intTypePromotion=1

Luận văn thạc sĩ khoa học: Nghiên cứu sàng lọc vi rút HIV, HBV, HCV ở người hiến máu tại viện huyết học – truyền máu trung ương năm 2013 - 2014

Chia sẻ: Nguyễn Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:114

0
76
lượt xem
15
download

Luận văn thạc sĩ khoa học: Nghiên cứu sàng lọc vi rút HIV, HBV, HCV ở người hiến máu tại viện huyết học – truyền máu trung ương năm 2013 - 2014

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, để sàng lọc HIV, HBV, HCV cho ngƣời hiến máu tại các ngân hàng máu, người ta có thể dùng một trong những phương pháp sau: ELISA, hóa phát quang, điện hóa phát quang hoặc phối hợp cả ba phƣơng pháp này để phát hiện các kháng thể và các kháng nguyên của virus.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ khoa học: Nghiên cứu sàng lọc vi rút HIV, HBV, HCV ở người hiến máu tại viện huyết học – truyền máu trung ương năm 2013 - 2014

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> ---------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THANH DUNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC VI RÚT HIBV, HBCV, HCIV Ở NGƢỜI<br /> HIẾN MÁU TẠI VIỆN HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU TRUNG ƢƠNG<br /> NĂM 2013 - 2014<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2015<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN<br /> ---------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THANH DUNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC VI RÚT HIBV, HBCV, HCIV Ở NGƢỜI<br /> HIẾN MÁU TẠI VIỆN HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU TRUNG ƢƠNG<br /> NĂM 2013 - 2014<br /> <br /> Chuyên ngành: VI SINH VẬT HỌC<br /> Mã số: 06420107<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:<br /> PGS. TS. BÙI THỊ MAI AN<br /> PGS.TS. BÙI THỊ VIỆT HÀ<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2015<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành luận văn này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới:<br /> Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện Huyết học – Truyền máu trung ƣơng đã ủng hộ<br /> và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình công tác, học tập và thực hiện đề<br /> tài nghiên cứu.<br /> Ban giám hiệu, Phòng đào tạo sau đại học, Khoa sinh học, Bộ môn Vi sinh<br /> vật học trƣờng Trƣờng Đại học Khoa học tự Tự nhiên – Đại học QGHN đã tạo điều<br /> kiện và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn và khóa học cao học của mình.<br /> Với lòng kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc, tôi xin được bày tỏ lòng biết<br /> ơn của mình tới:<br /> GS.TS. AHLĐ.TTND. NGUYỄN ANH TRÍ, Viện trƣởng Viện Huyết học<br /> – Truyền máu Trung ƣơng – Ngƣời thầy đã truyền cho tôi nhiệt huyết yêu nghề,<br /> Ngƣời thầy đã luôn ủng hộ, động viên, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất<br /> cho tôi trong suốt quá trình làm việc, học tập và thực hiện luận văn.<br /> BSCKII. PHẠM TUẤN DƢƠNG, Phó Viện Trƣởng Viện Huyết học –<br /> Truyền máu Trung ƣơng – Ngƣời thầy đã luôn tận tình hƣớng dẫn chỉ bảo, giúp đỡ<br /> và đóng góp cho tôi những kiến thức vô cùng quý giá trong suốt thời thời gian tôi<br /> học tập, làm việc và thực hiện luận văn.<br /> PGS.TS. BÙI THỊ MAI AN – Trƣởng khoa Huyết thanh học nhóm máu,<br /> Viện Huyết học – Truyền máu Trung ƣơng - Ngƣời thầy đã tận tình hƣớng dẫn, chia<br /> sẻ cho tôi kiến thức chuyên môn và dìu dắt tôi trên bƣớc đƣờng nghiên cứu khoa<br /> học. Ngƣời thầy đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện và đóng góp những ý kiến quý báu<br /> cho tôi trong suốt thời gian tôi gian tôi học tập, làm việc và thực hiện luận văn.<br /> PGS.TS. BÙI THỊ VIỆT HÀ – Chủ nhiệm bộ Bộ môn Vi sinh vật học,<br /> trƣờng Trƣờng đại học Khoa học tự Tự nhiên - ĐHQGHN, ngƣời thầy đã động<br /> viên, tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ và chia sẻ với tôi những kiến thức vô cùng quý<br /> báu trong suốt quá trình tôi tham gia khóa học và hoàn thành luận văn này.<br /> <br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các anh chị, bạn bè đồng nghiệp trong Khoa Xét<br /> nghiệmnghiêm sàng lọc máu, Khoa Hiến máu và các thành phần máu, Khoa Tổ<br /> chức vận động hiến máu, Phòng Công nghệ thông tin, Khoa Vi sinh Viện Huyết học<br /> – Truyền máu Trung ƣơng đã luôn động viên, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho<br /> tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn những ngƣời hiến máu đã cho tôi số liệu quý giá<br /> trong nghiên cứu này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè và đồng nghiệp đã động viên, chia sẻ và<br /> giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và công tác.<br /> Cuối cùng tôi xin đƣợc tỏ lòng biết ơn vô cùng sâu sắc tới Bố, Mẹ, Chồng,<br /> hai Con, và các anh chị em trong gia đình đã quan tâm, động viên, khích lệ để tôi<br /> không ngừng học tập và phấn đấu.<br /> Tôi xin chân trọng cảm ơn!<br /> Hà Nội, tháng 08 năm 2015<br /> Nguyễn Thị Thanh Dung<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu<br /> nghiên cứu trong luận văn này là có thật, do tôi thu thập và thực hiện tại Viện<br /> Huyết học – Truyền máu Trung ƣơng. Kết quả nghiên cứu của luận văn này<br /> chƣa đƣợc đăng tải trên bất kỳ một tạp chí hay công trình nghiên cứu khoa<br /> học nào.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Thanh Dung<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2