intTypePromotion=1

Khôi phục Task Manager và Registry từ trạng thái Disable

Chia sẻ: Doan Tuan Vu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
99
lượt xem
18
download

Khôi phục Task Manager và Registry từ trạng thái Disable

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vào môṭ ngaỳ đep̣ trơì , baṇ không thê ̉ mơ ̉ chương triǹ h Task Manager hay Registry để chin̉ h sưả môṭ sô ́ thư.́ Baṇ ngac̣ nhiên vi ̀ baṇ không hê ̀ Disable chuń g trươć đo?́ Baṇ bôí rôí không biêt́ lam̀ sao đê ̉ co ́ thê ̉ khôi phuc̣ laị vê ̀ nguyên traṇ g ban đâù ? Nhiêù khả năng maý tiń h cuả baṇ đã nhiêm̃ virus, hoăc̣ may măń hơn chi ̉ là ai đo ́ muôń trêu baṇ !

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khôi phục Task Manager và Registry từ trạng thái Disable

  1. Khôi phuc Task Manager và Registry từ ̣ ̣ ́ trang thai Disable Vao môt ngay đep trời, ban không thể mở chương trinh Task Manager hay Registry để ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ chinh sửa môt số thứ. Ban ngac nhiên vì ban không hề Disable chung trước đo? Ban bôi ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ rôi không biêt lam sao để có thể khôi phuc lai về nguyên trang ban đâu? ́ ́̀ ̣̣ ̣ ̀ Nhiêu khả năng may tinh cua ban đã nhiêm virus, hoăc may măn hơn chỉ là ai đó muôn ̀ ́́ ̉ ̣ ̃ ̣ ́ ́ ̣ trêu ban! Dù sao đi nữa, trước khi có thể lam gì đó thì ban hay khôi phuc chung lai, để rôi có thể ̀ ̣ ̃ ̣ ́ ̣ ̀ xử lý cac tinh huông khac môt cach dễ dang hơn (như quet virus chăng han). ́̀ ́ ́ ̣́ ̀ ́ ̉ ̣ Bai viêt dưới đây sẽ chỉ cho ban cach để lây lai TaskMgr và Registry. Bai viêt được sưu ̀ ́ ̣ ́ ̣́ ̀ ́ tâm từ website nước ngoai! ̀ ̀ ̣ 1. Khôi phuc Task manager: Cach 1: Mở notepad lên (băng cach đơn gian là nhâp lênh notepad vao cửa sổ Run cua ́ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ Windows) và nhâp vao nôi dung sau: ̣ ̀ ̣ Trích dẫn REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Syste m] "DisableTaskMgr"=- [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Sys tem] "DisableTaskMgr"=- Lưu lai với tên tuy y, đuôi mở rông là .reg Sau đó hay chay file nay băng cach nhân đup ̣ ̀́ ̣ ̃ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ́ chuôt lên file hoăc nhân chuôt phai và chon Merge. ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ Cach 2: Mở notepad lên và nhâp vao nôi dung sau: ́ ̣ ̀ ̣ Trích dẫn
  2. 'Enable/Disable Task Manager 'By PatheticCockroach - based on an idea by Doug Knox '© 2005 MPAM Rebooted - http://patheticcockroach.com 'This code may be freely distributed/modified as long as it remains free of charge Option Explicit 'Declare variables Dim WSHShell, rr, rr2, MyBox, val, val2, ttl, toggle Dim jobfunc, itemtype On Error Resume Next Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") val = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableTaskMgr " val2 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableTaskMgr " itemtype = "REG_DWORD" jobfunc = "Task Manager is now " ttl = "Result" 'reads the registry key value. rr = WSHShell.RegRead (val) rr2 = WSHShell.RegRead (val2) toggle=1 If (rr=1 or rr2=1) Then toggle=0 If toggle = 1 Then WSHShell.RegWrite val, 1, itemtype WSHShell.RegWrite val2, 1, itemtype Mybox = MsgBox(jobfunc & "disabled.", 4096, ttl) Else WSHShell.RegDelete val WSHShell.RegDelete val2 Mybox = MsgBox(jobfunc & "enabled.", 4096, ttl) End If Lưu lai với tên tuy y, đuôi mở rông là .VBS (Visual Basic Script). Thực thi file nay băng ̣ ̀́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̣ ́ cach nhân đup chuôt lên file đo. Ban có thể thực hiên băng 1 trong 2 cach đã đưa ra ở trên. Cach tao file VBS có thể chay ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̣ tôt trên Windows 2K và XP. ́ ̣ 2. Khôi phuc Registry Editor:[/b] Cach 1: Mở notepad lên (băng cach đơn gian là nhâp lênh notepad vao cửa sổ Run cua ́ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ Windows) và nhâp vao nôi dung sau: ̣ ̀ ̣ Trích dẫn
  3. REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Syste m] "DisableRegistryTools"=- [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Sys tem] "DisableRegistryTools"=- Lưu lai với tên tuy y, đuôi mở rông là .reg Sau đó hay chay file nay băng cach nhân đup ̣ ̀́ ̣ ̃ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ́ chuôt lên file hoăc nhân chuôt phai và chon Merge. Cach nay chỉ chay tôt trên Win 2K ̣ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ́ con Windows XP thì không được. ̀ Cach 2: Mở notepad lên và nhâp vao nôi dung sau: ́ ̣ ̀ ̣ Trích dẫn 'Enable/Disable Registry Editing tools '© Doug Knox - rev 12/06/99 'This code may be freely distributed/modified as long as it remains free of charge 'http://www.icpug.org.uk/national/features/030607fe.htm 'Edited by PatheticCockroach - http://patheticcockroach.com Option Explicit 'Declare variables Dim WSHShell, rr, rr2, MyBox, val, val2, ttl, toggle Dim jobfunc, itemtype On Error Resume Next Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") val = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistryT ools" val2 = "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableRegistry Tools" itemtype = "REG_DWORD" jobfunc = "Registry Editing Tools are now " ttl = "Result" 'reads the registry key value. rr = WSHShell.RegRead (val) rr2 = WSHShell.RegRead (val2) toggle=1 If (rr=1 or rr2=1) Then toggle=0 If toggle = 1 Then WSHShell.RegWrite val, 1, itemtype WSHShell.RegWrite val2, 1, itemtype Mybox = MsgBox(jobfunc & "disabled.", 4096, ttl) Else WSHShell.RegDelete val WSHShell.RegDelete val2
  4. Mybox = MsgBox(jobfunc & "enabled.", 4096, ttl) End If Lưu lai với tên tuy y, đuôi mở rông là .VBS (Visual Basic Script). Thực thi file nay băng ̣ ̀́ ̣ ̀ ̀ cach nhân đup chuôt lên file đo. Cach nay có thể chay tôt trên cả Windows 2K và XP. ́ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ Chuc cac ban thanh công!
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2