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Chia sẻ: Nguyen Khi Ho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
10
lượt xem
0
download

Kết quả điều tra thử sản phẩm công nghiệp hàng tháng ở 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày một số nét khái quát về cuộc điều tra; kết quả tính các chỉ số sản xuất, tiêu thụ, tồn kho theo số liệu điều tra; đánh giá kết quả của cuộc điều tra thử nghiệm; nguyên nhân những tồn tại và bài học rút ra từ cuộc điều tra thử nghiệm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết quả điều tra thử sản phẩm công nghiệp hàng tháng ở 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

KÕt qu¶ ®iÒu tra thö s¶n phÈm c«ng nghiÖp hµng th¸ng<br /> ë 9 tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng<br /> I. Mét sè nÐt kh¸i qu¸t vÒ cuéc ®iÒu tra IV n¨m 2005 t¹i 5 tØnh: B¾c Ninh; VÜnh Phóc;<br /> Thanh Ho¸; §ång Nai; B×nh D­¬ng vµ 4<br /> Cuéc ®iÒu tra thö nghiÖm t¹i 9 tØnh,<br /> thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng: Hµ Néi; H¶i<br /> thµnh phè ®­îc tiÕn hµnh tõ th¸ng 10 ®Õn<br /> Phßng; §µ N½ng vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh.<br /> th¸ng 12 n¨m 2005 nh»m thùc hiÖn c¸c môc<br /> tiªu cô thÓ sau: Nh×n chung tû lÖ thu thËp phiÕu ®iÒu tra<br /> hµng th¸ng cña 9 tØnh, thµnh phè ®¹t cao, tõ<br /> - Kh¼ng ®Þnh ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra:<br /> 90% ®Õn 100%. Tuy nhiªn, tû lÖ phiÕu thu<br /> x¸c ®Þnh xem c¸c tµi liÖu liªn quan nh­<br /> ®óng thêi h¹n quy ®Þnh (ngµy 12 hµng<br /> phiÕu ®iÒu tra, tµi liÖu h­íng dÉn, ph­¬ng<br /> th¸ng) ®¹t thÊp vµ cã sù chªnh lÖch kh¸ lín<br /> ph¸p thu thËp sè liÖu, ph­¬ng ph¸p biªn<br /> gi÷a c¸c tØnh, thµnh phè. TØnh cã tû lÖ thu<br /> so¹n vµ tæng hîp sè liÖu cã phï hîp víi ®iÒu<br /> phiÕu cao nhÊt tÝnh ®Õn h¹n nép ®¹t 92,8%;<br /> kiÖn hiÖn nay cña ViÖt Nam hay kh«ng.<br /> trong khi tØnh cã tû lÖ thu phiÕu thÊp nhÊt chØ<br /> - Ph©n tÝch ý kiÕn ph¶n håi cña c¸c ®¹t 41,7%.<br /> doanh nghiÖp: ý kiÕn ph¶n håi cña c¸c DN<br /> II. kÕt qu¶ tÝnh c¸c chØ sè s¶n xuÊt, tiªu<br /> ®iÒu tra vÒ nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi trong<br /> thô, tån kho theo sè liÖu ®iÒu tra<br /> viÖc tr¶ lêi c¸c th«ng tin trong phiÕu ®iÒu tra,<br /> thêi gian b¸o c¸o. Nh÷ng ý kiÕn ph¶n håi C¸c chØ sè c¬ b¶n ®­îc tæng hîp vµ<br /> nµy lµm c¬ së së ®Ó hoµn thiÖn ph­¬ng ¸n c«ng bè hµng th¸ng nh»m ®¸nh gi¸ biÕn<br /> ®iÒu tra. ®éng cña ngµnh c«ng nghiÖp lµ: ChØ sè s¶n<br /> - Thu thËp d÷ liÖu ®Ó x©y dùng ChØ xuÊt, chØ sè tiªu thô vµ chØ sè tån kho. C¸c<br /> sè s¶n xuÊt c«ng nghiÖp (IIP): thu thËp sè chØ sè nµy cã thÓ tÝnh vµ c«ng bè cho tõng<br /> liÖu ®Ó tÝnh c¸c ChØ sè ban ®Çu ®èi víi c¸c s¶n phÈm ®iÒu tra; tõng ngµnh c«ng nghiÖp<br /> s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ yÕu. ChØ sè s¶n chi tiÕt vµ toµn ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn,<br /> xuÊt c«ng nghiÖp ®­îc tÝnh trªn c¬ së khèi cã thÓ tÝnh cho cÊp tØnh, thµnh phè vµ cÊp<br /> l­îng s¶n phÈm sÏ ®­îc thay thÕ cho quèc gia.<br /> ph­¬ng ph¸p b¶ng gi¸ cè ®Þnh hiÖn nay. Do sè liÖu ®iÒu tra thö lÇn thø 2 t¹i 9<br /> VíÝ c¸c môc tiªu nªu trªn, cuéc ®iÒu tra tØnh, thµnh phè chØ gåm 3 th¸ng cña quý IV<br /> thÝ ®iÓm ®­îc thùc hiÖn trong 48 ngµnh c«ng n¨m 2005, nªn c¸c kÕt qu¶ tÝnh chØ sè cña<br /> nghiÖp cÊp 4 víi 524 s¶n phÈm ®¹i diÖn cho ®iÒu tra thö lÇn 2 d­íi ®©y t¹m lÊy th¸ng 10<br /> toµn bé ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn cña c¶ n¨m 2005 lµm gèc ®Ó so s¸nh cho th¸ng 11<br /> n­íc. Trong tæng sè 2000 doanh nghiÖp vµ th¸ng 12 n¨m 2005 (th¸ng 10=100%).<br /> ®­îc chän ®¹i diÖn cho 48 ngµnh c«ng<br /> nghiÖp, thùc tÕ ®· ®iÒu tra vµ thu ®­îc phiÕu Qua ®iÒu tra thö, kÕt qu¶ tÝnh chØ sè s¶n<br /> cña 1927 doanh nghiÖp. Cuéc ®iÒu tra ®­îc xuÊt, chØ sè tiªu thô vµ chØ sè tån kho nh­<br /> tiÕn hµnh 3 kú trong 3 th¸ng liªn tiÕp cña quÝ sau (xem biÓu ®å):<br /> <br /> <br /> 8 Th«ng tin Khoa häc Thèng kª<br /> ChØ sè s¶n xuÊt, tiªu thô vµ tån kho ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn th¸ng 11 vµ 12 n¨m 2005<br /> (Th¸ng 10 = 100%)<br /> <br /> 1000<br /> 900 ChØ sè s¶n xuÊt<br /> 800 ChØ sè tiªu thô<br /> <br /> 700 ChØ sè tån kho<br /> <br /> 600<br /> 500<br /> 400<br /> 300<br /> 200<br /> 100<br /> 0<br /> Th¸ng 10 Th¸ng 11 Th¸ng 12<br /> <br /> <br /> III. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña cuéc ®iÒu tra thö - C¸c chØ tiªu ®­îc thiÕt kÕ trong phiÕu<br /> nghiÖm ®iÒu tra phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña<br /> 1. Nh÷ng mÆt ®­îc ViÖt Nam. C¸c chØ tiªu chñ yÕu gåm: khèi<br /> l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt, khèi l­îng s¶n<br /> - VÒ mÆt ph­¬ng ph¸p luËn: ®iÒu tra thö<br /> phÈm xuÊt kho, khèi l­îng s¶n phÈm tån<br /> nghiÖm s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp<br /> kho vµ trÞ gi¸ hµng xuÊt kho trong th¸ng<br /> chñ yÕu hµng th¸ng ®· ®­a vµo ¸p dông t¹i<br /> ®­îc thiÕt kÕ ®ñ ®Ó thu thËp vµ tæng hîp<br /> ViÖt Nam ®óng theo ph­¬ng ph¸p chuÈn<br /> th«ng tin tÝnh c¸c chØ sè c¬ b¶n cña chu kú<br /> quèc tÕ lµ hîp lý vµ cã tÝnh kh¶ thi cao, cã<br /> s¶n xuÊt lµ: ChØ sè s¶n xuÊt, ChØ sè tiªu thô<br /> thÓ thay thÕ cho ph­¬ng ph¸p hiÖn hµnh<br /> vµ ChØ sè tån kho theo tõng s¶n phÈm, tÝnh<br /> ®¸nh gi¸ sù biÕn ®éng cña ngµnh c«ng<br /> cho c¸c ngµnh chi tiÕt vµ cho toµn ngµnh<br /> nghiÖp hµng th¸ng b»ng chØ tiªu gi¸ trÞ s¶n<br /> c«ng nghiÖp. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp<br /> xuÊt theo gi¸ cè ®Þnh.<br /> tham gia ®iÒu tra thö cho biÕt lµ kh«ng gÆp<br /> - Kü thuËt chän mÉu ®iÒu tra ¸p dông khã kh¨n g× trong viÖc ®iÒn c¸c th«ng tin<br /> trong ®iÒu tra thö nghiÖm lµ t­¬ng ®èi hîp lý, theo c¸c chØ tiªu ®­îc thiÕt kÕ trong phiÕu<br /> phï hîp víi chuÈn mùc quèc tÕ dùa trªn c¬ ®iÒu tra.<br /> së nguån sè liÖu thùc tÕ s½n cã, ®¶m b¶o<br /> tÝnh ®¹i diÖn cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cÊp - Danh môc s¶n phÈm/mÆt hµng ¸p<br /> 4, c¸c s¶n phÈm vµ c¸c doanh nghiÖp ®èi dông trong ®iÒu tra thö ®· ®­îc bæ sung vµ<br /> víi toµn ngµnh c«ng nghiÖp, ®èi víi c¸c hoµn chØnh kh¸ nhiÒu so víi danh môc hiÖn<br /> ngµnh c«ng nghiÖp cÊp 4, ®¹t tõ 75% trë lªn hµnh, gióp cho viÖc thu thËp vµ tæng hîp<br /> lµ hîp lý. th«ng tin chi tiÕt theo s¶n phÈm/mÆt hµng<br /> <br /> <br /> Chuyªn san chØ sè s¶n xuÊt c«ng nghiÖp 9<br /> ®¹i diÖn cho c¸c ngµnh chi tiÕt vµ toµn thö nghiÖm ë 9 tØnh/thµnh phè ch­a ®¸p øng<br /> ngµnh c«ng nghiÖp. ®­îc yªu cÇu th«ng tin hiÖn t¹i.<br /> - Tµi liÖu h­íng dÉn ®iÒu tra gåm quyÕt - Danh môc s¶n phÈm/mÆt hµng c«ng<br /> ®Þnh ®iÒu tra thö, ph­¬ng ¸n ®iÒu tra, gi¶i nghiÖp chñ yÕu ¸p dông trong ®iÒu tra thö<br /> thÝch néi dung phiÕu ®iÒu tra vµ c¸c b¶ng tuy ®· ®­îc bæ sung vµ hoµn chØnh h¬n<br /> danh môc nh­: danh môc ngµnh, danh môc tr­íc, nh­ng vÉn cßn khiÕm khuyÕt, ch­a<br /> s¶n phÈm/mÆt hµng ®iÒu tra ®­îc biªn so¹n hoµn chØnh vÒ mÆt sè l­îng, chñng lo¹i, ®¬n<br /> kh¸ ®Çy ®ñ, chi tiÕt, râ rµng. vÞ tÝnh, gi¶i thÝch néi dung,…<br /> - PhÇn mÒm nhËp tin vµ kiÓm tra, tæng - Chän mÉu doanh nghiÖp ®iÒu tra:<br /> hîp kÕt qu¶ nh×n chung ®­îc thiÕt kÕ tèt, ph­¬ng ph¸p chän mÉu doanh nghiÖp ®iÒu<br /> giao diÖn hîp lý, dÔ thùc hiÖn vµ tiÖn lîi. tra nh­ hiÖn nay kh«ng kÕt hîp theo tõng<br /> - C«ng t¸c tuyªn truyÒn môc ®Ých, ý s¶n phÈm/mÆt hµng lµ ch­a s¸t víi thùc tÕ.<br /> nghÜa, t¸c dông cña ph­¬ng ph¸p luËn míi - PhÇn mÒm nhËp tin, kiÓm tra, tæng hîp<br /> vµ c«ng t¸c tËp huÊn cho c¸c ®iÒu tra viªn vµ ph©n tÝch: cÇn bæ sung, hoµn chØnh h¬n<br /> ®­îc thùc hiÖn tèt. n÷a chøc n¨ng kiÓm tra, c¶nh b¸o lçi. §ång<br /> 2. Nh÷ng mÆt ch­a ®­îc thêi cÇn t¨ng c­êng tËp huÊn, h­íng dÉn chi<br /> tiÕt kü thuËt tæng hîp vµ ph©n tÝch sè liÖu cho<br /> - VÒ ph­¬ng ph¸p luËn: nÕu chØ xem xÐt c¸c c¸n bé thèng kª cÊp tØnh vµ huyÖn.<br /> ®¬n thuÇn vÒ ph­¬ng ph¸p luËn quèc tÕ vµ<br /> nhu cÇu thu thËp, sö dông th«ng tin hµng - Mét sè h¹n chÕ liªn quan ®Õn viÖc triÓn<br /> th¸ng nh­ ë nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi vµ trong khai ®iÒu tra vµ chÊt l­îng th«ng tin thu thËp:<br /> khu vùc nh­: yªu cÇu th«ng tin tæng hîp cÊp + C«ng t¸c tuyªn truyÒn ¸p dông<br /> quèc gia, kh«ng tæng hîp theo c¸c cÊp ®Þa ph­¬ng ph¸p luËn míi cho c¸c doanh<br /> ph­¬ng, kh«ng ph©n biÖt theo khu vùc vµ nghiÖp ch­a ®­îc thùc hiÖn tèt ë mét sè ®Þa<br /> lo¹i h×nh kinh tÕ th× ph­¬ng ph¸p luËn ¸p ph­¬ng, do vËy tû lÖ doanh nghiÖp ®Õn dù<br /> dông trong ®iÒu tra thö hoµn toµn cã tÝnh héi th¶o tuyªn truyÒn vÒ môc ®Ých, ý nghÜa,<br /> kh¶ thi. Nh­ng do ®Æc thï cña hÖ thèng t¸c dông cña ph­¬ng ph¸p luËn ®iÒu tra míi<br /> qu¶n lý kinh tÕ cña ViÖt Nam tíi cÊp (®Æc biÖt lµ ý nghÜa t¸c dông ®èi víi chÝnh<br /> huyÖn/quËn, nªn th«ng tin ®¸nh gi¸ t×nh h×nh c¸c doanh nghiÖp) cßn thÊp. Mét sè ®Þa<br /> s¶n xuÊt ngµnh c«ng nghiÖp hµng th¸ng ph­¬ng ch­a quan t©m ®óng møc ®Õn c«ng<br /> ph¶i cã ë toµn quèc, tØnh/thµnh phè vµ t¸c nµy mµ chñ yÕu cßn cøng nh¾c dùa vµo<br /> huyÖn/quËn. MÆt kh¸c th«ng tin yªu cÇu ph¶i LuËt Thèng kª ®Ó yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp<br /> chia theo khu vùc vµ lo¹i h×nh kinh tÕ nh­:<br /> thùc hiÖn, do vËy ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh tù<br /> khu vùc doanh nghiÖp nhµ n­íc, khu vùc<br /> nguyÖn vµ sù nhiÖt t×nh tham gia ®iÒu tra<br /> ngoµi quèc doanh vµ khu vùc cã vèn ®Çu t­<br /> cña c¸c doanh nghiÖp, ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn<br /> n­íc ngoµi. Ph¹m vi kh«ng chØ cã ngµnh<br /> ®é vµ chÊt l­îng th«ng tin thu thËp.<br /> c«ng nghiÖp chÕ biÕn mµ c¶ c«ng nghiÖp<br /> khai th¸c, s¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®iÖn, n­íc, + MÆc dï tû lÖ thu phiÕu ®¹t cao, nh­ng<br /> kh«ng chØ cã doanh nghiÖp mµ c¶ khu vùc hÇu hÕt c¸c Côc Thèng kª thu phiÕu chËm<br /> s¶n xuÊt c¸ thÓ. V× vËy, ph­¬ng ¸n ®iÒu tra so víi thêi h¹n qui ®Þnh.<br /> <br /> 10 Th«ng tin Khoa häc Thèng kª<br /> + Mét sè Côc Thèng kª ch­a tæ chøc ph­¬ng ¸n míi. ChØ ®¹o cña c¸c Côc Thèng<br /> kiÓm tra kü th«ng tin tr­íc khi truyÒn vÒ Tæng kª ch­a thùc sù quan t©m ®óng møc ®Õn<br /> Côc nªn cßn mét vµi sai sãt lµm cho chÊt yªu cÇu cña cuéc ®iÒu tra, nªn cã sai sè phi<br /> l­îng th«ng tin cña mét sè s¶n phÈm kh«ng mÉu qu¸ lín.<br /> ®¶m b¶o ®é tin cËy. Nh÷ng sai sãt phæ biÕn<br /> 3. §iÒu tra thö nghiÖm ®­îc tæ chøc<br /> lµ: Thu thËp kh«ng ®ñ s¶n phÈm theo qui<br /> trïng thêi ®iÓm, trïng ®¬n vÞ ®iÒu tra ®Þnh kú<br /> ®Þnh trong danh môc, sai tªn s¶n phÈm, sai<br /> hµng th¸ng cña Tæng côc Thèng kª, nªn<br /> ®¬n vÞ tÝnh, nhÇm lÉn, kh«ng thèng nhÊt khi<br /> ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é vµ kÕt qu¶ ®iÒu tra.<br /> ghi dÊu thËp ph©n,… kh«ng cã sù so s¸nh<br /> ®èi chiÕu tÝnh hîp lý cña th«ng tin gi÷a c¸c kú Tõ ®¸nh gi¸ nh÷ng mÆt ®­îc vµ ch­a<br /> ®iÒu tra vµ gi÷a c¸c chØ tiªu trong phiÕu ®iÒu ®­îc cña cuéc ®iÒu tra thö nghiÖm, ®Ó cã thÓ<br /> tra ®Ó ph¸t hiÖn sai sãt, bÊt hîp lý cña th«ng ¸p dông ph­¬ng ph¸p luËn míi vÒ ®iÒu tra<br /> tin thu thËp ®­îc. Do vËy, sè liÖu truyÒn tin khèi l­îng c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ<br /> cña mét sè Côc Thèng kª truyÒn vÒ Tæng yÕu hµng th¸ng vµo thùc tiÔn ViÖt Nam, cÇn<br /> Côc cßn ph¶i tiÕp tôc kiÓm tra, lµm s¹ch míi hoµn thiÖn thªm c¸c c«ng viÖc chñ yÕu sau:<br /> cã thÓ ®­a vµo tæng hîp.<br /> - Hoµn thiÖn hÖ thèng, ph­¬ng ph¸p<br /> IV. Nguyªn nh©n nh÷ng tån t¹i vµ bµi häc luËn ®iÒu tra ®Ó ®¶m b¶o cã ®­îc kÕt qu¶<br /> rót ra tõ cuéc ®iÒu tra thö nghiÖm tæng hîp vµ c«ng bè hµng th¸ng cho c¸c<br /> 1. §iÒu tra thö nghiÖm chñ yÕu quan cÊp: quèc gia, tØnh/thµnh phè trùc thuéc<br /> t©m ®Õn viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p luËn trung ­¬ng vµ huyÖn/quËn. Muèn lµm ®­îc<br /> nh­ vËy, cÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn ph­¬ng<br /> theo c¸c chuÈn mùc quèc tÕ, nh­ng ch­a<br /> ph¸p chän mÉu c¸c ®¬n vÞ ®iÒu tra ®èi víi<br /> quan t©m ®Õn viÖc lµm tho¶ m·n ®Çy ®ñ c¸c<br /> doanh nghiÖp vµ hé c¸ thÓ, kh«ng chØ cÊp<br /> nhu cÇu, thãi quen sö dông th«ng tin cña<br /> tØnh/thµnh phè mµ c¶ cÊp huyÖn/quËn.<br /> c¸c ®èi t­îng dïng tin trong n­íc nªn<br /> ph­¬ng ¸n ®iÒu tra ch­a phï hîp víi thùc tÕ - TiÕp tôc bæ sung vµ hoµn thiÖn danh<br /> ViÖt Nam. VÝ dô nh­ ®iÒu tra thö nghiÖm môc s¶n phÈm/mÆt hµng c«ng nghiÖp víi<br /> ch­a quan t©m ®Õn viÖc gi¶i quyÕt nhu cÇu c¸c chØ tiªu chñ yÕu: tªn s¶n phÈm/mÆt<br /> phæ biÕn th«ng tin ®Õn cÊp tØnh, kh«ng ®iÒu hµng, m· sè, ®¬n vÞ tÝnh, gi¶i thÝch néi dung<br /> tra vµ phæ biÕn th«ng tin ®Õn cÊp huyÖn, s¶n phÈm vµ mét sè nguyªn t¾c c¬ b¶n gióp<br /> kh«ng ®iÒu tra c¸c c¬ së c¸ thÓ,... Bµi häc cho viÖc qui ®æi ®¬n vÞ tÝnh c¸ biÖt vÒ ®¬n vÞ<br /> rót ra lµ: §iÒu tra thö nghiÖm nh»m ¸p dông tÝnh chuÈn qui ®Þnh.<br /> ph­¬ng ph¸p luËn míi muèn thµnh c«ng, th× - Hoµn thiÖn ch­¬ng tr×nh nhËp tin, kiÓm<br /> kh«ng nh÷ng cÇn ph¶i ¸p dông c¸c chuÈn tra, c¶nh b¸o lçi.<br /> mùc quèc tÕ vÒ mÆt ph­¬ng ph¸p luËn, mµ<br /> - Hoµn thiÖn vµ tæ chøc c¸c cuéc héi<br /> cßn ph¶i chó träng gi¶i quyÕt, ®¸p øng c¸c<br /> th¶o, tËp huÊn s©u réng ch­¬ng tr×nh tæng<br /> nhu cÇu c¬ b¶n cña thùc tÕ trong n­íc.<br /> hîp, c«ng bè kÕt qu¶ hµng th¸ng cho c¸n bé<br /> 2. Tr×nh ®é ®iÒu tra viªn ch­a ®¸p øng ngµnh thèng kª c¸c cÊp: trung ­¬ng, tØnh/<br /> ®­îc yªu cÇu ®iÒu tra do ch­a quen víi thµnh phè<br /> <br /> <br /> Chuyªn san chØ sè s¶n xuÊt c«ng nghiÖp 11<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2