intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Môi trường: Nghiên cứu khả năng sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ các hoạt động của con người vùng ven biển Trung Bộ

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
113
lượt xem
22
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Môi trường: Nghiên cứu khả năng sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ các hoạt động của con người vùng ven biển Trung Bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời khu vực ven biển Trung Bộ thông qua số liệu nắng và số liệu bức xạ. Nghiên cứu hiện trạng sử dụng năng lượng mặt trời cho các hoạt động của con người ở khu vực ven biển Trung Bộ. Đánh giá khả năng và đề xuất được một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng mặt trời đối với khu vực nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Môi trường: Nghiên cứu khả năng sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ các hoạt động của con người vùng ven biển Trung Bộ

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> --------------------<br /> <br /> Lê Hữu Hải<br /> <br /> KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI<br /> PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƢỜI<br /> VÙNG VEN BIỂN TRUNG BỘ<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> --------------------<br /> <br /> Lê Hữu Hải<br /> <br /> KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI<br /> PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CON NGƢỜI<br /> VÙNG VEN BIỂN TRUNG BỘ<br /> Chuyên ngành : Khoa học môi trƣờng<br /> Mã số<br /> : 60440301<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> GS.TS. HOÀNG XUÂN CƠ<br /> XÁC NHẬN HỌC VIÊN ĐÃ CHỈNH SỬA THEO GÓP Ý CỦA HỘI ĐỒNG<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn<br /> <br /> Chủ tịch hội đồng chấm luận văn<br /> thạc sĩ khoa học<br /> <br /> GS.TS. Hoàng Xuân Cơ<br /> <br /> PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Qua luận văn này, tôi xin chân thành bày tỏ lòng cám ơn sâu sắc của mình<br /> tới GS.TS. Hoàng Xuân Cơ, thầy đã luôn quan tâm, tận tình hướng dẫn, động viên<br /> và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu.<br /> Tôi xin chân thành cám ơn TS. Tạ Văn Đa, đã hướng dẫn, giúp đỡ và tạo<br /> mọi điều kiện thuận lợi nhất để tôi có thể hoàn thành tốt luận văn này.<br /> Tôi cũng xin chân thành cám ơn các thầy cô trong Khoa Môi trường, Trường<br /> Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội đã giúp đỡ và truyền<br /> đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình tôi học tập tại trường.<br /> Luận văn này được hoàn thành một phần nhờ sự đồng thuận cung cấp tài<br /> liệu từ đề tài cấp ĐHQG Hà Nội: “Khảo sát, đánh giá tiềm năng năng lượng gió và<br /> mặt trời vùng bờ Việt Nam”, mã số QG.15.18, chủ nhiệm đề tài là GS.TS. Hoàng<br /> Xuân Cơ.<br /> Cuối cùng, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn đối với gia đình, cơ quan, bạn bè<br /> đã ủng hộ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu thực hiện luận văn.<br /> Xin chân thành cám ơn!<br /> Hà Nội, ngày …… tháng….. năm 2016<br /> Tác giả<br /> <br /> Lê Hữu Hải<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ....................................................................................... 4<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH ........................................................................................... 5<br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................. 7<br /> MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN ...................................................................................... 3<br /> 1.1. Tổng quan sơ lƣợc về khu vực nghiên cứu ..................................................... 3<br /> 1.1.1. Tổng quan vùng Bắc Trung Bộ ................................................................ 3<br /> 1.1.2. Tổng quan vùng Trung Trung Bộ ............................................................ 4<br /> 1.1.3. Tổng quan vùng Nam Trung Bộ .............................................................. 5<br /> 1.2. Tổng quan về năng lƣợng mặt trời .................................................................. 6<br /> 1.2.1. Khái niệm chung ...................................................................................... 6<br /> 1.2.2. Sơ lƣợc về các nghiên cứu ứng dụng năng lƣợng mặt trời trên thế giới ...... 7<br /> 1.2.3. Sơ lƣợc về các nghiên cứu ứng dụng năng lƣợng mặt trời ở Việt Nam..... 10<br /> CHƢƠNG 2 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................... 16<br /> 2.1. Đối tƣợng nghiên cứu .................................................................................... 16<br /> 2.1.1. Mạng lƣới trạm quan trắc khí tƣợng ...................................................... 16<br /> 2.1.2. Thời gian nắng........................................................................................ 17<br /> 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................................... 17<br /> 2.2.1. Phƣơng pháp thu thập, chiết xuất, thống kê, tổng hợp số liệu ............... 17<br /> 2.2.2. Phƣơng pháp đánh giá tiềm năng ........................................................... 17<br /> CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................. 18<br /> 3.1. Tiềm năng năng lƣợng mặt trời vùng ven biển Trung Bộ ............................. 18<br /> 3.1.1. Khu vực Bắc Trung Bộ .......................................................................... 18<br /> 3.1.2. Khu vực Trung Trung Bộ ....................................................................... 21<br /> 3.1.3. Khu vực Nam Trung Bộ ......................................................................... 25<br /> 3.1.4. Số giờ nắng trong năm của khu vực ....................................................... 28<br /> 3.1.5. Số ngày có nắng ..................................................................................... 30<br /> 3.1.6. Chênh lệch số giờ nắng giữa các trạm ................................................... 32<br /> 3.1.7. Chênh lệch số giờ nắng giữa các tháng trong năm ................................ 33<br /> <br /> 3.2. Hiện trạng sử dụng năng lƣợng mặt trời tại khu vực ven biển Trung Bộ. .... 34<br /> 3.2.1. Giàn đun nƣớc nóng bằng năng lƣợng mặt trời ..................................... 34<br /> 3.2.2. Thiết bị sấy bằng năng lƣợng mặt trời ................................................... 35<br /> 3.2.3. Hệ thống chƣng cất nƣớc bằng năng lƣợng mặt trời .............................. 36<br /> 3.2.4. Hệ thống pin mặt trời ............................................................................. 37<br /> 3.2.5. Một số ứng dụng khác ............................................................................ 39<br /> 3.3. Khả năng sử dụng năng lƣợng mặt trời tại khu vực ven biển Trung Bộ ....... 42<br /> 3.3.1. Nhu cầu sử dụng năng lƣợng mặt trời vùng ven biển Trung Bộ ................. 42<br /> 3.3.2. Khái lƣợc về điều kiện tự nhiên ở miền Trung liên quan đến năng<br /> lƣợng mặt trời ................................................................................................... 43<br /> 3.3.3. Điều kiện tài chính và cơ chế chính sách đối với miền Trung liên<br /> quan đến khai thác năng lƣợng mặt trời ........................................................... 44<br /> 3.3.4. Đánh giá khả năng sử dụng năng lƣợng Mặt trời vùng ven biển<br /> Trung Bộ........................................................................................................... 46<br /> 3.3.5. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lƣợng mặt trời<br /> đối với khu vực ven biển Trung Bộ ................................................................. 48<br /> KẾT LUẬN ............................................................................................................... 50<br /> KIẾN NGHỊ .............................................................................................................. 51<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 52<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2