intTypePromotion=3

KIỂM TOÁN CHU TRÌNHBÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ NỢ PHẢI THU

Chia sẻ: Nguyen Ha | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
100
lượt xem
10
download

KIỂM TOÁN CHU TRÌNHBÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ NỢ PHẢI THU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong BCTC, các khoản mục liên quan đến nghiệp vụ bán hàng và thu tiền gồm: DT bán hàng; Nợ phải thu khách hàng; Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; Dự phòng phải thu khó đòi; CP dự phòng liên quan đến nợ phải thu khó đòi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KIỂM TOÁN CHU TRÌNHBÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ NỢ PHẢI THU

  1. Chương 5 : KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ NỢ PHẢI THU 1. Nội dung & đặc điểm của chu trình bán hàng & quản lý nợ phải thu 2. Các khả năng sai phạm của chu trình bán hàng & quản lý nợ phải thu 3. Hệ thống KSNB với chu trình bán hàng và quản lý nợ phải thu 4.Mục tiêu kiểm toán chu trình bán hàng & quản lý nợ phải thu 5.Nguồn tài liệu kiểm toán 6. Kiểm toán chu trình bán hàng & quản lý nợ phải thu 1
  2. 1. Nội dung và đặc điểm của chu trỡnh bỏn hàng và quản lý nợ phải thu • Bán hàng là quá trình chuyển quyền sở hữu của hàng hoá qua quá trình trao đổi hàng-tiền. • Quá trình này được bắt đầu từ yêu cầu mua của khách hàng và kết thúc bằng việc chuyển đổi hàng hoá thành tiền. • Trong BCTC, các khoản mục liên quan đến nghiệp vụ bán hàng và thu tiền gồm: DT bán hàng; Nợ phải thu khách hàng; Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng; Dự phòng phải thu khó đòi; CP dự phòng liên quan đến 2
  3. 1. Nội dung và đặc điểm của chu trỡnh bỏn hàng và quản lý nợ phải thu Đặc điểm của chu trình: – Doanh thu hµng b¸n lµ mé t kho¶n môc c ã ¶nh h­ ưë ng quan träng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh c ña ®¬n v Þ. – HÇu hÕt c ¸c kho¶n tiÒn thu ®­îc c ña doanh nghiÖp ®Òu c ã liªn q uan ®Õn c ¸c kho¶n nî ph¶i thu kh¸c h hµng. – Ng­ê i s ö dông BCTC th­ê ng cã khuy nh h­íng dùa v µo mè i liªn hÖ gi÷a TS v µ C«ng nî ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n c ña doanh nghiÖp. – ViÖc lËp dù phßng cho c ¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi th­ê ng dùa vµo s ù ­íc tÝnh c hñ quan c ña BG§  RÊt khã kiÓm tra. 3
  4. 2. Các khả năng sai phạm của chu trình • Khai báo tăng DT bán hàng, phải thu khách hàng trên cơ sở hạch toán khống nghiệp vụ bán hàng hoặc hạch toán sớm các nghiệp vụ bán hàng nh ưng chưa được coi là hoàn thành tiêu thụ • Ghi nhận muộn DTBH trong nghiệp vụ bán hàng trả chậm: chờ đến khi thu được tiền hàng mới ghi nhận doanh thu hoặc hạch toán nghiệp vụ bán hàng thành nghiệp vụ hàng đang gửi đi bán,. • Ghi chép đơn giá bán, số tiền khác nhau trên các liên hóa đơn bán hàng hay trên hợp đồng thương mại • Chuyển DTBH nội địa thành bán hàng ra nước ngoài (xuất khẩu), doanh thu hàng có thuế suất cao thành hàng có thuế suất thấp h ơn... • Bán hàng theo phương thức đổi hàng nhưng không hạch toán doanh thu bán hàng, phải thu khách hàng mà chỉ hạch toán trực tiếp nh ư hàng đổi hàng. • DN có thể trình bày sai lệch BCTC bằng cách ghi tăng các khoản nợ phải thu khách hàng so với thực tế nhằm làm cho khả năng thanh toán của DN biểu hiện khác đi. • Gian lận trong việc trích lập dự phòng và xóa sổ n ợ phải thu khó đòi 4
  5. 3.Kiểm soỏt nội bộ đối với chu trình bán hàng và quản lý nợ phải thu Yêu cầu của kiểm soát nội bộ đối với chu trình • B¸n ®­îc hµng v íi gi¸ c¶ hîp lý • KiÓm s o¸t vµ thu håi ® c¸c kho¶n nî cña ­îc kh¸ch hµng. • Ph¶n ¸nh ®óng c¸c kho¶n nî ph¶i thu kh¸ch hµng thùc tÕ cña ® n vÞ, gåm chØ tiªu tæng c¸c ¬ kho¶n nî ph¶i thu vµ dù phßng ph¶i thu khã ®ßi. 5
  6. 3. Kiểm soỏt nội bộ đối với bỏn hàng và quản lý nợ phải thu Các nguyên tắc kiểm soát nội bộ • Ph©n chia nhiÖm vô ®Çy ®ñ trong tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n • Sù ®ång bé cña s æ s ¸ch • §¸nh s è thø tù c ¸c chøng tõ • LËp b¶ng c©n ®èi thanh to¸n tiÒn hµng vµ göi cho ng­êi mua • XÐt duyÖt nghiÖp vô b¸n hµng 6
  7. 4. Mục tiờu kiểm toỏn Mục tiêu KTchung Mục tiêu kiểm toán của chu trình Hiện hữu Xác minh các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chu trình bán hàng và quản lý nợ phải thu; và các số dư các khoản mục này trên sổ sách và báo cáo là có phát sinh và tồn tại ngoài thực tế không. Trọn vẹn Xác minh mọi nghiệp vụ phát sinh liên quan đến chu trình bán hàng và qu ản lý n ợ phải thu và số dư các khoản mục này tồn tại ngoài thực t ế có đ ược ph ản ánh và ghi chép đầy đủ trong sổ sách và báo cáo không Quyền và Xác minh quyền sở hữu về mặt pháp lý của doanh nghiệp đối với các kho ản được nghĩa vụ khai báo là nợ phải thu có trong doanh nghiệp. Tính giá Xác minh các ND sau: Các khoản DT, các khoản giảm trừ phải đ­ược phản ánh vào sổ kế toán và trên các báo cáo theo đúng giá trị thực của nó và phù hợp với các chứng từ gốc đi kèm Các khoản dự phòng được tính toán hợp lý để giá trị thuần của các khoản nợ phải thu khách hàng gần đúng với giá trị có thể thực hiện được?. Chính xác Xác minh các khoản doanh thu, các khoản làm giảm trừ doanh thu và khoản nợ phải thu khách hàng được ghi chép đúng số tiền gộp trên báo cáo tài chính và phù hợp giữa sổ chi tiết với sổ tổng hợp? Phân loại và Xác minh sự đúng đắn trong trình bày, công bố khoản doanh thu, nợ phải thu; bao trình bày gồm việc phân loại đúng đắn cũng như công bố đầy đủ các vấn đề liên quan như cầm cố, thế chấp,... 7
  8. 5. Nguồn tài liệu để kiểm toỏn chu trỡnh – Các chính sách, các quy chế hay quy định của kiểm soát nội bộ đối với hoạt động bán hàng và thu tiền mà đơn vị đã áp dụng – Các Báo cáo tài chính có liên quan – Các sổ hạch toán liên quan đến hoạt động bán hàng thu tiền – Các chứng từ kế toán – Các hồ sơ tài liệu khác có liên quan 8
  9. 6. Kiểm toỏn chu trỡnh bỏn hàng và quản lý nợ phải thu • Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ. => Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát • Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát. => Đánh giá lại rủi ro kiểm soát • Thiết kế các thử nghiệm cơ bản (thủ tục phân tích và thử nghiệm cơ bản) 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản