MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TSCĐ-XDCB

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
771
lượt xem
236
download

MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TSCĐ-XDCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Trách nhiệm : - Nhận và cập nhật chứng từ về TSCĐ, kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập. - Lập biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cho đơn vị (bộ phận) công ty. - Lập và giao biên bản bàn giao trách nhiệm sử dụng tài sản. - Tập hợp chi phí XDCB, chi phí sửa TSCĐ, chi phí sửa chữa nhà xưởng, lập quyết toán XDCB, chi phí sửa chữa hoàn thành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TSCĐ-XDCB

  1. MOÂ TAÛ COÂNG V I EÄC KEÁ TOAÙN TSCÑ-XDCB Boä phaän Phoøng taøi chính keá toaùn Chöùc danh Nhaân vieân keá toaùn taøi saûn coá ñònh – xaây döïng cô baûn Maõ coâng vieäc KT-TSCD/XDCB Caùn boä quaûn lyù tröïc TP. TCKT tieáp 1.Tr aùch nhieäm : ­ Nhaän vaø caäp nhaät chöùng töø veà TSCÑ, kieåm tra xaùc nhaän TSCÑ khi nhaäp. ­ Laäp bieân baûn baøn giao vaø baøn giao taøi saûn cho ñôn vò (boä phaän) coâng ty. ­ Laäp vaø giao bieân baûn baøn giao traùch nhieäm söû duïng taøi saûn. ­ Taäp hôïp chi phí XDCB, chi phí söûa TSCÑ, chi phí söûa chöõa nhaø xöôûng, laäp quyeát toaùn XDCB, chi phí söûa chöõa hoaøn thaønh. ­ Caäp nhaät taêng giaûm TSCÑ, laäp danh saùch taêng giaûmTSCÑ töøng thaùng, naêm. ­ Xaùc ñònh thôøi gian khaáu hao TSCÑ (theo khung qui ñònh nhaø nöôùc), tính khaáu hao TSCÑ, chuyeån soá lieäu khaáu hao thaùng cho töøng boä phaän ñeå haïch toaùn. ­ Laäp bieân baûn thanh lyù TSCÑ. ­ Laäp theû TSCÑ, soå TSCÑ, Hoà sô TSCÑ. ­ Laäp danh muïc hoà sô, taøi lieäu taøi saûn, saép xeáp vaø löu hoà sô TSCÑ. ­ Kieåm keâ TSCÑ 6 thaùng hoaëc cuoái naêm. ­ Cung caáp soá lieäu vaø taøi lieäu lieân quan veà TSCÑ khi coù yeâu caàu cuûa phoøng keá toaùn. 2.Quyeàn ha ïn : ­ Yeâu caàu caùc boä phaän lieân quan cung caáp ñaày ñuû chöùng töø veà TSCÑ. 3.Quan heä : - Nhaän söï chæ ñaïo vaø baùo caùo phuï traùch phoøng Keá toaùn- taøi vuï
  2. - Nhaän thoâng tin vaø thoâng tin tröïc tieáp caùc keá toaùn vieân vaø caùc boä phaän lieân quan. 4.Tieâu chuaån yeâu caàu : ­ Maõ soá : SN ­ Trình ñoä: toát nghieäp trung caáp trôû leân. ­ Hieåu bieát veà nghieäp vuï keá toaùn, cheá ñoä keá toaùn. ­ Bieát hoïc hoûi vaø thu thaäp kieán thöùc veà maùy moùc thieát bò ñang söû duïng taïi coâng ty. ­ Hieåu bieát veà nghieäp vuï keá toaùn TSCÑ.
Đồng bộ tài khoản