intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Phương pháp phân tích sự ảnh hưởng của các thành phần và ứng dụng cho kiểm thử hồi quy trong các dự án Java EE

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

51
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn được cấu trúc như sau: Chương 2 trình bày về phương pháp phân tích sự ảnh hưởng trong công cụ JCIA đã được thực hiện. Ở Chương 3, luận văn này giới thiệu phương pháp cải tiến bao gồm phương pháp phân tích sự phụ thuộc cho thành phần giao diện trong công nghệ Java Servlet. Tiếp đến, Chương 4 mô tả công cụ hỗ trợ, kết quả thực nghiệm và thảo luận. Cuối cùng, Chương 5 là kết luận của luận văn và các định hướng nghiên cứu trong tương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin: Phương pháp phân tích sự ảnh hưởng của các thành phần và ứng dụng cho kiểm thử hồi quy trong các dự án Java EE

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC<br /> THÀNH PHẦN VÀ ỨNG DỤNG CHO KIỂM THỬ HỒI QUY<br /> TRONG CÁC DỰ ÁN JAVA EE<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> Hà Nội – 2018<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC<br /> THÀNH PHẦN VÀ ỨNG DỤNG CHO KIỂM THỬ HỒI QUY<br /> TRONG CÁC DỰ ÁN JAVA EE<br /> Ngành: Công nghệ thông tin<br /> Chuyên ngành: Kỹ Thuật Phần Mềm<br /> Mã số: 8480103.01<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. PHẠM NGỌC HÙNG<br /> <br /> Hà Nội – 2018<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ................................................................................................................... i<br /> LỜI CAM ĐOAN......................................................................................................iii<br /> LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... iv<br /> DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT ................................................................... v<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ ............................................................................................ vi<br /> DANH MỤC BẢNG ...............................................................................................viii<br /> Chương 1. Giới thiệu .................................................................................................. 9<br /> Chương 2. Phương pháp phân tích sự ảnh hưởng trong JCIA ................................. 11<br /> 2.1 Bộ công cụ JCIA ............................................................................................. 11<br /> 2.2 Phân tích các phụ thuộc .................................................................................. 17<br /> 2.2.1 Tiền xử lý mã nguồn ................................................................................. 17<br /> 2.2.2 Phân tích sự phụ thuộc cho Struts 2 .......................................................... 17<br /> 2.2.3 Phân tích sự phụ thuộc trong Java Core ................................................... 19<br /> 2.2.4 Phân tích phụ thuộc cho công nghệ kết nối cơ sở dữ liệu JDBC ............. 20<br /> 2.2.5 Phân tích phụ thuộc cho Hibernate ........................................................... 24<br /> 2.3 Quản lý phiên bản ........................................................................................... 27<br /> Chương 3. Phương pháp phân tích ảnh hưởng các thành phần giao diện và phân<br /> loại kiểm thử hồi quy ............................................................................................... 28<br /> 3.1 Phương pháp phân tích ảnh hưởng các thành phần giao diện ........................ 28<br /> 3.1.1 Phân tích kiến trúc Java Servlet ................................................................ 28<br /> 3.1.2 Phương pháp phân tích sự ảnh hưởng....................................................... 31<br /> 3.2 Phương pháp phân loại kiểm thử hồi quy ....................................................... 35<br /> 3.2.1 Kiểm thử hồi quy ...................................................................................... 35<br /> 3.2.2<br /> <br /> Phân loại kiểm thử hồi quy ................................................................... 35<br /> <br /> 3.2.3<br /> <br /> Quy trình kiểm thử hồi quy dựa trên phương pháp đề xuất .................. 36<br /> <br /> Chương 4. Thực nghiệm và triển khai ..................................................................... 36<br /> 4.1 Giới thiệu công cụ JCIA mở rộng ................................................................... 38<br /> 4.2 Thực nghiệm ................................................................................................... 39<br /> 4.3. Ý nghĩa của công cụ thực nghiệm.................................................................. 39<br /> Chương 5. Kết luận .................................................................................................. 53<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 56<br /> <br /> iii<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan rằng những nghiên với đề tài “Phương pháp phân tích<br /> sự ảnh hưởng của các thành phần và ứng dụng cho kiểm thử hồi quy trong<br /> các dự án Java EE” được trình bày trong luận văn này là công trình nghiên cứu<br /> của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của thầy giáo PGS. TS. Phạm Ngọc Hùng,<br /> không sao chép lại của người khác. Tất cả các nguồn tài liệu tham khảo, các<br /> công trình nghiên cứu liên quan đều được trích dẫn cụ thể.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có bất kỳ phát hiện nào về sự sao<br /> chép mà không có trích dẫn trong tài liệu tham khảo.<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2