Kĩ thuật bờ biển - Chương 1

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
69
lượt xem
12
download

Kĩ thuật bờ biển - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đường bờ biển tại bất cứ thời điểm nào cũng là kết quả của sự tương tác: Quá trình phát triển địa chất kiến tạo Sự thay đổi của mực nước biển Tác động thường xuyên của sóng, gió,địa chất. Tác động của con người thông qua các hoạt động kinh tế xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kĩ thuật bờ biển - Chương 1

 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ kü thuËt bê biÓn (2) Vïng ven biÓn Giíi h¹n trªn: - Giíi h¹n cao nhÊt cña dßng triÒu ¦u khuyÕt - Mùc n- íc triÒu lín nhÊt ®iÓm cña - Giíi h¹n cao ®é + 10 m mçi c¸ch - C¸c x· gi¸p biÓn vμ c¸c x· vïng c¸t ph©n lo¹i ? Giíi h¹n d- íi: - Mùc n- íc triÒu nhá nhÊt - Giíi h¹n cao ®é – 10 m / – 30 m - Sãng ¶nh h- ëng tíi ®¸y biÓn
 2. Ph©n chia d¶i bê biÓn theo chiÒu ngang
 3. Ph©n chia d¶i bê biÓn theo ®iÒu kiÖn biªn
 4. Quan h gi a các nhân t trong quá trình hình thành ng b Y u t ngo i sinh Y u t n i sinh g m sóng, gió, g m ki n t o và dòng ch y a ch t Bi n hình ng b bi n Ho t ng kinh t xã h i vùng b
 5. Y u t ngo i sinh g m sóng, gió, dòng ch y Gió là nguyên nhân sinh ra sóng (wave): s c nghiên c u sâu trong môn h c khí t ng bi n Sóng s c nghiên c u trong môn h c riêng. Do gió (Wind wave) Do ng t, núi l a (là nguyên nhân xây ra sóng th n) Sóng tri u (t ng tác gi a m t tr i – m t tr ng – trái t) Dòng ch y: Dòng h i l u: Không xét trong ch ng trình này Dòng ch y do th y tri u Dòng ch y do sóng T ng tác gi a các lo i trên
 6. Y ut n isinh g mki nt ov à ach t i u ki n ki n t o chính là quá trình nâng lên h xu ng c a l p v trái t Là nhân t c b n hình thành nên các d ng b bi n khác nhau ng b á th p ng b ki u bãi cát
 7. ng b ki u bãi tho i th p ng b ki u m phá ng b có o ch n ng b có cây ng p m n
 8. Ki u ng b c u t o b i san hô s ng ho c ch t
 9. Ho t ngkinh t xãh iv ùngb Nông nghi p: Các t nh ven bi n s n xu t nông nghi p l n Th y s n ánh b t t nhiên (g n b và xa b ) Nuôi tr ng: tranh ch p gi a nông nghi p > < Th y s n Xây d ng c s h t ng và các ho t ng kinh t Phát tri n thành ph Phát tri n các khu công nghi p, các khu ch xu t Phát tri n giao thông, khai khoáng Xây d ng các công trình b o v b H th ng ê ch ng n c tràn vào ng Kè, m hàn, ê ch n sóng Phát tri n h th ng r ng ng p m n B o v các h sinh thái ng p n c R t nhi u ho t ng khác n a Du l ch d ch v
 10. M ts hình nhho t ngkinh t xãh iv ùngb Nuôi tr ng th y s n H sinh thái m phá TT – Hu Kè bi n Thành ph ven bi n
 11. H i Tri u 1995 H i Tri u 2001 Làm mu i H i Tri u 2003 C ng cá
 12. CÁC MÔN H C VÀ M I LIÊN H GI A CHÚNG 1. C h c ch t l ng 2. Khí t ng bi n 3. M c n c và dòng ch y 4. Sóng do gió C 5. Hình thái b bi n s 6. H sinh thái bi n k 7. Qu n lý d i ven b 8. Công trình b o v b , áy sông bi n thu t 9. Xã h i h c b 10. Qui ho ch và ra quy t nh bi n 11. Ph ng pháp lu n thi t k 12. Thi t k theo lý thuy t tin c y 13. V n t i th y 14. Kinh t vùng ven bi n
Đồng bộ tài khoản