intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 3

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

429
lượt xem
147
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khối phát tín hiệu đồng bộ: ĐB Vì điều khiển Thyristor theo nguyên lý điều khiển pha nên cần có khối đồng bộ pha giữa điện áp điểu khiển và điện áp Anod – Cathode của Thyristor. Các mạch phát tín hiệu đồng bộ điển hình như sau: Sơ đồ khối phát tín hiệu đồng bộ dùng tụ diode. Trong đó: Vd: Điện áp xoay chiều đồng pha với điện áp trễ Anod – Katod của transistor. Vn :nguồn điện áp một chiều. Vc : Điện áp đồng bộ lấy ra. Khi VD0 thì D1, D2 phân cực ngược. Tụ C...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 3

  1. Chương 3: Caùc khoái cuûa maïch ñieàu khieån Thyristor a> Khoái phaùt tín hieäu ñoàng boä: ÑB Vì ñieàu khieån Thyristor theo nguyeân lyù ñieàu khieån pha neân caàn coù khoái ñoàng boä pha giöõa ñieän aùp ñieåu khieån vaø ñieän aùp Anod – Cathode cuûa Thyristor. Caùc maïch phaùt tín hieäu ñoàng boä ñieån hình nhö sau:
  2.  Khoái phaùt tín hieäu ñoàng boä duøng tuï vaø diode. Hình I-8. Vng R1 R2 D2 BA in Vv Vñ D1 C Vc Vñ VC 0 t t1 t2 Hình I-8: Sô ñoà khoái phaùt tín hieäu ñoàng boä duøng tuï diode. Trong ñoù: Vd: Ñieän aùp xoay chieàu ñoàng pha vôùi ñieän aùp treã Anod – Katod cuûa transistor. Vn :nguoàn ñieän aùp moät chieàu. Vc : Ñieän aùp ñoàng boä laáy ra. Khi VD>0 thì D1, D2 phaân cöïc ngöôïc. Tuï C ñöôïc naïp veà nguoàn Vn. Vñ(t1) Goùc   arcsin (I - 9) Vñmax Khi Vc = Vd (ôû t2) thì C phoùng ñieän qua R2 vaø Ñ2. Khi Vd
  3. Hình I-10: Khoái phaùt tín hieäu ñoàng boä duøng tuï vaø transistor.
  4. V Vñ Vñk t1 V t2 T Trong ñoù: Vñ: Ñieän aùp nguoàn xoay chieàu ñoàng pha vôùi ñieän aùp treân Anot vaø Katot cuûa thyristor. Vn: Ñieän aùp ñieän moät chieàu. Vc: Ñieän aùp ñoàng boä laáy ra khi Vñ>0. Transistor T baõo hoøa. VC=v (v suït aùp treân Transistor). Khi Vd >0 Transistor T khoùa, tuï C ñöôïc naïp qua R1, R3 töø Vn.  V  t naïp  (R1  R2)C ln 1  c  (I - 13)  V   n   V    (R1  R3 )C . ln1  ñk  (I - 14)   Vn   Ta coù: Neân choïn R1>>R3 ñeà tnaïp >> tphoùng. Vñk: Ñieän aùp ñieàu khieån. b. Boä phaùt xung chuû ñaïo: Boä phaùt xung chuû ñaïo coù nhieäm vuï phaùt ra caùc xung vôùi taàn soá coá ñònh hoaëc thay ñoåi ñeå laøm nguoàn tín hieäu chuû ñaïo trong caùc maïch ñieàu khieån Thyristor. Boä phaùt xung chuû ñaïo duøng Transistor moät tieáp giaùp(I-11).
  5. Vn+ ic R2 R Ie E B1 V B2 BB Tu C R1 Vr VB1 VE 0 Vr t 0 t Hình I-11: Sô ñoà thay theá Transistor moät tieáp giaùp laøm maùy phaùt xung vaø daïng xung ra. Khi VE
  6. VBB=Vn(1-e-t/RC) (I-16). T: Chu kyø taïo xung. VE:Ñieän aùp treân cöïc phaùt cuûa Transistor moät tieáp giaùp. VBB:Ñieän aùp treân cöïc B1,B2 cuûa Transistor moät tieáp giaùp 1 T  RC ln (I - 17) 1   Xem VBB=Vn thì Ñieän trôû R2 trong sô ñoà duøng ñeå oån ñònh taàn soá xung khi 0 , 4 R BB R2  (I - 18) Vn nhieät ñoä thay ñoåi, theo coâng thöùc kinh nghieäm. Ñieän trôû R ñeå ñieàu chænh taàn soá xung. Giaù trò lôùn nhaát cuûa Vn  V p R max  (I - 19) I p ñieän trôû xaùc ñònh theo ñieàu kieän taïo dao ñoäng. Vp=VBB+VÑ. (I-20). Trong ñoù VÑ: Ñieän aùp rôi treân cöïc E khi UJT môû (VÑ=0,40,50). VP: Ñieän aùp ñænh cuûa Transistor moät tieáp giaùp (UJT) khi baét ñaàu daãn. IP:Doøng ñieän öùng vôùi VP. Giaù trò nhoû nhaát cuûa ñieän trôû ñöôïc xaùc ñònh. Vn  V R min  (I - 21) I Trong ñoù VV, vaø IV laø aùp doøng öùng vôùi ñieåm truõng treân ñaëc tính V-A cuûa UJT.
  7. Khi khoâng coù Transistor moät tieáp giaùp ta coù theå duøng Transistor loaïi thoâng thöôøng ñeå thay theá theo sô ñoà töông ñöông hình I-12. +Vn +Vn R R R2 T1 B T1 D T2 R1 C C T2 B1 R3 R3 Hình I-12: Sô ñoà thay theá Transistor moät tieáp giaùp baèng Transistor thöôøng. Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa hình I-12 cuõng töông töï nhö I- 11. ÔÛ traïng thaùi ban ñaàu caû hai Transistor T1 vaø T2 ñeàu khaùc, luùc ñoù tuï C ñöôïc naïp töø nguoàn Vn qua ñieän trôû R. Ñieän aùp treân cöïc Vn .R1 VB   Vn (I - 22) R1  R2 R1 Vôùi   R1  R2 neàn T1 laø:
  8. Khi VC>VB thì T1 daãn. Do caùch noái caùc cöïc Transistor T1 vaø T2 neân khi T1 baét ñaàu daãn thì giöõa 2 Transistor hình thaønh moät phaûn hoài döông vaø caû hai T1,T2 nhanh choùng chuyeån qua cheá ñoä baõo hoøa. Luùc ñoù tuï C seõ phoùng ñieän qua R3 seõ coù xung R1   0,5  0,8 R1  R2 ra. Luùc ñoù tæ soá  seõ laø: Coøn caùc thoâng soá coøn laïi töông töï nhö thoâng soá maïch hình I-11. C. Khoái so saùnh: Khoái so saùnh coù nhieäm vuï so saùnh caùc tín hieäu vaø phaûn aùnh caùc sai leäch tín hieäu ôû ñaàu ra. khaâu so saùnh coù aûnh höôûng raát quan troïng ñeán sai leäch tónh cuûa heä thoáng. Ngoaøi ra ñeå ñieàu khieån caùc boä bieán ñoåi Thysistor ngaøy nay caùc sô ñoà so saùnh ñöôïc laøm baèng baùn daãn vaø vi maïch. Khoái so saùnh duøng caùc maïch baùn daãn ñöôïc trình baøy hình I- 13. - Rc Rc R2 Vr Vr T R2 RB BA BA V1 Vñb Vñk V1 Vñb Vñk Vn+ Vn+ a/ b/
  9. Hình I-13: Khoái so saùnh duøng caùc maïch baùn daãn. Khoái so saùnh trong caùc heä thoáng ñieàu khieån Thyristor thöôøng laø khoái truøng hôïp, nghóa laø tín hieäu ñieàu khieån baèng tín hieäu ñoàng boä thì khoái so saùnh seõ cho ra tín hieäu ra. Khi khoái so saùnh duøng caùc maïch baùn daãn thì tín hieäu ñieàu khieån Vñk vaø tín hieäu ñoàng boä Vñb ñöôïc noái vôùi nhau theo hai caùch: - Noái noái tieáp hình(I-13a) Vñk vaø Vñb noái ngöôïc cöïc tính vôùi nhau. - Noái song song hình(I-13b) Vñk vaø Vñb noái song song. Khi Vñk=0 ta tính ñöôïc ñieän aùp ñoàng boä. Luùc noái tieáp Vñb=VBo +IB(Rñb+Rñk+rB) (I-23) Luùc song song R 1  R ñb  rB  V ñb  V Bo (1  )  I Bo { R B  ( R 1  R ñb ). 1  R  R   (I - 24) R 2  R ñk  2 ñk  Diode D hình I-13 ñeå baûo veä Transistor khi Vñk> Vñb. Ñieän aùp VBo: Ñieän aùp rôi treân tieáp giaùp B-C luùc khoâng taûi.  Khoái so saùnh duøng vi maïch ñieän töû: Khoái so saùnh duøng vi maïch ñieän töû ngaøy nay ñöôïc söû duïng raát roäng raõi vì noù coù nhieàu öu ñieåm laø goïn nheï coâng suaát tieâu thuï beù, chæ tieâu kyõ thuaät cao, deã daøng thöïc hieän maïch ñieàu khieån nhieàu pha. Sô ñoà nguyeân lyù maïch so saùnh duøng vi maïch hình (I-16). +12V +12V R1 vV - R1 v - V Vr - - Vr R2 R2 + + V0 + -6V + - V0 -12V -
  10. Hình I-15. Sô ñoà ngueân lyù maïch so saùnh duøng vi maïch. Khaâu so saùnh baèng vi maïch loaïi khueách ñaïi thuaät toaùn chuyeân duøng ñeå sosaùnh tín hieäu. Nhieäm vuï chính cuûa maïch naøy laø chuyeån tieáp ñieän aùp ra Vr töø möùc Logic 1 sang möùc logic 0 hoaëc ngöôïc laïi khi ñieän aùp Vv vöôït ñieän aùp ngöôõng Vo.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2