intTypePromotion=4

Khảo sát khả năng đo offset (bù) của máy toàn đạc điện tử NTS662

Chia sẻ: Lê Trung Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
229
lượt xem
75
download

Khảo sát khả năng đo offset (bù) của máy toàn đạc điện tử NTS662

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối với ngμnh Trắc địa hiện nay đã có rất nhiều loại máy đo phục vụ cho công tác ngoại nghiệp: máy đo góc, máy đo cạnh, máy toμn đạc điện tử đo góc cạnh vμ máy định vị GPS. Nhng máy toμn đạc điện tử đợc sử dụng rộng rãi nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát khả năng đo offset (bù) của máy toàn đạc điện tử NTS662

 1. LUẬN VĂN "Khảo sát khả năng đo offset (bù) của máy toàn đạc điện tử NTS662"
 2. Tr­êng §¹i häc má §Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp Môc lôc Ch­¬ng I: C¸c ph­¬ng ph¸p ®o dµi trong tr¾c ®Þa I.1. Ph­¬ng ph¸p ®o dµi trùc tiÕp I.2. Ph­¬ng ph¸p ®o dµi gi¸n tiÕp Ch­¬ng II: Giíi thiÖu m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö NTS662 II.1. S¬ l­îc lÞch sö c¸c m¸y ®o ®iÖn tö II.2. CÊu t¹o nguyªn lý ho¹t ®éng cña m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö II.3. Giíi thiÖu chung vÒ m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö NTS662 Ch­¬ng III: Thùc nghiÖm III.1. Môc ®Ých vµ néi dung thùc nghiÖm III.2. §o offset c¹nh III.3 § o offset gãc III.4. §o offset trô KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ Phô lôc 1 Phô lôc 2 Tµi liÖu tham kh¶o 1 Sinh Viªn: NguyÔn Chuyªn §Ò Líp: Tr¾c §Þa K48 - A
 3. Tr­êng §¹i häc má §Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp Më ®Çu §èi víi ngµnh Tr¾c ®Þa hiÖn nay ®· cã rÊt nhiÒu lo¹i m¸y ®o phôc vô cho c«ng t¸c ngo¹i nghiÖp: m¸y ®o gãc, m¸y ®o c¹nh, m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö ®o gãc c¹nh vµ m¸y ®Þnh vÞ GPS. Nh­ng m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö ®­îc sö dông réng r·i nhÊt. ë n­íc ta m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö nãi chung vµ m¸y NTS662 nãi riªng còng míi ®­îc sö dông phæ biÕn tõ vµi n¨m trë l¹i ®©y. Cã nhiÒu ®Ò tµi kh¶o s¸t vÒ kh¶ n¨ng ®o c¹nh, ®o gãc cña nã nh­ng viÖc kh¶o s¸t vÒ kh¶ n¨ng ®o chiÒu dµi gi¸n tiÕp cña lo¹i m¸y nµy th× ch­a ®­îc quan t©m mét c¸ch ®Çy ®ñ vÒ nã. ChÝnh v× lý do nµy nªn chóng t«i ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn ®Ò tµi: "Kh¶o s¸t kh¶ n¨ng ®o offset (bï) cña m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö NTS662". Néi dung ®Ò tµi gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I: C¸c ph­¬ng ph¸p ®o dµi trong tr¾c ®Þa Ch­¬ng II: Giíi thiÖu m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö NTS662 Ch­¬ng III: Thùc nghiÖm Môc ®Ých cña ®Ò tµi nµy: më réng thªm c¸c d¹ng ®o thùc nghiÖm b»ng m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö NTS662 ®Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch toµn diÖn h¬n vÒ kh¶ n¨ng x¸c ®Þnh chªnh cao cña nã. Víi tinh thÇn lµm viÖc nghiªm tóc vµ sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o Vò Trung Rôy cïng c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Tr¾c ®Þa ®Õn nay t«i ®· hoµn thµnh ®­îc ®å ¸n. Song do thêi gian cã h¹n c¸c tµi liÖu ch­a ®Çy ®ñ, c¸c thùc nghiÖm cßn Ýt, ch­a mang tÝnh chÊt toµn diÖn nªn b¶n ®å ¸n cßn ch­a ®Ò cËp hÕt ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn biÕn ®æi cña ¶nh h­ëng chiÕt quang trong c¸c ®iÒu kiÖn ®o kh¸c nhau, vµ c¸c ¶nh h­ëng kh¸c ®Õn ®é chÝnh x¸c ®o cao l­îng gi¸c. RÊt mong ®­îc sù chØ gi¸o vµ gãp ý cña c¸c thÇy, c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp. 2 Sinh Viªn: NguyÔn Chuyªn §Ò Líp: Tr¾c §Þa K48 - A
 4. Tr­êng §¹i häc má §Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp Ch­¬ng I c¸c ph­¬ng ph¸p ®o dµi trong tr¾c ®Þa I.1. Ph­¬ng ph¸p ®o dµi trùc tiÕp I. Kh¸i niÖm vÒ ph­¬ng ph¸p ®o kho¶ng c¸ch trùc tiÕp - §o kho¶ng c¸ch trùc tiÕp lµ so s¸nh chiÒu dµi cña ®èi t­îng nµo ®ã víi mét dông cô ®o ®· biÕt tr­íc chiÒu dµi. Dông cô ®· biÕt tr­íc chiÒu dµi ®ã ng­êi ta gäi lµ th­íc ®o dµi. Th­íc ®o dµi cã thÓ lµm b»ng gç, tre, hoÆc b»ng kim lo¹i… Tïy theo ®é chÝnh x¸c cña chiÒu dµi cÇn x¸c ®Þnh mµ ng­êi ta cã thÓ chän th­íc kh¸c nhau. VÝ dô muèn x¸c ®Þnh chiÒu dµi cña ®èi t­îng nµo ®ã víi ®é chÝnh x¸c thÊp th× ng­êi ta cã thÓ dïng th­íc tre hoÆc gç trùc tiÕp x¸c ®Þnh chiÒu dµi cña ®èi t­îng cÇn ®o. Muèn x¸c ®Þnh chiÒu dµi cña ®èi t­îng nµo ®ã víi ®é chÝnh x¸c cao th× ng­êi ta ph¶i dïng th­íc thÐp hoÆc d©y Inva. NÕu gäi D lµ kho¶ng c¸ch cÇn ®o gi÷a hai ®iÓm AB, 1 lµ chiÒu dµi cña th­íc vµ n lµ sè lÇn ®Æt th­íc, theo h×nh vÏ 1 d­íi ®©y ta cã: D = n1 + r (trong ®ã r lµ phÇn lÎ cña th­íc) (I-1.1) 1 1 r 1 2 3 H×nh I-1.1 II. C¸c dông cô sö dông trong ®o chiÒu dµi trùc tiÕp II.1. Th­íc thÐp th­êng - CÊu t¹o cña th­íc thÐp th­êng Lµ lo¹i th­íc cã chiÒu dµi 20m, 30m, 40m, 50m víi kho¶ng chia nhá nhÊt lµ 1cm. Dïng ®Ó ®o chiÒu dµi víi ®é chÝnh x¸c thÊp nªn th­êng ko cã ph­¬ng tr×nh riªng. V¹ch "O" cã thÓ ®­îc ®¸nh dÊu trªn th­íc hoÆc tÝnh tõ mÐp ®Çu cña vßng tay kÐo cña nã. 3 Sinh Viªn: NguyÔn Chuyªn §Ò Líp: Tr¾c §Þa K48 - A
 5. Tr­êng §¹i häc má §Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp II.2. Th­íc thÐp chÝnh x¸c a. CÊu t¹o cña thÐp chÝnh x¸c Lµ lo¹i th­íc ®­îc lµm b»ng hîp kim cã hÖ sè gi·n në nhiÖt thÊp, dµi tõ 20 ®Õn 50m, víi kho¶ng chia nhá nhÊt lµ 1mm. Ngoµi th­íc ra cßn cã mét thang ®äc sè phô dµi 20cm, ®­îc chia chÝnh x¸c tíi milimÐt cã thÓ g¾n vµo bÊt cø decimÐt nµo trªn th­íc. V× thÕ th­íc cho phÐp ®äc sè chÝnh x¸c tíi 0.1mm. Do ®ã th­íc ph¶i cã ph­¬ng tr×nh riªng. H×nh I-1.2 b. Ph­¬ng tr×nh cña th­íc thÐp chÝnh x¸c ChiÒu dµi thùc tÕ cña th­íc ®­îc tÝnh theo ph­¬ng tr×nh riªng cña nã lµ: lt = l0 + lk + lt0 (t - t0) (I-1.2) Trong ®ã: - l0 lµ chiÒu dµi danh nghÜa -  lµ hÖ sè gi·n në nhiÖt cña th­íc - t0 nhiÖt ®é khi kiÓm nghiÖm th­íc - t lµ nhiÖt ®é m«i tr­êng khi ®o - lk = (lt0 - L0): lµ sè chªnh chiÒu dµi th­íc ë nhiÖt ®é lóc kiÓm nghiÖm víi chiÒu dµi chuÈn L0 4 Sinh Viªn: NguyÔn Chuyªn §Ò Líp: Tr¾c §Þa K48 - A
 6. Tr­êng §¹i häc má §Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp NÕu ký hiÖu (t - t0) = lt vµ ký hiÖu sè hiÖu chØnh chung cña th­íc lµ l0 th× sè c¶i chÝnh chung cña th­íc lµ: l0 = (lk + lt), lóc ®ã mçi mÐt th­íc l 0 sÏ cã sè c¶i chÝnh trung b×nh lµ: lt Nh­ vËy, nÕu gäi D® lµ sè kho¶ng c¸ch ®o ®­îc b»ng th­íc thÐp cã chiÒu dµi danh nghÜa l0 th× chiÒu dµi cña kho¶ng c¸ch cÇn x¸c ®Þnh sÏ lµ: l 0 D = D®  D® (I-1.3) lt Trong ®ã (+) øng víi tr­êng hîp lt > l0 II.3. Th­íc thÐp cã ®é chÝnh x¸c cao a. Th­íc d©y Inva * Giíi thiÖu vÒ th­íc d©y Inva: - CÊu t¹o cña th­íc d©y Inva: + Th­íc d©y Inva ®­îc chÕ t¹o b»ng hîp kim gåm 31% Niken, 63% ThÐp, 5% C«ban vµ 1% c¸c thµnh phÇn kh¸c nh­ Megie… + Th­íc d©y Inva cã hai lo¹i chÝnh: Mét lo¹i 24m vµ mét lo¹i 48m, ngoµi ra cßn cã lo¹i 72m, 96m ®Ó ®o trong tr­êng hîp v­ît s«ng vµ th­íc 4m, 8m ®Ó ®o c¸c ®o¹n lÎ. Mét bé th­íc gåm 4 th­íc 24m vµ mét cuén 4m hoÆc 8m, ®­êng kÝnh th­íc d©y lµ 1,65mm, träng l­îng 1m lµ 17,3gam. ë hai ®Çu cña th­íc cã g¾n 2 th­íc 3 c¹nh, thiÕt diÖn  dµi 8cm kh¾c ®Õn mm, ë mét ®Çu cßn l¹i cña th­íc 3 c¹nh cã mãc m¾c vµo rßng räc ®Ó chao t¹ (h×nh I-1.3) b. KiÓm nghiÖm th­íc d©y Inva - KiÓm nghiÖm th­íc d©y Inva ®­îc tiÕn hµnh trong phßng thÝ nghiÖm nh»m môc ®Ých: + X¸c ®Þnh chiÒu dµi cña th­íc t¹i nhiÖt ®é t0 tiªu chuÈn 5 Sinh Viªn: NguyÔn Chuyªn §Ò Líp: Tr¾c §Þa K48 - A
 7. Tr­êng §¹i häc má §Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp + X¸c ®Þnh ph­¬ng tr×nh cña th­íc d©y Inva t¹i nhiÖt ®é t - KiÓm nghiÖm th­íc d©y Inva b»ng ph­¬ng ph¸p giao thoa ¸nh s¸ng: S¬ ®å bè trÝ nh­ h×nh vÏ I-1.4: - Nguyªn lý cña ph­¬ng ph¸p: ¸nh s¸ng tõ nguån s¸ng qua hai thÊu kÝnh L1 vµ L2 sÏ thµnh chïm tia hÑp song song ®æ tíi g­¬ng B. Khi tíi g­¬ng B th× cã mét phÇn tia s¸ng lät qua g­¬ng B ®i tíi g­¬ng C vµ ph¶n x¹ ë C quay l¹i B råi vÒ kÝnh quan s¸t F. Mét phÇn tia s¸ng sÏ ph¶n x¹ t¹i B råi ph¶n x¹ ë A cø nh­ vËy sÏ ph¶n x¹ (2n - 1) lÇn qua A vµ B. ë ®©y nÕu chóng ta ®iÒu chØnh g­¬ng C nh­ thÕ nµo ®ã ®Ó sao cho d/d0 = n. Khi ®ã hiÖn t­îng giao thoa sÏ x¶y ra (®é chÝnh x¸c ph¶i ®¹t cì 1  2. ThÕ nh­ng ®Ó ®¹t ®­îc ®é chÝnh x¸c ®Õn nh­ vËy th× rÊt khã, v× vËy ng­êi ta bè trÝ thªm c¸c bé phËn "båi th­êng quang häc" K1 vµ K2. Nhê ®ã mµ hiÖn t­îng giao thoa vÉn x¶y ra. Râ rµng b»ng viÖc ®iÒu chØnh nh­ vËy th× chiÒu dµi Ac sÏ kh«ng b»ng ®óng nd0 n÷a mµ sÏ thay ®æi mét ®¹i l­îng /2. /2 nµy lµ ®o¹n biÕn ®æi sÏ nhËn ®­îc nhê ®äc trªn c¸c bé phËn K1 vµ K2 (t­¬ng tù nh­ bé ®o cùc nhá trong m¸y kinh vÜ quang häc). Cuèi cïng sÏ ®­îc: d = nd0 + /2 (I-1.4) §é chÝnh x¸c cña ph­¬ng ph¸p: §é chÝnh x¸c cña viÖc x¸c ®Þnh d sÏ phô thuéc vµo ®é chÝnh x¸c x¸c ®Þnh d0 vµ . ë ®©y ®Ó x¸c ®Þnh d0 chÝnh x¸c ng­êi ta sö dông th­íc tiªu chuÈn th¹ch anh dµi 1m ®Ó trªn hai ®iÓm BÐcsen ®Ó ®o. Cßn ®Ó x¸c ®Þnh sai sè quang lé  ng­êi ta sö dông hai bé phËn båi th­êng quang häc K2 vµ K1 cã thÓ thay ®æi vµ cã thÓ ®äc sè ®­îc: BiÕt ®­îc chÝnh x¸c d råi, chóng ta sÏ sö dông nã ®Ó so s¸nh víi th­íc Inva nh­ ph­¬ng ph¸p th«ng th­êng. Ph­¬ng ph¸p giao thoa cã thÓ ®¹t ®é chÝnh x¸c  0.9, t­¬ng ®­¬ng víi sai sè t­¬ng ®èi 0.4.10-7m. 6 Sinh Viªn: NguyÔn Chuyªn §Ò Líp: Tr¾c §Þa K48 - A
 8. Tr­êng §¹i häc má §Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp H×nh I-1.4 Ph­¬ng tr×nh cña th­íc d©y Inva - Nh­ ta ®· biÕt chiÒu dµi cña th­íc lu«n thay ®æi theo nhiÖt ®é m«i tr­êng nªn chiÒu dµi cña th­íc lµ hµm cña nhiÖt ®é, do ®ã ta cã thÕ viÕt: lt = l[t0 + (t - t0)] (I-1.5) Khai triÓn chuçi TayLor ta ®­îc: 1 d2 l 1 d3l dl (t - t0)2 + (t - t0)3 + … lt = lt0 + (t - t0) + (I-1.6) 2 3 2dt 6dt dt dl = §Æt: dt (t  t 0 ) d2 l 1 = 2 d 2 t (t  t 0 ) d3l 1 = (I-1.7) 6 d 3 t (t  t 0 ) Khi ®ã: lt = lt0 + (t - t0) + (t - t0)2 + (t - t0)3 + … , ,  - gäi lµ hÖ sè gi·n në lÇn 1, lÇn 2 vµ lÇn 3 cña th­íc d©y Inva ®ã còng chÝnh lµ sù thay ®æi cña chiÒu dµi th­íc khi t0 thay ®æi 10C. Th­êng hÖ sè  rÊt nhá nªn thùc tÕ bá qua vµ sÏ cã: lt = lt0 + (t - t0) + (t - t0)2 (I-1.8) Hay: lt = lt0 + [ + (t - t0)](t - t0) (I-1.9) 7 Sinh Viªn: NguyÔn Chuyªn §Ò Líp: Tr¾c §Þa K48 - A
 9. Tr­êng §¹i häc má §Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp ë ®©y (t - t0) cã thÓ coi nh­ lµ sè gia cña  vµ t0 lµ ®¹i l­îng kh«ng x¸c ®Þnh. §Ó dÔ tÝnh to¸n chóng ta chän ra hÖ sè  vµ  lµ hÖ sè gi·n në trung b×nh trong kho¶ng t0 tõ 00C  t0. Khi ®ã: T¹i t0 = 0; t = 0   + (t - t0) =  Vµ khi ®ã t0 = 0; t = t   + (t - t0) =  + t VËy  = TB = ( +  + t) Suy ra trÞ trung b×nh  + (t - t0) =  + t/2 Gi¶ thiÕt lÊy:  = ';  = TB = ' Khi ®ã lt sÏ cã d¹ng: lt = l0 + ( + t)t = l0 + t + t2 (I-1.10) NÕu chän t0 = 200C lµm nhiÖt ®é tiªu chuÈn khi kiÓm nghiÖm: l 200 = l0 + 20 + 202 Khi ®ã t0 = t sÏ cã: lt = l0 + t + t2 (I-1.11) Hay: lt = l0 + (t - 20) + (t2 - 202) (I-1.12) §©y chÝnh lµ ph­¬ng tr×nh cña th­íc d©y Inva Víi  vµ  lµ hÖ sè gi·n në cña th­íc III. §o chiÒu dµi b»ng th­íc thÐp III.1. §o chiÒu dµi b»ng th­íc thÐp cã ®é chÝnh x¸c thÊp: 1:1000 ®Õn 1:2000 - Dông cô dïng trong tr­êng hîp nµy lµ lo¹i th­íc thÐp th­êng a. C«ng t¸c chuÈn bÞ C¸c dông cô sö dông trong ®o chiÒu dµi trùc tiÕp b»ng th­íc thÐp th­êng cã ®é chÝnh x¸c thÊp bao gåm: + Th­íc thÐp th­êng + Bé que s¾t + Sµo tiªu 8 Sinh Viªn: NguyÔn Chuyªn §Ò Líp: Tr¾c §Þa K48 - A
 10. Tr­êng §¹i häc má §Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp + Th­íc ®o gãc nghiªng ®¬n gi¶n b. TiÕn hµnh ®o C«ng t¸c ®o ®­îc tiÕn hµnh ®o nh­ sau: Gi¶ sö kho¶ng c¸ch cÇn ®o lµ AB nh­ H×nh I-1.5 d­íi ®©y. §Ó ®o kho¶ng c¸ch AB tr­íc tiªn ta ph¶i dän s¹ch cá c©y vµ tiÕn hµnh dãng h­íng. Sau ®ã ng­êi thø nhÊt dïng que s¾t gi÷ chÆt ®Çu th­íc sao cho v¹ch "0" trïng víi t©m v¹ch ®iÓm A, ng­êi thø hai kÐo c¨ng th­íc cho thËt n»m ngang, kh«ng ®­îc chÖch ra khái h­íng AB vµ còng dïng que s¾t c¾m vµo v¹ch cuèi cïng cña th­íc (vÝ dô v¹ch "20" cña th­íc 20m) ta ®­îc ®iÓm 1. Sau ®ã nhæ que ë A vµ c¶ hai ng­êi cïng tiÕn vÒ phÝa ®iÓm B. Khi ng­êi thø nhÊt ®i ®Õn ®iÓm 1 th× c«ng viÖc lÆp l¹i nh­ trªn. TiÕp tôc ®o cho ®Õn ®o¹n cuãi cïng. NÕu ®o¹n nµy ng¾n h¬n chiÒu dµi th­íc th× c¨n cø vµo t©m ®Ønh ®iÓm B ®Ó ®äc phÇn lÎ r trªn th­íc. Sè que s¾t mµ ng­êi thø hai ®· c¾m chÝnh lµ sè lÇn ®Æt th­íc vµ kho¶ng c¸ch ®­îc tÝnh theo c«ng thøc (I-1.1). Tïy theo yªu cÇu ®é chÝnh x¸c mµ cã thÓ ®o tiÕn hµnh ®o ®i vµ ®o vÒ. Dïng sai sè khÐp t­¬ng ®èi ®Ó ®¸nh gi¸ ®é chÝnh x¸c. LÊy gi¸ trÞ trung b×nh cña hai chiÒu ®o lµm kÕt qu¶ ®é dµi cña kho¶ng c¸ch AB. H×nh I-1.5 Sau khi cã gi¸ trÞ kho¶ng c¸ch nghiªn D cña mçi ®o¹n ®Æt th­íc ta ph¶i chuyÓn vÒ trÞ sè ngang S. Muèn vËy, cÇn ph¶i cã sè liÖu gãc nghiªng i hoÆc 9 Sinh Viªn: NguyÔn Chuyªn §Ò Líp: Tr¾c §Þa K48 - A
 11. Tr­êng §¹i häc má §Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp chªnh cao hi cña c¸c ®o¹n Di. Kho¶ng c¸ch ngang Si ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: + Tr­êng hîp ®o gãc nghiªng i th×: Si = DiCosi (I-1.13) + Trong thùc tÕ hiÖn nay dông cô ®o gãc nghiªng  Ýt ®­îc sö dông nªn ®Ó chuyÓn D vÒ S ng­êi ta dùa vµo trÞ sè chªnh cao h. Si + Di + hi (I-1.14) Trong ®ã sè c¶i chÝnh hi ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: h2 hi = - (I-1.15) 2D III.2. §o chiÒu dµi b»ng th­íc thÐp cã ®é chÝnh x¸c: 1:10000 ®Õn 1:20000 - §Ó ®¹t ®­îc ®é chÝnh x¸c t­¬ng ®èi tõ 1:10000 ®Õn 1:20000, kh¸c víi ph­¬ng ph¸p ®· xÐt, ë ®©y ph¶i dïng lo¹i th­íc thÐp chÝnh x¸c, cßn thang ®äc sè phô chia v¹ch chÝnh x¸c tíi 1mm vµ cã ph­¬ng tr×n h riªng. Ngoµi ra kho¶ng c¸ch cÇn ®o ph¶i ®­îc dãng h­íng b»ng m¸y kinh vÜ cã ®é chÝnh x¸c 1', chªnh cao gi÷a c¸c ph©n ®o¹n ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p ®o cao h×nh häc cã ®é chÝnh x¸c t­¬ng ®­¬ng h¹ng IV hoÆc cÊp kü thuËt. Tæ ®o ph¶i cã Ýt nhÊt 5 ng­êi: mét ng­êi chØ huy vµ ghi sæ, hai ng­êi kÐo c¨ng th­íc vµ hai ng­êi ®äc sè. Dông cô dïng trong tr­êng hîp nµy lµ lo¹i th­íc thÐp chÝnh x¸c. a. C«ng t¸c chuÈn bÞ C¸c dông cô sö dông trong ®o chiÒu dµi trùc tiÕp b»ng th­íc thÐp chÝnh x¸c bao gåm: + Th­íc thÐp chÝnh x¸c + M¸y kinh vÜ, sµo, tiªu, cê hiÖu ®Ó ®ãng h­íng + Que s¾t vµ cäc gç ®Ó ®¸nh dÊu sè lÇn ®Æt th­íc thÐp vµ lµm chuÈn khi ®äc sè. 10 Sinh Viªn: NguyÔn Chuyªn §Ò Líp: Tr¾c §Þa K48 - A
 12. Tr­êng §¹i häc má §Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp + Lùc kÕ dïng ®Ó kÐo th­íc ®óng b»ng lùc nh­ ®· kÐo nã khi kiÓm nghiÖm th­íc. + NhiÖt kÕ dïng ®o nhiÖt ®é ®Ó c¶i chÝnh ®é gi·n në cña th­íc. + Th­íc ®o gãc ®øng hoÆc m¸y vµ mia thñy chuÈn dïng x¸c ®Þnh chªnh cao gi÷a hai ®Çu ®Æt th­íc ®Ó tÝnh chuyÓn trÞ sè ®o kho¶ng c¸ch nghiªng D vÒ trÞ kho¶ng c¸ch ngang S. b. TiÕn hµnh ®o Tr×nh tù ®o ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau: Tr­íc hÕt, t¹i hai ®iÓm A vµ B ph¶i ch«n hai cäc gç ch¾c (hoÆc hai mèc bª t«ng t©m sø), trªn mÆt cäc cã kh¾c mét dÊu m¶nh ch÷ thËp cã h­íng vu«ng gãc víi ®­êng AB ®Ó lµm v¹ch chuÈn ®äc sè. Dän s¹ch c©y cá råi dïng m¸y kinh vÜ vµ sµo tiªu ®Ó dãng h­íng chÝnh x¸c tíi 1'. §ång thêi víi viÖc dãng h­íng ph¶i s¬ bé ph©n tõng ®o¹n ®o b»ng c¸ch lÊy th­íc v¶i ®Æt c¸c ®o¹n A-1, A-2, … n-n. Trªn c¸c cäc phô còng kÎ v¹ch ch÷ thËp. §o¹n cuèi cïng (n-B) = r phÇn lÎ ng¾n h¬n chiÒu dµi th­íc. Cã thÓ dïng giÊy kÎ « milimÐt d¸n l ªn th­íc ®äc sè. C«ng viÖc cña mçi ®o¹n ®o nh­ sau: Dùa vµo lùc kÕ, hai ng­êi kÐo th­íc sao cho ®óng b»ng lùc kÐo c¨ng nã lóc kiÓm nghiÖm. Hai ng­êi ®äc sè, dùa vµo thang ®äc sè phô g¾n trªn th­íc vµ v¹ch chuÈn trªn hai ®Çu cäc, chê cho th­íc kh«ng dao ®éng, d­íi sù chØ huy cña ng­êi ghi sæ, ph¶i ®äc sè ë cïng mét thêi ®iÓm. Trong mçi ®o¹n ph¶i xª dÞch th­íc vµ ®äc ba lÇn, sè chªnh cña hiÖu sè ®äc kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 1mm. Cø mçi lÇn ®Æt th­íc ng­êi ghi sæ ph¶i ®o vµ ghi nhiÖt ®é. §Ó cho c«ng viÖc tiÕn hµnh nhÞp nhµng vµ ®ång thêi cïng mét kho¶ng kh¾c, th­êng ng­êi ta quy ­íc khi ng­êi chØ huy h« "chuÈn bÞ … kÐo" th× hai ng­êi kÐo th­íc, vµ khi h« "®äc sè" th× c¶ hai ng­êi cïng ®äc sè. Sè ®äc cña ng­êi phÝa tr­íc (phÝa ®Õn ®iÓm B) ký hiÖu lµ T vµ cña ng­êi sau lµ S. Chªnh lÖch gi÷a c¸c sè ®äc (T - S)  1mm. §o xong kho¶ng c¸ch gi÷a hai cäc A vµ B ph¶i tiÕn hµnh ®o ngay lÇn ®o vÒ. 11 Sinh Viªn: NguyÔn Chuyªn §Ò Líp: Tr¾c §Þa K48 - A
 13. Tr­êng §¹i häc má §Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp Lóc nµy th­íc kh«ng ®æi chiÒu, nh­ng ®Ó tr¸nh sai sè hÖ thèng ng­êi vµ phô tïng cÇn thay ®æi vÞ trÝ. Sau khi ®o xong chiÒu dµi, tiÕn hµnh ®o thñy chuÈn x¸c ®Þnh chªnh cao c¸c ®Çu cäc lµm sè liÖu tÝnh sè c¶i chÝnh h ®­a trÞ kho¶ng c¸ch nghiªng D vÒ kho¶ng ngang S theo c«ng thøc: Si = Di + hi c. TÝnh to¸n chiÒu dµi ®o vµ c¸c sè hiÖu chØnh vµo kÕt qu¶ ®o Sau khi ®· cã sè liÖu cña c¶ hai chiÒu ®o, ta cã thÓ tÝnh ®­îc trÞ sè kho¶ng c¸ch ngang AB lµ S: S = D + nlk + st + lh + SH +  (I-1.16) Trong ®ã: D lµ trÞ sè kho¶ng c¸ch nghiªng tÝnh theo sè ®äc trung b×nh cña ph©n ®o¹n vµ ®o¹n lÎ r: n n  (T  S)tb   S D = nl0 + (I-1.17) 1 1 + lk - Sè c¶i chÝnh kiÓm nghiÖm th­íc: Lµ sè chªnh gi÷a chiÒu dµi th­íc chuÈn L0 vµ chiÒu dµi th­íc ë nhiÖt ®é lóc kiÓm nghiÖm lt0 lk = lt0 - L0. Sè c¶i chÝnh nµy lµ mét h»ng sè ®èi víi mét th­íc sau mét lÇn kiÓm nghiÖm. C¸ch ®o cã n + st - Sè c¶i chÝnh do nhiÖt ®é: Lµ sè chªnh chiÒu dµi th­íc ë nhiÖt ®é lóc ®o (t) kh¸c víi nhiÖt ®é lóc kiÓm nghiÖm (t0). st = .l.(t - t0) (I-1.18) + lh - Sè c¶i chÝnh do th­íc nghiªng lh: Lµ sè c¶i chÝnh khi chuyÓn trÞ sè chiÒu dµi th­íc nghiªng vÒ chiÒu dµi b»ng mµ ta ®· xÐt ë trªn. Cô thÓ: NÕu ®o chªnh cao h th× ¸p dông c«ng thøc (I-1.15) ta cã: h2 lh =  (I-1.19) 2l + SH - Sè c¶i chÝnh chuyÓn chiÒu dµi ngang vÒ mÆt Elipxoid thùc dông: Sau khi chuyÓn kho¶ng c¸ch nghiªng D vÒ kho¶ng c¸ch ngang S ta ph¶i tÝnh chuyÓn tiÕp chiÒu dµi S vÒ mÆt Elixoid thùc dông, kho¶ng c¸ch sau khi quy 12 Sinh Viªn: NguyÔn Chuyªn §Ò Líp: Tr¾c §Þa K48 - A
 14. Tr­êng §¹i häc má §Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp chuyÓn gäi lµ "chiÒu dµi ®­êng tr¾c ®Þa". Trong tr­êng hîp ®o kho¶ng kh«ng lín vµ ®é chÝnh x¸c kh«ng cao ta cã thÓ ¸p dông c«ng thøc gÇn ®óng sau ®Ó tÝnh sè c¶i chÝnh nµy: H tb  SH =  (I-1.20) S R tb Trong ®ã: Htb - Lµ ®é cao tr¾c ®Þa trung b×nh cña hai ®Çu kho¶ng c¸ch ®o Rtb - Lµ b¸n kÝnh trung b×nh cña Elipxoid t¹i khu ®o ®­îc tra tõ b¶ng lËp s½n theo dÉn sè lµ vÜ ®é tr¾c ®Þa trung b×nh (Btb) vµ ph­¬ng vÞ A cña ®­êng ®o. + SY - Sè c¶i chÝnh chuyÓn kho¶ng c¸ch vÒ Gauss - Kruger: Sau khi tÝnh chuyÓn kho¶ng c¸ch ®o vÒ mÆt Elipxoid, ®Ó cã ®­îc kho¶ng c¸ch ngang ta ph¶i chuyÓn nã vÒ mÆt ph¼ng Gauss, ®èi víi tr­êng hîp nµy th× ta cã thÓ dïng c«ng thøc gÇn ®óng sau ®©y ®Ó tÝnh chuyÓn: 2 Ytb  SY = (I-1.21) S' 2R 2tb Trong ®ã: Ytb = (YA + YB)/2 - Lµ hoµnh ®é trung b×nh cña hai ®iÓm ®Çu vµ cuèi ®­êng ®o. S' = S + SH - Lµ chiÒu dµi "chiÒu dµi ®­êng tr¾c ®Þa" d. §é chÝnh x¸c cña ph­¬ng ph¸p - §Ó ®¸nh gi¸ ®é chÝnh x¸c ta dïng c«ng thøc gÇn ®óng sau ®©y: mS = a.S + b S + c (I.1.22) Trong ®ã: a, b, c - Lµ c¸c hÖ sè ®Æc tr­ng cho ®é chÝnh x¸c cña tõng lo¹i th­íc thÐp vµ ph­¬ng ph¸p ®o. - Tr­êng hîp ®o mét kho¶ng c¸ch dïng n lo¹i th­íc thÐp hoÆc ®o mét th­íc víi n lÇn th× cã thÓ ®¸nh gi¸ ®é chÝnh x¸c theo c«ng thøc sau: + Sai sè trung ph­¬ng kÕt qu¶ ®o mét th­íc, hoÆc mét lÇn tÝnh theo c«ng thøc Betxen: 13 Sinh Viªn: NguyÔn Chuyªn §Ò Líp: Tr¾c §Þa K48 - A
 15. Tr­êng §¹i häc má §Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp VS VS  (I-1.23) m n 1 Trong ®ã: VSi = (Stb - Si) - Lµ ®é lÖch trÞ ®o thø i cña chiÒu dµi c¹nh so víi trÞ trung b×nh. + Sai sè trung ph­¬ng kÕt qu¶ ®o cuèi cïng: m (I-1.24) ms  n + Sai sè t­¬ng ®èi cña kho¶ng c¸ch ®o: mS m (I-1.25)  S Sn III.3. §o chiÒu dµi cã ®é chÝnh x¸c cao b»ng th­íc d©y Inva (1:1000000) C¸c dông cô chñ yÕu trong c«ng t¸c ®o chiÒu dµi cã ®é chÝnh x¸c cao bao gåm: - Bé th­íc d©y Inva - Thïng cuén th­íc - Gi¸ rßng räc - Gi¸ 3 ch©n - Dông cô ®Þnh t©m - M¸y vµ mia thñy chuÈn + Dông cô ®Þnh t©m: Gióp chóng ta chuyÓn t©m mèc lªn gi¸ trô. + Gi¸ ba ch©n: Dïng ®Ó n©ng th­íc d©y khi ®o, gióp cho qu¶ t¹ cã thÓ kÐo th­íc d©y vµ dÞch chuyÓn khi ®äc sè. a. Quy tr×nh ®o dµi b»ng th­íc d©y Inva - C«ng t¸c chuÈn bÞ tr­íc khi ®o - §Æt gi¸ trÞ 1 vµ x¸c ®Þnh tuyÕn ®­êng - §o thñy chuÈn ®Çu gi¸ trô - §o chiÒu dµi 1- C«ng t¸c chuÈn bÞ bao gåm c¸c b­íc sau: - §o kh¸i l­îc: Nh»m môc ®Ých tr¸nh v­ît qua ch­íng ng¹i vËt, bè trÝ ®­îc tæng chiÒu dµi ®­êng ®¸y b»ng sè ch½n (nguyªn) lÇn chiÒu dµi th­íc. 14 Sinh Viªn: NguyÔn Chuyªn §Ò Líp: Tr¾c §Þa K48 - A
 16. Tr­êng §¹i häc má §Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp - Dùng th­íc ë ®Çu ®­êng ®¸y vµ ch«n mèc: §Ó tiÖn cho c«ng t¸c ®o ®­êng ®¸y, ng­êi ta chia chiÒu dµi ®­êng ®¸y thµnh 3 ®o¹n lín, sau ®ã l¹i chia c¸c ®o¹n lín thµnh c¸c ®o¹n 1km, råi chia c¸c 1km thµnh c¸c ®o¹n 24m. T¹i hai ®iÓm ®Çu vµ cuèi cña c¹nh ®¸y, ®iÓm ph©n c¸c ®o¹n lín ch«n c¸c mèc trung t©m (gièng tam gi¸c h¹ng I vµ II, chØ kh¸c lµ trªn ®ã cã dÊu mèc b»ng ®inh nhän hay v¹ch chØ tiªu). - Gi÷a c¸c ®o¹n 1km ch«n cäc gç 20, 15, 50cm, trªn ®ã cã dÊu mèc chØ tiªu. §Ó gióp cho viÖc ®Þnh tuyÕn, ë mét ®Çu ®­êng ®¸y dùng mét chiÕc tiªu dµi 4  5m. - Dän s¹ch ph¸t quan tuyÕn ®o: Th­êng ph¶i ph¸t quang däc theo tuyÕn ®o víi bÒ réng lµ 4m, còng cã thÓ ph¶i ®¾p hoÆc ph¶i san vîi ®Êt c¸t lµm cho ®é dèc kh«ng qu¸ lín. Khi ®o ®¸y g·y khóc, ë c¸c ®iÓm g·y khóc ph¶i dùng tiªu víi ®é cao v­ît h¬n ch­íng ng¹i vËt cì 1m, d­íi ®ã sÏ chÆn mèc gç nh­ c¸c mèc ph©n ®o¹n 1km. - §ãng cäc ph©n ®o¹n nhá: §Æt m¸y kinh vÜ víi ®é chÝnh x¸c cao (sau khi ®· hiÖu chØnh c¸c sai sè trôc ng¾m vµ trôc ngang), t¹i mét ®Çu ®­êng ®¸y ng¾m vÒ cét tiªu ®Æt vµo mèc träng t©m ngang c¹nh ®ã, råi ®Þnh tuyÕn ®ãng c¸c cäc gç trªn mét ®o¹n lín thø nhÊt, tiÕp tôc rêi m¸y ®Õn träng t©m thø hai råi ®Þnh tuyÕn vÒ cäc tiªu thø hai vµ ®ãng cäc gç t­¬ng tù nh­ ®o¹n lín thø nhÊt vµ c¸c ®o¹n lín tiÕp theo còng t­¬ng tù. 2- §Æt gi¸ trÞ x¸c ®Þnh tuyÕn ®­êng - Tr­íc hÕt ®­a c¸c gi¸ trô ra däc ®o¹n ®o kho¶ng 300m, ë bé phËn räi t©m quang häc ®­a t©m cäc gç ë ®Çu ®o¹n ®o lªn trïng víi t©m gi¸ trô. §Æt m¸y kinh vÜ t¹i mét ®Çu kia cña ®o¹n ®o, råi ®Þnh tuyÕn vÒ ®Çu gi¸ trô nµy sau ®ã h­íng dÉn cho ng­êi ®­a tõng gi¸ trô tõ xa ®Õn gÇn, c¸ch nhau 24m < 3cm vµo tuyÕn ®o, råi dïng cäc nhá ®¸nh dÊu l¹i. Sai sè trung ph­¬ng viÖc ®Þnh tuyÕn kh«ng v­ît qu¸ 1cm theo ph­¬ng tuyÕn ®o. Sai sè trung ph­¬ng t­¬ng ®èi ®­êng ®¸y do ¶nh h­ëng ®Þnh tuyÕn kh«ng qu¸ 1/2 x 106. 15 Sinh Viªn: NguyÔn Chuyªn §Ò Líp: Tr¾c §Þa K48 - A
 17. Tr­êng §¹i häc má §Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp 3- §o thñy chuÈn trªn ®Çu gi¸ trô - §o thñy chuÈn ®Çu gi¸ trô nh»m x¸c ®Þnh chªnh cao gi÷a c¸c ®Çu gi¸ trô phôc vô tÝnh sè hiÖu chØnh do chªnh cao g©y ra. Thø hai lµ dïng chuyÓn chiÒu dµi ®­êng ®¸y vÒ mÆt Elipxoit thùc dông. - M¸y dïng ®o lµ m¸y thñy chuÈn th«ng th­êng, th­êng mia dµi 1.5m. Bè trÝ mét tr¹m ®o 5 trô c©n xøng nh­ h×nh vÏ d­íi ®©y (h×nh I-1.6). Kho¶ng c¸ch xa nhÊt kh«ng qu¸ 75m. §äc sè chÝnh x¸c ®Õn 1mm, chªnh cao tÝnh ®Õn 0.1mm. Sai sè chªnh cao gi÷a hai mÆt ®á vµ ®en kh«ng qu¸ 2mm. Sai sè chªnh cao gi÷a hai lÇn ®o ®i vµ ®o vÒ kh«ng v­ît qu¸ 3mm khi H < 1m vµ 2mm khi H  1m. H×nh I-1.6 - Tõ c«ng thøc tÝnh sè hiÖu chØnh chiÒu dµi ®o chªnh cao g©y ra: h2 (I-1.26) C 2l Ta sÏ t×m ®­îc: h (I-1.27) me  mh l - Khi me = Const th× khi chªnh cao cµng lín yªu cÇu ®é chÝnh x¸c x¸c ®Þnh (®é cao P) chªnh cao ph¶i cao. VÝ dô khi h = 1m; l = 24m vµ víi ®­êng ®¸y cÊp I quy ®Þnh me  0,02mm th× khi ®ã mh = 0.5mm. 16 Sinh Viªn: NguyÔn Chuyªn §Ò Líp: Tr¾c §Þa K48 - A
 18. Tr­êng §¹i häc má §Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp 4- S¬ ®å ®o chiÒu dµi b»ng th­íc d©y Inva bè trÝ nh­ h×nh vÏ bªn d­íi ®©y a lt b H×nh I-1.7 - Khi bè trÝ h­íng cña th­íc l­u phÝa sau vµ c¶ v¹ch kh¾c trªn ®Çu gi¸ trô. Gäi sè ®äc ®­îc trªn hai ®Çu gi¸ trô sau vµ tr­íc lµ a vµ b. Khi ®ã chiÒu dµi cña ®o¹n ®o thø i sÏ lµ: li = lt + (b - a) (I-1.28) Trong ®ã: + lt - Lµ chiÒu dµi th­íc ë nhiÖt ®é t = t0C, dùa vµo ph­¬ng tr×nh th­íc ®Ó tÝnh. + li - ChiÒu dµi nghiªng cña ®o¹n ®o 5- C«ng t¸c ®o cô thÓ - Tr­íc khi ®o ph¶i c¨ng th­íc ra ®Ó cho nhiÖt ®é cña th­íc thÝch hîp víi nhiÖt ®é cña m«i tr­êng. - KiÓm tra l¹i ®é bÒn cña d©y th­íc gi÷a t¹ vµ th­íc. - Mãc th­íc vµo d©y treo qu¶ t¹, chó ý lµ vÉn ph¶i n©ng qu¶ t¹ lªn, khi nµo h« c¨ng th­íc th× míi th¶ qu¶ t¹ ra. - §iÒu chØnh ®Ó cho th­íc 3 c¹nh tiÕp xóc víi gi¸ trô, c¹nh cña th­íc trïng víi c¹nh ch÷ thËp trªn gi¸ trô. Khi ng­êi chØ huy h« ®äc, ng­êi phÝa tr­íc b¸o sè hµng 0.1mm, ng­êi phÝa sau b¸o tiÕp 0.1mm; ng­êi tr­íc b¸o sè hµng cm vµ mm, sau ®ã ®Õn ng­êi phÝa sau b¸o sè hµng cm, mm. Mçi ®o¹n th­íc ph¶i dïng hai th­íc d©y ®Ó ®o, mçi th­íc d©y ph¶i ®äc sè 3 lÇn, mçi lÇn chuyÓn dÞch th­íc thay ®æi tõ 1 - 2cm, hiÖu sè (b - a) cña ba lÇn ®äc sè so s¸nh víi nhau kh«ng ®­îc chªnh qu¸ 0.3mm. NÕu trong 3 lÇn ®äc cã mét lÇn ®äc sè v­ît qu¸ th× ph¶i ®o l¹i lÇn ®ã, nÕu ®o ®Õn 5 lÇn mµ vÉn kh«ng ®¹t th× ph¶i ®o l¹i toµn bé. 17 Sinh Viªn: NguyÔn Chuyªn §Ò Líp: Tr¾c §Þa K48 - A
 19. Tr­êng §¹i häc má §Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp - Khi ®o song mét l­ît ph¶i quay ®Çu gi¸ cã kh¾c ch÷ thËp ®i 1800 råi ®o l¹i lÇn n÷a. ë mçi ®o¹n th­íc khi ®o xong th­íc thø nhÊt råi míi ®o th­íc thø 2. Khi ®o hÕt ®o¹n thø nhÊt ng­êi vµ phô tïng phÝa tr­íc gi÷ nguyªn, phÝa sau chuyÓn lªn thµnh phÝa tr­íc ®Ó ®o ®o¹n tiÕp theo. - §o ®­êng ®¸y h¹ng I th­êng ph¶i dïng 6 th­íc cïng víi 1  2 sîi d÷ tr÷, tr×nh tù nh­ sau: PhÇn I II III H­íng ®o §o ®i Th­íc 1,2 5 vµ 6 3 vµ 4 §o vÒ Th­íc 3,4 1 vµ 2 5 vµ 6 - ë mçi ®o¹n ®o, sai khi ®o song phÇn ®o ®i, ph¶i ®o ngay lÇn ®o vÒ. Lóc nµy th­íc kh«ng ®æi chiÒu nh­ng ®æi ng­êi vµ phô tïng. Khi ®ã c¸c ®o¹n th­íc lÎ (do kh«ng ®ñ th­íc) ph¶i dïng th­íc phô ®Ó ®o, th­íc phô lµ lo¹i th­íc 4m vµ 8m. §o ®i vµ ®o vÒ mçi lÇn ph¶i ®äc sè 6 lÇn sau ®ã ph¶i dïng th­íc thÐp ®· kiÓm nghiÖm ®Ó kiÓm tra. Cø 4  5 ®o¹n th­íc th× ®o nhiÖt ®é vµ ph¶i ®o nhiÖt ®é ë ®Çu vµ cuèi ®o¹n. §o song mçi ®o¹n ph¶i tÝnh ra chiÒu dµi cña mçi ®o¹n ®ã theo sè ®äc cña mçi th­íc. Sè chªnh vÒ chiÒu dµi gi÷a hai th­íc qu¸ 4 L mm (L - Km). Sè chªnh vÒ chiÒu dµi toµn ®­êng ®¸y cña mçi th­íc so nhau (th­íc nµy so víi th­íc kia) kh«ng qu¸ 8 L mm. Trong thùc tÕ kh«ng ph¶i lóc nµo chóng ta còng cã thÓ bè trÝ ®­êng ®¸y th¼ng ®­îc v× mét lý do nµo ®ã, lóc ®ã chóng ta cã thÓ bè trÝ ®­êng ®¸y d¹ng g·y khóc hoÆc c¹nh ®¸y phô. 6- C¹nh ®¸y g·y khóc - Trong tr­êng hîp kh«ng thÓ bè trÝ ®­îc ®­êng ®¸y th¼ng, ng­êi ta cã thÓ bè trÝ ®­êng ®¸y g·y khóc nh­ h×nh vÏ d­íi ®©y (h×nh I-18). Do vËy ngoµi viÖc ®o chiÒu dµi cßn ph¶i ®o c¶ c¸c gãc trªn tuyÕn g·y khóc vµ c¶ hai ®Çu. Do vËy ®é chÝnh x¸c cña ®­êng ®¸y g·y khóc sÏ phô thuéc vµo ®é chÝnh x¸c ®o 18 Sinh Viªn: NguyÔn Chuyªn §Ò Líp: Tr¾c §Þa K48 - A
 20. Tr­êng §¹i häc má §Þa chÊt §å ¸n tèt nghiÖp gãc vµ ®o c¹nh. Riªng ®é chÝnh x¸c ®o c¹nh chóng ta ®· xÐt ë trªn, do ®ã ®é chÝnh x¸c ®o gãc ë ®©y ph¶i ®¶m b¶o kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn ®é chÝnh x¸c ®o c¹nh cuèi cïng. §èi víi ®­êng ®¸y cÊp I vµ cÊp II sai sè ®o gãc ph¶i ®¶m b¶o ®Ó sai sè t­¬ng ®èi chiÒu dµi cuèi cïng nhá h¬n 1:1400000. h1 h2 A h3 B H×nh I-1.8 h'   q m m 2 m Tõ c«ng thøc: S    (I-1.29) i ' ' ' ' S S m - Lµ hÖ sè g·y khóc (I-1.30) q ' ' ms 1 m = ' ' (I-1.31) Sq mS  1:1,4.106 Víi (I-1.32) S 11 m  (I-1.33) 7q TÝnh q tõ c«ng thøc (I-1.30) thay vµo (I-1.33) sÏ t×m ®­îc m t­¬ng øng víi c¸c cÊp h¹ng ®­êng ®¸y: Sè vßng cÇn ®o CÊp h¹ng ®­êng q m ®¸y Dïng CT - 02 Dïng THEO - 20 4 12 1/15  1/20  2'' 2 6 1/20  1/35  3'' §¸y cÊp I < 1/35 2 3  5'' 4 12 1/10  1/15  2'' C¹nh ®¸y cÊp Ii 2 6 1/15  1/20  3'' vµ c¹nh më ®Çu cÊp I vµ II < 1/20 2 4  4'' 19 Sinh Viªn: NguyÔn Chuyªn §Ò Líp: Tr¾c §Þa K48 - A
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản