intTypePromotion=3

Luận án tiến sỹ " Nghiên cứu một số vi khuẩn và virus gây bệnh trên tôm sú nuôi thương thẩm ở đồng bằng sông Cửu Long "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
128
lượt xem
40
download

Luận án tiến sỹ " Nghiên cứu một số vi khuẩn và virus gây bệnh trên tôm sú nuôi thương thẩm ở đồng bằng sông Cửu Long "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'luận án tiến sỹ " nghiên cứu một số vi khuẩn và virus gây bệnh trên tôm sú nuôi thương thẩm ở đồng bằng sông cửu long "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án tiến sỹ " Nghiên cứu một số vi khuẩn và virus gây bệnh trên tôm sú nuôi thương thẩm ở đồng bằng sông Cửu Long "

 1. D,;.I HQC Qu6c GIA - TP. HCM TRUONG D,;.I HQC KHOA HQC TV NHIEN L Y THJ THANH LOAN A1... " , ",," NGHIEN CUU MOT SO VI KHUAN VA VIRUS GA Y B~NH TREN TOM SU (Penaeus monodon) " A1 NUOI THU
 2. J>-L tONG TRiNHaliOC HoANTHANH T41 VleN NGHIENcl1u NUOITRaNGTHUYSANII Ngllirihll(fngdin khoahoc: 1. PGS.TS.PH4MTHANH HO 2~ TS. NGUYENANHAO V Phin bien1: .PGS. S.BiJiLai................... T , .. Phin bien 2: PGS.TS. Tran Linh Thuoc..................... ............................................................................. Phin bien3: .TS.TrinhTruong Giang................................... "..,.,...,......................... Lu~nan se duQc baav~ truDcHOidongcha'mlu~nan ca'pnhanuDc hop t~i TruOng hoc Khaahoc TI,lnhien E>~i , , ...D(,lihoc Quac gia - Tp.Ho ChI Minh ............................... vaohoi ,09.giCJ ngay30 thang..01..nam2004... 00 Coth~tim hi~ulu~nant~i thuvi~nKhoa hocTOng va hOp thuvi~nTruOng >~i E hocKhoa hocTI,lnhien- TP.HoChiMinh
 3. Lu4n an "Nghien cztu m(}t so'vi khudn va virus gay b~nh tren tom su (Penaeus monodon) nuoi thlldng phdm d'D8ng Bang Song Cau Long" Chu'dng 1: MO E>AU 1.1. Tinh c6p thiet cua luin an Trong nhung th4p Bien g~n day, nu6i tr6ng tMy san c1khu vf!c CMu A n6i chung va Vi~t Nam n6i rieng dang tren da phat tri~n, nha'tla ngM nu6i t6m bi~n c1nhung vung veil bi~n, cii'a s6ng. Tuy nhien, mQt trC1 ng~i ldn anh hu'C1nge'n Dang sua't va san 1u'
 4. 2 M th6ng - Nghien cti'u va cac b~nh thu
 5. 3 Rung", "Rung - Tom") va TC (nuMcongnghi~p). E>~m\lc 3 va 4: gidi thi~u cac ~nh thu'~m\lc 5: gidi thi~u mQt vai phu'dng phap nghien cU'uvi sinh v~t g~y b~nh tren tom so. va cac loai thuQc h
 6. 4 3.1.3. XU'IVs61i~u Ap d\mgcac ph~nm~mtrongchu'dngtrinhSPSSde xii'19s6lic$u. Dung phep rinh th6ng ke mo ta de rinh cac gia tIi: gia tIi trung biBb (mean), dQlc$ch chu~n (SD),M s6 tu'dngquaDPearson va phu'dngsai ANOV de tim cac m6i tu'dngquaD. A 3.2. Nghi6n ct1u mim b~nh virus: virus g6y b~nh col (MBV)va virus g6y hoi chang d6m trAng (WSSV)tr6n t6m su va cae loai is hQt6m he 3.2.1. ThCli ian, dla (liim, htC1ng g miu ph6n tfch S6miuthu Me) hlnh Dia diim ThO'iIdan to'02- Cn Dude - 108 mfiu "TOm-LUa" 05/1997 Long An (*) 91 mfiu BTC to'03- Duyen Hili - 07/1998 Tri'iVinh (*) to' 06/97 - "Tom-Rimgn, Ci'iMau (**) 72 mfiu: TOmgitfng 05/98 216 mfiu: TOm trwng thanh "Rimg-Tom" Ghi eM: (*): phdn tfchMBVva WSSV bdng phllang phdp mo hqc truy€n tMng. (**): phlin rich MBV bdng phllang phdp mo hqc truyin tMng; WSSV bdng phllang phap nW hqe va PCR. 3.2.2. Phu'dng phap - Phltdng phdp M6 hqc: m§u tom du'
 7. 5 3.2.3. XU'IV soU,u Ap d~ng cae ph~n m~m trong chu'dng trlnh SPSS d~ xii' ly s6lic$u. 3.3. H, thong mQt so b,nh thuC1ngg4p tr~n t6m su Csm6 hlnh nu6iTC 3.3.1. ThC1i gian, dla diim, so ao nghh!n euu D~e di~m Thiti gian S6 ao Dia di~m I I n2hi~n eU'u 2 ao 1999-2000 1 Long Hlidng (Bi! Ria - VfingTau 4 ao 1999-2000 I C6nC6ng (Tien Gian. B
 8. 6 Klt qua ghi nh~n c6 Sf!. ai khae y nghla (p
 9. 7 Ke't qua khao sat cae m~u t6m tho t~i C~n Dude -Long An, ghi nh~n cae loai vi khu~n g~y b~nh hi~n di~n trong cae m~u tho d
 10. 8 4.1.4. Nghi~n cl1u chi t4o khang huyit thanh V. harveyl dg phat hi,n nhanh vi khu§n nay tr6n tom Thi nghi~m du'
 11. 9 NMn xet: - H~ mi~n dich cua ca tai tu'
 12. 10 man hdng nh1;ltd6n hdng s~m va ho1;litit K6t qua kbao sat nay phil h
 13. 11 Ty I~ nhi~m MBV !ren tdm sli nudi d IDQng Ilia kM cao (75,57 :i:19,47%),c1f(1ng dQnhi~m nh~ chi~m da s6 (32,70%) va c1f(1ng dQ nhi~m n~ng chi~m ty I~ thtp nhtt (15,90%) ~ 35 ImMBvl ,-.. - 30 t;I? 25 ~ 20 . 15 ,;:., 10 5 0 ~ 1) ~'c.-. '\c.-. Cdling dO nbi~m ~ ~-2 ~ ~~ !f~ "'.sl. '" ~ . Biiu dd 4.2.1.1. Ty I~ nhi~m MBV tr~n t6m nu6i - M6 hlnh "Tom Lila" - M6hlnh ban thctmcanh 4.2.1.2. TV" nhlim MBVtr6n t6m sti (BTC) IDGiU'a chu ky IBThu hooch ~ DDjch ~nh :2' .;:., .... ~i]I 111 CU'i'lng dQ nhi€m ~~ 4'Jij,~ ~~i ~ '% \\'6, f!Q) ~ II;; ~i/!}r; '1/6 - Bi6u d6 4.2.1.2. TY 11% nhi~m MBV tren tom nnoi Mo h1nhBTC ~i Tr8 Vinh Tr~n md hlnh BTC t~i Tra Vinh ty I~ nhi~m MBV tren tdm la 30,66 :i:6,26%, C1f(1ng nhi~m n~ng chi hi~n di~n trong d
 14. 12 HJnb4.6. va4.7. It baG IllY cua16msli bi nhi8m gan mlm bfnh MBV (X100) - 4.2.1.3.TyI. nhlim MBVtren cae loaf t6m nu61- M6 hlnh "T6m - Rting" va "Rting T6m" - Bang 4.2.1.3.3Y l~ nhi€m MBV (*)tren cac loai t6m nu6i T T I nhi~m MBV (% LoAiWm M6 hlnh "Tom- M6 hloh "Ritng- Ritn " Tom" (1) 34,37 ::I:8,35 & (2)13,75::I: 6,25 & T6m gi6ng & T6m the n = 24 45,83::1: 8,98 41,67::1: 6,30 ! r=O,OO' > 005 r= 0,25; > 0,05 I34,37::1:8,35 & T6m gi6ng & T6m b!!c 13,75::1: ,25& 6 n = 24 54,17:t: 7,91 45,16 ::1:7,35 I r = 0,18' > 0,05 r = 0,34; > 0,05 I34,37::1:8,35 & Tom gi6ng & T6m da't 13,75 ::I: ,25 & 6 n = 24 37,50:t: 8,64 38,91 ::I: ,09 6 I r =0,00; > o 05 r = 0,37;. > 0,05 45,83:t: 8,98 & 41,67::1: ,30 & 6 T6m the & Tom b!!c n=24 54,17:t:7,91 45,16::1:7,35 1 r = o40; < 0,05 r = 0,34; > 0,05 T6m the & T6m dar-. 45,83:t: 8,98 & 41,67::1: ,30 & 6 . = n 24 37,50:t: 8,64 38,91::1: ,09 6 I r= 0,44;
 15. 13 Bang 4.2.1.3(a) cho IDly: - - Tomgiong: ty I~ nhi~m MBV tr~n tdm gi6ng a rod hinh "Tom Rilng" cao hdn "Rang -Tom". Di~u nay c6 th~ do kich thtidc tdm gi6ng a rod hinh "Tom - Rang" (l,67:t:O,39cm/con) hdn kich thtidc nho tdm gi6ng a md hinh "Rilng-Tom "(2,1O::I:0,37cm/con). hie gia Nhi~u da chrtngminh ty l~ nhi~mMBVtr~n tdm ty I~ nghjchvdi Dch thtidc (ttidngrtngvdi s6 ngay tu6i) cua t6m, ty I~ nhi~mcao nh(t Ia giai do~n postlarvae(kichthtidc< 2cm/con)[96, 112, 122]. - Tom trztJng thanh (the, b~c, dlt): ty I~ nhi~m MBV gifi'acac Ioai tdm trtiang thanh vdi nhau clingghi nMn tr~n mo hinh "Tom - Rang" va tr~n mo hinh "Rang- Tom" chi c6 tdm b~c vdi t6m d(t va the vdi d(t c6 sl/ ttidng quaD y nghla (p< 0,05) Ktt qua khao sat nay da chrtngminh, m
 16. 14 . 4.2.1.4. Thao aU," Trong di~u ki~n nIDitnti~unay dii giiH - Lua" thich du'
 17. 15 Ty l~ nhi8m va cu'Clng nhi8m MBV ~p trung cao nh(t vao nhii'ng dl) thang trong mila mu'a - cu6i mila mu'a d:iu mila khd. Ke't qua ghi nh;}.n du'c;Jc cfing trilng hc;Jpvdi ke't qua nghi~n cU'ucua Natividad, J.M. va Lightner, D.V. (1992). 4.2.2. Ty I, nhiim WSSV tf'n cae loal tom nu61 is BBSCL -M6 hinh - Lus" 4.2.2.1. Ty I, nhtim WSSV tr'n tom nuol "T6m va ban thAm canh (BTC) 2S 20 tIS S P 10 5 B(1Ilhumiu ~" ,,, 9. Q '\; ~, t), t), t), Bi/n d6 4.2.2.1. TY it nhiim wssv tr~n tllm nulli Mil hlob "TOm. Lthl" lJ GIn Dti"c .Long An. - Tren roOhinh "Tom - LUa" ~i C~n Du'dc- Long An, ty l~ nhi8m WSSV tr~n tdm tang d:in trong qua trinh nodi va cao nhR"t ao dc;Jt iii'a v g chu ky nodi, diy cling la dc;Jtxiiy ra djch ~nh. Ke't qua nhu'sau: d:iu chu ky la 17,85%; giii'a chu kY la 22,00% va cu6i chu ky la 10,76%; trung binh la 16,87:J:3,28% (Bi~u dd 4.2.2.1). 3S 30 2S ! 20 ~ IS 10 Dqt tho m ~ q. h ~; ~ ~
 18. 16 Khao sat m~m b~nh WSSV hi~n di~n tren m.Ohlnh nuoi BTC chung toi ghi liMn: trong ca 4 d~t thu m~u thl cu'CJngdQnhi~m WSSV chi C1 mti'c nh~; ty 1~nhi~m C1 tn-figd~t nhu'sau: 2.40% C1 thu m~u d~u chu ky d~t nuoi; 14,90% C1 thu m~u giU'achu ky; 12,50% (j d~t thu ~u d~t tom thu ho~ch va 33,30% C1 thu ~u djch ~nh. d~t D~t thu ~u giU'a chu ky va dc;ftthu ~u cu6i chu ky, ty 1~ nhi~m 9 nghla (p> WSSV tr~n tom khong c6 sf/.sai khac 0,05). D~t thu ~u djch b~nh ty 1~nhi~m WSSV ~n tOmcao nh(t (Biiu dd 4.2.2.2.). Ty 1~nhi~m trung blnh C1 dc;fthu mlu chi (Jmti'cth(p: 15,77 :f:6,44%. cae t , Himh 4.9. Mang cua t6m sO bl Hinh 4.8. Mang cua t6m sO bi nhiim WSSV. (X100) . nhiem WSSV (X40) Hinh 4.10. NhAn t~ baa mang Hinh 4.11. NhAn tf baa mang t6m cht1a WSSV . (X 20.000) . t6m cht1aWSSV (X 60.000) Thaoluqn Mo hlnh "Tom - Lua" rung chinh 130 hinh BTC n~n ty 1~ nhi~m mo WSSV tr~n tom nuoi (j ca hai mo hinh nuoi nay dc!u tang ~n theo thCJi ian nuoi, cao nh(t 130 ao giU'achu ky nuoi. Dic!unay c6 thi 19 g v
 19. 17 giii do mD hinh noDiHiBTC n~n khdng c6 ao trii'Mng (V30thlfi di~m khio s~t) d~ xtr 19 nu'de trttde khi ea'p V30 ao nudi, khOng kh6ng eh€ du'm1e -Long An), e~e y€u to': m~t dQ con gi6ng khi ilia, ngu6n g6e con gi6ng, thli'c an sd' d~ng ... hoan loan khdng c6 tu'dng quaD mQt e~eh c6 9 trong qua trlnh nudi, nghia vdi 81!xu!t hic$n~m bc$OO WSSV tr~n tom (p > 0,05). 4.2.2.2. Ty Ii nhiim WSSV ("")r6n t6m tlj nhlin CJ hinh "T6m- t m6 Rang"va "Rang - T6m" Bang 4.2.2.2 (8) Tu'dng quaD va tY l~ nhi~m wssv !ren ba loai Wm tI! - nhien vdi tom gi6ng - MohInh "Rilng T 15m"(1,2) a "Tt5m- Rilng" (1,2) v Tv l nhim WSSV (%) - LoBi tl)m Ml) hinh "Rilng- Ml) hlnh "Tom Rilng" Tom" 19,44 j;;6,92 & 28,12 j;;6,87 & Tom gi60g & Tom the 39,58 j;;7,18 32,94 j;;5,92 0=24 r = 0,25 r = 0,21 19,44 6,92 & Tom gi60g & Tom 28,12 :t 6,87 & j;; bc 43,75 :t 7,56 40,33 j;;7,96 0=24 r = 0 12 r=O.lO 19,44 j;;6,92 & 28,12 j;;6,87 & Tom gi60g & Tom d(t 50,00 :t 6,02 31,67 j;;6,24 0=24 r = 0.07 r=OJ4 Tom the & Tom bc 39,58:t 7,18 & 32,94 j;;5,92 & 0=24 43,75 j; 7,56 40,33 j;;7,96 =0,24 = 0,43* r r Tom the & Tom d(t 39,58 j;;7,18 & 32,94:t 5,92 & 0=24 50,00 :t 6,02 31,67 :1:6,24 r = 0,37 r = 0.56* Tom bc & Tom d(t 43,75 j;;7,56 & 40,33 j;;7,96 & 0=24 50,00 :I:6,02 31,67 j;;6,24 r = 0 59* r = 0.50* Ghi eM: (*):v < 0.05: (1,2): PhlJdnJ! vhdv mt5 hoc va vhlldnJ! vluiv PCR
 20. 18 - Bang 4.2.2.2 (a) ghi nMn ty l~ nhi~m WSSV tr~n cae loai tom tlf nhi~n (the, b~c, d!t) giiJ'a cae loai tom vdi nhau tr~n ea hai mo hinh y nghla "Tom -Ritng" va "Rung -Tom" Hi tttdng quaD (p < 0,05). - Bang 4.2.2.2 (b) T~n sO'xua't hi~n cua m~m b~nh WSSV tIen t6m nuoi M6 bloh "Tom - Rang" va "Rang - Tom" 4 5 6'" 2 3 7 8 9 10 11 12 198 TMng 0 33,3 0 0 25 8,3 16,6 50 0 0 50 50 0 0 0 25 50 0 100 0 25 0 25 25 0 50 100 50 0 0 0 0 - Rang" (2): Mo JUnk"Rang - Gki eM: (1) : Mo kink "Tom Tom" - Bang 4.2.2.2(b)eho th!y: m~m ~nh WSSV hi~n di~n tr~n tom gi6ng va cae loai tom the, b~e, d!t c6 ty 11$nhi~m va eu'

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản