Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô tả công việc kế toán công trình

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

417
lượt xem
120
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống bản mô tả công việc - Mô tả công việc kế toán công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô tả công việc kế toán công trình

  1. MO TAÛ COÂNG VIEÄC  NHAÂN VIEÂN KEÁ TOAÙN COÂNG TRÌNH Boä phaän Phoøng taøi chính keá toaùn Chöùc danh Nhaân vieân keá toaùn coâng trình Maõ coâng vieäc KT-KTCN Caùn boä quaûn lyù tröïc TP. TCKT tieáp      1. Traùch nhieäm:   * Traùch nhieäm chung     : - Chòu söï phaân coâng, phaân nhieäm tröïc tieáp cuûa Keá toaùn tröôûng veà vieäc quaûn lyù töøng coâng trình cuï theå. Traùch nhieäm quaûn lyù baét ñaàu töø khi ñöôïc phaân coâng, phaân nhieäm. - Kieåm tra, tham gia soaïn thaûo HÑKT baùn ra. - Tieáp nhaän, kieåm tra, laäp phöông aùn toái öu DTNB caùc Döï aùn ñöôïc giao (kieåm tra soá löôïng, giaù caû mua vaøo, ñoái taùc…). - Tìm kieám, choïn loïc vaø tham gia thöông thaûo vôùi nhaø cung caáp treân cô sôû DTNB ñöôïc duyeät. - Theo doõi quaù trình trieån khai Döï aùn bao goàm: Caùc hoaït ñoäng mua haøng cuûa CBCNV, caùc hôïp ñoàng cung caáp veà tieán ñoä, soá löôïng, chaát löôïng, chöùng töø haøng hoùa dòch vuï. - Kieåm tra, theo doõi, ñoái chieáu, laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän vieäc thanh quyeát toaùn coâng nôï noäi boä (taïm öùng) vaø coâng nôï khaùch haøng thuoäc caùc coâng trình, döï aùn mình theo doõi. - Theo doõi, ñoân ñoác, laäp keá hoaïch vaø thöïc thi thu hoài coâng nôï thuoäc coâng trình, döï aùn mình ñaûm nhaän. - Kieåm tra tính hôïp lyù, hôïp leä cuûa caùc hoà sô, ñeà xuaát vaø thöïc hieän thanh quyeát toaùn. - Theo doõi quaûn lyù chaët cheõ vaät tö, trang thieát bò phuïc vuï coâng trình, laäp keá hoaïch thu hoài hoaëc thanh lyù sau khi coâng trình hoaøn thaønh. - Taäp hôïp phaân boå chi phí, tính giaù thaønh coâng trình, haïng muïc coâng trình, laõi loã… - Ñònh kyø (hoaëc ñoät xuaát) thöïc hieän coâng taùc giaùm saùt, kieåm keâ vaät tö, chi tieâu taøi chính taïi coâng trình.
  2. - Treân cô sôû caùc quy ñònh cuûa Phaùp luaät vaø hôïp ñoàng kyù keát, thöïc hieän hoà sô nghieäm thu, thanh quyeát toaùn vôùi chuû ñaàu tö. - Phoái hôïp, hoã trôï chaët cheõ vôùi caùc Phoøng ban, caù nhaân hoaøn thaønh toát nhieäm vuï. - Thöôøng xuyeân thu thaäp thoâng tin kinh teá, chính trò, caùc vaên baûn phaùp quy, giaù caû thò tröôøng, thoâng tin veà ñoái taùc. - Haøng tuaàn baùo caùo tình hình thu hoài coâng nôï (bao goàm coâng nôï chuû ñaàu tö, nhaø cung caáp, nôï noäi boä). - Haøng thaùng baùo caùo chi phí, coâng nôï, vaät tö, trang thieát bò coâng trình. - Quaûn lyù, baûo quaûn caùc chöùng töø döï toaùn, baùo giaù, laäp hoà sô theo doõi vaø caäp nhaät giaù caû caùc loaïi haøng hoaù, vaät tö cuûa toaøn coâng ty ñeå taïo thaønh cô sôû döõ lieäu chung phuïc vuï cho vieäc mua, baùn vaø tính giaù thaønh. - Haïch toaùn vaø môû soå chi tieát cho taát caû caùc phaàn haønh keá toaùn coù lieân quan. - Theo doõi taïm öùng mua TSCÑ, CCDC, BHLÑ (Coâng taùc quaûn lyù noùi chung). Quy trình taïm öùng, hoaøn öùng, thanh toaùn phaûi ñöôïc thöïc hieän ñuùng quy trình keá toaùn. - Quaûn lyù kho vaät tö, taøi saûn coá ñònh, coâng cuï duïng cuï, vaät tö thöøa trong quaù trình thi coâng theo ñuùng nguyeân taéc keá toaùn, chòu traùch nhieäm höôùng daãn, giaùm saùt Thuû kho laäp soå saùch, phieáu xuaát nhaäp kho, theû kho theo doõi. Ñònh kyø, thöôøng xuyeân ñoái chieáu, kieåm kho ñeå phaùt hieän, ñieàu chænh kòp thôøi caùc sai leäch. Ñeà xuaát baùn thanh lyù nhöõng vaät tö, haøng hoaù thöøa khoâng caàn thieát nhaèm thu hoài voán. - Haïch toaùn vaø môû soå chi tieát cho taát caû caùc phaàn haønh keá toaùn coù lieân quan. 2.Quyeàn haïn: - Khi chöùng töø thanh toaùn chöa hoaøn chænh chuû ñoäng trao ñoåi vôùi khaùch haøng ,KTCS ñeå hoaøn thaønh nghieäp vuï thu ,chi - Ñeà xuaát Phuï traùch Phoøng caùc tröôøng hôïp thanh toaùn khi coù vöôùng maéc. - Ñeà xuaát bieän phaùp thu hoài coâng nôï höõu hieäu - Chuû ñoäng nhaéc nhôû thanh toaùn coâng nôï .
  3. - Ñeà xuaát Tröôûng Phoøng möùc thanh toaùn vaø lòch thanh toaùn coâng nôï ñoái vôùi khaùch haøng - Ñeà xuaát höôùng xöû lyù khi phieáu yeâu caàu xuaát hoùa ñôn chöa phuø hôïp . - Ñeà xuaát khi coù ñieàu chænh ,söûa ñoåi , thanh huyû hoùa ñôn . - Laäp nhu caàu vaø ñeà xuaát ñaët in aán phaåm theo tình hình söû duïng . 3.Moái lieân heä coâng taùc: - Tröïc thuoäc Phoøng Taøi vuï Coâng Ty : nhaän söï chæ ñaïo , phaân coâng , ñieàu haønh tröïc tieáp cuûa Tröôûng phoøng Taøi vuï - Nhaän thoâng tin veà thanh toaùn cuûa caùc keá toaùn cô sôû - Quan heä vôùi caùc Ñôn vò noäi boä thuoäc Coâng Ty trong pham vi traùch nhieäm cuûa mình ñaûm nhieäm -    Tieâu chuaån yeâu caàu :   - Trình ñoä trung caáp keá toaùn . - Am hieåu caùc qui ñònh veà taøi chính.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2