Liên kết hóa trị

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
406
lượt xem
89
download

Liên kết hóa trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các nguyên tử liên kết lại với nhau để đạt đến cấu trúc electron của khí hiếm bền hơn cấu trúc electron của từng nguyên tử đứng riệng rẽ.Liên kết được hình thành do sự góp chung một hay nhiều electron. Liên kết cộng hóa trị là liên kết giữa các nguyên tử bằng những cặp electron chung

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Liên kết hóa trị

 1. Caâu 1: Caáu hình e cuûa 8O: ÙN: ÙP A ÑA ÂU B A. 1s 2s 2p 2 CA 5 1 B. 1s 2s 2p 4 2 2 C. 1s 2s 2p4 2 3 8 3 D. 1s 2s 2p 2 3
 2. Caâu2: Xaùc ñònh vò trí cuûa Cl trong baûng HTTH: 1s2 2s2 2p 6 3s 2 3p 5 1/ Soá thöù töï laø 17 . Vì coù Z = 17. ÑIEÅM: 2/ Thuoäc chu kì 3. Vì coù 3 lôùp e. 9 3/ Thuoäc phaân nhoùm chính. Vì coù e sau choùt xeáp vaøo phaân lôùp p. 4/ Thuoäc phaân nhoùm chính nhoùm VII . Vì coù 7e ôû lôùp ngoaøi cuøng.
 3. Caâu 3: Söï phaân boá e vaøo caùc obitan cuûa 7N 1s2 2s2 2p 3 ↑↓ ↑ ↑↓ ↑↓ ÑAÙPAÙN: A. CAÂUD 8 ↑ ↑ ↑ ↑↓ ↑↑ B. ↑↓ ↑ ↑ ↑↓ ↑ C. ↑ ↑ ↑ ↑↓ ↑↓ D.
 4. MOÂ HÌNH LIEÂN KEÁT GIÖÕA CAÙC NGUYEÂN TÖÛ TRONG TÖÏ NHIEÂN
 5. N H P Ca Br N S O Cl Na K Hg O C Fe H Mg C S O Ca Al Li Br Cl S O P Mg
 6. LIEÂN KEÁT COÄNG HOÙA TRÒ I/ SÖÏ TAÏO THAØNH LIEÂN KEÁT: 1/ Nguyeân nhaân hình thaønh lieân keát coäng hoùa trò: 2/ Ñònh nghóa: II/ LIEÂN KEÁT COÄNG HOÙA TRÒ KHOÂNG PHAÂN CÖÏC VAØ LIEÂN KEÁT COÄNG HOÙA TRÒ PHAÂN CÖÏC: 1/ Ñònh nghóa ñoä aâm ñieän: 2/ Lieân keát coäng hoùa trò khoâng phaân cöïc: 3/ Lieân keát coäng hoùa trò phaân cöïc: III/ LIEÂN KEÁT CHO NHAÄN (PHOÁI TRÍ):
 7. I/ SÖÏ TAÏO THAØNH LIEÂN KEÁT COÄNG HOÙA TRÒ: 1/ NGUYEÂN NHAÂN HÌNH THAØNH LIEÂN KEÁT COÄNG HOÙA TRÒ: VD: Caáu hình electron: 7 6 4 5 1H 1 6C 2 7N 2 8O 2 17Cl 8 2 8 2He 10Ne 18Ar 8 8 2 2 2
 8. SÖÏ HÌNH THAØNH LIEÂN KEÁT GIÖÕA CAÙC NGUYEÂN TÖÛ TRONG PHAÂN TÖÛ ÑÔN CHAÁT – HÔÏP CHAÁT
 9. • • • • + . →H H . H.+.H H–H
 10. .. .. .. .. . : Cl . + : Cl . → : Cl Cl : . .. .. .. .. Cl – Cl
 11. . . .. :N . .N : :N . + : N . .. → . . N≡N
 12. . H . + : Cl . → H . Cl : : : : : – H Cl δ+ δ-
 13. .. .. .. . .N. + 3H . → H .N H . .. H – δ-– H N H δ+ δ+ Hδ+
 14. . .. . .. : .C . + : 2 : O .→ : O . .. O C : : . . O=C=O
 15. * NHAÄN XEÙT: Caùc nguyeân töû lieân keát laïi vôùi nhau ñeå ñaït ñeán caáu truùc electron cuûa khí hieám beàn hôn caáu truùc electron cuûa töøng nguyeân töû ñöùng rieâng reõ. Lieân keát ñöôïc hình thaønh do söï goùp chung moät hay nhieàu electron.
 16. 2/ ÑÒNH NGHÓA: - Lieân keát coäng hoùa trò laø lieân keát giöõa caùc nguyeân töû baèng nhöõng caëp electron chung. * Duøng chung 1 caëp e, ta coù lieân keát ñôn: VD: H– H ; H – Cl ; H–O–H * Duøng chung 2 caëp e, ta coù lieân keát ñoâi: VD: O= C = O * Duøng chung 3 caëp e, ta coù lieân keát ba: ≡ VD: N N
 17. II/ LIEÂN KEÁT COÄNG HOÙA TRÒ KHOÂNG PHAÂN CÖÏC & LIEÂN KEÁT COÄNG HOÙA TRÒ PHAÂN CÖÏC 1/ ÑÒNH NGHÓA ÑOÄ AÂM ÑIEÄN: Ñoä aâm ñieän laø ñaïi löôïng ñaëc tröng cho khaû naêng cuûa nguyeân töû huùt electron veà phía mình. VD: X Cl = 3,16 ; X Na = 0,9 ; X H = 2,2 ; X Mg = 1,31; … 2/ LIEÂN KEÁT COÄNG HOÙA TRÒ KHOÂNG PHAÂN CÖÏC: Laø lieân keát coäng hoùa trò, trong ñoù caëp electron duøng chung khoâng bò leäch veà phía 1 nguyeân töû naøo. VD: H – H ; Cl – Cl ; N ≡ N ; … 3/ LIEÂN KEÁT COÄNG HOÙA TRÒ PHAÂN CÖÏC: Laø lieân keát coäng hoùa trò, trong ñoù caëp electron duøng chung bò leäch veà phía nguyeân töû coù ñoä aâm ñieän cao hôn (nguyeân töû coù tính phi kim maïnh hôn). VD: H → Cl ( Hδ+ – Clδ- ) ; H → O ← H ( Hδ+ – Oδ- – Hδ+ );.
 18. CAÂU HOÛI: Cho caùc hôïp chaát sau, choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát: NH3 , Br2 , CCl4 , H2S , Cl2 , HBr , H2O, P2O5 , I2 , CO2 A. Taát caû caùc hôïp chaát treân ñeàu coù chöùa lieân keát coäng hoùa trò. B. NH3 , CCl4 , H2S , HBr, H2O, P2O5 , CO2: chöùa lieân keát coäng hoùa trò phaân cöïc. C. Br2 , Cl2 , I2 : chöùa lieân keát coäng hoùa trò khoâng phaân cöïc. ÑAÙP AÙN: D. A: Sai ; B, C: Ñuùng. CAÂU A
 19. CAÂU HOÛI: Döïa vaøo ñoä aâm ñieän cuûa caùc nguyeân toá haõy so saùnh ñoä phaân cöïc cuûa lieân keát trong phaân töû caùc chaát theo chieàu giaûm daàn: NH3 , H2S , H2O , H2Te Cho bieát ñoä aâm ñieän: N = 3,0 ; H = 2,2 ; S = 2,6 ; O =3,4 ; Te = 2,1. Ta xeùt giaù trò hieäu soá ñoä aâm ñieän cuûa töøng hôïp chaát laø: NH3 = 3,0 – 2,2 = 0,8 H2O > NH3 > H2S > H2Te H2S = 2,6 – 2,2 = 0,4 H2O = 3,4 – 2,2 = 1,2 VERY H2Te = 2,2 – 2,1 = 0,1 OD! GO
 20. III/ LIEÂN KEÁT CHO NHAÄN (LIEÂN KEÁT PHOÁI TRÍ): Laø tröôøng hôïp ñaëc bieät cuûa lieân keát coäng hoùa trò. 1/ NGUYEÂN TAÉC: Ñoâi e duøng chung chæ do 1 nguyeân töû ñöa ra. → Lieân keát phoái trí ñöôïc bieãu dieãn baèng daáu muõi teân: 2/ ÑIEÀU KIEÄN COÙ LIEÂN KEÁT PHOÁI TRÍ: Nguyeân töû cho ñaõ ñaït ñöôïc cô caáu beàn cuûa khí hieám baèng caùc lieân keát coäng hoùa trò, maø vaãn coøn dö caùc ñoâi e. Ñoàng thôøi nguyeân töû nhaän coøn thieáu ñuùng 2 e lôùp ngoaøi cuøng. Neáu coù 2 nguyeân töû ñeàu coù khaû naêng taïo lieân keát phoái trí nhö nhau, thì quyeàn öu tieân seõ thuoäc veà nguyeân töû coù tính phi kim yeáu hôn.
Đồng bộ tài khoản