intTypePromotion=1

một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 8

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
446
lượt xem
158
download

một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 8', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 8

  1. Chương 8: ÑIEÀU CHÆNG TOÁC ÑOÄ ÑOÄNG CÔ KHOÂNG ÑOÀNG BOÄ BA PHA BAÈNG CAÙCH ÑIEÀU CHÆNH XUNG ÑIEÄN TRÔÛ MAÏCH ROTOR Theo ñaëc tính cô ñoäng cô khoâng ñoàng boä 3 pha ta coù theå ñieàu chænh ñöôïc toác ñoä ñoäng cô khoâng ñoàng boä baèng caùch ñieàu chænh ñieän trôû maïch Rotor, öu theá cuûa phöông phaùp naøy laø ñeå töï ñoäng hoùa vieäc ñieàu chænh. Ñieän trôû trong maïch Rotor ñoäng cô khoâng ñoàng boä laø:Rr=Rrd+Rf’ Trong ñoù: Rrd:ñieän trôû daây quaán Rotor. Rf:ñieän trôû ngoaøi maéc theâm vaøo maïch Rotor. Ta coù sô ñoà nguyeân lyù ñieàu chænh xung ñieän trôû Rotor. V1~ V1~ ÑKÑ ÑKÑ Cl id id L L Ro Ro T T1 C
  2. HÌNH II-4: Sô ñoà nguyeân lyù ñieàu chænh xung ñieän trôû Rotor. Khi ñieàu chænh giaù trò ñieän trôû maïch Rotor thì moment tôùi haïn cuûa ñoäng cô khoâng thay ñoåi vaø ñoä tröôït tôùi haïn thì tæ leä baäc nhaát vôùi ñieän trôû. Neáu coi ñoaïn ñaëc tính laøm vieäc cuûa ñoäng cô töùc laø ñoaïn coù ñoä tröôït töø S=0 ñeán S=Sth laø thaúng thì ñieàu chænh ñieän trôû ta coù theå vieát. Rr S  Si , M  const R rd Trong ñoù s:ñoä tröôït khi ñieän trôû maïch Rotor laø Rr. Si:ñoä tröôït khi ñieän trôû maïch Rotor laø Rrd. 3I r2 .Rrd M w.Si Ta ñöôïc bieåu thöùc tính moment:
  3. Neáu giöõ doøng ñieän Rotor khoâng ñoåi thì moment cuõng khoâng ñoåi vaø khoâng phuï thuoäc vaøo toác ñoä ñoäng cô. Vì vaäy ta coù theå öùng duïng phöông phaùp ñieàu chænh ñieän trôû maïch Rotor cho truyeàn ñoäng coù moment khoâng ñoåi.  Theo sô ñoà nguyeân lyù cuûa vieäc ñieàu chænh treân ñieän trôû maïch Rotor baèng phöông phaùp xung. Ñieän aùp vr ñöôïc chænh löu, qua ñieän khaùng loïc L ñöôïc caáp vaøo maïch ñieàu khieån goàm ñieän trôû Ro roài song song vôùi khoùa baùn daãn T1. Khoùa T1 seõ ñöôïc ñoùng, ngaét moät caùch chu kyø ñeå ñieàu chænh giaù trò trung bình cuûa ñieän trôû toaøn maïch.  Hoaït ñoäng cuûa khoùa baùn daãn töông töï nhö trong maïch ñieàu chænh xung ñieän aùp moät chieàu. Khi khoùa T1 ñoùng, ñieän trôû Ro bò loaïi ra khoûi maïch, doøng ñieän Rotor taêng leân, khi khoùa T1 ngaét ñieän trôû Ro laïi ñöôïc ñöa vaøo maïch doøng ñieän Rotor giaûm. Vôùi taàn soá ñoùng ngaét nhaát ñònh, nhôø coù ñieän caûm L maø doøng ñieän Rotor nhö khoâng ñoåi vaø ta coù moä giaù trò ñieän trôû töông ñöông Rc trong maïch. Thôøi gian ngaét tn=T – tñ. Neáu ñieàu chænh trôn tyû soá giöõa thôøi gian doøng tñ vaø thôøi gian ngaét tn ta ñieàu chænh trôn ñöôïc giaù trò ñieän trôû trong maïch Rotor tñ tñ R e  R 0  R 0  R0 tñ  tn T Ñieän trôû töông ñöông Re trong maïch moät chieàu ñöôïc tính ñoåi veà maïch xoay chieàu ba pha ôû Rotor theo qui taéc baûo toaøn coâng suaát. Toån hao trong maïch nguyeân lyù laø: p =T2ñ (2Rrd+Re) Vaø toån hao khi maïch Rotor theo sô ñoà duøng bieán trôû thoâng thöôøng laø: p =3I2r (2Rrd+Rf)
  4. Theo cô sôû ñeå tính ñoåi laø toån hao coâng suaát nhö nhau neân. 3I2(Rrd+Rf) =I2ñ(2Rrd+Re) vôùi sô ñoà chænh löu caàu ba pha thì I2d=1,5I2r neân 1 R0 R f  Re   2 2 Khi ñaõ coù ñieän trôû tính ñoåi, deã daøng döïng ñöôïc ñaëc tính cô theo phöông phaùp thoâng thöôøng, hoï ñaëc tính cô R R  0 naøy queùt kín phaàn maët phaúng giôùi haïn bôûi ñaëc tính cô töï f 2 nhieân vaø ñaëc tính cô coù ñieän trôû phuï.  Phöông phaùp ñieàu chænh ñöôïc minh hoïa theo ñoà thò sau. Ro 3 Ro t(s) Re 4 tñ Ro Ro t(s) tñ T 1 2 Ro Ro t(s) 1 4 Hình II-5: Phöông phaùp ñieàu chænh
  5. Nhaän xeùt: Phöông phaùp ñieàu chænh xung ñieän trôû Rotor chæ taïo ra nhöõng toác ñoä thaáp hôn toác ñoä cô baûn 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2