intTypePromotion=1
ADSENSE

MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC - CHƯƠNG 2 QUANT LÝ CUNG CẦU TRONG CẤP NƯỚC

Chia sẻ: Nguyễn Lê Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

84
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUẢN LÝ CUNG-CẦU TRONG CẤP NƯỚC Nội dung: - Tính toán & dự báo dân số - Dự báo nhu cầu sử dụng nước - Quản lý cầu trong hệ thống cấp nước - Quản lý cung trong hệ thống cấp nước. MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC TÍNH TOÁN & DỰ BÁO DÂN SỐ Để có thể ước lượng tốt sự biến đổi dân số vùng khảo sát, người kỹ sư có thể có các nguồn dữ liệu như sau: - sự điều tra dân số trên quy mô toàn quốc; - số liệu liên quan đến người nhập và xuất trên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC - CHƯƠNG 2 QUANT LÝ CUNG CẦU TRONG CẤP NƯỚC

 1. TRƯ NG ð I H C BÁCH KHOA TP. HCM M NG LƯ I C P THOÁT NƯƠÙC Khoa KTXD - B môn KTTNN N I DUNG MÔN H C Chương 1. Ch t lư ng, ht. phân ph i nư c & thi t b . Chương 2. Qu n lý cung - c u trong c p nư c. Chương 3. Mô hình hoá & thi t k ht. c p nư c. Chương 4: Phân tích m ng lư i c p nư c. Chương 5: Nư c va trong ñư ng ng ch y có áp. Chương 6. Quy ho ch h th ng thóat nư c. Chương 7. Mô hình hoá & thi t k ht. thoát nư c. PGS. TS. NGUY N TH NG Chương 8. Thoát nư c vùng tri u. Chương 9. Qu n lý v n hành ht. c p và thoát nư c. E-mail: nthong56@gmail.com or nthong56@yahoo.fr Ph n m m SWMM & EPANET Web: //www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong 10/14/2010 1 10/14/2010 2 Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 1: Chaát löôïng, heä thoáng phaân phoái & thieát bò Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc CHÖÔNG 2 N I DUNG QUAÛN LYÙ CUNG-CAÀU TRONG CAÁP NÖÔÙC Th c hành 1: Mô hình d báo nhu c u Noäi dung: nư c dùng v i p/p H i quy tuy n tính - Tính toaùn & döï baùo daân soá Th c hành 2: Mô ph ng m ng lư i c p - Döï baùo nhu caàu söû duïng nöôùc nư c v i EPANET. - Quaûn lyù caàu trong heä thoáng caáp nöôùc Th c hành 3: Mô ph ng m ng lư i thoát - Quaûn lyù cung trong heä thoáng caáp nöôùc. nư c v i SWMM. Th c hành 4: Mô ph ng th y l c v i HEC- RAS 10/14/2010 3 10/14/2010 4 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc TÍNH TOAÙN & DÖÏ BAÙO DAÂN SOÁ Ñeå coù theå öôùc löôïng toát söï bieán ñoåi daân soá vuøng khaûo saùt, ngöôøi kyõ sö coù theå coù caùc nguoàn döõ lieäu nhö sau: - söï ñieàu tra daân soá treân quy moâ toaøn quoác; - soá lieäu lieân quan ñeán ngöôøi nhaäp vaø xuaát treân quy moâ quoác gia vaø quy moâ vuøng; - thoáng keâ lieân quan ñeán treû sô sinh vaø cheát; - keá hoaïch ñoâ thò hoùa, nhôø ñoù chuùng ta bieát ñöôïc maät ñoä daân cö hieän taïi vaø töø ñoù öôùc löôïng maät ñoä daân cö coù theå cho khu quy hoaïch. 10/14/2010 5 10/14/2010 6 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng 1
 2. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc MOÂ PHOÛNG SÖÏ GIA TAÊNG DAÂN SOÁ Daân soá (c) (d) Tương t như • Trong moät moâi tröôøng höõu haïn, coù keå ñeán Chu kỳ s ng c a caùc ñieàu kieän xaõ hoäi, kinh teá, thöïc phaåm söï m t s n ph m (b) bieán ñoäng cuûa daân soá có theå moâ phoûng trong xã h i ! töông töï nhö soá löôïng caùc vi truøng soáng (a) T trong moät moâi tröôøng giam haõm ôû ñoù nguoàn thöïc phaåm laø giôùi haïn. (a): chu kyø ban ñaàu gia taêng gaàn nhö tuyeán tính • coù theå sô ñoà hoùa söï bieán thieân nhö sau: (b): chu kyø gia taêng nhanh choùng (c) : chu kyø gia taêng chaäm ! Xác ñ nh giai ño n (d): chu kyø giaûm phát tri n c a khu v c 8 10/14/2010 7 10/14/2010 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng p/p d báo thích h p MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc SO SAÙNH SÖÏ TAÊNG TRÖÔÛNG DAÂN SOÁ Ngoaïi suy Daân soá TÖØø NHIEÀU THAØNH PHOÁ • Vôùi phöông phaùp naøy, chuùng ta seõ so saùnh ñöôøng cong bieåu thò söï gia taêng daân soá cho thaønh phoá maø chuùng ta muoán öùôùc löôïng soá daân cö trong töông lai vôùi daân cö cuûa caùc thaønh phoá khaùc ñaõ coù daân cö töông töï trong quaù khöù. Thôøi gian phaûi baûo ñaûm raèng taát caû caùc thaønh phoá duøng ñeå so saùnh phaûi coù caùc ñaëc tính veà kinh teá, xaõ hoäi Hieän taïi, t0 töông töï trong chu kyø ôû ñoù daân soá töông öùng vôùi daân soá cho thaønh phoá ñang nghieân cöùu. NGOAïI SUY TÖØ ÑOÀ THÒ 10/14/2010 9 10/14/2010 10 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc So saùnh vôùi caùc Thaønh phoá töông töï ÖÔÙC LÖÔÏNG TREÂN CÔ SÔÛ Daân soá GIA TAÊNG SOÁ HOïC (Giai ñoaïn ñaàu) Döï baùo Gia taêng daân soá soá hoïc P khi suaát gia taêng, dP/dt, cuûa daân soá nghieân cöùu laø haèng soá. P2 t2 dP dt = K a = hs. ∫ P1 dP = K a ∫ dt t1 t0 t0+5 t +15 T P2 − P1 = K a (t 2 − t1 ) Tp. Y: 65,70,75,80 t0+10 0 Tp. Z: 75,80,85,90 10/14/2010 Hieän taïi 11 P:10/14/2010 soá ; t: thôøi gian; Ka: haèng soá taêng tröôûng daân 12 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng 2
 3. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc ÖÔÙC LÖÔÏNG TREÂN CÔ SÔÛ • Pn: daân soá öôùc löôïng cho thôøi ñieåm tn; GIA TAÊNG SOÁ HOïC • P2: daân soá taïi thôøi ñieåm t2. Haèng soá taêng tröôûng Ka seõ ñöôïc xaùc ñònh nhôø Söï öôùc löôïng daân soá theo phöông phaùp naøy vaøo caùc soá lieäu quan traéc trong quaù khöù. thích hôïp vôùi caùc thaønh phoá ñaõ phaùt trieån oån ñònh. Döï baùo: Thoâng thöôøng ñaây laø tröôøng hôïp cuûa caùc Pn = P2 + Ka(tn-t2) khu naèm trong moâi tröôøng noâng nghieäp. trong ñoù: • tn: thôøi ñieåm chuùng ta muoán öôùc löôïng daân soá; 10/14/2010 13 10/14/2010 14 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc ÖÔÙC LÖÔÏNG DAÂN SOÁ TREÂN CÔ SÔÛ GIA Öôùc löôïng daân soá taïi thôøi ñieåm tn seõ ñöôïc tính töø coâng TAÊNG THEO CAÁP SOÁ NHAÂN thöùc: • Gia taêng daân soá theo caáp soá nhaân P khi suaát gia Ln( Pn ) = Ln ( P2 ) + K g (tn − t 2 ) taêng, dP/dt, cuûa daân soá nghieân cöùu seõ tyû leä vôùi daân soá. Ngoaøi ra, chuùng ta cuõng coù theå trình baøy söï gia taêng dP P2 dP t2 • =K P dt g ∫ P1 P =K g ∫ t1 dt daân soá trong tröôøng hôïp naøy nhôø vaøo phöông trình döôùi daïng luõy thöøa nhö sau: Ln ( P2 ) − Ln ( P1 ) = K g (t 2 − t1 ) Pn = P1 (1 + r ) n n: soá chu kyø (naêm) trong ñoù söï gia taêng daân soá theo • Kg: haèng soá taêng tröôûng theo caáp soá nhaân. caáp soá nhaân; r: suaát gia taêng cuûa moãi chu kyø; 10/14/2010 15 10/14/2010 16 PGS. Dr. Nguy n Th ng • PGS. Dr. Nguy n Th ng P1: daân soá taïi thôøi ñieåm t1 MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Ví duï: Giaû söû toác ñoä gia taêng daân soá cuûa thaønh Do chuùng ta bieát daân soá taïi 2 thôøi ñieåm khaùc nhau ta phoá X coù 25000 daân taïi thôøi ñieåm t0, tuaân coù: theo caáp soá nhaân. Cho bieát suaát gia taêng daân Pn = P1 (1 + r ) 50000 = 25000(1 + 0.05) n n soá laø r=5%/ naêm. Pn = (1 + r ) a. Trong bao nhieâu naêm daân soá naøy seõ ñaït ñeán n = 14.2 naêm n 50000 daân; Vôùi löu yù laø n = tn-t1 P1 b. So saùnh caùc giaù trò cuûa r vaø Kg. P  ngoaøi ra: Ln n P  = K g (t n − t1 )   1  so saùnh 2 phöông trình treân cho ta: 10/14/2010 17 10/14/2010 18 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng 3
 4. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc nLn (1 + r ) = K g (t n − t1 ) Baøi taäp: Giaû söû toác ñoä gia taêng daân soá cuûa Hay: thaønh phoá X coù100000 daân, tuaân theo caáp soá Ln (1 + r ) = K g nhaân. Cho bieát suaát gia taêng daân soá laø 3%/ naêm. vôùi r=5% ta coù Kg = 0.049 a. Trong bao nhieâu naêm daân soá naøy seõ ñaït ñeán Ngoaøi ra, ta coøn coù theå tính suaát gia taêng r 120000 daân; nhôø vaøo quan heä sau ñaây: b. So saùnh caùc giaù trò cuûa r vaø Kg. 1/ n P  r = n P   −1  1  10/14/2010 19 10/14/2010 20 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc • Trong moät vaøi tröôøng hôïp, chuùng ta muoán Giaûi: xaùc ñònh thôøi gian caàn thieát ñeå daân soá taêng Thaät vaäy, ñeå daân soá gia taêng gaáp ñoâi ta coù phöông gaáp ñoâi trong tröôøng hôïp möùc taêng tröôûng trình sau ñaây: theo daïng caáp soá nhaân. Pn = P1 (1 + r ) n Ví duï trong moät quoác gia ñang phaùt trieån, coù möùc ñoä taêng daân soá theo quy luaät caáp soá 2 P = P (1 + r ) n nhaân vôùi tyû suaát laø r=3.4%/naêm. • Thôøi gian ñeå daân soá taêng gaáp ñoâi seõ vaøo 2 = 1(1 + 0.034 ) n khoaûng 21 naêm, vôùi ñieàu kieän xu theá naøy seõ khoâng thay ñoåi trong suoát chu kyø naøy. • töø ñoù n = 20.7 naêm 10/14/2010 21 10/14/2010 22 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chuù yù: Löu yù laø söï gia taêng daân soá theo caáp soá Trong thöïc teá, ta seõ gaëp tröôøng hôïp gia taêng nhaân thöôøng chæ xaûy ra trong moät chu kyø daân soá cho moät thaønh phoá khi yeáu toá kinh teá ngaén. giöõ moät vai troø quan troïng. neáu ta söû duïng phöông phaùp naøy ñeå döï baùo Ñoù laø tröôøng hôïp nhieàu Coâng ty, Xí nghieäp daân soá cho tröôøng hôïp daøi haïn seõ coù nguy cô ñöôïc xaây döïng ôû ñaây söï gia taêng daân soá daãn ñeán söï öôùc löôïng quaù cao, khoâng coù do nhieàu coâng nhaân môùi, cuõng nhö gia ñình trong thöïc teá. cuûa hoï ñeán nôi naøy. 10/14/2010 23 10/14/2010 24 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng 4
 5. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc t ÖÔÙC LÖÔÏNG TREÂN CÔ SÔÛ P2 dP 2  S − P1  SUAÁT GIA TAÊNG GIAÛM ∫ P1 S−P = K ∫ dt t1 Ln S −P  2  = K (t 2 − t1 )   • Ta coù nhaän xeùt, trong cuoái chu kyø thöù 3 (giai ñoaïn c) cuûa ñöôøng cong bieåu thò thay ñoåi daân soá noù seõ ñaït ñeán giaù trò lôùn nhaát maø ta goïi laø daân soá baõo (S − P2 ) = (S − P1 )e− K (t 2 − t1 ) hoøa, S. Chuùng ta coù theå moâ phoûng söï bieán ñoåi trong chu kyø naøy vôùi giaû thieát laø suaát gia taêng phuï P2 = P + (S − P )[1 − e − K (t 2 − t1 ) ] 1 1 [ ] thuoäc vaøo söï caùch bieät giöõa daân soá baõo hoøa S vaø daân soá hieän coù P, ñieàu naøy coù nghóa laø: Toång quaùt: P = P + (S − P ) 1− e−K(tn −t2 ) n 2 2 dP = K (S − P) 10/14/2010 PGS. Dr. Nguy n Th ng dt 25 10/14/2010 PGS. Dr. Nguy n Th ng 26 MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Vôùi phöông phaùp öôùc löôïng naøy cho pheùp aùp duïng Ví duï: Söï gia taêng daân soá cuûa Thaønh phoá Z coù tyû suaát khaù chính xaùc trong caùc vuøng ôû ñoù daân soá ôû laân caän giaûm. Daân soá Thaønh phoá caùch ñaây 10 naêm laø 65145 vuøng giôùi haïn baõo hoøa. ngöôøi vaø hieän taïi laø 70000 ngöôøi. Bieát raèng daân soá cuoái cuøng seõ ñaït ñeán laø 100000 ngöôøi. a. Tính suaát gia taêng naêm K; Daân soá Daân soá baõo hoøa, S S b. Öôùc löôïng daân soá trong voøng 12 naêm ñeán. Giaûi: Pn, tn P2, t2 a. Tính suaát gia taêng naêm K P1, t1 Ñeå xaùc ñònh K ta aùp duïng coâng thöùc sau ñaây: Döï baùo T [ Pn = P2 + (S − P2 ) 1 − e − K (t n − t 2 ) ] 10/14/2010 PGS. Dr. Nguy n Th ng Hi n t i 27 10/14/2010 PGS. Dr. Nguy n Th ng 28 MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc 70000 = 65145 + (100000 − 65145) 1 − e − K (10 ) [ ] ÖÔÙC LÖÔÏNG TREÂN CÔ SÔÛ GIA TAÊNG DAÂN do ñoù K = 0.015 (1/naêm) SOÁ TUAÂN THEO HAØM LOGISTIQUE b. Öôùc löôïng daân soá trong voøng 12 naêm ñeán Ñaây laø phöông phaùp cho pheùp öôùc löôïng daøi Chuùng ta xaùc ñònh daân soá theo coâng thöùc sau: haïn daân soá. Pn = P2 + (S − P2 ) 1 − e [ − K (t n − t 2 ) ] Söï gia taêng daân soá seõ traûi qua 3 giai ñoaïn: * khôûi ñaàu gia taêng töông ñoái chaäm; Pn = 70000 + (100000 − 70000 ) 1 − e −0.015(12 ) [ ] * tieáp theo laø moät chu kyø taêng tröôûng nhanh; * keát thuùc bôûi moät söï gia taêng caøng luùc caøng 74942 ngöôøi chaäm vaø keát thuùc seõ ñaït ñeán giaù trò cöïc ñaïi. 10/14/2010 29 10/14/2010 30 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng 5
 6. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Phöông trình sau ñaây bieåu thò haøm soá logistique: • Phöông phaùp naøy seõ ñöôïc nghieân cöùu aùp S duïng khi chuùng ta ñaõ bieát daân soá cuûa vuøng y= 1 + ae bt nghieân cöùu trong nhieàu naêm. S: giaù trò baõo hoøa cuûa y. a, b caùc thoâng soá (b < 0) • Chuùng ta seõ choïn 3 giaù trò daân soá P1, P2, Daân soá P3 töông öùng vôùi caùc thôøi ñoaïn nhö nhau: Baõo hoøa S P3,t3 • t2 - t1 = t3 - t2 = n Döï baùo P2,t2 Giai ño n tăng ch m P1,t1 Giai ño n tăng nhanh T 10/14/2010 31 10/14/2010 32 PGS. Dr. Nguy n Th ng Giai ño n tăng ch m PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Trong ñoù: • Chuùng ta tính daân soá Pn taïi thôøi ñieåm t nhôø vaøo phöông trình sau ñaây: P1 töông öùng vôùi daân soá trong thôøi kyø S taêng tröôûng chaäm Pn = 1 + ae bt P2 töông öùng vôùi daân soá trong thôøi kyø vôùi phöông phaùp gaàn ñuùng cho ta caùc phöông trình taêng tröôûng nhanh. xaùc ñònh caùc thoâng soá nhö sau: 2 P1 P2 P3 − P22 (P1 + P3 )  S − P1  P3 töông öùng vôùi daân soá trong thôøi kyø a = log S=  P   taêng tröôûng coù suaát taêng tröôûng giaûm. P1 P3 − P22  1  1 P (S − P2 )  b = log 1  10/14/2010 PGS. Dr. Nguy n Th ng 33 10/14/2010 PGS. Dr. Nguy n Th ng n P2 (S − P1 )  34 MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Ví duï. Giaû thieát gia taêng daân soá cho Thaønh phoá Z vaø n = 1960-1940=1940-1920=20 naêm tuaân theo phöông trình logistique. Theo soá lieäu trong quaù khöù cho thaáy daân soá vaøo caùc naêm 1920, S 85284 Pn = = = 83931 nguoi 1940, 1960 laàn löôït laø 10000 (P1), 50000 (P2), 80000 1 + ae bt 1 + 0.88e − 0.05*20 (P3) ngöôøi. Tính daân soá vaøo naêm 1980. Giaûi: S= 1 1 ( 2 P P2 P3 − P22 P + P3 ) = 85294 nguoi P P3 − P 1 2 2  85294 − 10000  a = log  = 0,88  10000  1  10000(S − 50000)  10/14/2010 b= log 50000(S − 10000)  = −0,35 05 10/14/2010 36 PGS. Dr. Nguy n Th ng 20   PGS. Dr. Nguy n Th ng 6
 7. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc BAØI TAÄP Baøi 3. Söï gia taêng daân soá cuûa Thaønh phoá X theo daïng Baøi 1. Daân soá cuûa Thaønh phoá Z gia taêng vôùi moät tyû luõy thöøa vaø ñoåi töø 20000 daân leân 25000 daân trong suaát giaûm daàn laø 1.5% naêm. Daân soá hieän taïi laø voøng 10 naêm. Trong chu kyø naøy, tính suaát gia taêng 70000 ngöôøi. Theo keá hoaïch ñoâ thò hoùa, daân soá toái naêm cuûa daân soá. Tính haèng soá gia taêng luõy thöøa. ña seõ laø 100000 daân. Ñaùnh giaù daân soá trong voøng 10 ÑS: r=0.0226; Kg=0.0223 naêm ñeán. Baøi 4. Trong voøng 10 naêm, daân soá cuûa Thaønh phoá A gia ÑS: 74179 ngöôøi taêng theo quy luaät sau: Baøi 2. Vôùi moät thaønh phoá «treû» trong giai ñoaïn phaùt - 1/1/1979: 12100 ngöôøi trieån nhanh, theo Anh (Chò) phöông phaùp naøo - 1/1/1984: 15078 ngöôøi thích hôïp ñeå öôùc löôïng daân soá ngaén haïn (ví duï 5 - 1/1/1989: 18790 ngöôøi naêm). Quy luaät gia taêng?. Öôùc löôïng daân soá vaøo 1/1/1999. Höôùng daãn: Gia taêng caáp soá nhaân Tính suaát gia taêng naêm cho quy luaät naøy. ÑS: Gia taêng caáp soá nhaân; r=0.045; P1999=29180 ngöôøi 10/14/2010 37 10/14/2010 38 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Baøi 5. Giaû thieát gia taêng daân soá cuûa Thaønh phoá Baøi 6. Khaûo saùt bieán ñoäng daân soá cho Thaønh B tuaân theo quy luaät caáp soá nhaân trong chu phoá X cho thaáy trong giai ñoaïn coù tyû suaát kyø khaûo saùt vôùi suaát gia taêng r=3% naêm. giaûm. Daân soá caùch ñaây 5 naêm laø 25000 ngöôøi Daân soá hieän taïi laø 50000 ngöôøi. vaø hieän taïi laø 27500 ngöôøi. Theo quy hoaïch ñöôïc bieát daân soá oån ñònh cuoái a. Xaùc ñònh daân soá trong 10 naêm ñeán; cuøng seõ laø 45000 ngöôøi. Tính suaát gia taêng K b. Trong bao nhieâu naêm daân soá seõ gaáp ñoâi hieän vaø öôùc löôïng daân soá trong voøng 10 naêm ñeán. taïi. Giaû thieát söï bieán ñoåi daân soá tuaân theo cuøng c. Xaùc ñònh haèng soá taêng tröôûng Kg quy luaät trong 10 naêm ñeán. ÑS. 67196 ngöôøi; 23.45 naêm; 2.95% ÑS. K=2.67%; 31600 ngöôøi 10/14/2010 39 10/14/2010 40 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Baøi 7. Soá lieäu ghi nhaän söï gia taêng daân soá ôû Thaønh phoá A trong quaù khöù nhö sau: - 100000 vaøo naêm 1975 - 300000 vaøo naêm 1985 - 400000 vaøo naêm 1995 DÖÏ BAÙO NHU CAÀU Haõy xaùc ñònh daân soá baõo hoøa S vaø daân soá Thaønh phoá vaøo naêm 2005 vôùi phöông phaùp logistique. DUØNG NÖÔÙC NG Baøi 8. Daân soá Thaønh phoá A trong 3 naêm cuoái lieân tieáp ghi nhaän nhö sau: 50000 ngöôøi; 51000 ngöôøi; 52020 ngöôøi. Anh (Chò) cho bieát quy luaät taêng tröôûng. Giaû söû söï taêng tröôûng giöõ nguyeân quy luaät, öôùc löôïng daân soá Thaønh phoá cho 5 naêm ñeán. 10/14/2010 41 10/14/2010 42 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng 7
 8. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Döï baùo nhu caàu duøng nöôùc laø moät quaù trình ra quyeát CAÙC LOAÏI DÖÏ BAÙO & ÖÙNG DUÏNG ñònh veà söû duïng nöôùc trong töông lai treân cô sôû kieán thöùc veà caùch thöùc duøng nöôùc trong quaù khöù vaø hieän Loaïi döï Phaïm vi thôøi ÖÙng duïng taïi. baùo gian Döï baùo ñeå traû lôøi: Ngaén haïn 1 2 naêm Döï baùo vaän haønh, doanh - Caùch thöùc duøng nöôùc hôïp lyù ? thu - Löu löôïng nöôùc caáp yeâu caàu ? Trung haïn [1-2] [7-10] Döï aùn ñaàu tö traïm xöû lyù, - Quy moâ traïm xöû lyù ? naêm phaân phoái, xaùc laäp möùc ñoä tieâu thuï, ch./trình tieát kieäm - Aûnh höôûng thôøi tieát ? Daøi haïn > [7-10] naêm Caáp nöôùc thoâ - Caùch ñaùnh giaù hieäu quaû c/trình tieát kieäm nöôùc ? - 10/14/2010 n laøm giaûm löôïng nöôùc caáp baùn ñöôïc ? 43 Taùc nhaâ 10/14/2010 44 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc NHÖÕNG YEÁU TOÁ XAÙC ÑÒNH NHU CAÀU DUØNG NÖÔÙC XAÙC ÑÒNH NHU CAÀU DUØNG NÖÔÙC MOÄT HOÄ DÖÏA TREÂN PHÖÔNG PHAÙP HOÀI QUY TUYEÁN TÍNH Yeáu toá xaùc ñònh soá ngöôøi Yeáu toá xaùc ñònh ñònh möùc söû duïng trung bình Daïng cô baûn cuûa p/trình hoài quy: Tyû leä sinh töï nhieân Nhieät ñoä & möa Q = β0 + β1 Rain + β 2Temp + β3 Pr ice Nhaäp cö Kieåu khoâng gian ñoâ thò Tyû leä laäp gia ñình Maät ñoä nhaø + β 4 Income + β5 Size + ε Khaû naêng cung caáp nhaø Hieäu quaû söû duïng nöôùc Taêng tröôûng kinh teá Quy moâ & t/phaàn g/ñình Q löu löôïng nöôùc duøng, βi caùc haèng soá hoài quy ñöôïc öôùc löôïng töø soá lieäu quan saùt. Tyû leä tham gia lao ñoäng Phí caáp & thoaùt nöôùc ε Sai soá moâ hình Chính saùch p/trieån ñoâ thò Saûn phaåm coâng nghieäp 10/14/2010 45 10/14/2010 46 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc VÍ DUÏ (Xem Q_ho_tieu_thu.xls) ANOVA Keát quaû hoài quy töø moät maãu 24 quan saùt nhö sau: SUMMARY OUTPUT df SS MS F Significance F Regression 5 48.08 9.62 6.68 0.00 Regression Statistics Multiple R 0.81 R Square 0.65 Adjusted R Square 0.55 Residual 18 25.90 1.44 Standard Error 1.20 Total 23 73.98 Observations 10/14/2010 24 47 10/14/2010 48 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng 8
 9. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc KEÁT QUAÛ HOÀI QUY Coefficien ts Standard Error t Stat P-value Q = 19.28 + 0.19Temp − 0.03 Pr ice Intercept 19.28 4.32 4.46 0.00 0.18Income + 0.44Size + ε Rain (mm/thang) 0.01 0.02 0.36 0.72 Giaûi thích yù nghóa cuûa caùc heä soá !!!!! Temp (oC) 0.19 0.10 1.99 0.06 Price (VND/m**3) -0.03 0.01 -4.56 0.00 Q = 19.28 − 0.03 Pr ice + Income (tr./thang) 0.18 0.06 3.04 0.01 0.18Income + ε Size (nguoi) 0.44 0.23 1.92 0.07 10/14/2010 49 10/14/2010 50 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc PHÂN TÍCH CHU I TH I GIAN DÖÏ BAÙO NHU CAÀU NGAÉN HAÏN Y (PHƯƠNG PHÁP PHÂN RÃ) ??? BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP Y5 PHAÂN TÍCH CHUOÃI THÔØI GIAN Y0 0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t 10/14/2010 51 10/14/2010 52 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc 1. PHÂN TÍCH XU TH : ðây là m t phân tích liên ðây là phương pháp cho phép xác ñ nh ñư c quan ñ n chu i nhi u năm, do ñó ta s s d ng ñư ng cong (th ng) ho c m t ph ng (siêu s li u hàng năm ñ phân tích. M t cách t ng m t ph ng), gi i thi u "t t nh t" s li u quát ta c n ph i có m t chu i dài ít ra là 10 15 trong quá kh . Trong trư ng h p cá bi t khi nh n th y xu th c a bi n kh o sát trong năm. Y Xu theá tuyeán tính ??? th i gian dài là tuy n tính, phương trình s Y=a+bt xác ñ nh b i: ∆Y3 Y = a + bt trong ñó t bi u th th i gian (năm) và a, b ch Y0 các thông s ñư c xác ñ nh ñư ng th ng t tính ñư c t phương pháp BPTT. 0 10/14/2010 t t 2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 53 10/14/2010 54 PGS. Dr. Nguy 1 Th ng n PGS. Dr. Nguy n Th ng 9
 10. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc • G i ∆yi là kho ng cách th ng ñ ng t ñi m quan sát (ti,yi) ñ n ñư ng th ng c n xác ñ nh. Ta ñ nh Töø ñoù: ∑ 2[ y − (a + bt )] = 0 i i i nghĩa haøm muïc tieâu: N N 2 ∑ 2[ y − (a + bt )].t =0 D = ∑ ∆Yi 2 = ∑ [Yi − (a + bti )] ⇒ min i i i i i =1 i =1 Gi i h phương trình trên ta có: • ðây là m t hàm 2 bi n a và b, ñ cho D c c tr (v i ý nghĩa v t lý c a bài toán ta bi t ñó là c c ti u) ta ∑ t i y i − n t i .y i ph i có: b= i  ∂D ∑t 2 − n ti 2  = 0  ∂a i  i  ∂D = 0 a = yi − b ti 10/14/2010 PGS. Dr. Nguy n Th ng   ∂b 55 10/14/2010 PGS. Dr. Nguy n Th ng 56 MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc XAÙC ÑÒNH a & b TRONG EXCEL Chuù yù: Trong trư ng h p xu th không ph i là tuy n tính, ta có th xét ñ n d ng ñư ng Y =a + bt cong hàm mũ y = abt ho c d ng parabol y = a =Intercept (ti,Yi) a + bt + ct2. b =Linest(ti,Yi) Các thông s a, b, c v n xác ñ nh d a vào khái ni m bình phương t i thi u mà ta v a nghiên c u trên. 10/14/2010 57 10/14/2010 58 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc ðÁNH GIÁ S BI N ð I THEO MÙA XÁC ð NH is,t :Ví d : is,3=AC/AB >1 ð nh n bi t nh hư ng c a thành ph n mùa Y lên chu i th i gian kh o sát ta dùng thông s g i là ch s mùa. Y5 C • Ch s mùa is* ñư c tính như sau: is,t=giá tr quan tr c / giá tr cho b i y=[a+bt]t B Ta có: Y0 - N u s li u theo tháng, ta có 12 giá tr is. - N u s li u theo qúy, ta có 4 giá tr is. A 0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t - N u giá tr tính theo 6 tháng, ta có 2 giá tr59 is. 10/14/2010 10/14/2010 60 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng 10
 11. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc T các giá tr is,t, các giá tr ñ i bi u is ñư c • Giá tr ch s mùa hi u ch nh: tính b ng giá tr trung bình c a các tháng (quý) tương ng: Ta ph i có: N ∑i 12 ∑i s ,t = k • Theo tháng: is ,k = 1 ; k = 1,12 s ,i = 12 ( thang) N i =1 N ∑i 4 • Theo qúy: i s ,k = 1 s ,t = k ; k = 1,4 ∑i i =1 s ,i = 4 (quy) N V i N ch chi u dài chu i s li u phân tích 10/14/2010 61 10/14/2010 62 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Hi u ch nh: • Chu i CVS (l ai b nh hư ng mùa trong chu i quan sát). 12 is ,k = 12 i s,k S hi u ch nh mùa này cho phép chúng ta mu n so sánh k t qu c a các tháng khác ∑i i =1 s ,i ≠ 12 nhau trong m t mùa nh m ñ bi t n u có s tăng hay gi m ñã x y ra so v i giá tr bình thư ng. Và giá tr hi u ch nh mùa s ñư c 4 tính như sau: is , k = is , k y 4 * t y = ∑i i =1 s ,i ≠4 t ,k s ,k i 10/14/2010 63 k=1,12 (s li u tháng) hay 1,4 (s li u qúy) 10/14/2010 64 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc D BÁO V I MÔ HÌNH PHÂN RÃ Giá tr d báo t i th i ñi m t c a bi n D BÁO ðƯ NG XU TH y =a+bt Y nghiên c u y*t ñư c xác ñ nh như sau: y = [a + bt ]* is ,k Y5 * t k tương ng v i tháng (mùa) t i th i Y0 ñi m t. 0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t 10/14/2010 65 10/14/2010 66 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng 11
 12. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Ví d : M t Công ty kinh doanh nư c ghi nh n 90 nư c tiêu th (W, 106m3 ) cho 6 năm g n ñây 80 như sau (tính theo t ñ ng): 70 Qúy 1 2 3 4 60 Năm 1 21 30 35 55 50 40 2 24 36 40 75 30 20 3 31 40 50 80 10 4 33 40 55 83 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 5 36 43 60 85 6 10/14/2010 PGS. Dr. Nguy n Th ng 46 50 67 10/14/2010 PGS. Dr. Nguy n Th ng 68 MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Qúy t W is,t Chæ soá muøa a. Gi thi t xu th d ng ñư ng th ng, xác hieäu chænh ñ nh phương trình b ng phương pháp (1) (2) (3) (4)=bt+a (5)=(3)/(4) (6) (7)=(4)*(6) bình phương t i thi u (Y=a+bt). 1 0 21 33.49 0.627 0.656 21.97 T ñó xác ñ nh h s bi n ñ i mùa ñ i 2 1 30 34.84 0.861 0.813 28.33 bi u cho 4 qúy. 3 2 35 36.18 0.967 0.994 35.99 b. D báo nhu c u tiêu th t mô hình 4 3 55 37.53 1.465 1.536 57.66 cho quý 3 và 4 c a năm cu i cùng và 1 4 24 38.88 0.617 0.656 25.51 quý 1, cho năm k . 2 5 36 40.23 0.895 0.813 32.72 3 6 40 41.57 0.962 0.994 41.34 4 7 75 42.92 1.747 1.536 65.93 10/14/2010 69 10/14/2010 70 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc 1 16 36 55.05 0.654 0.656 36.11 1 8 31 2 17 43 56.39 0.762 0.813 45.86 44.27 0.7 0.656 29.04 3 18 60 57.74 1.039 0.994 57.42 2 9 40 45.62 0.877 0.813 37.1 4 19 85 59.09 1.439 1.536 90.77 3 10 50 46.96 1.065 0.994 46.7 1 20 46 60.44 0.761 0.656 39.65 4 11 80 2 21 50 61.78 0.809 0.813 50.25 48.31 1.656 1.536 74.21 3 22 ? 63.13 0.994 62.78 1 12 33 49.66 0.665 0.656 32.58 4 23 ? 64.48 1.536 99.05 2 13 40 a= 33.49 Quùy 1 0.671 0.656 51 0.784 0.813 41.48 b= 1.347 Quùy 2 0.832 0.813 3 14 55 52.35 1.051 0.994 52.06 Quùy 3 1.017 0.994 4 15 83 53.7 1.546 1.536 82.4971 Quùy 4 1.571 1.536 Total 4,09 4,00 10/14/2010 10/14/2010 72 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng 12
 13. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc D BÁO BÀI T P Qúy 3 năm 6: t=22 : (Xem k t qu Excel-Chuoi thoi gian) W22=[33.49+1.347*22]*0.994 = 62.78 Quý\Năm 1 2 3 4 5 6 Qúy 4 năm 6: t=23 : I 12 20 25 30 50 ? W23=[33.49+1.347*23]*1.536 = 99.05 Qúy 1 năm 7: t=24 : II 15 40 45 50 55 ? W24=[33.49+1.347*24]*0.656 = 65.82 III 40 50 60 65 70 ? IV 60 75 82 85 95 ? 10/14/2010 73 10/14/2010 74 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc LAÁY MAÃU ÑOÁI TÖÔÏNG DUØNG NÖÔÙC QUAÛN LYÙ CAÀU Nhaèm xaùc ñònh nhu caàu duøng nöôùc (khi khoâng theå thöïc hieän ñieàu tra TRONG CAÁP NÖÔÙC cho toaøn taäp hôïp meï). - Maãu xaùc suaát ñôn ngaãu nhieân. - Maãu ngaãu nhieân phaân taàng. 10/14/2010 75 - Laáy maãu coù heä thoáng. 10/14/2010 76 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc XAÙC ÑÒNH CAÙC THAØNH PHAÀN XAÂY DÖÏNG MOÂ HÌNH SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC CUÛA NHU CAÀU NÖÔÙC - Moâ hình chuoãi thôøi gian. Phaân khu phoå bieán: - Moâ hình hoài quy. - Khu gia ñình ñôn leõ MOÂ HÌNH HOÀI QUY - Khu taäp theå vaø nhaø chung cö Moâ hình tuyeán tính: - Khu thöông maïi K - Khu haønh chính vaø coâng coäng yi ,t = α 0 + ∑ α i X i ,t + ε t ; t = 1, N - Khu saûn xuaát i =1 - Khu vöïc söû duïng chöa tính ñeán. αi heä soá moâ hình, yi,t nhu caàu duøng nöôùc lónh vöïc i PGS. Dr. Nguy n Th quan vôùi nhieàu ng saùt t. 10/14/2010 77 10/14/2010 78 PGS. Dr. Nguy n Th ng 13
 14. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Moâ hình tuyeán tính logarithme: CAÙC BIEÁN GIAÛI THÍCH CHÍNH CHO MOÂ HÌNH K SÖÛ DUÏNG NÖÔÙC KHU DAÂN CÖ log yi ,t = log α 0 + ∑ α i log( X i ,t ) + ε t ; t = 1, N Nhoùm bieán ñaëc tröng cuûa gia ñình: i =1 - Soá ngöôøi trong hoä. Yi,t xi,t (bi n gi i - Treû em döôùi 18 tuoåi. (bi n c n gi i thích) thích) - Thu nhaäp. Moâ hình soá muõ: - Sôû höõu taøi saûn cuaû gia ñình. K log yi ,t = α 0 + ∑ α i X i ,t + ε t ; t = 1, N 10/14/2010 i =1 79 10/14/2010 80 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Nhoùm thieát bò gia duïng Ñaëc ñieåm ngoaøi trôøi - Soá voøi hoa sen. - Quy moâ khu vöïc. - Soá nhaø veä sinh. - Quy moâ baõi coû. - Maùy giaët. - Toång dieän tích töôùi. - Maùy röõa baùt. - Heä thoáng töôùi töï ñoäng. - Raùc thaûi. - Beå bôi. Taàn suaát söû duïng Taàn suaát bieán ngoaøi trôøi - Löôïng ñoà giaët/tuaàn - Töôùi caây coû (laàn/tuaàn). - Löôïng baùt ñiaõ röûa/tuaàn - Röûa xe (laàn/tuaàn). 10/14/2010 81 10/14/2010 82 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Giaù trò bieán Caùc bieán khaùc - Giaù nöôùc. - Tuoåi cuûa nhaø. - Keát caáu tyû leä. - Kieåu heä thoáng thoaùt nöôùc. - Phí thoaùt nöôùc. Thôøi tieát - Nhieät ñoä trung bình ngaøy lôùn nhaát trong thaùng. - Toång löôïng möa thaùng. - Soá ngaøy coù löôïng möa >0,254mm 10/14/2010 83 10/14/2010 84 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng 14
 15. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc VUØNG NOÂNG THOÂN, RÖØNG NUÙI Phaàn ñoâng caùc döï aùn môùi vuøng noâng thoân (töông lai) coù nguoàn laø nöôùc ngaàm. QUAÛN LYÙ CUNG TRONG Löôïng khai thaùc thöôøng beù ít aûnh CAÁP NÖÔÙC höôûng cheá ñoä taàng nöôùc ngaàm. Vuøng nuùi thöôøng laáy töø caùc suoái, khoâng caàn döï tröõ aûnh höôûng nheï ñeán canh taùc. 10/14/2010 85 10/14/2010 86 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Caáp nöôùc noâng thoân töø caùc hoà chöùa ÑOÂ THÒ NHOÛ baèng ñöôøng oáng daãn thöôøng khoâng Phoå bieán töø heä thoáng bôm ñôn giaûn laáy töø hieäu quaû vì: gieáng khoan hoaëc nöôùc soâng. chi phí ban ñaàu cao. Nöôùc soâng caàn coù 1 phaàn döï tröõ toái thieåu theo muøa (thoâng thöôøng quy ñònh toån thaát naêng löôïng lôùn do tuyeán khoâng quaù 15% löu löôïng soâng theo töøng oáng « daøi » ñi qua caùc vuøng daân cö thôøi kyø) thöa thôùt. 10/14/2010 87 10/14/2010 88 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc ÑOÂ THÒ TRUNG BÌNH, LÔÙN Coù 2 caùch phoå bieán: - Nguoàn rieâng (khoan gi ng laáy nöôùc ngaàm) CAÙC NOÄI DUNG LÖU YÙ - Keùo daøi heä thoáng ñaõ coù (vôùi ñieàu kieän laø nguoàn ñuû tieàm naêng caáp & toån thaát naêng CUÛA QUAÛN LYÙ CUNG löôïng coät nöôùc hôïp lyù). 10/14/2010 89 10/14/2010 90 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng 15
 16. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc - Giaûm löôïng roø ró. Coù theå noùi raèng giaûm toån UARL : toån thaát nöôùc haøng naêm KHOÂNG traùnh khoûi thaát nöôùc trong heä thoáng caáp nöôùc tröôùc khi cho baát kyø heä thoáng naøo (keå ñeán söï caáp nöôùc lieân boå sung hoaëc phaùt trieån nguoàn môùi laø ñieàu tuïc, aùp suaát, maät ñoä ñaáu noái, vò trí ñoàng hoà nöôùc). caàn thieát. Chæ soá heä thoáng caáp nöôùc ILI =TIRL/UARL (soá khoâng ñôn vò) Tieâu chí ñaùnh giaù ñaùnh giaù vieäc quaûn lyù toång theå heä thoáng caáp nöôùc Veà kinh teá: % Löôïng nöôùc khoâng thu tieàn ñöôïc (bao goàm chaát löôïng & toác ñoä söûa chöõa, hieäu quaû tính treân toång löôïng nöôùc vaøo heä thoáng. hoaït ñoäng kieåm soaùt roø ró) ñoái vôùi vieäc quaûn lyù thaát Veà kyõ thuaät: thoaùt thöïc. TIRL =soá lit/ñieåm ñaáu noái dòch vuï/ngaøy khi heä Kinh nghieäm: ILI thay ñoåi töø 1 10. Giaù trò trung bình laø 3. thoáng laøm vieäc ñuû aùp. 10/14/2010 91 10/14/2010 92 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Thu nöôùc möa: Moâ taû vieäc taäp trung, gom & Söû duïng & boå sung nöôùc ngaàm chöùa nöôùc vôùi quy moâ nhoû duøng cho sinh hoaït, Vuøng möa ngaén & taäp trung nöôùc maët nhieàu noâng nghieäp. so vôùi löôïng thaám taïo nöôùc ngaàm (ví duï AÁn - Khu coù khí haäu aåm öôùt: 50m2 thu ñöôïc Ñoä). 40m3/naêm Xaây döïng caùc coâng trình: - Khu coù khí haäu baùn haïn (möa 500mm/naêm) : ñaäp ñôn giaûn theo bôø bao caùnh ñoàng. 50m2 thu ñöôïc 20m3/naêm. ñaäp kieåm tra ñaùy soâng ao laøng,… Chuù yù: Chaát löôïng nöôùc möa « oâ nhieãm » vaøo laøm chaäm söï chaûy traøn taêng quaù trình ñaàu muøa loaïi boû. thaám. 10/14/2010 93 10/14/2010 94 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Khöû muoái: Chöa roäng raõi tröø vuøng Trung TAÙI SÖÛ DUïNG Ñoâng. Coù 2 phöông phaùp: Xem xeùt caû 2 khiaù caïnh töø nhaø cung caáp & nhaø - Chöng caát (chieám 60%, vuøng Trung Ñoâng) söû duïng. Caùc khu vöïc hay söû duïng: - Thaám ngöôïc (söû duïng ñaàu tieân ôû Myõ) - Töôùi coâng vieân, vöôøn coâng coäng, saân golf,… AÛ raäp Saudi laø nöôùc xaây döïng nhieàu nhaát. - Töôùi tieâu noâng nghieäp Chi phí tham khaûo: - Laøm laïnh coâng nghieäp - 5USD/m3 ôû Bahamas - Xaû veä sinh - 1.5USD/m3 ôû Chileâ. - Chöõa chaùy - Töôùi ñöôøng PGS. Dr. Nguy n Th ng ng doøng chaûy. - 10/14/2010 löu löôï Taêng 10/14/2010 95 96 PGS. Dr. Nguy n Th ng 16
 17. MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Ñeå taùi söû duïng thaønh coâng: GIAÙ & KHOÁI LÖÔÏNG NÖÔÙC CUNG CAÁP - Laøm cheäch höôùng doøng thaûi coâng nghieäp, Löïa choïn Q/Gia Giaù Cô sôû tính Khoái löôïng doøng ñoäc haïi khaùc töø doøng chaûy chính. (USD/m3) nöôùc - Xöû lyù nöôùc thaûi ñaùp öùng tieâu chuaån yeâu caàu. Nöôùc möa Trung 0,09 Ñ/soáng d/aùn: Taát caû g/ñình (1) Quoác 30naêm, thay theá söû duïng suoát - Xöû lyù töøng phaàn & kieåm soaùt chaát löôïng. sau 30naêm, möa muøa möa - Troän nöôùc caàn taùi cheá vôùi nöôùc töø nguoàn 4thaùng Ñ/soáng d/aùn: Taát caû g/ñình khaùc. Vaïi thu Thaùi 0.03 30naêm, thay theá nöôùc möa söû duïng suoát sau 30naêm, möa muøa möa (2) 4thaùng 10/14/2010 97 10/14/2010 98 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc GIAÙ & KHOÁI LÖÔÏNG NÖÔÙC CUNG CAÁP GIAÙ & KHOÁI LÖÔÏNG NÖÔÙC CUNG CAÁP Löïa choïn Q/Gia Giaù Cô sôû tính Khoái löôïng Löïa choïn Q/Gia Giaù (USD/m3) Cô sôû tính Khoái löôïng (USD/m3) nöôùc nöôùc Nöôùc möa töø Sri Lanka 0,22 Ñ/soáng d/aùn: Taát caû H/thoáng phaân Haiti 0,83 maùi ñeán keùt 30naêm, thay g/ñình söû phoái rieâng bieät, nöôùc theá sau 10 vaø duïng suoát laáy nöôùc töø oáng (3) 20naêm, möa muøa möa chính taïi 1 ñieåm 4thaùng Thieát bò veä sinh Myõ 0,16 söû duïng coät Taùi s/duïng (1) California, 0,35 Khoaûng nöôùc cöïc thaáp Taùi s/duïng (2) Durban, 0,03 400l/ng/ngñ Nam Phi 10/14/2010 99 10/14/2010 100 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP THOAÙT NÖÔÙC Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc Chöông 2: Quaûn lyù cung - caàu trong caáp nöôùc GIAÙ & KHOÁI LÖÔÏNG NÖÔÙC CUNG CAÁP Löïa choïn Q/Gia Giaù Cô sôû tính Khoái löôïng (USD/m3) nöôùc Ñoàng hoà ño Anh 1,0 HEÁÁT CHÖÔNG 2 HE CHÖ nöôùc Giaûm roø ró Anh 1,2 Khöû muoái Bahamas 5 Chileù 1,5 Anh 1,5 Myõ 1-4 10/14/2010 101 10/14/2010 102 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng 17
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2