intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu

Chia sẻ: Hà Thị Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:134

0
42
lượt xem
15
download

Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là tổng hợp cơ sở lý luận về chất lượng lao động; phân tích hiện trạng về chất lượng lao động tại PVGAS-VT; đề xuất các giải pháp để nhằm nâng cao chất lượng lao động tại PVGAS-VT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------------<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NHẰM<br /> NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC CỦA<br /> CÔNG TY CHẾ BIẾN KHÍ VŨNG TÀU<br /> NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> HỒ SĨ DŨNG<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. VŨ QUANG<br /> <br /> HÀ NỘI - 2012<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Trong quá trình thực hiện đề tài “Phân tích và đề xuất các giải pháp<br /> nhằm nâng cao chất lượng nhân lực của Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu” tôi<br /> đã dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu cơ sở lý luận, thu thập dữ liệu,<br /> tham khảo ý kiến của các thầy cô giáo và đặc biệt là các đồng nghiệp, vận dụng<br /> kiến thức đã được học và thực tế để hoàn thành đề tài này.<br /> Tôi xin cam đoan đề tài này do tôi làm tác giả, từ trước đến nay chưa<br /> có ai nghiên cứu cụ thể theo những nội dung mà tôi đã trình bày.<br /> Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2012<br /> Người làm cam đoan<br /> <br /> Hồ Sĩ Dũng<br /> <br /> Luận văn tốt nghiệp cao học<br /> <br /> i<br /> <br /> Học viên: Hồ Sĩ Dũng<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Tác giả xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Quý Thầy Cô<br /> Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nhất là Thầy Cô Viện Kinh tế và Quản<br /> lý, Thầy Cô Viện đào tạo sau Đại học, các bạn cùng lớp 10BQTKD – DK1<br /> khóa 2010 cùng các đồng nghiệp đã hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong<br /> thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành khóa học cũng như hoàn thành<br /> luận văn này.<br /> Tác giả kính đề nghị Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ Kinh tế cho<br /> phép tác giả được bảo vệ luận văn này.<br /> <br /> Xin trân trọng cám ơn.<br /> <br /> Luận văn tốt nghiệp cao học<br /> <br /> ii<br /> <br /> Học viên: Hồ Sĩ Dũng<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Lời cam đoan................................................................................................................... i<br /> Lời cám ơn ................................................................................................. ii<br /> Mục lục .................................................................................................... iii<br /> Danh mục các bảng ...................................................................................... v<br /> Danh mục đồ thị và hình vẽ .........................................................................vi<br /> Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt ..............................................................................i <br /> Phần mở đầu ................................................................................................ 1<br /> Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC<br /> 1.1.<br /> Chất lượng nhân lực của doanh nghiệp trong kinh tế thị trường .......... 1<br /> 1.1.1. Khái niệm nhân lực và chất lượng nhân lực........................................ 1<br /> 1.1.2. Chất lượng nhân lực đối với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ..... 1<br /> 1.1.3. Sự cần thiết đánh giá chất lượng nhân lực .......................................... 1<br /> 1.2.<br /> Các phương pháp đánh giá chất lượng nhân lực của doanh nghiệp ...... 1<br /> 1.2.1. Đánh giá chất lượng chất lượng nhân lực theo cơ cấu các loại ............ 1<br /> 1.2.2. Đánh giá chất lượng nhân lực thông qua việc đánh giá thành tích và<br /> đóng góp của người lao động cho doanh nghiệp ................................. 1<br /> 1.2.3. Đánh giá chất lượng nhân lực trên cơ sở phối hợp ba mặt: Năng lực<br /> chuyên môn, Chất lượng công việc được phân công đảm nhiệm và<br /> Hiệu quả hoạt động của cả doanh nghiệp ........................................... 1<br /> 1.3.<br /> Khảo sát, phân tích và đánh giá chất lượng nhân lực của doanh<br /> nghiệp .............................................................................................. 1<br /> 1.3.1. Xác định các tiêu chuẩn đánh giá....................................................... 1<br /> 1.3.1.1. ...Tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm 1<br /> 1.3.1.2. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công việc được phân công đảm nhiệm 1<br /> 1.3.1.3. .............. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả hoạt động của cả doanh nghiệp 1<br /> 1.3.2. Khảo sát mức độ đáp ứng về chất lượng của các loại nhân lực ............ 1<br /> 1.3.2.1. ..................... Khảo sát về trình độ, kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm 1<br /> 1.3.2.2. ...... Khảo sát về mặt chất lượng công việc được phân công đảm nhiệm 1<br /> 1.3.2.3. .................... Khảo sát về mặt hiệu quả hoạt động của cả doanh nghiệp 1<br /> 1.3.3. Phân tích và đánh giá chất lượng nhân lực của doanh nghiệp .............. 1<br /> 1.3.3.1. .... Chất lượng nhân lực theo trình độ, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm 1<br /> 1.3.3.2.Chất lượng nhân lực theo chất lượng công việc được phân công đảm nhiệm<br /> 1.3.3.3.Đánh giá chất lượng nhân lực dựa vào hiệu quả hoạt động của cả doanh nghiệp<br /> 1.4.<br /> Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực của doanh nghiệp ..... 1<br /> 1.4.1. Mức độ hấp dẫn của chính sách và mức độ hợp lý của việc tổ chức<br /> tuyển dụng ........................................................................................ 1<br /> Luận văn tốt nghiệp cao học<br /> <br /> iii<br /> <br /> Học viên: Hồ Sĩ Dũng<br /> <br /> 1.4.2. Trình độ tổ chức đào tạo bổ sung cho những người mới được tuyển<br /> vào doanh nghiệp .............................................................................. 1<br /> 1.4.3. Mức độ hấp dẫn của chính sách và mức độ hợp lý của việc tổ chức sử<br /> dụng, phân công lao động, đánh giá, đãi ngộ ...................................... 1<br /> 1.4.4. Mức độ hấp dẫn của chính sách và mức độ hợp lý của việc tổ chức<br /> đào tạo lại và đào tạo nâng cao cho các loại người lao động của<br /> doanh nghiệp .................................................................................... 1<br /> Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC CỦA<br /> CÔNG TY CHẾ BIẾN KHÍ VŨNG TÀU<br /> 2.1.<br /> Tổng quan về công ty PVGAS-VT ..................................................... 1<br /> 2.1.1. Quá trình thành lập ........................................................................... 1<br /> 2.1.2. Các đặc điểm sản phẩm - khách hàng của Công ty .............................. 1<br /> 2.1.3. Sơ đồ tổ chức .................................................................................... 1<br /> 2.1.4. Đặc điểm công nghệ. ......................................................................... 1<br /> 2.1.5. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong một số năm gần đây 1<br /> 2.2.<br /> Khảo sát, phân tích và đánh giá chất lượng nhân lực của Công ty<br /> PVGAS-VT....................................................................................... 1<br /> 2.2.1. Khảo sát mức độ đáp ứng về chất lượng của các loại nhân lực ............ 1<br /> 2.2.1.1. ..................................................................................... Cơ sở dữ liệu 1<br /> 2.2.1.2. .............................................................................. Đối tượng điều tra 1<br /> 2.2.1.3. ........................................................................... Cơ cấu mẫu điều tra 1<br /> 2.2.1.4. ............................................................................... Nội dung điều tra 1<br /> 2.2.1.5. ................................................................................. Kết quả điều tra 1<br /> 2.2.2. Phân tích và đánh giá chất lượng nhân lực của PVGAS-VT ................ 1<br /> 2.2.2.1. ... Chất lượng nhân lực theo trình độ, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm. 1<br /> 2.2.2.2.Chất lượng nhân lực theo chất lượng công việc được phân công đảm nhiệm<br /> 2.2.2.3. .....................Chất lượng nhân lực theo kết quả hoạt động của Công ty 1<br /> 2.3.<br /> Phân tích một số nguyên nhân làm cho chất lượng nhân lực của Công<br /> ty PVGAS-VT chưa cao. ................................................................... 1<br /> 2.3.1. Công ty KVT chưa có chính sách thực sự thu hút cán bộ quản lý giỏi,<br /> kỹ sư tài năng có độ hấp dẫn cao. ...................................................... 1<br /> 2.3.2. Việc ứng dụng kết quả đào tạo bổ sung vào thực tế sản xuất chưa có<br /> điều kiện để thực hiện đầy đủ ............................................................ 1<br /> 2.3.3. Phân công, bố trí lao động còn nhiều trường hợp bất hợp lý; đánh giá<br /> thành tích chưa chú trọng nhiều đến phần đóng góp chất xám; chế độ,<br /> chính sách đãi ngộ chưa thỏa đáng..................................................... 1<br /> 2.3.4. Chính sách hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ của Công ty KVT chưa<br /> thật sự hấp dẫn; chất lượng đào tạo do Công ty tổ chức tuy có tiến bộ<br /> nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu chất lượng ngày càng cao; chưa<br /> khuyến khích đủ lớn trường hợp học tập đạt chất lượng cao. .............. 1<br /> <br /> Luận văn tốt nghiệp cao học<br /> <br /> iv<br /> <br /> Học viên: Hồ Sĩ Dũng<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản