Microsoft Excel 2007 - Công thức và Hàm

Chia sẻ: Vu Tien DUNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
458
lượt xem
226
download

Microsoft Excel 2007 - Công thức và Hàm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Microsoft Excel 2007 - Công thức và Hàm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Microsoft Excel 2007 - Công thức và Hàm

  1. Công thức và Hàm Microsoft Excel 2007 C D E F G H I J K L M N Hàm 2007 THƯ VIỆN HÀM EXCEL Hàm luận lý 8 Các hàm luận lý giúp chúng ta quyết định về thông tin trong các ô trên bảng tính. Chúng ta 12 1 có thể kiểm tra xem những điều kiện nào là đúng, những điều kiện nào là sai. Nếu đúng thì IFERROR Tổng số hàm sẽ làm thao tác gì và sai thì hàm sẽ làm gì. Cập nhật: 10-Jun-07 148 hàm: 348 2 AND 18 Trả về TRUE nếu tất cả các điều kiện thõa (TRUE). 19 20 Cú pháp 21 AND(logical1,logical2, ...) Logical1, logical2, ... có thể có đến 255 điều kiện cần kiểm tra, các điều kiện này trả về TRUE hoặc FALSE 22 23 Ghi chú Các đối số phải là giá trị luận lý TRUE hoặc FALSE, hoặc là mãng hoặc tham chiếu đến địa chỉ chứa giá trị luận lý 24 Nếu đối số là một mãng hoặc là tham chiếu chứa chuỗi hoặc ô rỗng thì các giá trị này sẽ bị bỏ qua 25 Nếu vùng địa chỉ không chứa giá trị luận lý hàm AND trả về lỗi #VALUE! 26 Ví dụ 27 Ngày đầu 28 05/05/2007 Ngày cuối 29 25/05/2007 30 Kiểm tra ngày có thuộc thời đoạn cho trước? 31 Ngày Doanh thu Hàm AND Hàm OR 32 01/05/2007 2,500,000 FALSE FALSE F32=AND(D32>=$E$28,D32
  2. Công thức và Hàm Microsoft Excel 2007 C D E F G H I J K L M N 381 IF 486 Trả về giá trị ở đối số thứ 2 nếu điều kiện là TRUE và trả về giá trị ở đối số thứ 3 nếu điều kiện FALSE 487 488 Cú pháp 489 IF(logical_test,value_if_true,value_if_false) Logical_test là giá trị hoặc biểu thức mà khi thử sẽ trả về TRUE hoặc FALSE. 490 Value_if_true giá trị này trả về nếu logical_test là TRUE. Nếu logical_test là TRUE và value_if_true bỏ trống thì hàm trả về 0 (zero). 491 Value_if_false giá trị này trả về nếu logical_test là FALSE. Nếu logical_test là FALSE và value_if_false không khai báo, (Sau value_if_true không có dấu phẩy) thì hàm trả vế giá trị luận lý FALSE. Nếu logical_test là FALSE và value_if_false bỏ trống (sau value_if_true có dấu phẩy) thì hàm trả về 0 492 (zero) 493 Ghi chú Có thể lồng nhau tới 64 hàm IF. Khi có quá nhiều điều kiện thì nên xem xét sử dụng các hàm như LOOKUP, VLOOKUP, hay HLOOKUP 494 Khi đối số value_if_true và value_if_false là các biểu thức thì hàm IF trả về kết quả của các biểu thức này 495 Nếu đối số là mãng thì mỗi phần tử của mãng được tính toán khi hàm thực thi 496 Ví dụ 1 497 Hàm kiểm tra xem tháng thuộc quí mấy? 498 Tháng Hàm 499 Tháng 1 Quí 1 E499=IF(OR(D499="Tháng 1",D499="Tháng 2",D499="Tháng 3"),"Quí 1",IF(OR(D499="Tháng 4",D499="Tháng 5",D499="Tháng 6"),"Quí 500 Tháng 2 Quí 1 2",IF(OR(D499="Tháng 7",D499="Tháng 8",D499="Tháng 9"),"Quí 3","Quí 4"))) 501 Tháng 3 Quí 1 502 Tháng 4 Quí 2 503 Tháng 5 Quí 2 504 Tháng 6 Quí 2 505 Tháng 7 Quí 3 506 Tháng 8 Quí 3 507 Tháng 9 Quí 3 508 Tháng 10 Quí 4 509 Tháng 11 Quí 4 510 Tháng 12 Quí 4 511 Ví dụ 2 Doanh thu $500 thì hoa hồng 8% 512 Hoa hồng Tính tiền hoa hồng? 513 Doanh thu 514 $ 153.00 $ 7.65 E514=D514*IF(D514>=500,0.08,IF(D514>=100,0.05,0.03)) 515 $ 420.00 $ 21.00 516 $ 1,245.00 $ 99.60 517 $ 753.00 $ 60.24 518 $ 68.00 $ 2.04 519 Ví dụ 3 Excel phiên bản cũ cho phép lồng tối đa 7 hàm If. Giải quyết trường hợp này xem ví dụ sau. Excel 2007 cho phép lồng tới 64 lần 520 E522=IF(D522=1,D522,IF(D522=2,D522*2,IF(D522=3,D522*3,IF(D522=4,D522*4,IF(D522=5,D522*5,IF(D522=6,D522*6,IF(D522=7,D522*7)))))))+IF(D522=8,D522*8,IF( Giá trị 521 Hàm D522=9,D522*9,IF(D522=10,D522*10,IF(D522=11,D522*11,IF(D522=12,D522*12))))) 522 12 144 Trần Thanh Phong 2
  3. Công thức và Hàm Microsoft Excel 2007 C D E F G H I J K L M N 523 Ví dụ 4 Tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế sau 524 Thuế suất Thu nhập cá nhân (triệu đồng/ tháng) 525 Đến 5 tr 526 0% Trên 5 tr đến 15 tr 527 10% Trên 15 tr đến 25 tr 528 20% Trên 25 tr đến 40 tr 529 30% 530 Trên 40 tr 40% 531 Thu nhập Thuế TN 532 E533=IF(D533
  4. Công thức và Hàm Microsoft Excel 2007 C D E F G H I J K L M N Nếu giá trị luận lý là FALSE thì NOT(FALSE) trả về TRUE và ngược lại 736 Ví dụ 737 Phủ định False là True 738 TRUE D738=NOT(FALSE) 1+1=2 là TRUE mà phủ định nên trả về False 739 FALSE D739=NOT(1+1=2) 740 OR 753 Trả về TRUE chỉ cần một trong các điều kiện là TRUE 754 755 Cú pháp 756 OR(logical1,logical2,...) Logical1,logical2,... Có từ 1 đến 255 điều kiện cần kiểm tra xem TRUE hay FALSE 757 758 Ghi chú Các đối số phải là giá trị luận lý TRUE hoặc FALSE, hoặc là mãng hoặc tham chiếu đến địa chỉ chứa giá trị luận lý 759 Nếu đối số là một mãng hoặc là tham chiếu chứa chuỗi hoặc ô rỗng thì các giá trị này sẽ bị bỏ qua 760 Nếu vùng địa chỉ không chứa giá trị luận lý hàm OR trả về lỗi #VALUE! 761 Ví dụ 762 763 Hàm 764 TRUE D764=OR(TRUE) Cả hai điều kiện đều FALSE nên kết quả FALSE 765 FALSE D765=OR(1+1=1,2+2=5) Chỉ cần một điều kiện TRUE thì kết quả sẽ TRUE 766 TRUE D766=OR(TRUE,FALSE,TRUE) 767 TRUE 1180 Trả về giá trị là TRUE 1181 1182 Cú pháp 1183 TRUE() Không có đối số 1184 1185 Ghi chú Chúng ta có thể nhập trực tiếp giá trị TRUE vào công thức hoặc hàm khi tính toán. Excel sẽ tự hiểu đó là giá trị luận lý 1186 True tương đương số 1 1187 Trần Thanh Phong 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản