intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình

Chia sẻ: Hạnh Hạnh Hanhhien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

0
25
lượt xem
9
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ có kết cấu nội dung gồm 3 chương trình bày về: Cơ sở lý luận về phát triển tín dụng cá nhân tại các ngân hàng thương mại, thực trạng phát triển tín dụng cá nhân, nhằm đưa ra giải pháp phát triển tín dụng cá nhân tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình

I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> TR<br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> <br /> QUÁCH HOÀNG PHƯƠNG<br /> <br /> PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM<br /> - CHI NHÁNH HUYỆN BỐ TRẠCH QUẢNG BÌNH<br /> <br /> CK<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản lý kinh tế<br /> Mã số<br /> <br /> : 8340410<br /> <br /> H<br /> IN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN NGỌC CHÂU<br /> <br /> HU<br /> <br /> HUẾ, 2018<br /> <br /> Ế<br /> <br /> I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> TR<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan luận văn là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của<br /> <br /> tôi, được hoàn thành sau quá trình học tập và nghiên cứu thực tiễn, dưới sự hướng<br /> dẫn của TS. Nguyễn Ngọc Châu.<br /> Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ<br /> <br /> ràng. Các lập luận, phân tích, đánh giá được đưa ra trên quan điểm cá nhân sau<br /> khi nghiên cứu.<br /> <br /> Luận văn không sao chép, không trùng lặp với bất kỳ nghiên cứu khoa học<br /> <br /> đã được công bố nào.<br /> <br /> Quảng Bình, ngày 15 tháng 07 năm 2018<br /> Học viên<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> Quách Hoàng Phương<br /> <br /> CK<br /> H<br /> IN<br /> TẾ<br /> HU<br /> Ế<br /> <br /> i<br /> <br /> I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> TR<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của bản<br /> <br /> thân, tác giả đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và hướng dẫn tận tình của thầy<br /> giáo hướng dẫn.<br /> <br /> Qua đây tác giả xin gửi lời cám ơn tới tất cả những người đã quan tâm giúp<br /> <br /> đỡ trong suốt thời gian qua. Trước hết tác giả xin gửi lời cám ơn đến Quý thầy cô ở<br /> Trường Đại học Kinh tế Huế đã giảng dạy, trang bị những kiến thức cần thiết cho<br /> tác giả trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu đề tài. Đặc biệt hơn, tác giả xin gửi<br /> lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo hướng dẫn - TS. Nguyễn Ngọc Châu, người đã<br /> tận tình hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn này.<br /> Đồng thời, tác giả cũng xin cám ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình đã tạo mọi<br /> điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tác giả trong suốt thời gian thực hiện đề tài.<br /> Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn tất cả bạn bè, người thân đã luôn<br /> <br /> CK<br /> <br /> luôn bên cạnh, quan tâm, ủng hộ, giúp tác giả chuyên tâm nghiên cứu và hoàn thành<br /> luận văn một cách tốt nhất.<br /> <br /> Học viên<br /> <br /> H<br /> IN<br /> <br /> Quách Hoàng Phương<br /> <br /> TẾ<br /> HU<br /> Ế<br /> <br /> ii<br /> <br /> I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> TR<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ và tên học viên: Quách Hoàng Phương<br /> Chuyên ngành: Quản lý kinh tế<br /> Niên khóa: 2016 - 2018<br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Ngọc Châu<br /> Tên đề tài: “Phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và<br /> <br /> Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình”<br /> 1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu<br /> Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Agribank chi<br /> <br /> nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình, đề xuất hệ thống giải pháp phát triển cho vay<br /> đối với khách hàng trong thời gian tới.<br /> Đối tượng nghiên cứu: Khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Bố<br /> <br /> Trạch Quảng Bình.<br /> <br /> 2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> - Phương pháp thu thập số liệu:<br /> + Số liệu thứ cấp: Được thu thập thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh của<br /> Agribank, các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn, Ngân hàng Nhà nước tỉnh<br /> Quảng Bình và các báo cáo kinh tế xã hội ở địa phương.<br /> <br /> CK<br /> <br /> + Số liệu sơ cấp: Số liệu sơ cấp được thực hiện thông qua điều tra bằng bảng<br /> hỏi đối với khách hàng.<br /> <br /> - Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu<br /> + Phương pháp phân tổ thống kê.<br /> <br /> H<br /> IN<br /> <br /> + Sử dụng phần mềm excel 2010.<br /> <br /> - Phương pháp phân tích số liệu nghiên cứu<br /> + Phương pháp phân tích thống kê như thống kê mô tả, phương pháp so sánh.<br /> 3. Các kết quả nghiên cứu và kết luận chính<br /> - Hệ thống hóa cơ sở lý lý luận và cơ sở thực tiễn về tín dụng cá nhân và phát<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> triển tín dụng cá nhân tại các ngân hàng thương mại hiện nay.<br /> - Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại Agribank chi nhánh<br /> huyện Bố Trạch Quảng Bình giai đoạn từ năm 2015 – 2017.<br /> <br /> - Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển tín dụng cá nhân tại Agribank chi<br /> <br /> Ế<br /> <br /> iii<br /> <br /> HU<br /> <br /> nhánh huyện Bố Trạch Quảng Bình trong thời gian tới.<br /> <br /> TR<br /> <br /> I<br /> ĐẠ<br /> NG<br /> ƯỜ<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> Từ viết tắt<br /> <br /> Agribank<br /> <br /> Tên đầy đủ<br /> Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn<br /> Việt Nam<br /> <br /> BIDV<br /> <br /> Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam<br /> <br /> CBTD<br /> <br /> Cán bộ tín dụng<br /> <br /> DSCV<br /> <br /> Doanh số cho vay<br /> <br /> DSTN<br /> <br /> Doanh số thu nợ<br /> <br /> Đvt<br /> <br /> Đơn vị tính<br /> <br /> GDP<br /> <br /> Tổng sản phẩm quốc nội<br /> <br /> GD<br /> <br /> Giao dịch<br /> <br /> GTCG<br /> <br /> Giấy tờ có giá<br /> <br /> KHCN<br /> KKH<br /> <br /> NHBL<br /> NHNN<br /> NHTM<br /> <br /> Hạn mức tín dụng<br /> Khách hàng cá nhân<br /> Không kỳ hạn<br /> <br /> CK<br /> <br /> NHNo&PTNT<br /> <br /> HỌ<br /> <br /> HMTD<br /> <br /> Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn<br /> Ngân hàng bán lẻ<br /> Ngân hàng Nhà nước<br /> Ngân hàng thương mại<br /> <br /> H<br /> IN<br /> <br /> Nợ xấu<br /> <br /> POS<br /> <br /> Máy tính tiền cảm ứng (Point of Sale)<br /> <br /> Sacombank<br /> <br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín<br /> <br /> TCKT<br /> <br /> Tổ chức kinh tế<br /> <br /> TCTD<br /> <br /> Tổ chức tín dụng<br /> <br /> Techcombank<br /> <br /> Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương<br /> <br /> TMCP<br /> <br /> Thương mại cổ phần<br /> <br /> WTO<br /> <br /> Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization)<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> NX<br /> <br /> HU<br /> Ế<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản