intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị tài chính tại Công ty cổ phần kỹ thuật Seen

Chia sẻ: Hà Thị Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:112

0
82
lượt xem
23
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị tài chính tại Công ty cổ phần kỹ thuật Seen

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong đề tài này, tác giả tập trung nghiên cứu năng lực quản trị tài chính của doanh nghiệp trong nền kinh tế hiện đại kết hợp với phân tích thực trạng tại Công ty cổ phần kỹ thuật SEEN để đề ra các giải pháp nâng cao năng lực quản trị tài chính của công ty trong giai đoạn hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Một số giải pháp nâng cao năng lực quản trị tài chính tại Công ty cổ phần kỹ thuật Seen

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------------------------<br /> <br /> LÊ ÁNH DƯƠNG<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ TÀI<br /> CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS. NGUYỄN VĂN LONG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2011<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> DANH MỤC HÌNH<br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> CHƯƠNG 1 .....................................................................................................4 <br /> TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH<br /> NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ....................................4 <br /> 1.1 <br /> <br /> Khái niệm về năng lực quản trị tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị<br /> <br /> trường...............................................................................................................................4 <br /> 1.2 <br /> <br /> Nội dung quản trị tài chính trong doanh nghiệp..............................................4 <br /> <br /> 1.2.1 <br /> <br /> Các quyết định tài chính...............................................................................4 <br /> <br /> 1.2.2 <br /> <br /> Quản trị nguồn vốn ........................................................................................9 <br /> <br /> 1.2.3 <br /> <br /> Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp ............................................................15 <br /> <br /> 1.2.4 <br /> <br /> Lập kế hoạch tài chính................................................................................21 <br /> <br /> 1.3 <br /> <br /> Năng lực quản trị tài chính hiện đại trong nền kinh tế thị trường và kinh<br /> <br /> nghiệm quản lý tài chính của một số công ty trong nước và quốc tế. ....................27 <br /> 1.3.1 <br /> <br /> Kinh nghiệm quản trị tài chính của một số nước trên thế giới................27 <br /> <br /> 1.3.2 <br /> <br /> Quản trị tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam ..............................29 <br /> <br /> 1.3.3 <br /> <br /> Một vài ví dụ về tầm quan trọng và kinh nghiệm rút ra trong quản trị tài<br /> <br /> chính ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp...........................30 <br /> <br /> TÓM TẮT CHƯƠNG I ...............................................................................33 <br /> CHƯƠNG 2 ...................................................................................................34 <br /> THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TẠI .........................................34 <br /> CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN.................................................34 <br /> 2.1 <br /> <br /> Giới thiệu về công ty CPKT SEEN..................................................................34 <br /> <br /> 2.1.1 <br /> <br /> Quá trình hình thành và phát triển của công ty. .......................................34 <br /> <br /> 2.1.2 <br /> <br /> Lĩnh vực hoạt động......................................................................................35 <br /> <br /> 2.2 <br /> <br /> Tình hình quản trị tài chính hiện nay .............................................................36 <br /> <br /> 2.2.1 <br /> <br /> Nguồn vốn tài trợ và cấu trúc vốn của công ty. .........................................36 <br /> <br /> 2.2.2 <br /> <br /> Các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn .............................................................47 <br /> <br /> 2.2.3 <br /> <br /> Quản trị rủi ro tại công ty............................................................................53 <br /> <br /> 2.2.4 <br /> <br /> Nguồn nhân lực quản trị tài chính tại công ty CPKT SEEN....................56 <br /> <br /> 2.2.5 <br /> <br /> Thực trạng công tác lập kế hoạch tài chính...............................................57 <br /> <br /> 2.2.6 <br /> <br /> Các hạn chế trong quản trị tài chính của công ty .....................................59 <br /> <br /> TÓM TẮT CHƯƠNG II. .............................................................................63 <br /> CHƯƠNG 3 ...................................................................................................64 <br /> CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH<br /> TẠI CÔNG TY CPKT SEEN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY ..........64 <br /> 3.1 <br /> <br /> Xác định mục tiêu quản trị tài chính của doanh nghiệp phù hợp với nền<br /> <br /> kinh tế hiện đại..............................................................................................................64 <br /> 3.2 <br /> <br /> Tái cơ cấu lại phòng tài chính kế toán theo mô hình hiện đại. ....................65 <br /> <br /> 3.2.1 <br /> <br /> Tăng cường vai trò, chức năng quản trị tài chính của bộ máy. ...............65 <br /> <br /> 3.2.2 <br /> <br /> Nâng cao nguồn nhân lực tài chính kế toán..............................................68 <br /> <br /> 3.2.3 <br /> <br /> Kế hoạch, chương trình đào tạo nhân viên tài chính kế toán...................70 <br /> <br /> 3.3 <br /> <br /> Xây chỉ tiêu doanh thu và nhu cầu vốn của công ty......................................71 <br /> <br /> 3.3.1  Tìm kiếm cấu trúc vốn tối ưu cho công ty. .......................................................71 <br /> 3.3.2  Dự báo doanh thu cho năm 2011......................................................................72 <br /> 3.3.3  Kế hoạch dự án cho năm 2012..........................................................................74 <br /> 3.4 <br /> <br /> Phát triển các kênh huy động vốn...................................................................76 <br /> <br /> 3.4.1 <br /> <br /> Huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu. ................................76 <br /> <br /> 3.4.2 <br /> <br /> Huy động vốn bằng hình thức phát hành chứng khoán trên thị trường. 78 <br /> <br /> 3.5 <br /> <br /> Đẩy mạnh hoạt động quản trị rủi ro tài chính tại công ty............................82 <br /> <br /> 3.6 <br /> <br /> Ứng dụng các mô hình quản trị tài chính trong việc ra quyết định nhằm<br /> <br /> nâng cao hiệu quả quản lý vốn. ...................................................................................85 <br /> 3.6.1 <br /> <br /> Ứng dụng mô hình quản lý khoản phải thu...............................................85 <br /> <br /> 3.6.2 <br /> <br /> Ứng dụng mô hình chiếu khấu dòng tiền DCF để nâng cao chất lượng<br /> <br /> các quyết định đầu tư.................................................................................................93 <br /> 3.6.3 <br /> <br /> Quản lý hiệu quả vốn đầu tư.......................................................................97 <br /> <br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 3.............................................................................100 <br /> <br /> KẾT LUẬN..................................................................................................101 <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................102 <br /> PHỤ LỤC ....................................................................................................103 <br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> BKS :<br /> <br /> Ban kiểm soát<br /> <br /> CEO :<br /> <br /> Chief Executive Officer – Giám đốc điều hành<br /> <br /> CFO :<br /> <br /> Chief Financial Officer – Giám đốc Tài chính.<br /> <br /> CK:<br /> <br /> Chứng khoán<br /> <br /> CPKT:<br /> <br /> Cổ phần kỹ thuật<br /> <br /> ĐCTC:<br /> <br /> Định chế tài chính<br /> <br /> DFL :<br /> <br /> Đòn cân nợ<br /> <br /> DN:<br /> <br /> Doanh nghiệp<br /> <br /> EBIT:<br /> <br /> Thu nhập trước thuế và lãi vay<br /> <br /> HĐQT:<br /> <br /> Hội đồng quản trị<br /> <br /> KCN:<br /> <br /> Khu công nghiệp<br /> <br /> NĐT:<br /> <br /> Nhà đầu tư<br /> <br /> NHNN:<br /> <br /> Ngân hàng nhà nước<br /> <br /> NHTM:<br /> <br /> Ngân hàng thương mại<br /> <br /> OTC:<br /> <br /> Over The Counter - Thị trường giao dịch mở<br /> <br /> SEEN:<br /> <br /> Công ty cổ phần kỹ thuật SEEN<br /> <br /> SGDCK:<br /> <br /> Sở giao dịch chứng khoán<br /> <br /> VCB:<br /> <br /> Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản