intTypePromotion=1

Nghiên cứu chế tạo khuếch đại phổ kế SA-694

Chia sẻ: TTK | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
59
lượt xem
5
download

Nghiên cứu chế tạo khuếch đại phổ kế SA-694

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo đưa ra một thiết kế chế tạo khuếch đại phổ kế hạt nhân với mục đích nâng cao các đặc trưng của nó cũng như cho phép loại bỏ được hiệu ứng chống chập xung bằng các mạch hồi phục đường không BLR và hiệu ứng tích tụ điện bằng phương pháp hình thành xung tích phân cổng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu chế tạo khuếch đại phổ kế SA-694

Thong beo khoa hoc 2001<br /> <br /> NGH EN cuu C<br /> <br /> ETJ).O KHUEC<br /> <br /> ,,"<br /> <br /> DJ)..IPHO<br /> <br /> ,,'<br /> <br /> ESA-69<br /> <br /> NgUY~ll Due Hoa - Djllh<br /> <br /> Sy Hiell<br /> <br /> Bai bdo dua ra mot thitt kt cht tao khuech dai pho' kt hat nhdn vai muc dich ruing<br /> cao cdc dijt trung cua no ciing nhu cho phep loai bi) duac hi~u ling chong chdp xung bdng<br /> cdc mach ht5i phuc duang khong BLR va hieu ling tich tu di~n tich bdng phuang phdp hinn<br /> thanh xung tich phtin c6'ng GL.<br /> <br /> I.<br /> <br /> nAT VAN BE:<br /> <br /> Trong toan bQ h~ thong ph6 ke' hat nhan, khuech dai ph6 ke' (KBPK) conhiern vu<br /> khuech dai va xii'I9 tin hieu Ia'y ra tir ti~n khuech dai (P.Amp) d6 dira tdi cac bQ bien d6i<br /> nrong nr thanh so' (ADC) hoac ca thie't bi di~n tii' khac a sau d6. KBPK Ia mot kh6i dien tii'<br /> chirc nang quan trong, c6 anh huang mang tinh quyet dinh tdi dQ chinh xac ciia phep do<br /> birc xa. VI. vay, van d~ nang cao cac d?c tnrng ciia KBPK luon dU
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2