intTypePromotion=1

Nghị quyết Số 12-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Bien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
10
lượt xem
0
download

Nghị quyết Số 12-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của nghị quyết nhằm kiểm soát, hạn chế cơ bản về mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường. Tái tạo phục hồi môi trường kịp thời để giữ gìn, làm đẹp cảnh quan, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường, giảm thiểu suy thoái tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên nước, môi trường Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long; bảo tồn , phát huy giá trị không gian, cảnh quan rừng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số 12-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022

 1. UY EIN NHAN DAN CQNG HOA XA UgT CHO NGHTA VIET NAM TiNH QUANG NINH DQc l$p - Tg do - H4nh phtic so,4lfto ruBND-MT Qudng Ninh, nCdy ,l+ thdng j ndm 2018 V/v dg thAo Chuong trinh hdnh dQng cria Ban C6n sq Dfurg IIBND Tinh thsc hiQn Ngh! Quy0t s6 12 - NQ/TU ngiry l2l3l2018cta Ban Ch6p henh Dang b0 Tinh v€ bio vd m6i trudng tinh Quing Ninh giai do4n20l8-2022 Người ký: Ủy ban Nhân dân Kinh grii: tỉnh Quảng Ninh Sd Tiri nguyOn vd M6i trudng; Email: vpubnd@quang Cric Sd, ban, ngdnh cria Tinh; ninh.gov.vn Cơ quan: Tỉnh LIBND crlc dla phucrng cta Tinh. Quảng Ninh Thời gian ký: 14.03.2018 17:01:32 +07:00 Ngity l2l3/2018, Ban Ch6p hdnh Ding bQ Tinh ban hdnh Ngh! quyiSt si5 tZ- NQ/TU ngiry 12/3/2018 vC b6o vQ m6i trudng tinh Quing Ninh giai tlo4n 2018- 2022 (ph6 t0 grii kdm),trong d6 c6 nQi dung giao Ban C6n sy Eang UBND Tinh chi d4o xAy dqng vir tri6n khai Chuong trinh hdnh d6ng thr,rc hi6n Ngh! qry6t; Uy ban nhdn d6n Tinh c6 f ki6n chi dao nhu sau: 1. Giao S& Tdi nguy€n vri M6i trudng cht tri, xdy dung du th6o Chuong trinh hdnh tlQng cta Ban C6n sg E6ng LrBND Tinh d6 thqc hiQn Ngh! quy6t s6 12- NQ/TU ngiry 12/312018 cria Ban Chdp hdnh Dnng bQ Tinh v6 b6o vQ m6i trudng tinh Quing Ninh giai doan 201 8-2022; N6i dung dq th6o cAn cu thiS h6a nQi dung nhi€m vu, gi6i phrip, lQ trinh thuc hi6n gin v6i thu tg uu ti€n d6 tri6n khai thuc hiQn ttmg nhiQm vp; giri dp th6o, l6y y kiiin tham gia cta crlc Sd, nganh, tlia phuong vd don v! c6 li6n quan c[a Tinh trudc ngiry 161312018; t6ng hqp ki6n j tham gia cta c6c S0, ngdnh, dla phucrng vd don vi c6 li€n quan, tham muu, b6o c6o UBND Tinh v6 du thAo Chucrng trinh hdnh dQng cria Ban Crin sW Ding UBND Tinh thgc hi6n Nghi quy6t s6 12-NQ/TU xong tru6c ngity 2713/2018. 2. Tht truong c6c Sd, ban, ngdnh, Cht tich LIBND cric dia phuong cht dQng nghidn criu, tham gia y kitin vdo dq th6o Chuong trinh hinh d6ng ci.ra Ban Crln sU Ding UBND Tinh thuc hiQn Nghi quy6t si5 I2-NQ/TU crla Tinh riy vd gti 1i ki6n tham gia v6 Sd Tdi nguy6n vd M6i trudng t6ng hqp, xong tru6c ngdy 2313/2018. .Thtra l6nh Uy ban nh6n d6n Tinh, Vdn phong Uy ban nhAn ddn Tinh th6ng brio d6 c6c co quan li6n quan bi6t, thuc hi6n./. Noi nhQn: TL. UY BAN NHAN DAN - CT, cic PCT UBND tinh (b/c); KT. CHANH VAN PHONG - Nhu kinh grii; - VO, V5, MT; P ,fN pnoNc - Luu: VT, MT. 8 bin, M-CV35 uy Th5ng
 2. TiNH UV QUANG NINH oANc c0 Nc SAN VIETNAM Ha Long, ngdy ,/1, thang 3 ndm 20 l8 s6,tt, -NemJ !,t, Ncttl Quvtr t8 l0 +07:00 cuA BAN cuAp riauH oANc s0 TiNH Vt Uno vi m6i trulng tinh Quing Ninh giai tlogn 2018 - 2022 Trong qu6 trinh phdt tri6n kinh t6 .cria tinh, c6ng t6c bio v9 m6i truong (BVMT) tren Ai" bin tinh di dugc cilc cilp iy ding, chinh quy6n vi cA h€ th6ng chinh tri cta tinh quan t6m dring rntc, Tt n6m 2010 diSn nay, Ban thudng vg Tinh rly dd ban hdrrh Chi thi s6 30-CT/TU ngiry 071912010 v6 tdng cudng.linh dao, chi dao c6ng t6c quAn lj, bAo v9 nr6i trudng trdn dla bdn tinh; HQi d6ng nh6n dAn (HEND) tinh dd ban hAnh cric Nghi quy€t s6 33/201ONQ-HDND ngiry 1011212010 vd nhtng cht truong, gini ph6p tlng cuong c6ng tac qu.dn lj bAo vQ m6i trudng tinh ' Quang Ninh trong giai doan 201 l-2015; Ngh! quy6t s6 236120l5NQ-FIDND ngiy l2ll2l20l5 v€ nhirng cht truong, giii phdp tlng cudng c6ng t6c quAn lyi bio v9 m6i trubng tinh QuAng Ninh giai do4n 2016-2020. K€t qui di t4o dugc chuyOn bi€n tich cuc trong nhAn thric, t6 chfc thyc hiQn; chAt lugng m6i trudng crla tinh ngdy cirng duoc ciri thign; j thirc tr6ch nhipm d6i v6i c6ng t6c BVMT cta ngudi d6n, t6 chric, doanh nghigp vi du kh6ch, di5n vdi Qudng Ninh dE tlugc ndng l€n; mfc d9 gia tnng 6 nhi6m, suy thodi vA sg c6 m6i tlubng dd tung budc elugc h4n ch6. . Tuy nhien, QuAng Ninh v6n chiu dnh hudng ldn bdi 6 nhi6m m6i trudnsl,t nhAt lir do hqu qud khai thdc than tt hAng trdm nhn e6 tei va sy ph6t tri6n cta ciic ngAnh sAn xuAt c6ng nghiQp (xi rning,.nhiQt di6n, vdt ligu xAy dgng ...).Tinh tr4ng 6 nhiErn bpi, khdng khi, d6t, nu6c... ti6m in nhi6u nguy co gdy inh hudng xiu d5n sirc kho6 cria nhin dAn, cAnh quan cta vtng d6t c6 nhiiu di6m du lich dac sic; da dang sinh hgc dE c6 bi6u hiQn bi suy giim, Anh hudrrg ti€u cgc d6n m6i truong li cinh qr.ran ttr nhiOn; nhtng di6n bi6n x6u,i khi h1,r'",. thi6n tai, lpt... da gdy 6p lgc l6n d6i v6i tr6ch nhiQrn cta cip. uy, chinh quy6n dla phuong; det c6ng tac BVMT trudc nhtng th6ch thuc gay gdt. Nhirng hqn ch6 trdn co nguy6n nhAn kh6ch quan vd chir quan, song nguy6n nh6n chi q'uan vin la cht y6u:"Niin thuc, 1i thr?c irach nhiqm cna cAc n[enf,, cAc cip vir nguoi ddn cdn han ch6, con khoAng cdch l6n gi&a nhfn thirc vd hdnh dgng, gita cam k6t vri thpc thi. MQt s6 cip u! dAng, chinh quy€n tqp trung uu ti€n.phdt tri6n kinh t6 nhulrg chua coi tlong d0ng nrirc c6ng t6c BVMT; ngubn lqc dau tu cho rn6i trudng cdn hgn ch6 so v6i y6u cAu thyc ti6n, trong diu tu cdn den trei, chua x6c dinh 16 c6c linh vuc, nhiQn: vU trqng tdrn, trong di6m; chua c6 co ch6, chinh s6ch hgp lj dC tqo dQt ph6 thu h0t ngudn Jgc trong xd h6i cho.BVMT. C6ng tdc quin l! nhd nuoc vrO rn6i truonq cdn han ch€, phin c6ng, phAn cAp trdch nhi€rn chua 16 ring; c6ng tAc thanh tra, k]6nr tra, gidnr'srit, xtr ljl6c vi phfm, ai, t*nfl phdng ch6ng tgi plarn vA rn6i trudng con chua ki6n quydt, cf',ua t'huong xuy0n vi thi6u tinh d(rt di€nr.
 3. 2 i D6 thsc hiQn c6 hiQu qud Nghi quy6t Dei hQi DAng bQ tinh Quang Ninh lin thri XIV, ph6n d6u tl6n ndm 2020, tinh Quing Ninh c6 co c6u kinh tii dich vir li chi tl?o, Ban ch6p hdnh Ding bQ tinh Quing Ninh ban hanh Nghi quy6t vd bAo vQ m6i tru&ng ttnh Qu{ng Ninh giai do4n 2Ol8 - 2022, cu th6 nhu sau: I. QUAN DITM, MUC TTTU l- Quan tli6m (1) Bno vQ m6i tru&ng li quyln lgi vi nghia vp crla mgi t6 chtc, mgi gia dinh vi m5i ngudi ddn; li bi6u hiQn cria n5p s6ng vEn h6a, dqo tluc, li ti€u chi quan trgng dd xAy dgng hinh inh du llch Quing Ninh vdn minh, thAn thiQn. (2) Bno v9 m6i trudng vta li mpc ti6u, vtra li ngi dung c6t l6i cria ph:lt tri6n bin viing, phii duqc thd hien trong c6c chi6n luqc, quy ho4ch, k6 hoach, du an ph6t tri6n kinh tii - x6 hQi cta tinh. NhiQm vu bAo vQ, ndng cao chit luqng m6i truong li nhi6m vu phric t4p, c6p b6ch, thudng xuydn, li€n tpc vi liu ddi. (3) BAo vQ m6i trudng phAi dpa tr€n cs sd qudn lj t6ng hqp vi thiing nh6t, Ii€n nginh, li6n vtng; phii dim bAo s1r lSnh dqo, chi d4o quy6t li6t, ddng bQ crla cric c5p riy dAng, chinh quyln; su tham gia tich cyc, c6 higu qut crla M4t tr{n t6 qu6c vi c6c t6 chric chinh tri - x6 hQi; cric t6 ch(rc xd hgi, cgng d6ng doanh . t. nghigp, cta m6i ngudi din vi du kh6ch. (a) Diu tu cho biro vQ rn6i truong li diu tu cho ph6t tri6n b6n vfrng; phii b6o dAm tinh todn di€n, c6 trgng tam, trQng di6m, co budc di phir hqp trong tung giai tloAn, ttmg nhiQm vU; dr,ra vdo ngi lyc li chinh, ddng thdi ph6t huy hiQu quA mgi ngu6n lyc hd trq, dAy m4nh xn hQi h6a c6ng t6c b6o v$ m6i trudng. (O Teng culng bdo vQ mdi truong theo phuong chAm ring xt hii hda vdi thi6n nhi€n, theo quy luat tu nhien, l6y phdng ngta lichinh; k6t hqrp ki6m so6t, khic phpc 6 nhi6m, cii thiQn m6i truong, bio t6n thi6n nhi€n vi da dqng sinh hgc. LAy bno vQ sirc kh6e nhdn dAn lim mpc ti6u hirng dAu; ki€n quytit lo4i bd nhfing dg An g6y 6 nhi6m rn6i trudng, Anh huong tliin sric khde cQng ddng. 2- Mgc ti6u 2.1- Myc ti€u chung Ki6m so6t, h4n ch6 vi co bin mirc dQ gia tdng 6 nhi6m m6i trudng. T6i t4o, phgc h6i m6i trudng kip thdi d6 git gtn, lim dgp cdnh quan; ngin chfln tinh tr4ng 6 nhi6m m6i trudng, giAm thi6u suy tho6i tiri nguy€n thiOn nhi€n vA suy giAm da dgng sinh hgc, bio vS ngudn tai nguy6n nu6c, m6i trudng Vinh H4 Long, Vinh BAi Tri Long; bAo tdn, ph6t huy gi6 tri kh6ng gian, cinh quan cta rtng. T4o chuy6n bi6n 16 ndt trong f thric vi hdnh dQng cta nhdn d6n, du khdch trong bio vQ m6i trutrng; ttmg bu6c n6ng cao chAt luqng m6i trudng s6ng, nh6t li trong c{c khu d6n cu, th6n bAn, khu ph6, trung tAm c6ng cQng, khu du lich. Xdy dyng n6p siSng th6n thi€n v6i m6i trudng, st dqng hqp lj tAi nguy6n thi€n nhi€n vh cht dQng ring ph6 vdi bii5n d6i khi hau, hudng t6i msc ti6u phdt tri6n bdn vtng.
 4. J 2.2- Myc fiAu cy thi $),Dan hit ndm 2018, khdngcdn hogt dgng cta ld v6i tht c6ng tr€n dia bin tinh; ch6m dw hoat dgng cria Nhi may tuydn than Narn CAu Tring. (2) Din hdt ndm 2020, l}}o/odia phuong c6 khu gi6t m6 gia stc, gia cim t4p trung theo quy m6 hgp li, chuydn c6ng ngh9.ti6n ti6n,.pht hqp;^dAm,bio vQ .d6y sinh, m6i truong; di ddi toen b9 c6c co sd ti6u tht c6ng nghiQp gAy 6 nhi€m moi trudng ho{c kh6ng phi hqp vdi quy hogch d6 thi ra kh6i c6c khu dAn cu. Phiin diiu din ndm 2022 dqt duvc cdc muc tiAu sau: (3) 100% c6c co sd sin xudt, tintr doanh, dich vg c6 quy m6 xA nudc thAi tir l-000 mr/ngiy d6m trd l€n, cAc khu c6ng nghiQp tld di vio hoqt.dQng hoin thAnh lip det hQ th6ng quan ric nuoc thai t1r d6ng li€n tgc vi truyin sti ligu truc ti6p ve Sd Tdi nguy€n vd M6i trudng. (4) lO0% cdc khu, cum c6ng nghigp c6 h€ thiing thu gom vA xri Ij nudc thii tfp trung tru6c khi di viro ho4t dgng. (5) 100% nu6c thii sinh ho4t tu cdc khu tl6 thi mdi dugc xir lj tqp trung dqt quy chu6n trudc khi xi ra m6i htrdng. (6) Ty le thu gom, vfn chuy6n, xri I;i bao bi thu6c bio vQ thuc vft sau khi sir dung dqt tr6n 90%. (D Ti l9 cnit tnai rin sinh hoat d d6 th! du-oc thu gom, x& ly dat 100%. (8) Ti lO ch6t thai nguy h4i, cnAt tnai y t6 dusc thu gom, xri lj dat 100%. (9) Ti 1e che phri rtrng d4t 55,5%. (10) Ty lg d6n cu dd thl duoc st drpng nudc s4ch tr€,n99Yo, ddn cu n6ng th6n tlugc srl dung nu6c hgp ve sinh tren 99%, (l l) Ti lQ dAn cu ndng thdn c6 nhd ti6u hgp vQ sinh dat tr6n 90%. Ir- NHrpM vV vA GrAr PHAP l- N6ng cao vai trd l6nh tt1o, chi tl4o cia cdc c6p ty tl6ng, chinh quyin d6i v6i c6ng t6c biio vQ m6i tru'd'ng -.C6c cdp [y
 5. 4 - D6i rndi nQi dung, phuong phAp tuydn truyin, giio duc, n6rrg cao f thuc, tr6ch nhiQm ve SVN4T cta dgi ng[ cdn b0, ldnh dqo quAn ly cdc cip, cdc nginh, doanh nghiQp, ngudi dAn vi y thric, trich nhigm vi lqi iclr trong c6ng tdc BVMT. - Ttrng cuong c6ng t6c quin lf nhi nudc vi BVVT; ti6p tgc kiQn toin vi ting cu0ng n[ng lgc t6 clruc b0 m6y; xdc dinh 16 trrich nhiQm vi phin c6ng, ph6n c6p hqp lj nhipm vu BVMT gi0a c6c nginh, c6c cdp; xiy dyng vd phdt triEn c6c co ch€ gi6i quy6t vAn d€ m6i truong li€n ngdnh, li€n vtng. Chi dao x6y dpng ti€u chi, chuin rnuc v€ BVMT ctia ttrng co quan, t6 ch&c, doanh nghiQp. - TIng cudng c6ng t6c kiEm tra, giAm s5t, ning cao hor nira hiQu qui phdng ngta, kip thdi xt lj, tin b6o, t6 giric cAc hirnh vi vi phgm phdp luqt vi BVMT; quy dinh vi dp dr,rng cdc ch6 tii cin thi6t d6 xri lf nghi€nr c6c vi ph4m phdp luit vA BVMT. E6ng thdi, thudng xuy,in nim bEt ae tlp ttrOl bi6u duong, khen thudng cdc t6 chirc, cd nhin c6 nhi6u thAnh tich, d6ng g6p trong c6ng tdc BVMT. - EAng riy Than QuAng Ninh, EAng ny T6ng C6ng ty E6ng B6c chi ttao ciic
 6. 5 3- Phit huy vai trd trdch nhiQm cta c6c doanh nghiQp, cQng ttdng d6n cu', m6i ngud'i din vl kh6ch du lich trong blo vf m6i trudng - Cdc cht doanh nghigp, c6c t6 chfc c.a nh6n c6 ho4t dQng san xu6t, kinh doanh, dich vy phdi thuc hi€n dtng, dti y6u cdu cta ph6p luat ve d6nh gi6 tac dQng nr6i truong, dlng kf phuong 6n BVMT vir thgc hiQn nghi€m tric c6c ngi dung dE cam k6t vi m6i trubng. C6 trach nhiQm d6ng g6p c6ng s0c, tAi chinh cho hoqt dflng BVMT; trudng ho.p g6y 6 nhi6m, s1rc6vA suythoei m6i truong phAi khic phgc, b6i thudng thigt hqi vA trdch nhigm kh6c theo quy dinh cta ph6p luf,t. - Cdc dia phuong trong tinh thinh lgp, ctng c6 cdc hqp t6c xd dich vq rn6i trudng, cdc m6 hinh t6, dQi thu gom, xt lj r6c thdi sinh ho4t d th6n, ban, khu ph6. - N6ng cao trdch nhigm cria dqi diQn cQng
 7. 6 phdp luft ve eVVt; dinh chi, thu n6i giAy ph€p ho{ dgng tliii vdi cdc don vi vi phSm nghi€m trgng c6c quy dlnh vi gVn T; c6ng khai th6ng tin 16 hdnh vi griy 6 nhi6m, vi phgm phdp luft vd BVMT tr6n cAc phuong tign th6ng tin dqi chring. - Cdc co sd khai th6c, chai bi6n kho{ng sin phii xri lf nudc thii dqt quy ': chuAn m6i truong; c6 biQn ph6p ch6ng bpi, ch6ng ph6t t6n khi thAi dgc h4i ra rn6i trudng xung quanh; viQc dO thei can dug.c thuc hi6n theo tAng, ph6n tAng dAm bio ch6ng sqt ld bii thii trong mr)a mua; ti€n hinh cii,tqo, phyc h6i mdi trudng, nqo v6t s6ng su6i trong qu6 trinh khai thric vd sau khi k€t thric ho4t dgng them d6, khai thAc vi ctr6 Ui6n khodng sdn; xdy dpng k6 hoach vA xAc dinh l9 trinh cy th6 vigc dtrng khai th6c, d6ng c[ra md d6i vdi cAc khu vuc khai th6c, chti Ui6n kho6ng sin gdy Anh hudng l6n tdi cdnh quan, nr6i trudmg. - Rir so6t d6 c6 huong di6u chinh phi hqp thuc tiEn vd quy.hoach BVMT, nh6t lA r6c thdi, nu6c thAi, kh6ng khi, nghia trang vd bAo v9 ngu6n nudc ngAm, m6i trudng nudc ngim; nghiEn ctu tri6n khai, b6 sung c6c dr,r an, rrng dqng c6ng nghg xri li ch6t thai ti€n qi6n, hien dai qi cdc thdnh ph6, th! xd. - Thsc hi€n ki,irn kd phdt thii khi thai tu hoSt
 8. 7 - Thyc hign diu tu hq tAng giao th6ng, diQn, xt l! rndi trudng, xdy dgng hdng rio phdn cdch v6i khu dAn cu tai c6c khu nghia trang hign hiru tr€n tlia bdn ttrng dia phuong, dfc biQt ld Qi khu vgc nghia trang Ddo Sen, Hd KhAu, G6c Khe - Ha Tu thuQc thanh ph6 H4 Long. - Uu ti6n tri6n khai t6 chirc thuc hiQn hoin thdnh dut di6m c6c du 6n di ddn ra kh6i vtng sqt Id, ngipJpt, nguy hi6rn trong nim 2018. D6ng thdi tfp trung tri6n khai c6c dy 6n thuQc E0 6n d6rn bAo m6i truong cAp b6ch nginh than, trong d6 tfrp trung vio c6ng t6c cAi t3o, phgc n6i mOi trudng sau khai th6c. 6- Diu tu'xiy du.'ng, nfing cAp h4 ting ky thu{t vd m6i tru'dng; hQ th6ng quan tric tg'tlQng, li0n tgc c{c th6ng s5 m6i tru'dng Tip trung dAu nr xay dpng, ndng c6p, hodn thAnh tiing ttr6 trg ttr6ng quan tric - m6i trudng tu dQng, li€n tuc.h'6n dia.bdn tinh vA uu ti6n diu tu hoin chinh trung tim diiu,hinh th6ng nrinh vd q.uan n'ic m6i trubng dd ki6m so6t todn dign v6 rn6i truong d6i voi c6c co sd sdn xu6t kinh doanh. Tlu'oc ngdy 3l/1212018, c6c co sd sin xu6t, kinlr doanh, dich vy c6 quy rn6 xi nu6c thAi tt 1.000m3/ngiy d6m trd f€n, cdc khu c6ng nghi-Op dd di vAo hoat dQng hodn thinh lnp d[t hQ th6ng quan trdc nudc thii tu dQng, li6n tgc vd truyAn s6 li6u t4rc tiep vi Sa fai nguyOn vA M6i truong. - Toin bQ cdc khu c6ng nghiQp, cunr c6ng nghigp c6 quy hoqch c6c khu chtc nEng phtr lro.p vdiquy drnh vA BVMT; c6 hQ thting thu gorn vd xir l! nuoc thdi tfp trung d6t quy chu6n k! thu4t nr6i tru'dng, c6 hQ th6ng quan trdc nudc thii t1r dQng, liOn tuc khi luu lugng.nudc th{i l6n hon 1000 n:r/ngdy ddm; c6 diQn tich cAy xanh t6i thi6u chi€ur l0% t6ng dign tich cia todn b6 khu, cum cdng nghiQp. - Rd soiit t6ng th,i cdc dg 6n thu gonr, xti lj rAc thii trong cdc khu c6ng nghigp, khu d6n cu; tirng budc dAu tu nAng cAp hoAn chinh c6c tt'qm thu gonr, xt lj r6c thii trong c6c lchu c6ng nghigp ddm bio ti€u chuin vdi c6ng nghQ hiQn dai, ti6n ti6n; rd so6t toAn diQn quy ho4ch c6c h9 th6ng thu gonr vA thoit nuoc trong t*.ng tt',u d6 thi, ttmg tlia phuong dd c6 quy ho4ch t6ng th6, tt dr5_c6 l0 trinh dC d6u tu c6c tuy€n thoAt nudc c6 tinh co bin ddp trng y€u cAu thyc ti€n, dim bio dt thoAt nuoc tlong cdc mta rntra; trong d6, t6p trung khic phyc tri€t d6 trinh trqng ng4p 6ng cUc b0 khi c6 nrtra trong cric d6 thi. - TAp trung ddy nhanh ti6n dQ x6y dgng vi hoAn thi,nh dg rin thorit nudc vd xt, l! nudc thei tai c6c dia phuong: Hp Long, M6ng Cdi, U6ng Bi vi x6y dpng hQ th6ng thu gom, xrl lj nu6c thii ttQc lqp, t6ch kh6i tho6t nudc m{t t4i cdc d6 thi lo4i 3 trd I€n trudc ngdry 3ll12/2020. ^: tu, xdy dung vA v6n hdnh higu qud caic nhd v0 sinh c6ng cgng t4i cric -. Edu dia di6m du lich vA tlung tdnr d
 9. 8 7- Bto vi vi phit tri6n rirng, bio t6n thi6n nhi€n vA da dlng sinh hgc; khai th6c, sir dgng hifu qui vi btn viing cfc ngu6n thi nguy6n thi6n nhi6n . H6n chii t6i da viQc chuy6n mgc dich sri dqrng ddt rung tllc dr,rng, rtmg phdng hQ,.rtrng diu ngu6n sang mgc.dich sri dung kh6c; han.ch6 tii5n tdi ch6m dut viQc chuy6n d6i mqc dich st dpng dAt ddi voi cac khu bio tdn thi€n nhi6n, bio r,€ tla d4ng sinh hgc, c6c khu vyc bAo vf ngudn nu6c. Nghi€n cuu chuyAn COi mQt s6 diQn tich rung sin xuAt sang rtmg phdng hQ dE bAo vQ ngu6n sinh thriy cho cdc h6, dfp, s6ng su6i trgng y6u. - Tri6n khai thyc hign Quy ho6ch bio tiin Da dpg sinh hpc tinh Quing Ninh cl6n nirn 2020, ttinh huring d6n narn 2030; tdng cuong qudn l1i, md rQng dign tich c6c khu bAo t6n thi6n nhi6n hi€n c6; thdnh lip tir 2-3 khu bio t6n thi€n nhi€n nroi; ch0 trgng ki6m sodt ch4t chE viQc bu6n b6n vfn chuy6n, du nh{p cric loAi dQng thyc v{t ngo4i lai xdnr hgi, sinh vflt biiin di5i gen. - Di6u tra, quy ho,4ch, Iip hii so di xu6t thirnh lQp c6c vtrng d6t ngip nudc co . quan t6nr trgng qu6c G tr6n dia ban tinh; s.dm tri€n khai cdc cic vtng bio t6n d{c bi6t ddi v6i tiri nguyEn rtrng, bi6n thuQc Vlnh Hq Long, Vinh Bii Tri Long, C6 T6, VAn E6n, QuAng YEn. . Thyc hign cii tqo hinh lang sinh thdi ven bi6n, t4p trung tri6n khai c6c dg 6n cAi tqo, phgc h6i vir trdng m6i rung:rg{p mfn; ki€n quy6t gir vi bio t6n c6c khu rtrng ng{p rnfln tp nhi0n hiQn c6; tr6ng, phyc h6i ran san h6, c6 bi6n; quAn lj bOn viurg c6c ngu6n tAi nguyEn ven bi0n c6 sp tharn gia cria cQng d6ng vd gin vdi du ljch sinh th6i; xAy dung vir 6p dqng co ch6 d6ng quin lll' ngu6n lqi thiry sin. - TIng cudng ki6nr so6t 6 nhiEnr ngu6n ntLdc, chir trong ki6m so6t 6 nhi6m c6c luu vuc s6ng vA ngu6n nudc xuy€n bi€n gidi; thr,rc hiQn chiiin lugc khai thric, sti dyng,b€n viing tdi nguy€n, bio v9 rn6i truong bi€n, hii ddo; xAy dgng quy hoqch, kO ho4ch st dqng bi6n, chuong trinh quAn lj tOng hqp vtng bd; thiCt lap va quin lj hAng lang bAo vQ bd bi€n; bio vQ ngudn lqi thny sin tr€n vtng biOn vA c6c s6ng, su6i, ao, h6... S- Diy mSnh nghiOn c('u khoa hgc, ri'ng dgng c6ng nghQ vi tliro t4o ngudn nh6n lg'c vi nr6i trrrd'ng - Ap dung c6ng nghQ 4.0 trong xAy dr,rng ph6t triiSn thanh phi5 th6ng minh, uu ti6n thirnh ph6 Ha Long vi ttmg budc tri6n khai nhAn rQng d mQt s6 fnh vpc, dia phuong d[ diAu kign; trong d6, c6 ldng ghip c6c nQi dung vi BVMT, rlng ph6 bi6n d6i khi hfu, nudc bi6n dAng. Nghidn ciru, ung dqng vA chuy6n giao c6ng nghQ s7ch, thin thiQn vdi m6i trudng, c6c md hinh sdn xu6t s4ch hon trong linh 4rc khai th6c, ch6 bi6n kho6ng sdrn; ph6t tridn c6c c6ng nghQ xt lf vA t6i ch6, tdi sri dr,rng chdt thai. . - Uu ti6n thyc hiQn c6c dy 5n.vA BVMT; c6c dp 6n didu tra, ki6m k6, d6nt gi6 ti6m ning, trt luqng, gi6 tri kinh t€, thvc trqng vd xu hu6ng di6n bi6n cAc ngu6n tlri nguy€n thi€n nhi€n cria tinh, d{c biet le tdi nguy6n kho6ng san, tii nguy€n nudc, tAi nguy6n rimg vd tii nguy6n biiin, tt tt6 dA xu6t c6c gini ph6p quan lj pht hqp. - Quan tdm dio t4o, tip hu6n nAng cao trlnh dQ.chuy€n m6n vd m6i truong, quin lf m6i trudng cho c6n bQ c6c cAp ttr cip x5, cdp huyQn vd trong cric doanh nghiQp d6 n6ng cao nh4n thuc cta c6n bQ quAn lf cdc cdp vd cQng ddng d6n cu vd
 10. 9 BVMT, phong ch6ng.thi6n tai vd. (rng ph6 voi bi6n a6i ltri lau; X6y dung co ch6 chinh s6ch pht hqp C,i aao t4o ngudn nhdn luc chAt lugng cao drlp ring y6u cAu v6 BVIVIT trong tinh hinh m6i. 9- Phdng ch6ng thiOn tai, ri'ng ph6 v6'i bi6n a6i khi hiu - Ning cao nhfn thric cho cang d6ng vA biiin d6i kli hiu, Diu tu trang thi6t bi vA dAo t4o ngu6n nhdn lyc cho c6ng t6c cAnh b6o sorn thi6n tai cta tinh; xiy dlrng c6c mO hintr cAnh b6o s6m cho khu vUc c6 nguy co l0 gu€t vi sat ld dAt cao, - Tri6n khai ki6m k6, 6p dqng cdc biQn phAp giim ph6t th6i khi nhA kinh, chit :. - r. . ,ra. lam. suy gram tang.o-z
 11. l0 rrr- T6 crnlc rnl,Ic HIDN 1- Cric cip riy ding, chinh quyAn; ban c6n sg dAng, ddng doAn; c6c sd, ban, nginh, M{t trfn T6 qu6c vA q6c t6 chuc chinh tri - xa trQi, tichuc xa hQi - nghi nghiQp, doanh nghigp t6 chtc ph6 bi6n, qu6n triQt, x6y dgng chriong trinh (k6 hogch) vi t6 chfrc thgc hign Nghi.quySt theo chric nlng, nhiQm.vU mQt cich cp th6, th.gc ctrAt; ainir k! hing ndm t6 chirc so k6t, khen thuong, bi6u duong nhtirg t{p th€, cd nh6n di6n hinh, tich cgc trong c6ng t6c bAo vQ m6i trutmg; ph€ binh, lc} luflt d5i v6i c6c tgp th6, c6 nhdn y6u kdm. 2- DAng doan HQi ddng nhin d6n tlnh chi dqo viQc ri so6t, b6 sung vA hoin thiQn hQ th6ng vdn ban quy ph1m ph6p lu$t cta tinh, tso diiu kiQn phdp lj thufn lqi nhAt thyc hiQn cAt dy An v6 m6i trudng cfing nhu dC thgc thi cp th6 cAc quy dinh cta Nhi nu6c vd bAo vQ m6i trudmg. 3- Ban c6n sg dang Uy ban nhdn ddn tinh chl dgo xdy dr,rng vd tri6n khai chuong trinh hinh dQng thgc hiQn Nehi guy6t, trong d6 cin cu the h6a n$i dung nhiQm vg, giii phap, lO trinh thUc hiQn gin vdi thir tg uu ti6n dd tri6n khai thuc hiQn tring nhiQm vrr. '1-4- Ban Tuy6n girio Tinh riy chri tri phi5i hqp vdi Ban cdlr sg dAng UBND tinh tham muu cho Ban Ch6p hanh Ding b0 tinh so k6t, t6ng kiit viQc tri€n khai, thuc hiQn Nghi quy61 Uy ban Ki6m tra Tinh ty x6y dgng kii ho4ch vd tdng cudng c6ng t6c gi6m s6t, kiiim tra, dinh kj b6o c6o Ban Ch6p hinh Dang bO tinh, Ban Thuimg W Tinh riy. C6c ban x6y dgng dang. vd Vdn phdng Tinh ty ph6i hgp voi Ban Tuy€n girio Tinh rly tham muu, d6n d6c viQc tuy€n truyAn, ki6m tra, gi6m sdt thuc hiQn Nghi quy€t. Nghi quyi5t ndy dugc qu6n triQt d6n crin b9, dAng vi6n./. Noi nhdn: T/M BAN CHAP EANH - Ban Bi rhu TW DLng @d bdo cdo), Bi TTfiJ \ - Ban Kinh td TW, Vdn phdng TW DAng, - Thudng tryc HDND, UBND tlnh, DoAn DBQH tlnh s TINH - C6c dAng b0 tr\tc thuQc tinh, - C6c sd, ban, ngAnh, M6t trfn T6 qu6c Quinc NINII vil cAc doAn th6 tir:h, - Cdc ddng chJ Tinh uj vi8n, - Luu VPTU, TH10. Nguydn VIn Dgc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2