intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Môi trường: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và khả năng hấp thụ kim loại nặng của một số loài thực vật thuộc xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

88
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án này nghiên cứu về sự ảnh hưởng của một số yếu tố đến sinh trưởng và khả năng hấp thụ kim loại nặng của 2 loài thực vật từ đất bị ô nhiễm Pb nhằm nâng cao sự tích lũy kim loại nặng trong cây, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý ô nhiễm đất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Môi trường: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và khả năng hấp thụ kim loại nặng của một số loài thực vật thuộc xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> ---------------------<br /> <br /> Đỗ Thị Thu Trang<br /> <br /> NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN<br /> SINH TRƢỞNG VÀ KHẢ NĂNG HẤP THỤ KIM LOẠI NẶNG<br /> CỦA MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT THUỘC XÃ CHỈ ĐẠO,<br /> HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƢNG YÊN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> Hà Nội, 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> ---------------------<br /> <br /> Đỗ Thị Thu Trang<br /> <br /> NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN<br /> SINH TRƢỞNG VÀ KHẢ NĂNG HẤP THỤ KIM LOẠI NẶNG<br /> CỦA MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT THUỘC XÃ CHỈ ĐẠO,<br /> HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƢNG YÊN<br /> <br /> Chuyên ngành: Khoa học Môi trường<br /> Mã số : 60440301<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Chu Thị Thu Hà<br /> PGS.TS. Nguyễn Kiều Băng Tâm<br /> <br /> Hà Nội, 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành luận văn này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Chu<br /> Thị Thu Hà - Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và<br /> Công nghệ Việt Nam và PGS.TS Nguyễn Kiều Băng Tâm – Khoa Môi trường,<br /> Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã hướng dẫn tôi tận tình và tạo mọi điều kiện<br /> để tôi hoàn thành tốt luận văn.<br /> Tôi xin cảm ơn các thầy cô giáo công tác tại bộ môn Sinh thái môi trường,<br /> Khoa Môi trường đã chỉ bảo động viên tôi, giúp tôi có thêm kiến thức và kỹ năng<br /> nghiên cứu.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo UBND xã Chỉ Đạo<br /> lãnh đạo và toàn thể người dân thôn Đông Mai đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong suốt<br /> quá trình làm việc tại địa phương.<br /> Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn người thân, bạn bè, gia đình đã động<br /> viên và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học và thực hiện luận văn.<br /> Hà Nội, tháng 11 năm 2016<br /> Người thực hiện<br /> <br /> Đỗ Thị Thu Trang<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> STT<br /> <br /> Kí hiệu viết tắt<br /> <br /> Diễn giải đầy đủ<br /> <br /> 1<br /> <br /> BTNMT<br /> <br /> Bộ tài nguyên môi trường<br /> <br /> 2<br /> <br /> CCN<br /> <br /> Cụm công nghiệp<br /> <br /> 3<br /> <br /> ĐNN<br /> <br /> Đất nông nghiệp<br /> <br /> 4<br /> <br /> KLN<br /> <br /> Kim loại nặng<br /> <br /> 5<br /> <br /> KL<br /> <br /> Kim loại<br /> <br /> 6<br /> <br /> MT<br /> <br /> Môi trường<br /> <br /> 7<br /> <br /> UBND<br /> <br /> Ủy ban nhân dân<br /> <br /> 8<br /> <br /> QCVN<br /> <br /> Quy chuẩn Việt Nam<br /> <br /> 9<br /> <br /> TCCP<br /> <br /> Tiêu chuẩn cho phép<br /> <br /> 10<br /> <br /> TCVN<br /> <br /> Tiêu chuẩn Việt Nam<br /> <br /> 11<br /> <br /> TV<br /> <br /> Thực vật<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................1<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu: ............................................................................................2<br /> 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: ...........................................................................................3<br /> 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: ...........................................................3<br /> 5. Cấu trúc của luận văn ...........................................................................................3<br /> Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ......................................................................4<br /> 1.1. Khái niệm và tính chất của kim loại nặng .......................................................4<br /> 1.1.1. Tổng quan về Chì (Pb) ......................................................................................5<br /> 1.1.2. Nguồn gây ô nhiễm Pb trong đất ....................................................................12<br /> 1.1.3. Tình hình ô nhiễm Chì trên Thế giới và ở Việt Nam .......................................16<br /> 1.1.4. Tổng quan về các phương pháp xử lý kim loại nặng trong đất ......................20<br /> 1.2. Các nghiên cứu về thực vật hấp thu KLN trên thế giới ...............................22<br /> 1.3. Các nghiên cứu về thực vật hấp thu KLN ở Việt Nam .................................24<br /> 1.4. Vai trò của phân bón đối với cây trồng: ........................................................27<br /> 1.4.1. Vai trò của phân NPK đối với cây trồng: .......................................................27<br /> 1.4.2.Vai trò của phân bón hữu cơ ............................................................................29<br /> Chƣơng 2: ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..30<br /> 2.1. Địa điểm nghiên cứu ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2. Đối tƣợng nghiên cứu ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu ..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Phương pháp kế thừa và tổng hợp tài liệu có chọn lọc.Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.3.2. Phương pháp lấy mẫu và xử lý mẫu: ................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.3. Phương pháp bố trí thí nghiêm: ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.4. Theo dõi thí nghiệm và lấy mẫu phân tích ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.5. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệmError!<br /> defined.<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2