intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu công nghệ WCDMA ứng dụng cho nâng cấp mạng GSM của Viettel lên 3G

Chia sẻ: Orchid_1 Orchid_1 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
407
lượt xem
176
download

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu công nghệ WCDMA ứng dụng cho nâng cấp mạng GSM của Viettel lên 3G

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu công nghệ WCDMA ứng dụng cho nâng cấp mạng GSM của Viettel lên 3G gồm 4 chương nhằm giới thiệu chung về tình hình phát triển di động 3G tên thế giới và tại Việt Nam, hệ thống WCDMA, phân tích quá trình phát triển lên mạng 3G, ứng dụng mạng 3G cho phát triển mạng Viettel.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu công nghệ WCDMA ứng dụng cho nâng cấp mạng GSM của Viettel lên 3G

 1. bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ðÀO QUANG ANH tr−êng ®¹i häc b¸ch khoa hµ néi --------------------------------------- luËn v¨n th¹c sÜ khoa häc ngµnh : X LÝ THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG X LÝ THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG NGHIÊN C U CÔNG NGH WCDMA NG D NG CHO NÂNG C P M NG GSM C A VIETTEL LÊN 3G ðÀO QUANG ANH 2006 - 2008 H Néi 2008 Hµ Néi 2008
 2. B N CAM ĐOAN Tôi là ðào Quang Anh, h c viên cao h c l p XLTT&TT khóa 2006 - 2008. Th y giáo hư ng d n là TS. B ch Thành Lê. Tôi xin cam ñoan toàn b n i dung ñư c trình bày trong b n lu n văn nay là k t qu tìm hi u và nghiên c u c a riêng tôi, trong quá trình nghiên c u ñ tài “Nghiên c u công ngh CDMA ng d ng cho nâng c p m ng GSM c a Viettel lên 3G”. Các k t qu và d li u ñư c nêu trong lu n văn là hoàn toàn trung th c và rõ ràng. M i thông tin trích d n ñ u ñư c tuân theo lu t s h u trí tu , li t kê rõ ràng các tài li u tham kh o. Tôi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v i nh ng n i dung ñư c vi t trong lu n văn này. Hà n i, ngày 06 tháng 11 năm 2008. H C VIÊN ðÀO QUANG ANH
 3. M CL C TRANG 1 …………………………………………………………………………….. 1 L I CAM ðOAN ………………………………………………………………..…....2 M C L C …………………………………………………………………….……….3 DANH M C CÁC T VI T T T ...............................................................................4 M ð U .........................................................................................................................6 CHƯƠNG 1 GI I THI U CHUNG ............................................................................8 1.1 M c tiêu và nhi m v c a ñ tài.............................................................................8 1.2 Tình hình phát tri n công ngh 3G trên th gi i và t i Vi t Nam..........................8 1.3 So sánh h th ng WCDMA v i các h th ng 2G ...............................................19 1.4. So sánh, ñánh giá 2 công ngh W-CDMA và CDMA - 2000 .............................22 CHƯƠNG 2 H TH NG WCDMA ..........................................................................25 2.1. H th ng thông tin tr i ph ..................................................................................25 2.2. Gi i thi u chung h th ng UMTS .......................................................................27 2.3. M ng truy nh p UTRAN.....................................................................................29 2.4. M ng lõi CN ........................................................................................................33 2.5. Thi t b ngư i s d ng UE (user Equipment) .....................................................34 2.6. M ng truy n d n ..................................................................................................35 CHƯƠNG 3 CÁC ðI U KI N V K THU T, CÔNG NGH CHO QUÁ TRÌNH CHUY N ð I LÊN 3G ................................................................................37 3.1. Kh năng chuy n ñ i 2G lên 3G .........................................................................37 3.2. C u trúc h th ng GSM ñang t n t i ...................................................................40 3.3. Giai ño n HSCSD................................................................................................44 3.4. Giai ño n GPRS ..................................................................................................46 3.5. Giai ño n EDGE..................................................................................................49 3.6. Giai ño n UMTS .................................................................................................52 CHƯƠNG 4 CÁC PHƯƠNG ÁN CÔNG NGH VÀ GI I PHÁP PHÁT TRI N M NG 3G CHO VIETTEL ........................................................................................54 4.1 Gi i thi u v công ty Viettel Telecom .................................................................54 4.2. ðánh giá v cơ s h t ng m ng hi n có.............................................................54 4.3 Phân tích các phương án và l a ch n gi i pháp ...................................................63 4.4. Tính toán các thông s và xây d ng c u trúc m ng ............................................73 4.5. M t s thi t b m ng 3G c a Siemens.................................................................90 K T LU N VÀ KI N NGH TRI N KHAI..........................................................100 TÀI LI U THAM KH O .........................................................................................102
 4. 4 DANH M C CÁC T VI T T T 3G Third Generation – Th h th ba 3GPP Third Generation Partnership Project – D án ñ i tác 3G ATM Asynchronous Transfer Mode – Ch ñ truy n không ñ ng b BSC Base Station Controller – B ñi u khi n tr m g c BSS Base Station Subsystem – Phân h tr m g c BTS Base Transceiver Station – Tr m thu phát g c CDMA Code Division Multiple Access – ða truy nh p theo phân mã EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution – T c ñ d li u cao FDD Frequency Division Duplex – Song công phân t n GGSN Gateway GPRS Support Node – Nút h tr c ng GPRS GPRS General Packet Radio Service – D ch v vô tuy n gói chung GSM Global System for Mobile Communications – H th ng GSM HLR Home Location Register – B ñăng ký v trí thư ng trú HSCSD High Speed Circuit Switched Data – D li u chuy n m ch kênh t c ñ cao IP Internet Protocol – Giao th c Internet ITU International Telecommunications Union – Liên minh vi n thông qu c t IPv6 IP version 6 – IP phiên b n 6 IWF Internetworking Functions – Kh i ch c năng liên m ng MAP Mobile Application Protocol – Giao th c ng d ng di ñ ng MS Mobile Staion – Máy di ñ ng MSC Mobile Switching Center – Trung tâm chuy n m ch di ñ ng
 5. 5 PLMN Public Land Mobile Network – M ng di ñ ng m t ñ t công c ng PSTN Public Switched Telephone Network – M ng ñi n tho i chuy n m ch gói công c ng RAN Radio Access Network – M ng truy nh p vô tuy n SGSN Serving GPRS Support Node – Nút h tr ph c v GPRS SMS Short Message Service – D ch v nh n tin ng n TCP Trasmission Control Protocol – Giao th c ñi u khi n truy n TDD Time Division Duplex – Song công phân th i TDMA Time Division Multiple Access – ða truy nh p phân chia theo th i gian UMTS Universal Mobile Telecommunications System – H th ng thông tin di ñ ng UMTS UTRA Universal Terrestrial Radio Access – Truy nh p vô tuy n m t ñ t c a UMTS VLR Visitor Location Register – B ñăng ký v trí t m trú VPN Virtual Private Network – M ng riêng o WAP Wireless Application Protocol – Giao th c ng d ng vô tuy n WCDMA Wideband Code Division Multiple Access – ða truy nh p phân mã băng r ng
 6. 6 M ðU Nhu c u trao ñ i thông tin là nhu c u thi t y u trong xã h i hi n ñ i. S ra ñ i c a thông tin di ñ ng là m t bư c ngo t l ch s trong ngành vi n thông cũng như bư c phát tri n quan tr ng c a loài ngư i. Qua quá trình phát tri n và cho ñ n ngày nay ñó là m ng di ñ ng 3G. Cùng v i vi c cho phép k t n i m i nơi, m i lúc, là m t trong nh ng kh năng c a m ng 3G. 3G mang t i nhi u ti n ích, ng d ng hơn là kh năng di ñ ng cho Internet. Các d ch v m i s xu t hi n như nh n tin ña phương ti n, các d ch v ñ nh v , các d ch v th ng tin cá nhân, vui chơi gi i trí, các d ch v ngân hàng, thanh toán ñi n t ... s phát tri n m nh. Vi t Nam, các h th ng thông tin di ñ ng th h th ba cũng ñã và s ñư c nhanh chóng tri n khai. ð theo k p xu th chung c a th gi i là ti n t i m ng th h sau 3G và cung c p các d ch v m i, vi c nghiên c u ñ tri n khai, chuy n ñ i sang m ng 3G t i Vi t Nam là c n thi t. ð i v i các nhà khai thác m ng di ñ ng GSM thì cái ñích 3G là các h th ng thông tin di ñ ng CDMA băng r ng (W-CDMA) theo chu n IMT-2000. Xu t phát t ñ nh hư ng này, lu n văn ñ c p ñ n (Nghiên c u công ngh CDMA ng d ng cho nâng c p m ng GSM c a Viettel lên 3G) nghiên c u t ng quan v công ngh W-CDMA và h th ng thông tin di ñ ng W-CDMA nói chung, phân tích các quá trình phát tri n lên 3G t ñó ng d ng l a ch n, tính toán d ng lư ng m ng trên cơ s ñó xây d ng c u trúc 3G, phù h p v i xu hư ng phát tri n m ng thông tin di ñ ng Viettel. Lu n văn ñư c chia làm 4 chương: Chương 1: Gi i thi u chung v tình hình phát tri n di ñ ng 3G tên th gi i và t i Vi t nam.
 7. 7 Chương 2: H th ng WCDMA: Gi i thi u t ng quan v công ngh và h th ng WCDMA Chương 3: Phân tích quá trình phát tri n lên m ng 3G. Chương 4: ng d ng m ng 3G cho phát tri n m ng Viettel. M c dù ñã h t s c c g ng và ñã nh n ñư c nhi u ý ki n ñóng góp quí báu t các th y cô giáo, nhưng do th i gian có h n, lu n văn chưa th ñi sâu vào nhi u khía c nh k thu t khác. Song nh ng v n ñ mà lu n văn ñ c p t i là nh ng y u t quan tr ng ñã và ñang ñưa vào s d ng cũng như nh ng ng d ng c a nó trong phát tri n m ng thông tin di ñ ng 3G. R t mong ñư c s ñóng góp và giúp ñ hơn n a c a các th y cô giáo và ñ ng nghi p ñ lu n văn ñư c k t qu t t hơn. Sau cùng em xin chân thành cám ơn th y giáo TS B ch Thành Lê, ngư i tr c ti p hư ng d n và giúp ñ em hoàn thành lu n văn này. Em xin cám ơn các th y cô giáo trong khoa Công ngh Thông tin ñã giúp ñ em trong su t quá trình h c t p cũng như trong quá trình hoàn thành lu n văn này. Tác gi ðào Quang Anh
 8. 8 CHƯƠNG 1 GI I THI U CHUNG 1.1 M c tiêu và nhi m v c a ñ tài 1.1.1 M c tiêu c a ñ tài Nghiên c u công ngh WCDMA và quá trình nâng c p m ng GSM(2G) lên WCDMA(3G) ñ ng d ng cho phát tri n m ng thông tin di ñ ng Viettel. 1.1.2 Nhi m v c a ñ tài ðánh giá tình hình phát tri n công ngh m ng 3G trên th gi i cũng như t i Vi t Nam và nêu lên s c n thi t phát tri n 3G t i Vi t Nam. T ng quan công ngh WCDMA và m ng UMTS phân tích các quá trình phát tri n ñ nâng c p m ng GSM (2G) lên m ng WCDMA (3G). ðưa ra các phương án có th th c hi n phát tri n m ng GSM lên 3G cho Viettel, l a ch n và ñ xu t phương án t i ưu, ñ ñ m b o khi phát tri n m ng là t t nh t c v m t k thu t và v m t kinh t cho vi c ñ u tư là có hi u qu nh t. Tính toán sơ b các thông s k thu t m ng vô tuy n d a trên kh năng tăng trư ng thuê bao 3G. Trên cơ s ñó l a ch n gi i pháp công ngh và xây d ng c u trúc m ng cho c ph n truy nh p vô tuy n và ph n m ng lõi. 1.2 Tình hình phát tri n công ngh 3G trên th gi i và t i Vi t Nam 1.2.1 L ch s và xu hư ng phát tri n
 9. 9 Hình 1.1. Các bư c phát tri n ñ n m ng th h th 3 L ch s ra ñ i và s phát tri n c a d ch v di ñ ng t th h ñ u tiên 1G t i th h 3G tr i qua nhi u giai ño n khác nhau. B ng 1.1 cho th y tóm lư c quá trình ti n tri n c a công ngh thông tin di ñ ng. B ng 1.1 tóm lư c quá trình ti n tri n c a công ngh thông tin di ñ ng Quá trình b t ñ u v i các thi t k ñ u tiên ñư c bi t ñ n như là 1G trong nh ng năm 70 c a th k trư c. Các h th ng ra ñ i s m nh t ñư c th c hi n d a trên công ngh tương t và c u trúc t bào cơ b n c a thông tin di ñ ng. Nhi u v n ñ có tính nguyên t c cơ b n ñã ñư c gi i quy t trong nh ng h th ng này. Và có nhi u các h th ng không tương thích ñã ñư c ñưa ra cung c p d ch v trong nh ng năm 80, như: AMPS, TACS, NMT,… Các h th ng th h th 2 (2G) ñư c xây d ng trong nh ng năm 80 v n ñư c s d ng ch y u cho tho i nhưng ñã ñư c th c hi n trên cơ s công ngh s , bao g m các k thu t x lý tín hi u s . Các h th ng 2G này cung c p các
 10. 10 d ch v thông tin d li u chuy n m ch kênh t c ñ th p. Tính c nh tranh l i m t l n n a d n t i vi c thi t k và th c hi n các h th ng b phân hoá thành các chu n khác nhau không tương thích như: GSM (h th ng di ñ ng toàn c u) ch yu châu Âu, TDMA (ña truy nh p phân chia theo th i gian) IS-54/IS-136 M , PDC (h th ng di ñ ng t bào s cá nhân) Nh t và CDMA (ña truy nh p phân chia theo mã) IS-95, m t h th ng khác t i M . Các h th ng này ho t ñ ng r ng kh p trên lãnh th qu c ra ho c qu c t và hi n nay chúng v n chi m vai trò là các h th ng ch ñ o, m c dù t c ñ d li u c a các thuê bao trong h th ng b gi i h n nhi u. Bư c chuy n ti p gi a 2G và 3G là 2.5G. Th h 2,5G ñư c phát tri n t 2G v i d ch v d li u và các phương th c chuy n m ch gói, và nó cũng chú tr ng t i các d ch v 3G cho các m ng 2G. V cơ b n nó là s phát tri n c a công ngh 2G ñ tăng dung lư ng trên các kênh t n s vô tuy n c a 2G và bư c ñ u ñưa các d ch v d li u dung lư ng cao hơn vào, có th nâng t i 384 Kbps. M t khía c nh r t quan tr ng c a 2.5G là các kênh d li u ñư c t i ưu hoá cho d li u gói truy nh p vào Internet t các thi t b di ñ ng như ñi n tho i, PDA ho c máy tính xách tay. Trên cùng m t m ng lư i v i 2G, th h 2.5G ñã ñưa internet vào th gi i thông tin di ñ ng cá nhân. ðây th c s ñã là m t khái ni m mang tính cách m ng cho h th ng vi n thông lai ghép hybrid. Trong th p k 90, các nhà nghiên c u ñã ñ nh nghĩa ra h th ng di ñ ng th h k ti p, th h th 3, ñã lo i tr ñư c nh ng s không tương thích c a các h th ng trư c ñây và th c s tr thành h th ng toàn c u. H th ng 3G có các kênh tho i ch t lư ng cao cũng như các kh năng v d li u băng r ng, có th ñ t t i 2Mbps.
 11. 11 Các h th ng 3G h a h n cung c p nh ng d ch v vi n thông t c ñ cao hơn, bao g m tho i, fax và internet b t c th i gian nào, b t c nơi ñâu v i s chuy n vùng roaming toàn c u không gián ño n. Chu n 3G toàn c u c a ITU ñã m ñư ng cho các ng d ng và d ch v sáng t o (ví d lo i hình gi i trí ña phương ti n, các d ch v d a trên v trí,…). M ng 3G ñ u tiên ñư c thi t l p t i Nh t b n năm 2001. Các m ng 2.5G, như là GPRS (d ch v vô tuy n gói chung) ñã s n sàng Châu Âu. Công ngh 3G h tr băng thông 144 Kbps v i t c ñ di chuy n l n (trên xe hơi), 384 Kbps (trong m t khu v c), và 2 Mb ps (ñ i v i trư ng h p trong nhà). Hình 1.2 th hi n các d ch v ñư c tích h p mang th h th 3. Financial Services Entertainme Broadcasting Telecommunication Game TV Music Cable TV Internet VOD Satellite TV IP-TV Interactive TV Mobile service Hình 1.2. Các d ch v ñư c tích h p m ng th h th 3 Các d ch v d li u (data) c a WCDMA WCDMA cung c p các d ch v d li u t t ñ cao hơn và s d ng hi u qu ph băng t n hơn các công ngh trư c ñó như GSM, GPRS ho c EDGE. Phiên b n ñ u tiên c a WCDMA là R99 và phiên b n m i nh t g n ñây là HSDPA (Release 5), HSUPA (Release 6) cung c p t t ñ d li u t c ñ cao cho ñư ng
 12. 12 lên UL và ñư ng xu ng riêng bi t DL. Phiên b n trong tương lai s là HSPA (Release 7) và LTE (Release 8), như trong hình 1.3 Hình 1.3 Các d ch v d li u (data) c a WCDMA 1.2.2 Tình hình phát tri n 3G trên th gi i Cho ñ n tháng 1/2008, có 197 nhà khai thác kinh doanh thông tin di ñ ng th h th ba (3G) ho t ñ ng trên th gi i ñã có 87 nư c và vùng lãnh th , ph c v cho 180 tri u thuê bao. Sau ñây là sơ ñ các nư c s d ng d ch v 3G.
 13. 13 Hình 1.4. Các nư c tri n khai d ch v 3G D ch v 3 G Nh t B n và Hàn Qu c phát tri n r t cao. Nh có s thúc ñ y c a chính ph và thái ñ tích c c c a các nhà khai thác, ng d ng công ngh 3G hai nư c này t năm 2001; vi c kích thích th trư ng th i gian ñ u khá t t, ngư i dùng cũng tha thi t v i d ch v m i. Các nư c ðông Nam Á cũng phát tri n m nh m trong nh ng năm g n ñây, ñ c bi t là Singapore và Thái Lan. M c ñ phát tri n chung th trư ng thông tin di ñ ng các nư c Châu Âu r t cao, m c ph c p d ch v di ñ ng lên ñ n kho ng 90%, nhưng các nhà khai
 14. 14 thác truy n th ng tri n khai d ch v 3G tương ñ i th n tr ng, nư c ñ u tiên tri n khai Châu Âu là B là vào 2002. S phát tri n d ch v 3G Châu M tương ñ i ch m ch p so v i các vùng khác trên th gi i. ð n năm 2005 M m i b t ñ u tri n khai 3G. M c ñ phát tri n d ch v 3G c a Nh t B n và Hàn Qu c, hai nư c Châu Á, là chi m hàng ñ u c a th gi i; bi u hi n th trư ng 3G Châu Âu nói chung là bình bình, nhưng cũng có ñi m sáng, ch y u là Italia và Anh; Châu M thì s phát tri n M là tương ñ i n i b t; còn Châu Phi là th trư ng s ñư c khai phá trong tương lai. Cùng v i ra ñ i d ch v 3G c a các nhà khai thác, các nhà cung c p thi t b ñ u cu i ñã nhanh chóng ñưa ra ña d ng ch ng lo i. Hi n nay máy ñ u cu i WCDMA ñã có 26 nhãn hi u, 186 lo i s n ph m; s n ph m ñ u cu i EV-DO cũng lên ñ n 156 lo i. Trong các lo i d ch v c a 3G, ñóng góp l n nh t vào thu nh p v n là d ch v ñi n tho i, chi m hơn 90% t ng thu nh p, nhưng ñóng góp vào thu nh p c a các d ch v phi tho i ñang tăng trư ng ñ u. D ch v 3G ñư c ñánh giá cao nh t trong tương lai bao g m ña truy n thông, truy n hình thu qua máy c m tay.v.v Doanh thu t các d ch v n i dung và video chi m t tr ng l n trong m ng 3G, và doanh thu trên m t ñ u thuê bao ARPU cao hơn 2G 40%. Hình 1.5 th hi n k t c u doanh thu các d ch v 3G.
 15. 15 3G Worldwide Revenues Composition 2008 Location-Based Services, 2% Businiess MMS, 7% Mobile Internet Simple Voice, 28% Access, 3% Customised infotainment, 36% Rich Voice, 4% Consumer MMS, 6% Mobile Intranet/Extranet, 14% Hình 1.5 K t c u doanh thu các d ch v 3G Do hoàn c nh th trư ng các nư c có khác nhau, sách lư c phát tri n 3G mà các nhà khai thác l a ch n cũng không hoàn toàn gi ng nhau. Nh t B n các nhà khai thác, như DoCoMo, ch y u là thông qua s ti n b c a k thu t và sáng t o m i v d ch v ñ ñi ñ n thành công. Hi n nay m ng 3G Nh t ñã ph sóng ñ n 99,7%. 94% thuê bao dùng 2G ñang quá ñ sang 3G, t l này là cao nh t trên toàn th gi i. Các nhà khai thác và các nhà s n xu t máy c m tay ph i h p v i nhau thi t k ch t o máy ñ u cu i. Giá c c a máy c m tay 3G ñã tương ñương v i máy c m tay 2G, cho nên các thuê bao dùng mu n ñ i máy c m tay. Các nhà khai thác ñưa ra các d ch v m i r t h p d n trên m ng, ví d như trích xu t âm nh c, mua hàng qua máy c m tay v.v… Công ty 3G c a Hutchison có tr s chính ñóng t i Hongkong cũng là m t trong s các nhà khai thác ñi ñ u v d ch v 3G trên toàn c u; n m 10 gi y phép 3G các th trư ng úc, áo, ðan M ch, Hongkong, Italia, Ai Len, Israel, Na Uy, Anh, Th y ði n v.v ñ n 175 tri u dân, ch chi cho gi y phép t ng c ng ñ n 10,2
 16. 16 t USD. ð u tư xây d ng m ng lư i 3G c a công ty ñã vư t 27 t USD. Sách lư c phát tri n 3G c a Công ty 3G Hutchison là cư c phí linh ho t. S thuê bao dùng 3G c a công ty này chưa ñ n 6 tri u, năm nay s ñ t phá 10 tri u. S phát tri n d ch v 3G c a ñ i ña s các nhà khai thác Châu Âu là tương ñ i ch m ch p. Nguyên nhân ch y u, m t là chi tr cho gi y phép quá cao, làm cho các nhà khai thác thi u l c ñ phát tri n; hai là nhu c u th trư ng ñ i v i 3G chưa nhi u, ch kho ng 6% thuê bao dùng di ñ ng có nhu c u 3G; thông thư ng t l này ph i ñ t ñ n 33%, nhà khai thác m i có th th c hi n cân b ng thu - chi. 1.2.3 Xu hư ng phát tri n 3G t i Vi t Nam Các ng d ng truy n thông h u ích như ñi n tho i truy n hình, ñ nh v và tìm ki m thông tin, truy c p Internet, truy n t i d li u dung lư ng l n, nghe nh c và xem video ch t lư ng cao... cùng nhi u ng d ng d ch v vi n thông tiên ti n khác có th th c hi n ñư c trên m ng di ñ ng 3G. Nhưng Vi t Nam 3G m i ch ñang “bư c” ch p ch ng. Th gi i ñang có 2 h th ng 3G ñư c chu n hóa song song t n t i, m t d a trên công ngh CDMA còn g i là CDMA-2000, chu n còn l i do d án 3rd Generation Partnership Project (3GPP) th c hi n. 3GPP ñang xem xét tiêu chu n UTRA - UMTS Terrestrial Radio Access TS. Tiêu chu n này có 2 sơ ñ truy nh p vô tuy n. M t trong s ñó ñư c g i là CDMA băng thông r ng (WCDMA). Căn c vào nh ng thông tin nói trên thì Vi t Nam ñã gia nh p vào nhóm các nư c ñã tri n khai d ch v ñi n tho i th h th 3 (3G), ñó chính là d ch v ñi n tho i di ñ ng CDMA c a nhà khai thác m ng S-Fone. Tuy nhiên, công ngh CDMA-2000 1X mà S-Fone tri n khai cũng ch ñư c coi là giai ño n kh i ñ u c a m t h th ng 3G hoàn ch nh, vì CDMA-2000
 17. 17 có ñ n ba phiên b n: CDMA-2000 1X, CDMA-2000 1xEV-DO và CDMA-2000 1xEV-DV. CDMA2000 1X dành cho tho i và d li u, ho t ñ ng trên kênh CDMA 1,25MHz chu n, cho phép truy n d li u ñ t 307Kbps. CDMA2000 1xEV-DO là phiên b n cao hơn, t i ưu cho nh ng d ch v d li u dung lư ng l n và t c ñ cao d a trên công ngh CDMA High Data Rate (t c ñ t i ña vư t 2Mbps). CDMA2000 1xEV-DO ñ t t c ñ truy n d li u vư t 10Mbps. Nghĩa là ñ tri n khai lo t các ng d ng có dung lư ng l n, ñư c coi là th m nh c a 3G ngày nay thì CDMA 2000 1X c a S-Fone chưa ñ t m. Trong khi ñó, v n ñ hi n nhi u ngư i quan tâm là bao gi ngư i s d ng công ngh GSM (chi m 95% s ngư i dùng ñi n tho i di ñ ng t i Vi t Nam) có th s d ng 3G. Nhà s n xu t “ch y” trư c, m t l n n a các nhà s n xu t l i ñi trư c các nhà khai thác d ch v ñi n tho i di ñ ng, khi l n lư t Nokia, Sony Eircsson ñã bán ra th trư ng Vi t Nam vài model ñi n tho i di ñ ng h tr công ngh 3G như Nokia 6680, 6630; Sony Ericsson Z800i, K608i... Trong khi ñó lo t s n ph m 3G Nseries dù chưa ñư c Nokia bán chính th c t i Vi t Nam cũng ñang thu hút ñư c s chú ý c a ngư i tiêu dùng, nh t là nh ng ngư i ưa thích công ngh . V cơ b n, ñây ch là s ch ng minh c a các hãng cho th trư ng th y h ñã có nh ng s n ph m cao c p và tích h p các công ngh ñón ñ u, ch các nhà s n xu t cũng th a hi u giá tr s d ng công ngh 3G t i Vi t Nam chưa có vì các nhà khai thác m ng chưa tri n khai ng d ng 3G. T t nhiên, trên th gi i không ch có Sony Ericsson hay Nokia mà còn có Samsung, Motorola, LG... th m chí là c Huewei (Trung Qu c) cũng góp m t vào nhóm các nhà s n xu t ñi n tho i di ñ ng 3G v i s n ph m U626.
 18. 18 Không ch có các hãng s n xu t ñi n tho i di ñ ng mà ngay c Qualcomm, nhà phát tri n và phát minh hàng ñ u c a công ngh CDMA cũng ñã có nhi u k ho ch khu ch trương 3G t i Vi t Nam. Cu i tháng 7/2005, Qualcomm loan báo s m Trung Tâm Nghiên C u Công Ngh 3G ñ u tiên t i Vi t Nam. Th i gian ñ u, trung tâm s t ch c các khóa ñào t o v phát tri n 3G, gi i thi u công ngh CDMA, WCDMA và cách l p trình trên môi trư ng BREW (Binary Runtime Environment of Wireless) c a Qualcomm. Các khóa h c ñư c thi t k cho ngư i ñã có kinh nghi m l p trình b ng ngôn ng C và C++ ñ thúc ñ y vi c ng d ng r ng rãi công ngh 3G t i Vi t Nam và các nư c trong khu v c. ðây cũng là m t ph n c a d án thúc ñ y s d ng 3G t i Châu á mà Qualcomm gi i thi u vào năm ngoái. Chưa h t, gi a tháng 9 v a qua, t i Hà N i, Qualcomm ñã t ch c th o và ñào t o v BREW, gi i thi u gi i pháp t ng th v d li u và ng d ng trên thi t b di ñ ng c a Qualcomm. BREW cũng chính là m t trong nh ng ñ ng l c thúc ñ y s phát tri n các ng d ng và n i dung c a h u h t các ho t ñ ng 3G trên toàn th gi i. Kh i ñ u là vi c Viettel ph i h p cùng Ericsson th c hi n thành công vi c trình di n các d ch v thông tin di ñ ng 3G vào ñ u năm 2006. Nhi u ng d ng thông tin di ñ ng 3G thú v như ñi n tho i truy n hình, ñ nh v toàn c u và tìm ki m thông tin, truy c p Internet, video ch t lư ng cao... ñã ñư c th c hi n trong môi trư ng m ng di ñ ng t c ñ cao. Theo các chuyên gia trong ngành vi n thông, ñư ng t i 3G c a GSM là WCDMA. Nhưng trên con ñư ng ñó, các nhà khai thác d ch v ñi n tho i di ñ ng ph i tr i qua giai ño n 2,5 (2,5G). Th h 2,5G bao g m nh ng gì? ðó là: d li u chuy n m ch gói t c ñ cao (HSCSD), d ch v vô tuy n gói chung
 19. 19 (GPRS - Viettel tri n khai hơn 3 năm nay), và Enhanced Data Rates for Global Evolution (EDGE). Nghe thì ñơn gi n nhưng th c t , ñ tri n khai 3G, m t trong nh ng khó khăn c a các nhà khai thác m ng GSM là v n ñ ng d ng. Ngoài ra, h cũng ñang ph i tìm câu tr l i cho câu h i: “ð u tư h t ng có ñáp ng ñư c nhu c u c a ngư i dùng hay không?” B i tri n khai 3G trên m ng ñi n tho i hi n hành s theo hư ng nâng c p t n n t ng cơ s ñã có. Song song v i th nghi m còn ph i xây d ng d án ñ u tư, ph i có th i gian ñ hoàn t t th t c d án... M t y u t n a là khách hàng ph i có máy ñ u cu i thích h p khi s d ng công ngh 3G trong d ch v thông tin di ñ ng. Bên phía CDMA, ngoài S-Fone như ñã nói trên, “ n s ” l n c a ngành ñi n tho i di ñ ng là Hanoi Telecom cũng ñã nhi u l n nh c t i vi c h s s d ng ngay công ngh CDMA2000 1xEV-DO khi b t ñ u chính th c thương m i hoá các d ch v di ñ ng. H n nhiên ai cũng bi t CDMA2000 1xEV-DO ñang g t hái nhi u thành công trong vi c tri n khai các d ch v liên quan ñ n d li u t i các nư c ñang s d ng công ngh này mà Hàn Qu c là m t ví d ñi n hình. Dù cái ñích 3G có th còn cách xa nhưng hi n c nhà s n xu t l n nhà khai thác d ch v ñ u ñã có nh ng bư c ñi thích h p ñ ti n t i 3G, v n ñ còn l i là bao gi ? M t trong nh ng y u t quy t ñ nh ñi u này là nhu c u và s lư ng ngư i dùng. 1.3 So sánh h th ng WCDMA v i các h th ng 2G 1.3.1. So sánh WCDMA và GSM B ng 1.2. So sánh hai h th ng GSM và WCDMA GSM WCDMA D¶i tÇn 900 MHz v 1800 MHz. D¶i tÇn xÊp xØ 2 GHz.
 20. 20 §é réng b¨ng tÇn kªnh 200 KHz. §é réng b¨ng tÇn kªnh 5 MHz. GSM - 13,4 kbps + 8 kbps ®Õn 384 kbps ®èi víi tr¹m di ®éng. + Lªn tíi 2 Mbps víi tr¹m cè ®Þnh. Ph−¬ng ph¸p ®a truy cËp TDMA. Ph−¬ng ph¸p ®a truy cËp CDMA. Qui ho¹ch v« tuyÕn cã tÝnh chÊt tÜnh víi Qui ho¹ch v« tuyÕn cã tÝnh chÊt viÖc t¨ng l−u l−îng. ®éng. Dung l−îng: dung l−îng tÜnh ®−îc cho bëi Dung l−îng tïy thuéc v o møc ®é mét cÊu h×nh phÇn cøng n o ®ã. nhiÔu, do vËy rÊt nh¹y c¶m víi cÊu h×nh m¹ng. §iÒu khiÓn c«ng suÊt: c¸c thuËt to¸n ®iÒu §iÒu khiÓn c«ng suÊt l vÊn ®Ò thiÕt khiÓn c«ng suÊt ®¬n gi¶n. yÕu trong m¹ng. ChuyÓn giao: ChØ cã chuyÓn giao cøng. ChuyÓn giao: cã 3 lo¹i chuyÓn giao: chuyÓn giao cøng, mÒm v mÒm h¬n. 1.3.2. So sánh WCDMA và IS-95 C WCDMA và IS-95 ñ u s d ng công ngh CDMA tr i ph tr c ti p. T c ñ chip 3,84 Mcps, h th ng WCDMA cho phép t c ñ bit cao hơn. T c ñ chip cao hơn cũng giúp kh năng phân t p ña ñư ng nhi u hơn so v i t c ñ chip 1,2288 Mcps, ñ c bi t nh ng cell nh ñô th . B ng 1.3: So sánh hai h th ng WCDMA và IS - 95 C¸c th«ng sè WCDMA IS-95 §é réng b¨ng tÇn 5 MHz 1,25 MHz Tèc ®é chip 3,84 Mcps 1,2288 Mcps TÇn sè ®iÒu khiÓn c«ng 1500 Hz, c¶ ®−êng lªn lÉn §−êng lªn: 800 Hz, suÊt ®−êng xuèng ®−êng xuèng: ®iÒu khiÓn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2