intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu quy trình tách chiết và phân tích thuốc trừ sâu methyl parathion trong nước cửa sông Văn Úc Hải Phòng bằng sắc ký khí

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

21
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay ô nhiễm môi trường trở thành vấn đề mang tính toàn cầu. Một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung luận văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu quy trình tách chiết và phân tích thuốc trừ sâu methyl parathion trong nước cửa sông Văn Úc Hải Phòng bằng sắc ký khí

 1. Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o Tr−êng ®¹i häc B¸ch khoa Hμ Néi — LuËn v¨n th¹c sÜ khoa häc Nghiªn cøu quy tr×nh t¸ch chiÕt vμ ph©n tÝch thuèc trõ s©u Methyl Parathion trong n−íc s«ng V¨n óc H¶i Phßng b»ng s¾c ký khÝ NguyÔn ®×nh viÖt Hμ néi - n¨m 2005
 2. 1 Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Tr−êng ®¹i häc B¸ch khoa Hμ Néi — LuËn v¨n th¹c sÜ khoa häc Nghiªn cøu quy tr×nh t¸ch chiÕt vμ ph©n tÝch thuèc trõ s©u Methyl Parathion trong n−íc cöa s«ng V¨n óc H¶i Phßng b»ng s¾c ký khÝ ngμnh: Ho¸ lý & Ho¸ lý thuyÕt M· sè: NguyÔn ®×nh viÖt Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: TS. Phan trung quÝ Hμ néi - n¨m 2005
 3. 2 Lêi C¶m ¬n Trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp vµ lµm luËn v¨n tèt nghiÖp líp cao häc t¹i Trung t©m sau §¹i häc tr−êng §¹i häc B¸ch khoa - Hµ Néi, t«i ®· nhËn ®−îc sù gióp ®ì hÕt søc tËn t×nh cña c¸c thÇy, c« gi¸o cña Bé m«n Ho¸ lý, cña ban l·nh ®¹o vµ c¸c c¸n bé thuéc Trung t©m §µo t¹o sau §¹i häc tr−êng §¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi, cña gi¸o viªn h−íng dÉn vµ c¸c b¹n bÌ, ®ång nghiÖp. §Õn nay t«i ®· hoµn thµnh b¶n luËn v¨n tèt nghiÖp cao häc, nh©n dÞp nµy t«i muèn ®−îc bµy tá lßng tr©n träng vµ xin cã lêi c¶m ¬n tíi: - C¸c thÇy, c« gi¸o ®· gi¶ng d¹y vµ gióp ®ì t«i hoµn thµnh c¸c m«n häc trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ lµm luËn ¸n. - TS. Phan Trung QuÝ, gi¸o viªn bé m«n Hãa m«i tr−êng thuéc Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp 1 Hµ Néi, ®· dµnh nhiÒu thêi gian, c«ng søc vµ cã nh÷ng ý kiÕn quÝ b¸u ®Ó gióp t«i hoµn thµnh luËn ¸n. - C¸c b¹n bÌ vµ ®ång nghiÖp ®· gióp ®ì, ®éng viªn t«i rÊt nhiÒu trong suèt thêi gian häc tËp vµ lµm luËn ¸n tèt nghiÖp. Hµ Néi th¸ng 10 n¨m 2005 NguyÔn §×nh ViÖt
 4. 3 C¸c tõ viÕt t¾t BVTV : B¶o vÖ thùc vËt FAO : Tæ chøc n«ng nghiÖp vµ l−¬ng thùc (cña Liªn hiÖp quèc) HCBVTV : Ho¸ chÊt b¶o vÖ thùc vËt NN & PTNT : N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n POPs : C¸c chÊt h÷u c¬ g©y « nhiÔm khã ph©n huû SPE : ChiÕt pha r¾n SPME : Vi chiÕt pha r¾n UNEP : Ch−¬ng tr×nh m«i tr−êng Liªn hiÖp quèc WHO : Tæ chøc Y tÕ thÕ giíi
 5. 4 Danh môc c¸c b¶ng, biÓu B¶ng 1.1: Møc ®é sö dông HCBVTV ë ViÖt Nam qua c¸c n¨m....................................................... 13 B¶ng 1.2: Ph©n lo¹i tÝnh ®éc LD50 cña WHO..................................................................................... 24 B¶ng 1.3: C¸c lo¹i HCBVTV g©y nhiÔm ®éc theo môc ®Ých sö dông, ®é ®éc h¹i............................. 25 B¶ng 1.4: C¸c triÖu chøng nhiÔm ®éc thuèc BVTV (%) sau khi phun............................................... 26 B¶ng 1.5: So s¸nh LC50 cña c¸ vμ ®éng vËt kh«ng x−¬ng sèng bÞ nhiÔm ®éc thuèc BVTV c¬ Photpho (Johnson vμ Finley, 1980)................................................................................... 28 B¶ng 1.6: So s¸nh ®é ®éc cÊp tÝnh cña Methyl parathion ®èi víi ®éng vËt kh«ng x−¬ng sèng vμ c¸ (Johnson vμ Finley, 1980)................................................................................................. 29 B¶ng 1.7: So s¸nh ®é ®éc cÊp tÝnh cña Trifuation ®èi víi ®éng vËt kh«ng x−¬ng sèng vμ c¸ (Johnson vμ Finley, 1980)................................................................................................. 30 B¶ng 1.8: D¶i nång ®é LC50 cña 6 loμi c¸ cöa s«ng (a) bÞ ngé ®éc Chlorinat hy®rocacbon vμ thuèc BVTV c¬ Photpho (Eisler, 1970)....................................................................................... 30 B¶ng 1.9: ¶nh h−ëng hoÆc hÊp thô cña sinh quyÓn sau khi thuèc BVTV t¸c ®éng lªn quÇn x· sinh vËt...................................................................................................................................... 33 B¶ng 1.5: §é ®éc LD50 ®èi víi chuét, mg/kg...................................................................................... 36 B¶ng 3.1: L−îng c©n, nång ®é vμ thÓ tÝch cÇn hót............................................................................ 56 B¶ng 3.2: Thêi gian l−u cña 5 chÊt BVTV c¬ Nit¬, c¬ Photpho......................................................... 58 B¶ng 3.2: TrÞ sè chiÒu cao c¸c Pic vμ khèi l−îng chÊt chuÈn........................................................... 59 B¶ng 3.3: HiÖu suÊt thu håi (H%) c¸c chÊt BVTV (nång ®é200ng/l) khi chiÕt b»ng c¸c dung m«i... 63 B¶ng 3.4: HiÖu suÊt thu håi (H%) c¸c chÊt BVTV (nång ®é 100ng/l) khi chiÕt dung m«i.................. 64 B¶ng 3.5: HiÖu suÊt thu håi (H%) c¸c chÊt BVTV c¬ Nit¬, c¬ Photpho (nång ®é 50ng/l) khi chiÕt b»ng c¸c dung m«i..................................................................................................................... 64 B¶ng 3.6: KÕt qu¶ x¸c ®Þnh d− l−îng mét sè thuèc BVTV c¬ Nit¬, c¬ Photpho trong n−íc s«ng V¨n óc..................................................................................................................................... 66 B¶ng 3.7: HÖ sè thu håi chÊt BVTV theo khèi l−îng than ho¹t tÝnh sö dông..................................... 68 B¶ng 3.8: HÖ sè thu håi (H%) chÊt BVTV theo tõng lo¹i dung m«i röa gi¶i...................................... 69 B¶ng 3.9: KÕt qu¶ ph©n tÝch hμm l−îng mét sè thuèc BVTV c¬ Nit¬, c¬ Photpho trong n−íc s«ng V¨n óc.............................................................................................................................. 70
 6. 5 Danh môc h×nh vÏ, s¬ ®å H×nh 1.1: HÖ thèng s¶n xuÊt thuèc BVTV ë ViÖt Nam hiÖn nay .............................12 H×nh 1.1: S¬ ®å l−u chuyÓn thuèc b¶o vÖ thùc vËt trong m«i tr−êng ....................15 H×nh 1.3: Sù biÕn ®æi cña thuèc BVTV trong m«i tr−êng ®Êt .......................... 16 H×nh 1.4: S¬ ®å lÊy mÉu hÖ thèng trong kh¶o s¸t thuèc BVTV..........................39 H×nh 1.5: S¬ ®å hÖ thèng s¾c kÝ khÝ ....................................................................................39 H×nh 1.6: CÊu t¹o cña detect¬ NPD ...................................................................... 42 H×nh 2.1: Quy tr×nh ph©n tÝch d− l−îng chÊt BVTV trong n−íc b»ng ph−¬ng ph¸p chiÕt pha r¾n ................................................................................47 H×nh 2.2: S¬ ®å lÊy mÉu n−íc t¹i mét ®iÓm ......................................................... 53 H×nh 3.1: S¾c ký ®å cña 5 chÊt chuÈn c¬ Nit¬, c¬ Photpho .......................................58 H×nh 3.2: §−êng chuÈn cña Dichlovos ...............................................................................59 H×nh 3.3: §−êng chuÈn cña Diazimon ...............................................................................60 H×nh 3.4: §−êng chuÈn cña Dimethoate ...........................................................................60 H×nh 3.5: §−êng chuÈn cña Methyl Parathion ..............................................................61 H×nh 3.6: §−êng chuÈn cña Ethyl Parathion ..................................................................61 H×nh 3.7: S¾c ®å mÉu ®¹i diÖn ..............................................................................................68
 7. 6 Môc lôc Më ®Çu................................................................................................................................7 Ch−¬ng 1 .........................................................................................................................10 Tæng quan tμi liÖu nghiªn cøu ............................................................................ 10 1.1. T×nh h×nh sö dông thuèc BVTV ë ViÖt Nam...................................................................10 1.2. Sù l−u chuyÓn thuèc BVTV trong m«i tr−êng...............................................................15 1.3. Giíi thiÖu vÒ thuèc BVTV, c¬ Nit¬, c¬ Photpho............................................................20 1.4. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thuèc BVTV c¬ Nit¬, c¬ Photpho ............................................37 Ch−¬ng 2 .........................................................................................................................44 Néi dung vμ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu............................................................... 44 2.1. C¬ së khoa häc vμ ý nghÜa thùc tiÔn cña ®Ò tμi ............................................................44 2.2. Ho¸ chÊt vμ trang thiÕt bÞ................................................................................................45 2.3. X©y dùng ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu...............................................................................47 Ch−¬ng 3 .........................................................................................................................55 Thùc nghiÖm vμ kÕt qu¶.......................................................................................... 55 3.1. Pha mÉu chuÈn................................................................................................................55 3.3. X¸c ®Þnh giíi h¹n ph¸t hiÖn vμ giíi h¹n ®Þnh l−îng .....................................................62 3.4. ThÝ nghiÖm t×m dung m«i tèi −u cho giai ®o¹n röa gi¶i cét chiÕt th«ng qua hÖ sè thu håi............................................................................................................................................62 3.5. KÕt qu¶ ph©n tÝch mét sè mÉu n−íc s«ng v¨n óc ........................................................65 3.6. Nghiªn cøu sö dông than ho¹t tÝnh oxy ho¸ thay thÕ Carbopack B ...........................67 Ch−¬ng 4 .........................................................................................................................71 BiÖn luËn kÕt qu¶ ..................................................................................................... 71 4.1. ¶nh h−ëng cña hÖ thèng thiÕt bÞ ®Õn kÕt qu¶ nghiªn cøu ................................................71 4.2. XÐt ®é tuyÕn tÝnh cña c¸c ®−êng chuÈn........................................................................71 4.3. XÐt hiÖu qu¶ cña cét chiÕt Carbopack B vμ dung m«i röa gi¶i ®· lùa chän..............72 4.4. Kh¶ n¨ng t¸i sö dông cét chiÕt Carbopack B ..............................................................73 4.5. KÕt qu¶ ph©n tÝch mÉu n−íc s«ng V¨n óc ....................................................................73 4.6. KÕt qu¶ nghiªn cøu dïng than ho¹t tÝnh «xi ho¸ thay thÕ than ®en graphit (Carbopack B).........................................................................................................................74 KÕt luËn vμ kiÕn nghÞ .............................................................................................. 75 Tμi liÖu tham kh¶o .................................................................................................... 76 Phô lôc .......................................................................................................................... 79
 8. 7 Më ®Çu Ngµy nay « nhiÔm m«i tr−êng trë thµnh vÊn ®Ò mang tÝnh toµn cÇu. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y « nhiÔm m«i tr−êng lµ viÖc sö dông thuèc b¶o vÖ thùc vËt (BVTV) trong c¸c lÜnh vùc n«ng, l©m, ng− nghiÖp. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc trong viÖc phßng trõ, tiªu diÖt s©u bÖnh, b¶o vÖ mïa mµng, ... thuèc b¶o vÖ thùc vËt ®Ó l¹i hËu qu¶ xÊu cho m«i tr−êng nh− ph¸ vì c©n b»ng sinh th¸i, g©y « nhiÔm m«i tr−êng, ®Ó l¹i tån d− trong n«ng s¶n, thùc phÈm vµ ®e däa nghiªm träng ®Õn søc khoÎ con ng−êi. Sù nguy h¹i cµng t¨ng nÕu con ng−êi kh«ng sö dông ®óng thuèc b¶o vÖ thùc vËt. L−îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt phun cho c©y trång cã tíi 50% bÞ r¬i v·i, ph©n t¸n chñ yÕu vµo m«i tr−êng ®Êt, n−íc, cßn mét phÇn nhá bay h¬i vµ khuyÕch t¸n vµo kh«ng khÝ. Dïng nhiÒu thuèc b¶o vÖ thùc vËt ®· giÕt h¹i vµ lµm tæn th−¬ng hµng lo¹t c¸c lo¹i c«n trïng cã Ých vµ ®éng vËt hoang d· nh− chim, c¸ ... do vËy lµm gi¶m tÝnh ®a d¹ng sinh häc, kh¶ n¨ng tù ®iÒu chØnh c©n b»ng cña tù nhiªn kh«ng cßn n÷a. T¹i ViÖt Nam ®iÒu quan träng mang tÝnh thêi sù ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ã lµ sù ®ßi hái kh¾t khe vÒ d− l−îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt trong c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu ra thÞ tr−êng thÕ giíi. Do vËy hiÖn tr¹ng sö dông thuèc, kh¶o s¸t d− l−îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt trong ®èi t−îng sinh häc vµ m«i tr−êng, xö lý ph©n huû thuèc b¶o vÖ thùc vËt kh«ng ®−îc phÐp sö dông, lµ mét trong c¸c vÊn ®Ò mµ c¸c nhµ khoa häc ®ang quan t©m nghiªn cøu, ®Ó ®i ®Õn c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ gióp b¶o vÖ m«i tr−êng vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Tr−íc kia lo¹i thuèc BVTV ®−îc sö dông nhiÒu cã nguån gèc lµ c¸c hîp chÊt c¬ Clo, nh−ng do c¸c lo¹i nµy rÊt bÒn trong m«i tr−êng (tíi hµng
 9. 8 chôc n¨m) vµ cã ®éc tÝnh cao nªn ®· bÞ cÊm sö dông. Ngµy nay lo¹i thuèc b¶o vÖ thùc vËt ®−îc sö dông nhiÒu trong n«ng nghiÖp lµ lo¹i cã nguån gèc tõ c¸c hîp chÊt c¬ Nit¬, c¬ Photpho. ViÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ d− l−îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt lo¹i nµy ®· vµ ®ang ®−îc c¸c nhµ khoa häc trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam nghiªn cøu nhiÒu. Tuy nhiªn, t¹i ViÖt Nam c¸c sè liÖu vÒ d− l−îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt c¬ Nit¬, c¬ Photpho trong c¸c ®èi t−îng m«i tr−êng còng nh− ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch cßn ch−a ®Çy ®ñ. V× vËy, nghiªn cøu lËp qui tr×nh ph©n tÝch thuèc b¶o vÖ thùc vËt trong m«i tr−êng lµ mét viÖc cÇn thiÕt. Nh»m gãp phÇn gi¶i quyÕt tõng b−íc vÊn ®Ò d− l−îng thuèc b¶o vÖ thùc vËt ë ViÖt Nam chóng t«i thùc hiÖn ®Ò tµi: “Nghiªn cøu quy tr×nh t¸ch chiÕt vµ ph©n tÝch thuèc trõ s©u Methyl Parathion trong n−íc s«ng V¨n óc H¶i Phßng b»ng s¾c ký khÝ”. Khi ®¨ng ký ®Ò tµi nµy, chóng t«i míi chØ cã trong tay chÊt chuÈn lµ Methyl Parathion do vËy tªn ®Ò tµi lµ nh− vËy. Khi thùc hiÖn, chóng t«i mua thªm ®−îc 4 lo¹i chÊt chuÈn c¬ Nit¬, c¬ Photpho n÷a. Nªn nghiªn cøu nµy ®−îc thùc hiÖn trªn 5 chÊt ®· cã. Tªn ®Ò tµi lÏ ra ph¶i ®æi lµ “Nghiªn cøu quy tr×nh t¸ch chiÕt vµ ph©n tÝch thuèc b¶o vÖ thùc vËt c¬ Nit¬, c¬ Photpho trong n−íc s«ng V¨n óc H¶i Phßng b»ng s¾c ký khÝ”. Nh−ng do tªn ®Ò tµi ®· ®¨ng ký tõ tr−íc nªn chóng t«i kh«ng d¸m ®æi. Mong Héi ®ång khoa häc vµ nh÷ng ®éc gi¶ quan t©m l−îng thø cho thiÕu sãt nµy. Môc tiªu mong ®¹t tíi cña ®Ò tµi lµ ®−a ra ®−îc mét ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch d− l−îng thuèc BVTV c¬ Nit¬, c¬ Photpho trong n−íc mÆt b»ng ph−¬ng ph¸p chiÕt pha r¾n (SPE) vµ GC/NPD. Nghiªn cøu bao gåm c¸c néi dung chÝnh sau: - Nghiªn cøu lùa chän ®iÒu kiÖn tèi −u ®Ó x¸c ®Þnh d− l−îng thuèc BVTV c¬ Nit¬, c¬ Photpho b»ng ph−¬ng ph¸p s¾c ký khÝ víi detect¬
 10. 9 NPD. Tõ ®ã ®−a ra ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch phï hîp ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c, ®é nh¹y vµ hiÖu suÊt thu håi. - Tèi −u ho¸ c¸c th«ng sè ®o trªn thiÕt bÞ s¾c ký khÝ GC/NPD. - Lùa chän cét chiÕt pha r¾n vµ t×m dung m«i röa gi¶i thÝch hîp ph©n tÝch mÉu n−íc s«ng V¨n óc, H¶i Phßng. - Nghiªn cøu thay thÕ cét chiÕt pha r¾n Carbopack B b»ng cét chiÕt pha r¾n than ho¹t tÝnh s¶n xuÊt trong n−íc nh»m gi¶m gi¸ thµnh ph©n tÝch mÉu phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ ë ViÖt Nam.
 11. 10 Ch−¬ng 1 Tæng quan tμi liÖu nghiªn cøu 1.1. T×nh h×nh sö dông thuèc BVTV ë ViÖt Nam Thuèc BVTV ®−îc sö dông víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau nh− trong n«ng nghiÖp, l©m ng− nghiÖp, b¶o vÖ søc khoÎ céng ®ång, ... nãi chung lµ phôc vô lîi Ých cho con ng−êi. Nh−ng ph¹m vi sö dông nhiÒu nhÊt c¶ vÒ khèi l−îng vµ chñng lo¹i lµ lÜnh vùc n«ng nghiÖp. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë bÊt cø n¬i nµo trªn thÕ giíi ®Òu kh«ng thÓ thiÕu thuèc BVTV nÕu muèn ®¹t n¨ng suÊt cao. Tuy nhiªn thuèc BVTV còng l¹i chÝnh lµ chÊt ®éc g©y h¹i cho søc khoÎ con ng−êi vµ m«i tr−êng nÕu kh«ng ®−îc qu¶n lý vµ sö dông ®óng. 1.1.1. S¬ l−îc vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt, qu¶n lý thuèc BVTV ë ViÖt nam [16] Trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, nh»m t¨ng n¨ng suÊt c©y trång vµ phßng trõ dÞch h¹i, chóng ta ®· ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p thÝch hîp nh−: dïng gièng kh¸ng s©u bÖnh, ®iÒu chØnh thêi vô, ... BiÖn ph¸p th«ng th−êng nhÊt hiÖn nay lµ sö dông ho¸ chÊt, thuèc BVTV ®Ó h¹n chÕ c¸c t¸c h¹i cña dÞch bÖnh. T×nh h×nh sö dông thuèc BVTV trong n«ng nghiÖp ë ViÖt Nam cã nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau phô thuéc vµo tõng giai ®o¹n lÞch sö vµ ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tõng vïng. Tr−íc n¨m 1955, n«ng d©n ë miÒn B¾c ViÖt Nam chØ biÕt ®èi phã víi dÞch s©u ®ôc th©n g©y h¹i nÆng b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p thñ c«ng, thêi kú nµy ta ch−a cã thuèc trõ s©u. Tõ n¨m 1955, ban ®Çu lµ tõ c¸c nguån viÖn trî n−íc ngoµi vµ sau ®ã tù s¶n xuÊt thªm, thuèc BVTV b¾t ®Çu ®−îc sö dông trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Thuèc BVTV ®−îc nhËp khÈu d−íi d¹ng thµnh phÈm chñ yÕu lµ d¹ng thuèc bét, bét thÊm n−íc vµ d¹ng nhò dÇu. C¸c lo¹i thuèc BVTV nµy ®−îc cung cÊp cho c¸c hîp t¸c x· n«ng nghiÖp trong c¸c bao, phuy, thïng
 12. 11 kh«ng qua c«ng ®o¹n sang chai, ®ãng gãi lÎ vµ ®−îc ph©n phèi theo kÕ ho¹ch víi gi¸ bao cÊp. Thêi gian nµy do kinh tÕ chËm ph¸t triÓn, thuèc BVTV khan hiÕm vµ nghÌo nµn vÒ chñng lo¹i. HÇu hÕt c¸c lo¹i thuèc BVTV ®−îc nhËp tõ c¸c n−íc §«ng ¢u vµ Liªn X« tr−íc ®©y thuéc thÕ hÖ cò vµ c¸c chÊt h÷u c¬ khã ph©n huû. C¸c thuèc BVTV nµy cã phæ t¸c ®éng réng, ®éc tÝnh cao vµ tån l−u l©u trong m«i tr−êng nh− DDT, 666, Endril, Dieldrin, c¸c lo¹i l©n h÷u c¬ nh− Wofatox, Ethyl Parathion, Malathion, c¸c lo¹i thuèc trõ bÖnh cã chøa thuû ng©n nh− Falisan, Ceresan ... Trong khi ®ã HCBVTV ®−îc sö dông réng r·i ë miÒn Nam tõ n¨m 1962 víi nhiÒu lo¹i HCBVTV nguån gèc h÷u c¬ khã ph©n huû do ®−îc nhËp khÈu tù do vµo miÒn Nam ViÖt Nam. C¸c HCBVTV ë d¹ng bét, bét thÊm n−íc, d¹ng h¹t vµ d¹ng nhò dÇu. Thuèc BVTV sö dông ë miÒn Nam håi ®ã tuy ®a d¹ng h¬n vÒ chñng lo¹i so víi miÒn B¾c nh−ng ®Òu thuéc thÕ hÖ cò cã ®éc tÝnh cao, tån l−u l©u trong m«i tr−êng. Trong giai ®o¹n c¬ chÕ bao cÊp (1975 - 1990), do kinh phÝ ®Çu t− cho n«ng nghiÖp Ýt, thuèc BVTV khan hiÕm vµ nghÌo nµn vÒ chñng lo¹i nªn l−îng thuèc BVTV nhËp khÈu kh«ng ®ñ cung cÊp cho nhu cÇu sö dông ®Ó b¶o vÖ mïa mµng ë c¸c ®Þa ph−¬ng. C¸c HCBVTV chñ yÕu ®−îc sö dông trong thêi kú nµy lµ c¸c chÊt h÷u c¬ g©y « nhiÔm khã ph©n huû (POPs) nh− DDT, Dielrin, Lindan (666), Chlodan, Toxaphen ... −íc tÝnh mçi n¨m sö dông kho¶ng 6.500 ®Õn 9.000 tÊn [16]. Sau khi miÒn Nam gi¶i phãng (1976) bªn c¹nh C«ng ty Thuèc s¸t trïng ViÖt Nam s¶n xuÊt thuèc BVTV ®Çu tiªn ®−îc thµnh lËp cßn cã mét sè C«ng ty vËt t− BVTV kh¸c cña Bé NN&PTNT, c¸c ®Þa ph−¬ng vµ c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n còng ®−îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng, nh−ng hÇu hÕt c¸c c¬ së nµy m¸y mãc thiÕt bÞ nghÌo nµn, c«ng nghÖ thñ c«ng, l¹c hËu. Trong thêi gian nµy bªn c¹nh nh÷ng lo¹i HCBVTV thuéc thÕ hÖ cò ®· cã mét sè
 13. 12 HCBVTV míi ®−îc sö dông cã hiÖu lùc cao, th©n thiÖn h¬n ®èi víi m«i tr−êng h¬n. Tõ n¨m 1990 ®Õn nay, viÖc cung øng HCBVTV chuyÓn tõ c¬ chÕ bao cÊp sang kinh tÕ thÞ tr−êng. C¶ 5 thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu cã quyÒn kinh doanh HCBVTV (H×nh 1.1) [16]. S¶n xuÊt ng.liÖu, bu«n b¸n, gia Bé C«ng nghiÖp c«ng s¶n phÈm, nghiªn cøu s.x C.ty thuèc s¸t trïng VN s¶n phÈm míi Do Trung Bé NN&PTNT −¬ng C.ty VËt t− BVTV I Bu«n b¸n gia c«ng s¶n phÈm qu¶n C.ty VËt t− BVTV II lý Bé Quèc phßng Bu«n b¸n gia c«ng s¶n phÈm C.ty Incotex C.ty VËt t− BVTV Do c¸c tØnh Bu«n b¸n gia c«ng s¶n phÈm tØnh, thµnh qu¶n C.ty VËt t− BVTV Bu«n b¸n gia c«ng s¶n phÈm lý c¸c huyÖn Do t− C¸c C.ty TNHH Bu«n b¸n gia c«ng s¶n phÈm nh©n q/ lý H×nh 1.1: HÖ thèng s¶n xuÊt thuèc BVTV ë ViÖt Nam hiÖn nay C¸c lo¹i HCBVTV ®−îc nhËp phong phó h¬n c¶ vÒ sè l−îng vµ chñng lo¹i. ViÖc qu¶n lý thuèc BVTV còng chÆt chÏ h¬n. N¨m 1991 lÇn ®Çu tiªn Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm nay lµ Bé NN&PTNT ®· ban hµnh Quy ®Þnh vÒ viÖc ®¨ng ký thuèc BVTV ë ViÖt Nam, “Danh môc thuèc BVTV ®−îc phÐp sö dông ë ViÖt Nam”. TiÕp theo lµ “Danh môc thuèc BVTV h¹n
 14. 13 chÕ sö dông ë ViÖt Nam” vµ “Danh môc thuèc BVTV cÊm sö dông ë ViÖt Nam”. HÇu nh− c¸c lo¹i thuèc BVTV cã nguån gèc h÷u c¬ khã ph©n huû POPs vµ c¸c lo¹i L©n h÷u c¬ cã ®éc tÝnh cao tån l−u l©u trong m«i tr−êng ®Òu bÞ ®−a vµo Danh môc thuèc BVTV h¹n chÕ sö dông vµ cÊm sö dông. L−îng thuèc BVTV sö dông hµng n¨m kho¶ng 13 - 15 ngµn tÊn/n¨m. Tõ n¨m 1991 - 2000 khèi l−îng thuèc BVTV ®−îc nhËp vµ sö dông biÕn ®éng tõ 20 - 30 ngµn tÊn thµnh phÈm quy ®æi. Do vËy, thÞ tr−êng thuèc BVTV rÊt phong phó vµ s«i ®éng. NhiÒu HCBVTV míi cã hiÖu lùc phßng trõ m¹nh h¬n nh−ng l¹i Ýt ®éc ®· xuÊt hiÖn. Dùa vµo c¸c khuyÕn c¸o cña FAO vµ WHO, hµng n¨m Héi ®ång t− vÊn thuèc BVTV Quèc gia ®· xem xÐt ®Ò nghÞ Bé NN&PTNT lo¹i bá nh÷ng ho¹t chÊt thuèc BVTV cã ®éc tÝnh cao, khã ph©n huû, tån l−u l©u trong m«i tr−êng lµm ¶nh h−ëng ®Õn søc kháe con ng−êi vµ t¸c ®éng xÊu ®Õn m«i tr−êng. Thêi gian nµy thuèc BVTV ®−îc sö dông ë n−íc ta nhiÒu vÒ sè l−îng vµ ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, nh−ng c¸c HCBVTV POPs do cÊm sö dông nªn gi¶m ®¸ng kÓ. NÕu nh− tr−íc n¨m 1992 chØ cã 77 ho¹t chÊt víi 96 tªn th−¬ng phÈm th× ®Õn n¨m 2002 cã 360 ho¹t chÊt víi 1.113 tªn th−¬ng phÈm. 1.1.2. T×nh h×nh sö dông thuèc BVTV trong n«ng nghiÖp ViÖt Nam: Trong n«ng nghiÖp ViÖt Nam sè l−îng HCBVTV chñ yÕu ®−îc sö dông cho c©y lóa víi sè l−îng ngµy cµng t¨ng, tuy sè l−îng ch−a nhiÒu nh−ng nhËn thøc cña ng−êi n«ng d©n cßn h¹n chÕ vµ nÆng vÒ quyÒn lîi c¸ nh©n nªn sè ng−êi bÞ ngé ®éc thuèc BVTV còng nh− d− l−îng tån ®äng trong m«i tr−êng ®· ngµy cµng t¨ng dÇn (b¶ng 1.1) [16]. B¶ng 1.1: Møc ®é sö dông HCBVTV ë ViÖt Nam qua c¸c n¨m DiÖn tÝch canh Khèi l−îng thuèc nhËp khÈu L−îng thuèc b×nh N¨m t¸c (triÖu ha) (tÊn thµnh phÈm quy ®æi) qu©n cho 1 ha (kg.a.i) Tr−íc1990 8,9 13.000 - 15.000 0,3 - 0,4 1990 9,0 15.000 0,5
 15. 14 DiÖn tÝch canh Khèi l−îng thuèc nhËp khÈu L−îng thuèc b×nh N¨m t¸c (triÖu ha) (tÊn thµnh phÈm quy ®æi) qu©n cho 1 ha (kg.a.i) 1991 9,4 20.300 0,67 1992 9,7 23.100 0,77 1993 9,9 24.800 0,62 1994 10,4 20.380 0,66 1995 10,5 25.666 0,85 1996 10,5 32.751 1,06 1997 10,5 30.406 1,01 1998 10,5 42.738 1,35 1999 10,5 33.715 1,05 Nguån: Côc B¶o vÖ thùc vËt, 2001 L−îng HCBVTV sö dông t¨ng râ rÖt, song l−îng c¸c HCBVTV cã tÝnh ®éc cao l¹i cã xu h−íng gi¶m (xem b¶ng 1.1). MÆc dÇu mét sè lo¹i HCBVTV ®· n»m trong danh môc cÊm sö dông nh−ng thùc tÕ ë mét sè n¬i vÉn cã biÓu hiÖn sö dông chóng. ë vïng sinh th¸i n«ng th«n ®ång b»ng vµ ven ®«, lóa vµ rau mµu lµ nh÷ng c©y trång chÝnh. Trong kho¶ng 20 n¨m trë l¹i ®©y cã nhiÒu lo¹i dÞch h¹i c©y trång ®· bïng ph¸t trong ph¹m vi c¶ n−íc nh−: dÞch rÇy n©u h¹i lóa ë c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng Cöu Long nh÷ng n¨m 76 - 79, ë ®ång b»ng s«ng Hång nh÷ng n¨m 81 - 83, dÞch ®¹o «n th−êng xuyªn x¶y ra trong c¸c tØnh phÝa B¾c, mµ ®iÓn h×nh lµ vô Xu©n 83 - 84 vµ 94 - 95. Khi ®ã thuèc BVTV ®· ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh chÆn ®øng sù l©y lan vµ ph¸t triÓn c¸c dÞch bÖnh, gãp phÇn h¹n chÕ c¸c thiÖt h¹i giµnh n¨ng suÊt. Hãa chÊt BVTV lµ c¸c lo¹i hãa chÊt cã nguån gèc tù nhiªn hoÆc tæng hîp b»ng con ®−êng c«ng nghiÖp, dïng chñ yÕu trong n«ng nghiÖp ®Ó phßng chèng hoÆc tiªu diÖt nh÷ng sinh vËt g©y h¹i mïa mµng. Do tÝnh ®éc cña thuèc BVTV vµ sù tån ®äng sau khi sö dông ®· g©y ¶nh h−ëng kh«ng nhá ®Õn chÊt l−îng m«i tr−êng. ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn ng−êi sö dông, ®Õn chÊt l−îng s¶n phÈm n«ng nghiÖp, vµ sau ®ã lµ ¶nh h−ëng ®Õn m«i tr−êng sèng cña chóng ta.
 16. 15 1.2. Sù l−u chuyÓn thuèc BVTV trong m«i tr−êng ViÖc sö dông thuèc BVTV trong n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ y tÕ lu«n ®Ó l¹i d− l−îng thuèc BVTV trong m«i tr−êng. Mét phÇn thuèc ®−îc phun lªn c©y dÉn ®Õn d− l−îng cña chóng vµo thêi ®iÓm thu ho¹ch n«ng s¶n. Mét phÇn thuèc ®i vµo m«i tr−êng xung quanh vµ chÞu t¸c ®éng cña hµng lo¹t qu¸ tr×nh ho¸ lý vµ sinh häc nªn chóng bÞ biÕn ®æi, di chuyÓn vµ ph©n bè l¹i gi÷a c¸c thµnh phÇn m«i tr−êng. D− l−îng cña thuèc BVTV trong ®Êt, n−íc, kh«ng khÝ vµ n«ng s¶n, thùc phÈm dÉn ®Õn viÖc tÝch luü c¸c ®éc tè t¨ng dÇn theo chuçi m¾t xÝch dinh d−ìng ë møc tõ thÊp tíi cao cña hÖ sinh th¸i vµ x©m nhËp vµo c¬ thÓ con ng−êi vµ ®éng vËt víi hµm l−îng lín. C¸c con ®−êng di chuyÓn cña thuèc BVTV rÊt ®a d¹ng vµ phøc t¹p, cã thÓ m« t¶ theo s¬ ®å chung cña Fishbei (h×nh 1.2) [4]. Kh«ng khÝ Bôi, m−a Bôi, m−a Ch¶y trµn X¸c ®éng vËt T¹t giã Thuèc BVTV Bèc h¬i, giã C©y Ng−êi §éng vËt cã x−¬ng sèng RÔ vµ phÇn cßn l¹i ChÕ phÈm d¹ng bôi Bèc h¬i §éng vËt kh«ng x−¬ng sèng Ph©n th¶i, n−íc tiÓu Röa tr«i NgÊm s©u Sinh vËt næi §Êt C¸ §éng vËt kh«ng x−¬ng sèng Bïn H×nh 1.2: S¬ ®å l−u chuyÓn thuèc b¶o vÖ thùc vËt trong m«i tr−êng
 17. 16 1.2.1. D− l−îng thuèc BVTV trong ®Êt: HÇu hÕt c¸c thuèc BVTV sö dông ®Òu ph©n t¸n trùc tiÕp vµo ®Êt. Tõ ®ã bay h¬i, ph©n r·, röa tr«i hay tho¸i hãa. (xem h×nh 1.3) [10]. §iÒu kiÖn m«i tr−êng ®Êt (pH, ®é Èm, nhiÖt ®é, hµm l−îng sÐt, chÊt h÷u c¬) quyÕt ®Þnh tÝnh l−u tån cña thuèc BVTV vµ quyÕt ®Þnh sù chuyÓn hãa vµo m«i tr−êng n−íc vµ kh«ng khÝ. Mét sè ®Êt cã tiÒm n¨ng hÊp phô rÊt cao thuèc BVTV. Ban ®Çu qu¸ tr×nh nµy cã hiÖu qu¶ b¶o vÖ n−íc ngÇm vµ chuçi thøc ¨n, nh−ng khi ®Êt hÊp phô m¹nh qu¸ vµ biÕn ®æi sÏ lµm gia t¨ng tÝnh nguy hiÓm cña thuèc BVTV ®èi víi sinh vËt (cã ng−êi gäi lµ chemical time bomb – Bom hãa häc hÑn giê). Sù tån l−u cña HCBVTV ®−îc ®o b»ng thêi gian cÇn cã ®Ó chÊt ®ã mÊt ho¹t tÝnh hoÆc ph©n huû ®Õn 95%. Lo¹i bÒn thêi gian ph©n huû trªn 2 n¨m, trung b×nh 1 - 18 th¸ng vµ kh«ng bÒn 1 - 2 tuÇn. Thêi gian ®Ó ph©n huû hÕt mét nöa gäi lµ b¸n ph©n huû. Nhãm thuèc BVTV lµ hîp chÊt h÷u c¬ Clo bÒn trong m«i tr−êng tù nhiªn, cã thêi gian b¸n ph©n huû dµi (DDT cã thêi gian b¸n ph©n huû tõ 20 - 30 n¨m). Do tÝnh chÊt ®ã mµ ngµy nay ng−êi ta thÊy m«i tr−êng ®Êt, n−íc, kh«ng khÝ cã mÆt cña DDT vµ 25% tæng sè l−îng sö dông cña DDT ®−îc chuyÓn vµo ®¹i d−¬ng [10]. TÝnh tån d− l©u dµi cña thuèc BVTV trong m«i tr−êng lµm t¨ng thªm t¸c h¹i cña chóng ®èi víi sinh vËt vµ con ng−êi. HÊp thô do VSV Bay h¬i HÊp thô HÊp do c©y, phô con Thuèc BVTV trong ®Êt Tho¸i hãa Hßa hãa häc tan Di chuyÓn theo Röa tr«i mao qu¶n H×nh 1. 3: Sù biÕn ®æi cña thuèc BVTV trong m«i tr−êng ®Êt.
 18. 17 Trong ®Êt, thuèc BVTV bÞ ph©n huû dÇn bëi nhiÒu yÕu tè h÷u sinh vµ v« sinh. Tèc ®é ph©n huû cña mçi lo¹i thuèc phô thuéc vµo: + TÝnh chÊt ho¸ lý cña ho¹t chÊt vµ d¹ng thuèc ®−îc sö dông. + Thµnh phÇn ho¸ lý cña ®Êt, hµm l−îng chÊt h÷u c¬, c¸c chÊt dinh d−ìng kh¸c cã trong ®Êt vµ pH cña ®Êt. + Lo¹i c©y trång ®−îc trång trªn ®Êt ®ã. + §iÒu kiÖn m«i tr−êng, n−íc, ®é Èm, nhiÖt ®é, l−îng ph©n bãn ... + Chñng lo¹i vµ sè l−îng c¸c loµi vi sinh vËt, ®Æc biÖt lµ c¸c loµi vi sih vËt cã trong ®Êt. NhiÒu loµi cã kh¶ n¨ng dïng thuèc BVTV nh− nh÷ng chÊt dinh d−ìng ®Ó x©y dùng c¬ thÓ. ChÝnh v× vËy, thuèc BVTV bÞ ph©n huû. Nghiªn cøu vÒ tèc ®é ph©n huû cña thuèc BVTV trong dÊt cho thÊy: tèc ®é ph©n huû cña thuèc BVTV trong ®Êt tiÖt trïng chËm h¬n nhiÒu so víi ®Êt tù nhiªn. §iÒu ®ã chøng tá r»ng vai trß quan träng cña vi sinh vËt trong viÖc ph©n huû thuèc BVTV. Ng−îc l¹i, thuèc BVTV còng ¶nh h−ëng nhiÒu ®Õn sù ph¸t triÓn cña vi sinh vËt. Xu h−íng chung diÔn biÕn sè l−îng vi sinh vËt ®Êt tu©n theo: Míi ®−a thuèc BVTV vµo ®Êt, sè l−îng vi sinh vËt ®Êt gi¶m, sau ®ã l−îng vi sinh vËt håi phôc dÇn vµ nhiÒu tr−êng hîp v−ît h¬n tr−íc khi xö lý thuèc BVTV. Trong ®Êt, thuèc BVTV cã kh¶ n¨ng di chuyÓn, ph©n bè l¹i mét c¸ch c¬ häc qua qu¸ tr×nh lµm ®Êt, bÞ röa tr«i bëi n−íc m−a ..., råi ngÊm s©u xuèng ®Êt. V× vËy, thuèc BVTV cã thÓ g©y « nhiÔm m¹ch n−íc ngÇm vµ theo n−íc ngÇm cã thÓ ®i ®Õn nh÷ng n¬i kh¸c xa khu vùc xö lý thuèc. NhiÒu tr−êng hîp d− l−îng thuèc BVTV trong ®Êt víi l−îng lín cã thÓ g©y ra nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc, g©y h¹i cho c©y, ¶nh h−ëng tíi ®é mµu mì cña ®Êt vµ suy gi¶m nh÷ng sinh vËt cã Ých sèng trong ®Êt. 1.2.2. D− l−îng thuèc BVTV trong n«ng s¶n vµ thùc vËt Thuèc BVTV cã thÓ ®i vµo c©y trång b»ng con ®−êng trùc tiÕp (do phun, r¾c lªn c©y) hay gi¸n tiÕp (qua ®Êt, n−íc, kh«ng khÝ bÞ « nhiÔm thuèc
 19. 18 BVTV). Thuèc BVTV ë trªn c©y vµ trong n«ng s¶n cã thÓ g©y h¹i cho c©y trång (¶nh h−ëng ®Õn sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn cña c©y, thËm chÝ cßn lµm gi¶m n¨ng suÊt) hay ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng n«ng s¶n, g©y ®éc cho con ng−êi vµ gia sóc sö dông n«ng s¶n ®ã. Thuèc BVTV x©m nhËp vµo c¸c bé phËn cña c©y. Tèc ®é x©m nhËp vµ hµm l−îng cña c¸c lo¹i thuèc BVTV kh¸c nhau vµ phô thuéc vµo ®Æc tÝnh, cÊu tróc cña c¸c bé phËn ®ã. Thuèc BVTV th−êng tån t¹i víi hµm l−îng lín trong vá cña mét sè lo¹i qu¶ vµ h¹t nh− t¸o, lª, ®Ëu vµ lóa. Ph©n tÝch hµm l−îng cypermethrin cã trong c¸c bé phËn cña qu¶ t¸o cho thÊy hµm l−îng trong vá qu¶ t¸o cao gÊp 9 lÇn trong thÞt qu¶ [19]. Nh−ng sù ph©n bè nµy còng kh«ng ®ång nhÊt trong mét nhãm thùc vËt. Theo FAO/WHO [4] hµm l−îng cypermethrin trong ruét t¸o Ýt h¬n trong vá qu¶ t¸o tíi 10% nh−ng ë qu¶ lª hµm l−îng cypermethrin trong ruét qu¶ lª Ýt h¬n trong vá qu¶ lª tíi 30%. D− l−îng thuèc BVTV ë phÝa ngoµi cña c©y chÞu t¸c ®éng rÊt lín cña ¸nh s¸ng mÆt trêi vµ m−a. D− l−îng thuèc BVTV bÞ röa tr«i tuú thuéc vµo lo¹i ho¹t chÊt vµ d¹ng thuèc phun lªn c©y, kho¶ng thêi gian tõ phun xö lý thuèc BVTV ®Õn khi cã m−a vµ tuú tõng lo¹i c©y trång. VÝ dô, m−a lµm gi¶m 50% d− l−îng Captan trong c©y anh ®µo trong khi d− l−îng Captan trong qu¶ anh ®µo kh«ng hÒ thay ®æi. Qu¸ tr×nh di chuyÓn thø cÊp cã thÓ lµm t¨ng møc d− l−îng thuèc BVTV trong c©y trång, vÝ dô, qu¸ tr×nh bèc h¬i tõ ®Êt trång hoÆc qu¸ tr×nh l¾ng ®äng bôi chøa d− l−îng thuèc BVTV. §ã lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n tÝch tô thuèc BVTV. Nh− vËy, cã rÊt nhiÒu yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn sù ph©n bè d− l−îng thuèc BVTV ë c¸c bé phËn kh¸c nhau cña c©y. 1.2.3. D− l−îng thuèc BVTV trong n−íc Thuèc BVTV vµo m«i tr−êng n−íc b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau: - Dïng trùc tiÕp thuèc ®Ó diÖt c«n trïng trong n−íc.
 20. 19 - N−íc ch¶y qua c¸c khu rõng hay vïng ®Êt l©m nghiÖp, n«ng nghiÖp ®−îc phun thuèc BVTV. - N−íc th¶i cña c«ng nghiÖp s¶n xuÊt thuèc BVTV hay sóc röa c¸c dông cô phun r¶i thuèc BVTV. Tuú thuéc vµo ®Æc tÝnh hÊp phô vµ cÊu tróc lç xèp cña ®Êt mµ n−íc ngÇm cã thÓ bÞ nhiÔm thuèc BVTV. Theo Cohen, Eiden, Corber [4], hµm l−îng mét sè lo¹i thuèc BVTV trong n−íc nh− sau (tÝnh theo μg/l): DDT 0,03; Lindan 0,001-0,021; Carbofusan 1-50; Picforan 0,1-1,5; 1,2-dibrometan 0,05-20 . §èi víi n−íc bÒ mÆt, do viÖc sö dông trùc tiÕp thuèc BVTV còng nh− kh¶ n¨ng thÊm s©u hoÆc lan truyÒn trong ®Êt tõ vïng xö lý thuèc, theo m−a lò ... mµ cã thÓ chøa d− l−îng thuèc BVTV. D− l−îng nµy cã thÓ xuÊt hiÖn gi÷a líp trÇm tÝch vµ n−íc. D− l−îng cña mét sè thuèc BVTV bÒn v÷ng th−êng cã hµm l−îng ë líp trÇm tÝch cao h¬n líp n−íc mÆt kho¶ng 10-100 lÇn [4]. Sù ph©n huû thuèc BVTV trong n−íc phô thuéc vµo pH, mËt ®é huyÒn phï vµ sù cã mÆt cña trÇm tÝch. D− l−îng thuèc BVTV trong n−íc sÏ g©y h¹i cho thùc vËt vµ ®éng vËt sèng trong n−íc vµ cuèi cïng g©y h¹i cho ng−êi. Tãm l¹i: Sö dông ho¸ chÊt, thuèc b¶o vÖ thùc vËt lµ ch×a kho¸ cña sù thµnh c«ng trong c¸ch m¹ng xanh, ®¶m b¶o vÒ nhu cÇu l−¬ng thùc. Nh−ng bªn c¹nh ®ã ta cµng thÊy râ nh÷ng mÆt tiªu cùc cña nã. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y sù lo ng¹i vÒ ¶nh h−ëng cña thuèc BVTV ®Õn m«i tr−êng ®· trë thµnh vÊn ®Ò quan träng kh«ng nh÷ng ë c¸c n−íc ph¸t triÓn mµ c¶ ë nh÷ng n−íc ®ang ph¸t triÓn nh− ViÖt Nam. ViÖc ®iÒu tra, kh¶o s¸t t×nh h×nh qu¶n lý, sö dông, xö lý thuèc BVTV tån ®äng, vµ ra c¸c quy ®Þnh, quy chÕ sö dông thuèc BVTV, tiªu huû thuèc BVTV kh«ng ®−îc phÐp sö dông ngµy cµng ®−îc c¸c Bé, ngµnh, c¸c nhµ khoa häc quan t©m, nghiªn cøu vµ thùc hiÖn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2