intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:114

0
37
lượt xem
12
download

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của đề tài là: Trên cơ sở lý luận về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung và khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của doanh nghiệp xây dựng nói riêng và trên cơ sở phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đấu thầu của các doanh nghiệp chuyên hoạt động về thi công xây lắp để đề xuất một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu cho doanh nghiệp xây dựng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1.<br /> <br /> đề à<br /> Toàn cầu hoá là một xu thế hiện đang phát triển mạnh và lan rộng ra hầu<br /> <br /> hết các nước trên toàn thế giới. Quá trình toàn cầu hoá kinh tế tạo cơ hội để<br /> các quốc gia có thể tận dụng và phát huy lợi thế so sánh của mình, thúc đẩy,<br /> duy trì tăng trưởng bền vững, góp phần nâng cao phúc lợi xã hội nhờ việc<br /> phân bổ các nguồn lực có hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, cần nhận thức rằng toàn<br /> cầu hoá là quá trình phân chia lại thị trường thế giới bằng biện pháp kinh tế.<br /> Mức độ cạnh tranh trên thị trường trong nước và nước ngoài ngày càng gay<br /> gắt do thực hiện những cam kết về mở cửa thị trường. Chính vì vậy, khả năng<br /> cạnh tranh của doanh nghiệp sẽ là yếu tố quan trọng nhất quyết định một quốc<br /> gia sẽ là “người hưởng lợi” hay “kẻ chịu thiệt” trong quá trình toàn cầu hoá.<br /> Như vậy thì nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp là một tất yếu<br /> khách quan trong quá trình hội nhập kinh tế khu vực và trên thế giới, và nâng<br /> cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp là một nội dung cần được quan<br /> tâm. Nếu không làm được điều này, doanh nghiệp không chỉ thất bại trên “sân<br /> khách” mà còn gánh chịu hậu quả tương tự trên chính “sân nhà”.<br /> Trải qua hơn 20 năm đổi mới, ngành xây dựng đã có những bước tiến<br /> đáng kể theo hướng hiện đại. Không chỉ trong lĩnh vực xây dựng công trình,<br /> vật liệu xây dựng, kiến trúc và quy hoạch xây dựng mà còn cả những lĩnh vực<br /> khác: phát triển đô thị và nhà ở, năng lực xây dựng công trình có nhiều tiến<br /> bộ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu xây dựng. Tuy đã lớn mạnh về nhiều<br /> mặt, nhưng nhìn chung khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng nước<br /> ta còn yếu kém vì: Phần lớn các doanh nghiệp trong ngành xây dựng Việt<br /> Nam hiện có quy mô không lớn; công tác nghiên cứu thị trường, thực hiện<br /> xúc tiến thương mại, quảng bá, khuếch trương sản phẩm và hình ảnh của<br /> <br /> 2<br /> <br /> doanh nghiệp chưa được chú trọng đầu tư đúng mức ... Do đó cần phải nâng<br /> cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xây dựng.<br /> Đối với các nhà thầu xây dựng thì hoạt động đấu thầu là rất quan trọng,<br /> quyết định đến sự tồn tại và phát triển của nhà thầu. Mặt khác, hoạt động đấu<br /> thầu kích thích cạnh tranh giữa các nhà thầu, thúc đẩy lực lượng sản xuất,<br /> khoa học công nghệ phát triển. Với sự kiện Việt Nam đã gia nhập WTO thì<br /> thị trường xây dựng nói chung và hoạt động đấu thầu nói riêng diễn ra rất sôi<br /> động, ngày càng xuất hiện những nhà thầu mạnh, thi công những công trình<br /> quy mô lớn, hiện đại. Do đó cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh<br /> trong đấu thầu của doanh nghiệp xây dựng.<br /> Xuất phát từ thực tế trên đây, tác giả chọn đề tài luận văn là: “Nghiên<br /> cứu đề xuất một số giải pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong đấu<br /> thầu xây lắp áp dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”<br /> 2. Mụ đ<br /> <br /> đề à<br /> <br /> Trên cơ sở lý luận về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung<br /> và khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của doanh nghiệp xây dựng nói riêng<br /> và trên cơ sở phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đấu<br /> thầu của các doanh nghiệp chuyên hoạt động về thi công xây lắp để đề xuất<br /> một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu cho doanh<br /> nghiệp xây dựng.<br /> 3. Đố ượ<br /> <br /> và<br /> <br /> ạm v<br /> <br /> - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là khả năng cạnh tranh trong đấu thầu<br /> của doanh nghiệp xây dựng.<br /> - Phạm vi nghiên cứu là khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của một số<br /> doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4. P ươ<br /> <br /> á<br /> <br /> Trên cơ sở lý luận chung về đấu thầu: Luật Đấu thầu, hệ thống các văn<br /> bản, chế độ, chính sách hiện hành về đấu thầu của Nhà nước và tình hình triển<br /> khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trong những năm vừa qua. Đề tài áp<br /> dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp thống kê, điều tra, khảo<br /> sát số liệu, phân tích - tổng hợp, tham khảo ý kiến của các chuyên gia để giải<br /> quyết các vấn đề liên quan đến quá trình đấu thầu.<br /> 5. Ý ng ĩ k o<br /> <br /> ọ và<br /> <br /> ự<br /> <br /> ễ<br /> <br /> đề à<br /> <br /> Hệ thống hoá các cơ sở lý luận về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp<br /> nói chung và khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của doanh nghiệp<br /> xây dựng nói riêng từ đó tìm ra một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng<br /> cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của các doanh nghiệp này.<br /> Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các<br /> doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong tiến trình phấn<br /> đấu nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp.<br /> 6. K<br /> <br /> l ậ vă<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo, luận văn<br /> <br /> gồm 3 chương:<br /> Chương 1 :<br /> <br /> Những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm về khả năng cạnh<br /> tranh trong đấu thầu xây lắp của doanh nghiệp xây dựng.<br /> <br /> Chương 2 :<br /> <br /> Phân tích và đánh giá khả năng cạnh tranh của các nhà thầu<br /> xây lắp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.<br /> <br /> Chương 3 :<br /> <br /> Các giải pháp và điều kiện nhằm tăng khả năng cạnh tranh<br /> trong đấu thầu xây lắp của doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn<br /> tỉnh Thái Nguyên.<br /> <br /> 4<br /> <br /> CHƯƠNG I<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH<br /> RONG ĐẤU THẦU CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG<br /> <br /> 1.1. Bản ch t và vai trò c<br /> <br /> đ u thầu xây dựng<br /> <br /> Có nhiều quan niệm khác nhau của đấu thầu xây dựng.<br /> Đứng trên góc độ nhà thầu, đấu thầu là một trong những phương thức<br /> chủ yếu để có được dự án giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Thực chất<br /> của đấu thầu là quá trình cạnh tranh với các nhà thầu khác, đảm bảo tính công<br /> bằng đối với các thành phần kinh tế về khả năng đáp ứng các yêu cầu về chất<br /> lượng, tiến độ, chi phí xây dựng do bên mời thầu đặt ra; Do cạnh tranh, mỗi<br /> nhà thầu phải luôn quan tâm đến việc cải tiến công nghệ, trang bị sản xuất và<br /> phương tiện quản lý nhằm nâng cao chất lưọng và hạ giá thành sản phẩm; Để<br /> thắng thầu, các doanh nghiệp phải tự hoàn thiện về tổ chức sản xuất, tổ chức<br /> quản lý, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ công nhân viên đặc biệt là đội<br /> ngũ lập hồ sơ dự thầu; Có trách nhiệm cao đối với công việc thắng thầu để<br /> giữ uy tín với khách hàng.<br /> Đối với chủ đầu tư, đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu có khả năng<br /> đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về chất lượng, tiến độ và chi phí xây dựng công<br /> trình; Chống được tình trạng độc quyền của Nhà thầu (nhất là về giá); Tăng<br /> cường hiệu quả quản lý vốn đầu tư, tránh tình trạng lãng phí, thất thoát vốn<br /> đầu tư ở các khâu của quá trình thi công xây lắp; Tạo cơ hội nâng cao trình độ<br /> năng lực của đội ngũ cán bộ kinh tế, kỹ thuật và bản thân Chủ đầu tư. Theo<br /> Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 thì Đấu thầu là quá trình<br /> lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu để thực hiện gói thầu<br /> thuộc các dự án quy định tại Điều 1 của Luật này trên cơ sở bảo đảm tính<br /> cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế (khoản 2 Điều 4 Luật<br /> <br /> 5<br /> <br /> Đấu thầu). Mục tiêu của đấu thầu là tạo nên sự cạnh tranh công bằng và minh<br /> bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu phù hợp, bảo đảm hiệu quả kinh tế của<br /> dự án đầu tư.<br /> Đối với Nhà nước, đấu thầu là phương thức quản lý các hoạt động xây<br /> dựng thông qua việc uỷ quyền cho chủ đầu tư (bên mời thầu) theo chế độ<br /> công khai tuyển chọn nhà thầu; Đấu thầu góp phần nâng cao hiệu quả công<br /> tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, hạn chế và loại trừ được các tình<br /> trạng như: thất thoát, lãng phí vốn đầu tư và các hiện tượng tiêu cực khác<br /> trong xây dựng cơ bản; Đấu thầu xây lắp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất<br /> kinh doanh của ngành xây lắp; Đấu thầu xây lắp là động cơ, điều kiện cho các<br /> doanh nghiệp trong ngành xây dựng cơ bản cạnh tranh lành mạnh với nhau<br /> trong cơ chế thị trường, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp xây lắp<br /> nước ta.<br /> Theo đó, trong quá trình đấu thầu có sự tham dự của 2 chủ thể có liên<br /> quan đến dự án (gói thầu):<br /> - Chủ đầu tư là bên mời thầu để thực hiện có hiệu quả dự án đầu tư của<br /> mình.<br /> - Các nhà thầu là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có khả năng thực<br /> hiện nhiệm vụ của dự án đầu tư.<br /> Đấu thầu xây dựng (xây lắp) được thực hiện qua các hình thức sau đây:<br /> - Đấu thầu rộng rãi: việc tổ chức đấu thầu không hạn chế số lượng các<br /> nhà thầu tham gia.<br /> - Đấu thầu hạn chế: bên mời thầu phải mời tối thiểu 05 nhà thầu có đủ<br /> năng lực tham dự đấu thầu trường hợp thực tế có ít hơn 05 nhà thầu phải trình<br /> người có thẩm quyền xem xét, quyết định.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản