intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng công nghệ để thu thập thông tin mới nhất trên các website trong phân tích ảnh hưởng của thông tin đến giá cổ phiếu của công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Thanh Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

19
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài này góp phần giải quyết vấn đề thực tế ở công ty chứng khoán là tổng hợp được các thông tin mới nhất có liên quan đến các yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến sự thay đổi của giá cổ phiếu được đăng trên các trang web một cách nhanh nhất, khắc phục được tình trạng thông tin không đầy đủ, thông tin nhiễu và cung cấp được các tín hiệu đầu tư thông qua sự ảnh hưởng của các thông tin này lên giá cổ phiếu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng công nghệ để thu thập thông tin mới nhất trên các website trong phân tích ảnh hưởng của thông tin đến giá cổ phiếu của công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH LÊ THANH TUẤN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỂ THU THẬP THÔNG TIN MỚI NHẤT TRÊN CÁC WEBSITE TRONG PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG CỦA THÔNG TIN ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH - 2019
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH LÊ THANH TUẤN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỂ THU THẬP THÔNG TIN MỚI NHẤT TRÊN CÁC WEBSITE TRONG PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG CỦA THÔNG TIN ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng (Công cụ và Thị trường Tài chính) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. BÙI KIM YẾN TP. HỒ CHÍ MINH - 2019
 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng luận văn: “Ứng dụng công nghệ để thu thập thông tin mới nhất trên các website trong phân tích ảnh hưởng của thông tin đến giá cổ phiếu của công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh” là một công trình nghiên cứu độc lập của tôi và đã thực hiện dưới sự hướng dẫn của Cô PGS.TS Bùi Kim Yến. Các số liệu sử dụng trong bài nghiên cứu là trung thực và có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung của luận văn. TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2019 Tác giả Lê Thanh Tuấn
 4. MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH TÓM TẮT - ABSTRACT CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 1 1.1 Lý do chọn đề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 3 1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 4 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 4 1.4.2.1 Phạm vi về không gian 4 1.4.2.2 Phạm vi về thời gian 4 1.5 Phương pháp nghiên cứu 4 1.6 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 5 1.7 Kết cấu bài luận văn 5 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY 6 2.1 Giới thiệu chương 6 2.2 Nền tảng lý thuyết về vấn đề nghiên cứu 6 2.2.1 Thông tin và vai trò của thông tin đối với thị trường chứng khoán 6 2.2.1.1 Định nghĩa về thông tin. 6 2.2.1.2 Sự cần thiết của hệ thống thông tin 7 2.2.1.3 Vai trò của thông tin trên thị trường chứng khoán 7 2.2.2 Các loại thông tin trên thị trường chứng khoán 9 2.2.2.1 Thông tin từ tổ chức niêm yết chứng khoán 9
 5. 2.2.2.2 Thông tin từ sở giao dịch chứng khoán 11 2.2.2.3 Thông tin từ tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán 12 2.2.2.4 Thông tin thị trường 12 2.2.2.5 Thông tin về tình hình kinh tế trong nước và thế giới 12 2.2.2.6 Thu thập thông tin 13 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi giá cổ phiếu 13 2.2.4 Lý thuyết bất cân xứng thông tin 16 2.2.5 Lý thuyết thị trường hiệu quả 17 2.2.6 Tài chính hành vi 19 2.2.6.1 Lý thuyết kỳ vọng 20 2.2.6.2 Sự không yêu thích rủi ro 20 2.2.6.3 Tính toán bất hợp lý 21 2.2.6.4 Lệch lạc do tình huống điển hình 21 2.2.6.5 Tính bảo thủ 22 2.2.6.6 Phụ thuộc vào kinh nghiệm 22 2.2.6.7 Lý thuyết tâm lý đám đông 22 2.3 Tổng quan về fintech trong thời đại mới 23 2.3.1 Fintech là gì? 23 2.3.2 Đối tượng của fintech 24 2.3.3 Tại sao fintech là một từ khóa 'HOT' trong thời đại ngày nay? 24 2.3.4 Cơ quan quản lý fintech 25 2.3.5 Làn sóng fintech ở lĩnh vực chứng khoán 25 2.3.6 Fintech tại Việt Nam 26 2.4 Phương pháp phân tích tín hiệu đầu tư dựa vào các bản tin trên trang web 28 2.4.1 Media-aware quantitative trading 28 2.4.2 Arizona financial text system 30 2.5 Lược khảo các nghiên cứu trước có liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu 31 2.5.1 Các nghiên cứu trong nước 31 2.5.2 Các nghiên cứu nước ngoài 32 2.6 Phân tích thực trạng vấn đề 34 2.7 Tóm tắt chương 2 35 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG THU THẬP THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN BẰNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CÔNG TY HSC 36 3.1 Giới thiệu sơ lược về công ty chứng khoán Hồ Chí Minh (HSC) 36 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 36 3.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động 36 3.1.3 Mục tiêu đầu tư và hạn chế đầu tư 37 3.1.4 Các sản phẩm dịch vụ 37
 6. 3.1.5 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2011-2017 38 3.1.6 Thị phần giá trị giao dịch môi giới của HSC so với các công ty khác 42 3.2 Thực trạng thu thập thông tin về chứng khoán của công ty HSC 43 3.2.1 Biểu hiện của vấn đề 43 3.2.2 Sử dụng phương pháp thủ công để thu thập thông tin 45 3.2.3 Sử dụng công nghệ thông tin để thu thập thông tin 47 3.2.4 Một số ví dụ về sự ảnh hưởng của thông tin trên trang web ảnh hưởng đến giá cổ phiếu 49 3.2.5 Những vấn đề còn hạn chế trong việc thu thập thông tin chứng khoán 50 3.2.6 Nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong việc thu thập thông tin 51 3.3 Tóm tắt chương 51 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỂ THU THẬP THÔNG TIN MỚI TRÊN CÁC WEBSITE TRONG PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG CỦA THÔNG TIN ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY HSC 52 4.1 Giới thiệu chương 52 4.2 Những dấu hiệu cảnh báo 52 4.3 Các giải pháp ứng dụng công nghệ để thu thập thông tin mới và phân tích ảnh hưởng của thông tin đến giá cổ phiếu 54 4.3.1 Giải pháp về thu thập thông tin trên thị trường chứng khoán 54 4.3.2 Giải pháp ứng dụng các lý thuyết và nghiên cứu trước đây trong phân tích ảnh hưởng của thông tin đến giá cổ phiếu 56 4.3.3 Giải pháp ứng dụng mô hình giao dịch định lượng truyền thông trong phân tích ảnh hưởng của thông tin đến giá cổ phiếu 58 4.3.4 Giải pháp ứng dụng mô hình dự đoán tài chính trong phân tích ảnh hưởng của thông tin đến giá cổ phiếu 59 4.4 Tóm tắt chương 4 60 KẾT LUẬN CHUNG DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 7. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT SGDCK : Sở giao dịch chứng khoán ADB : Ngân hàng phát triển châu Á MAQT : Giao dịch định lượng truyền thông AZFinText : Arizona Financial Text System HOSE : Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh HNX : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội EPS : Thu nhập trên mỗi cổ phiếu CPI : Chỉ số giá tiêu dùng GDP : Tổng sản phẩm nội địa VNM : Quỹ đầu tư Market Vectors Vietnam ETF HSC : Công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
 8. DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng biểu Tên bảng biểu Trang 3.1.5.1 Bảng thị phần môi giới HSC năm 2016-2017 39 3.1.5.2 Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của HSC giai đoạn 2011- 39 2017 3.1.6.1 Thị phần môi giới trên HOSE năm 2018 42 3.1.6.2 Thị phần môi giới trên HNX năm 2018 43 DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Số hình Tên hình ảnh Trang 2.3.6 Các công ty fintech tại Việt Nam 27 2.4.1 Thiết kế mô hình MAQT 29 2.4.2 Thiết kế mô hình AZFinText 30 3.1.5.3 Biểu đồ lợi nhuận sau thuế của HSC giai đoạn 2011-2017 41 3.2.2 Sơ đồ tóm tắt quá trình thu thập thông tin bằng phương pháp thủ 46 công 3.2.3 Sơ đồ tóm tắt quá trình thu thập thông tin bằng công nghệ thông 48 tin 4.3.1 Sơ đồ giải pháp thu thập thông tin bằng công nghệ thông tin 55 4.3.2 Sơ đồ tóm tắt sự ảnh hưởng của thông tin dựa vào kết quả nghiên 57 cứu trước đây 4.3.3 Sơ đồ sử dụng phương pháp media-aware quantitative trading 58 4.3.4 Sơ đồ sử dụng phương pháp Arizona financial text system 59
 9. TÓM TẮT Tiêu đề: Ứng dụng công nghệ để thu thập thông tin mới nhất trên các website trong phân tích ảnh hưởng của thông tin đến giá cổ phiếu của công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Tóm tắt: Các thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán đóng vai trò rất quan trọng trong quyết định của nhà đầu tư và sự thay đổi giá cổ phiếu trên thị trường. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin thì các thông tin này xuất hiện liên tục với số lượng rất lớn trên các trang web tài chính chứng khoán. Với mục tiêu là có thể tổng hợp được các thông tin và cung cấp các tính hiệu đầu tư thông qua sự ảnh hưởng của các thông tin này lên giá cổ phiếu một cách nhanh nhất. Đề tài giúp công ty chứng khoán có thêm cách thức thu thập thông tin, có được tín hiệu đầu tư một cách nhanh nhất. Bài nghiên cứu này sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để tổng hợp dữ liệu một cách tự động, sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện để cho thấy mối quan hệ của từng loại thông tin với từng sự kiện cụ thể, sử dụng các kỹ thuật của hệ thống dự đoán tài chính định lượng dạng văn bản như media-aware trading, AZFinText , cộng với kết quả của các nghiên cứu trước đây về các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu để cho thấy sự ảnh hưởng của từng loại thông tin lên giá cổ phiếu. Kết quả bài nghiên cứu cho thấy việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập dữ liệu mới nhất trên trang web, cùng với kết hợp các phương pháp phân tích dự đoán tài chính dạng văn bản đã giúp công ty chứng khoán có được thông tin và tín hiệu đầu tư một cách nhanh chống và hiệu quả. Bài nghiên cứu có ý nghĩa với công ty chứng khoán và nhà đầu tư mong muốn nhận được các thông tin, các tín hiệu đầu tư có liên quan đến các sự kiện có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Từ khóa: ảnh hưởng giá cổ phiếu, phân tích giá cổ phiếu, giao dịch định lượng, công nghệ tài chính, tin tức tài chính.
 10. ABSTRACT Title: Apply technology to collect latest information on websites to analyze the effect of information to stock price at Ho Chi Minh join stock company. Abstract: The information related to stock market have important role in the decision of investors and the change of stock prices in the market. With the growth of information technology, these information often occur with big volumes on the website, especially on website related to financial, stock market. The objectives of this study are to collect information and provide the signal through the effect of these information to stock prices quickly. This study help stock company have the method to collect information, have the investment signal quickly. This study will apply information technology to collect data automatically, use event method to show the relationship between news and events, use the technology of quantitative trading system such as media-aware trading, AZFintext, cooperate with the result of previous study about the factors affect to stock prices to show the affect of each news to stock prices.The result of this study shows the using information technology to collect latest data in the financial website, cooperate with the method text quantitative trading system have helped stock company have the news, investment signal quickly and effectively. This study have the meaning with stock company, investors who wish to receive the news, investment signal that have the relation to events can affect to stock prices. Keywords: affect stock price, analyze stock price, quantitative trading, fin- tech, financial news.
 11. 1 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 1.1 Lý do chọn đề tài Thị trường chứng khoán Việt Nam từ khi ra đời đến nay đã trải qua gần 20 năm hoạt động với nhiều thay đổi cùng với sự thay đổi của nền kinh tế Việt Nam. Cùng với sự phát triển này thì số lượng các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán ngày càng tăng nhanh từ 2 đến hơn 1500 công ty. Qua đó đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong ngoài nước, và số lượng công ty chứng khoán ra đời ngày càng nhiều để giúp các nhà đầu tư thu được lợi nhuận từ thị trường này. Một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến việc đầu tư chứng khoán là thông tin vì thông tin sẽ có tác động đến giá cả và khối lượng giao dịch. Giá cổ phiếu của một công ty phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: các yếu tố vi mô của doanh nghiệp, của ngành, các yếu tố vĩ mô, các yếu tố liên quan đến tình hình kinh tế chính trị, xã hội trong nước, các thông tin trên thị trường thế giới,... Ngoài ra những thông tin liên quan đến các quan điểm, nhận định của những cá nhân có sức ảnh hưởng đến thị trường, tâm trạng đám đông cũng sẽ có tác động đến quyết định của các nhà đầu tư trong việc mua bán cổ phiếu. Những thông tin có liên quan đến các yếu tố trên sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến sự thay đổi của giá chứng khoán và quyết định của các nhà đầu tư. Với sự phát triển mạnh mẽ của internet và các phương tiện truyền thông thì những thông tin này sẽ liên tục được cập nhật trên các website tài chính, chứng khoán. Cùng với đó là sự xuất hiện của các thông tin nhiễu, thông tin không đúng sự thật có thể làm ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. Những công ty chứng khoán, các nhà môi giới có được thông tin một cách nhanh nhất sẽ có được lợi thế của người biết trước thông tin, có nhiều thời gian để phân tích và tư vấn cho khách hàng. Vậy làm thế nào để công ty chứng khoán khắc phục được vấn đề thông tin không đầy đủ, thông tin nhiễu, có thể nhận được các thông tin liên quan một cách nhanh nhất mà không cần phải liên tục mở nhiều website cùng một lúc. Sau khi có
 12. 2 được thông tin thì làm thế nào để có được các tín hiệu đầu tư thông qua sự ảnh hưởng của các thông tin này lên giá cổ phiếu, tạo giải pháp để đưa thông tin đến các nhà đầu tư một cách nhanh nhất. Từ những thông tin trên, tôi xin chọn đề tài luận văn thạc sĩ hướng ứng dụng “Ứng dụng công nghệ để thu thập thông tin mới nhất trên các website trong phân tich ảnh hƣởng của thông tin dến giá cổ phiếu của công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh” để giúp công ty chứng khoán có thể khắc phục các vấn đề liên quan đến việc chậm cập nhật các thông tin không đầy đủ, các thông tin nhiễu, và có được tín hiệu đầu tư từ các thông tin này một cách nhất. Từ đó giúp công ty chứng khoán có được thông tin nhanh, giảm bớt sự nhiễu loạn thông tin để cung cấp cho nhà đầu tư một cách hiệu quả, giúp các nhà đầu tư có được lợi nhuận, tạo được nhiều uy tín, sự tin tưởng từ các nhà đầu tư, thu hút được nhiều nhà đầu tư gắn bó lâu dài với công ty và nâng cao khả năng cạnh tranh với các công ty chứng khoán khác. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Xây dựng giải pháp để khắc phục việc có được thông tin không đầy đủ, chậm cập nhật thông tin trên các website tài chính, chứng khoán liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam tại công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSC), khắc phục được tình trạng có được các thông tin nhiễu, thông tin không đúng sự thật, có được giải pháp để nhận biết được tín hiệu đầu từ dựa vào các bảng tin này, tạo giải pháp để cung cấp các thông tin đến nhà đầu tư một cách nhanh nhất thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin. Từ đó giúp công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh nâng cao hiệu quả tư vấn đầu tư chứng khoán cho nhà đầu tư, thu hút nhiều nhà đầu tư gắn bó lâu dài, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và nâng cao khả năng cạnh tranh với các công ty chứng khoán khác trong việc thu hút nhà đầu tư mở tài khoản với công ty.
 13. 3 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Xây dựng giải pháp để khắc phục việc có được thông tin không đầy đủ, chậm cập nhật thông tin trên các website tài chính, chứng khoán. - Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu thông qua các thông tin công bố trên thị trường chứng khoán Việt Nam. - Giúp công ty chứng khoán hạn chế việc có được các thông tin nhiễu, thông tin không đúng sự thật. - Có được giải pháp để nhận biết được tín hiệu đầu từ dựa vào các thông tin trên website. - Có được giải pháp để cung cấp các thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán cho nhà đầu tư một cách nhanh nhất. - Giúp công ty có thể thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia, gắn bó lâu dài với công ty. - Nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty với các công ty chứng khoán khác trên thị trường, giữ vững vị thế của một trong những công ty chứng khoán hàng đầu. 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Làm thế nào để cập nhật được thông tin trên thị trường chứng khoán một cách nhanh nhất, khắc phục được việc không có đầy đủ thông tin? - Trong các thông tin được cập nhật trên các website thì các yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi giá cổ phiếu? - Công ty chứng khoán làm thế nào để hạn chế việc có được các thông tin nhiễu, thông tin không đúng sự thật? - Dựa vào các thông tin đã công bố trên các website thì làm thế nào để nhận biết được tín hiệu đầu tư từ các thông tin này? - Làm thế nào để có thể cung cấp thông tin cho nhà đầu tư một cách nhanh nhất để giúp họ thu được nhiều lợi nhuận? - Làm thế nào để thu hút được nhiều nhà đầu tư gắn bó lâu dài với công ty? - Làm thế nào để nâng cao khả năng cạnh tranh với các công ty chứng khoán khác và chiếm nhiều thị phần trong mảng môi giới chứng khoán?
 14. 4 1.4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Hoạt động thu thập thông tin mới trên các website tài chính, chứng khoán của công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong phân tích sự ảnh hưởng của thông tin đến sự thay đổi giá cổ phiếu. 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4.2.1 Phạm vi về không gian Tập trung nghiên cứu về các thông tin mới được cập nhật trên các trang web tài chính, chứng khoán có liên quan đến những yếu tố có thể làm ảnh hưởng đến sự thay đổi giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 1.4.2.2 Phạm vi về thời gian - Các thông tin mới nhất được cập nhật liên tục trên các trang web tài chính, chứng khoán. - Dữ liệu thu thập liên quan đến hoạt động kinh doanh và các báo cáo thường niên của công ty HSC từ năm 2011 đến 2018. 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu - Sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện để cho thấy mối liên quan của từng loại thông tin với từng sự kiện cụ thể, từ đó phân tích sự ảnh hưởng của sự kiện đối với giá cổ phiếu có liên quan. - Sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp để cho thấy sự ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế đến sự thay đổi giá cổ phiếu được đề cập trong các thông tin liên quan. - Sử dụng phương pháp phân tích, kết hợp với việc sử dụng các tài liệu, các công trình nghiên cứu trước đây có liên quan đến các yếu làm ảnh hưởng đến sự thay đổi giá cổ phiếu. - Sử dụng phương pháp phân tích định lượng dạng văn bảng như media-aware quantitative trading( MAQT), Arizona financial text system(AZFinText) để cho thấy tín hiệu đầu tư từ các bảng tin trên trang web.
 15. 5 1.6 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài Đề tài này góp phần giải quyết vấn đề thực tế ở công ty chứng khoán là tổng hợp được các thông tin mới nhất có liên quan đến các yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến sự thay đổi của giá cổ phiếu được đăng trên các trang web một cách nhanh nhất, khắc phục được tình trạng thông tin không đầy đủ, thông tin nhiễu và cung cấp được các tín hiệu đầu tư thông qua sự ảnh hưởng của các thông tin này lên giá cổ phiếu. Từ đó giúp các nhân viên môi giới trong công ty tiếp cận được cùng một nguồn thông tin mới nhất, có được giải pháp cung cấp thông tin cho nhà đầu tư, cho bộ phận tự doanh của công ty để giúp họ có chiến lược đầu tư một cách hiệu quả. Ngoài ra còn giúp công ty nâng cao khả năng cạnh tranh với các công ty chứng khoán khác trong việc thu hút khách hàng gắn bó lâu dài với công ty. 1.7 Kết cấu bài luận văn Phần tóm tắt: Tóm tắt mục tiêu, phương pháp và kết quả đạt được của bài nghiên cứu. Chương 1: Giới thiệu luận văn thạc sĩ kinh tế. Chương 2: Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước đây. Chương 3: Thực trạng thu thập thông tin chứng khoán bằng công nghệ thông tin tại công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh Chương 4: Giải pháp ứng dụng công nghệ để thu thập thông tin mới trên các website trong phân tích ảnh hưởng của thông tin đến giá cổ phiếu của công ty HSC. Kết luận: Nêu tóm tắt các kết quả nghiên cứu đạt được trên cơ sở đáp ứng các mục tiêu đã đề ra. Tài liệu tham khảo: Liệt kê danh sách các tài liệu tham khảo trong và ngoài nước để làm cơ sở cho bài nghiên cứu.
 16. 6 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY 2.1 Giới thiệu chƣơng Chương 2 sẽ giới thiệu về nền tảng các lý thuyết sẽ được áp dụng trong bài luận văn, về các nghiên cứu trước đây của các tác giả trong và ngoài nước về tầm quan trọng của các tin tức trên các phương tiện truyền thông, báo đài, trang web mà có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi giá cổ phiếu của các công ty trên thị trường chứng khoán, các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư và sự thay đổi giá cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán. 2.2 Nền tảng lý thuyết về vấn đề nghiên cứu 2.2.1 Thông tin và vai trò đối với thị trƣờng chứng khoán 2.2.1.1 Định nghĩa về thông tin? Thông tin trong nền kinh tế thị trường là các tin tức, dữ liệu có giá trị đối với người tiếp nhận. Thông tin càng chính xác, đầy đủ, cập nhật nhanh nhất và có giá trị cho việc ra quyết định thì đó là những thông tin quan trọng. Giá trị của thông tin còn phụ thuộc vào tính quan trọng của thông tin, tính mật của thông tin, mức độ khó thu thập và mức độ truyền tải của nó. Thông tin nếu được khai thác và sử dụng tốt sẽ là một nguồn tài sản lớn, mang lại hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế cao. Thông tin là một yếu tố có vai trò quan trọng trong mọi quyết định của con người. Thông tin hoàn hảo là loại thông tin mà có thể có được một cách đầy đủ, chuẩn xác, kịp thời và giúp dự báo chính xác các khả năng có thể xảy ra trong tương lai, có thể khai thác tốt nhất cơ hội sắp xảy ra. Trong thực tế việc thu thập và sàng lọc thông tin không dễ dàng, phải đòi hỏi nhiều nổ lực, chi phí, công sức và thời gian mới có được nên rất khó để có được thông tin hoàn hảo.
 17. 7 2.2.1.2 Sự cần thiết của hệ thống thông tin Hệ thống thông tin là tập hợp những thông tin liên quan đến tình hình tài chính, kinh tế, xã hội mà có ảnh hưởng đến sự thay đổi trong thị trường chứng khoán tại những móc thời gian khác nhau. Đây là hệ thống rất quan trọng và cần thiết cho các nhà đầu tư tham gia thị trường, là nguồn tư liệu tham khảo quí giá trước khi thực hiện các quyết định đầu tư. - Đối với nhà đầu tư chứng khoán: là một trong những điều kiện cần thiết để đầu tư thành công và mang lại lợi nhuận trên thị trường . - Đối với người kinh doanh: cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình thị trường, giúp đưa ra cái nhìn tổng quát, những dự định, kế hoạch và các chiến lược phát triển và xây dựng công ty. - Đối với các đơn vị quản lý: đây chính là cơ sở để có thể nắm bặt được tình hình chung của thị trường, có cơ sở để để ra các chính sách quản lý thích hợp, điều hành thị trường, để đảm bảo thị trường hoạt động một cách công bằng, hiệu quả, và dựa vào đó để hoàn thiện các qui trình, qui chế liên quan. Về hoạt động công bố thông tin tại trung tâm giao dịch chứng khoán là nhằm để tăng cường việc giám sát, kiểm tra các nghĩa vụ liên quan đến việc công bố thông tin của các công ty niêm yết. Ngoài ra còn nhằm nâng cao nội dung, chất lượng thông tin và đa dạng hóa các kênh công bố thông tin để mọi người có thể tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác và thuận lợi. Hiện nay các thông tin liên quan đến các hoạt động chứng khoán và thông tin của các tổ chức niêm yết được công bố qua nhiều phương tiện truyền thông như trên các trang web, các bảng tin về thị trường chứng khoán và các công ty chứng khoán thành viên. 2.2.1.3 Vai trò của thông tin trên thị trƣờng chứng khoán Nguồn thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến các quyết định của nhà đầu tư trong việc mua bán chứng khoán, và
 18. 8 cũng ảnh hưởng đến việc ra quyết định để kiểm soát giá chứng khoán của nhiều công ty. - Đối với các công ty phát hành chứng khoán: việc cổ phiếu của công ty tăng giá trên thị trường chứng khoán là một tín hiệu cho thấy sự phát triển của công ty nên các công ty này sẽ không che giấu kết quả làm ăn tốt. Ngược lại, các công ty làm ăn thua lỗ hay sụp đổ thường muốn che giấu việc này để tránh sự giảm giá của cổ phiếu. Lúc này thông tin về tình hình kinh doanh của công ty rất quan trọng. Trong giai đoạn này ai có được thông tin trước thì sẽ có được lợi thế của người biết trước thông tin và có thể có thời cơ kiếm được lợi nhuận cao. Ví dụ như trường hợp của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán là công ty dược Viễn Đông. Công ty này đã giấu việc làm ăn thua lỗ trong thời gian dài cho đến khi bị phá sản mặc dù trước đó giá cổ phiếu của công ty này rất cao, không ai nghĩ rằng công ty có thể bị phá sản. Do đó khi công ty công bố thông tin phá sản thì khoảng 2000 cổ đông của công ty có nguy cơ bị mất trắng vì không biết trước thông tin để bán cổ phiếu. Nhưng trong khoản thời gian này, có một ngân hàng đã nhanh chóng bán được số cổ phiếu của công ty để thu về được một phần khoản tiền và tránh trình trạng bị thua lỗ quá nặng. Ở đây, công ty dược Viễn Đông đã cố tình che giấu những thông tin xấu liên quan đến tình hình kinh doanh của công ty, khiến nhiều người vẫn tin tưởng nắm giữ và mua vào cổ phiếu. Do đó nếu có được thông tin một cách nhanh chóng có thể giúp công ty thu được lợi nhuận và tránh bị thua lỗ quá nặng . - Đối với nhà đầu tư: Thông tin là một yếu tố quan trọng đối với nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán. Không một nhà đầu tư nào chỉ dựa vào một nguồn thông tin duy nhất để đưa ra quyết định đầu tư mà họ phải tìm hiểu trên rất nhiều nguồn. Với sự phát triển của internet trong thời đại ngày nay thì việc có được thông tin thì dễ dàng nhưng các thông tin chính xác muốn tìm lại rất thiếu. Do đó việc thu thập thông tin từ các nguồn đáng tin cậy giúp cho các nhà đầu tư có cơ hội kiếm được lợi nhuận trên thị trường. Ngược lại sẽ dẫn đến việc thua lỗ hoặc thất bại do thiếu thông tin. Nguồn thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán được công bố chính là cơ sở cho các nhà đầu tư đưa ra quyết định có nên đầu tư hay
 19. 9 không. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư chứng khoán thì các nhà đầu tư sẽ phải tìm hiểu thông tin về công ty mà mình dự định mua bán và các thông tin có liên quan khác về ngành nghề kinh doanh, quy mô của doanh nghiệp, các thông tin liên quan đến trình độ, khả năng quản lý, điều hành của người đứng đầu doanh nghiệp và các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp,... nhưng nếu như nguồn tin này không chính xác thì có thể dẫn đến những quyết định sai lầm của nhà đầu tư trong việc đưa ra quyết định. Đồng thời có được thông tin kịp thời cũng góp phần làm hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro trong hoạt động đầu tư chứng khoán. - Đối với cơ quan quản lý thị trường chứng khoán: các thông tin liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty phát hành chứng khoán làm cho những người quản lý dễ đưa ra những quyết định trong việc quản lý sự cân bằng thị trường. Nắm được tình hình làm ăn của các công ty sẽ hạn chế được những sai phạm trong việc đồng ý cấp phép cho các công ty phát hành thêm chứng khoán. Đối với nhiều trường hợp để bảo vệ các nhà đầu tư, cơ quan quản lý cần phải có được thông tin nhanh chóng để xử lý các trường hợp sai phạm làm tổn thất lớn đến nhà đầu tư. 2.2.2 Các loại thông tin trên thị trƣờng chứng khoán Có rất nhiều loại thông tin khác nhau liên quan đến thị trường tài chính, chứng khoán mà các tổ chức, công ty chứng khoán và nhà đầu tư có thể theo dõi để có thể đưa ra những quyết định liên quan đến việc đầu tư trên thị trường. 2.2.2.1 Thông tin từ tổ chức niêm yết Tổ chức niêm yết là công ty phát hành chứng khoán ra công chúng dưới hình thức của một sản phẩm tài chính thông qua tổ chức phát hành. Giá cổ phiếu được hình thành trên tình hình tài chính, công việc kinh doanh của công ty phát hành và quan hệ cung cầu trên thị trường. Do đó, những thông tin liên quan đến công ty niêm yết đều có ảnh hưởng đến giá chứng khoán của công ty đó. Do đó vấn đề công bố thông tin của các công ty này được xem là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự
 20. 10 phát triển của thị trường chứng khoán. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo cho thị trường hoạt động hiệu quả, công khai và công bằng, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhà đầu tư. Các nội dung thông tin liên quan đến công ty phát hành chứng khoán bao gồm các thông tin trước và sau khi phát hành chứng khoán ra công chúng, và sau khi chứng khoán được niêm yết giao dịch trên thị trường chứng khoán. Các thông tin liên quan đến công ty phát hành được chia thành các loại thông tin như sau: - Thông tin trên bản cáo bạch: chính là bản thông cáo của công ty phát hành khi thực hiện phát hành chứng khoán ra công chúng. Các thông tin này góp phần làm tăng kiến thức cho nhà đầu tư, giúp họ nắm bắt được các tin tức về tình hình hoạt động kinh doanh, kế hoạch phát triển, khả năng tài chính,... và các thông tin khác liên quan đến mục tiêu phát hành chứng khoán ra công chúng của công ty. - Thông tin bất thường: là những thông tin được tổ chức niêm yết công bố ngay sau khi xảy ra các sự kiện quan trọng, làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán hoặc lợi ích của nhà đầu tư. Thông thường các thông tin này được quy định phải công bố trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự kiện, hoặc sau 3 ngày. Nội dung các thông tin bất thường do cơ quan quản lý quy định. - Thông tin định kỳ: là những thông tin bắt buộc phải được công bố theo qui định của cơ quan quản lý đối với các tổ chức niêm yết vào những thời điểm cụ thể như: hàng tháng, hàng quý, bán niên, hàng năm. Nội dung thông tin công bố có liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các báo cáo tài chính,… Các báo cáo thường niên phải có ý kiến của tổ chức kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán chấp thuận. - Thông tin theo yêu cầu: là việc công bố thông tin khi Ủy ban chứng khoán hoặc Sở giao dịch chứng khoán yêu cầu cần phải công bố thông tin khi phát hiện những dấu hiệu bất thường mà có thể gây ảnh hưởng đến giá chứng khoán.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2