intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển kĩ năng nghe cho lưu học sinh Lào học tiếng Việt qua hình thức nghe nhạc điền vào chỗ trống

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

23
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày việc ứng dụng hình thức nghe nhạc điền vào chỗ trống nhằm phát triển kĩ năng nghe cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Thiết nghĩ, với mối quan hệ mật thiết và tương tác giữa các kĩ năng, việc phát triển kĩ năng nghe thúc đẩy hiệu quả của việc rèn luyện các kĩ năng khác, góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát triển kĩ năng nghe cho lưu học sinh Lào học tiếng Việt qua hình thức nghe nhạc điền vào chỗ trống

PHAÁT TRIÏÍN KÔ NÙNGAÂO<br /> NGHE<br /> HOÅC<br /> CHOTIÏËNG<br /> LÛU H<br /> QUA HÒNH THÛÁC NGHE<br /> AÂO CHÖÎ<br /> NHAÅC<br /> TRÖËNG<br /> ÀIÏÌN V<br /> TRÕNH QUYÂNH ÀÖNG NGHI*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 26/06/2017; ngaây sûãa chûäa: 27/06/2017; ngaây duyïåt àùng: 22/08/2017.<br /> Abstract: <br /> On  teaching Vietnamese  as a foreign  language, it is  necessary for  lecturers to combine a  variety  of methods flexibly,<br /> some methods that help  to  develop students’ initiative  as well as evoke  their interest. These  all  set the  stage for the  developme<br /> as  listening, speaking, reading and writing comprehensively. This  paper  presents the methods of  listening to  music  and  filling <br /> develop listening  skills for  Laotian students  who  are studying at The  University  of  Danang  -  University of  Education. With  t<br /> the  interaction  between  four  skills,  the  development  of listening  skill  is  aim  to  promote  the development of  other  skills  effec<br /> improvement of  quality  of  teaching  Vietnamese.<br />   Keywords: <br /> Listening  skil;  listening to  music  and  filling  in  the  gaps;  the interaction;  Laotian  students;  interest.<br /> 1. Àùåt vêën àïì<br /> Nghe nhaåc àiïìn vaâo chöî tröëng laâ hònh thûác daåy hoåc<br /> Trong quaá trònh daåy - hoåc ngoaåi ngûä, nhùçm nêng cao khöng coân múái laå àöëi vúái giaáo viïn daåy ngoaåi ngûä. Noá coân<br /> hiïåu quaã giaãng daåy, giaãng viïn cêìn chuá troång kïët húåp nhiïìuàûúåc xem laâ hònh thûác daåy hoåc cú baãn caác trung têm Anh<br /> phûúng phaáp daåy - hoåc khaác nhau. Ngoaâi caác phûúng phaáp ngûä hiïån nay. Tuy nhiïn, hònh thûác naây laåi hoaân toaân khöng<br /> “truyïìn thöëng” (nhû giaãng giaãi, thuyïët trònh, àaâm thoaåi, trûåcquen thuöåc àöëi vúái viïåc daåy hoåc tiïëng Viïåt hïå chñnh quy úã caác<br /> quan sinh àöång...), trong quaá trònh daåy tiïëng Viïåt cho ngûúâi trûúâng àaåi hoåc Viïåt Nam.<br /> nûúác ngoaâi, giaãng viïn cêìn linh hoaåt aáp duång phûúng phaáp<br /> YÁ thûác àûúåc nhûäng àiïìu àoá, viïåc thiïët kïë baâi têåp Nghe<br /> múái nhùçm tùng hûáng thuá cho ngûúâi hoåc àïí àaåt kïët quaã töët.<br /> nhaåc àiïìn vaâo chöî tröëng laâ möåt thïí nghiïåm cuãa ngûúâi daåy<br /> Hiïån nay, nhu cêìu hoåc tiïëng Viïåt cuãa lûu hoåc sinh Laâo nhùçm muåc àñch phaát triïín kô nùng <br /> nghe  cho lûu hoåc sinh<br /> ngaây caâng tùng. Viïåc hoåc tiïëng Viïåt cuãa lûu hoåc sinh Laâo úãLaâo hoåc tiïëng Viïåt úã Trûúâng Àaåi hoåc Sû phaåm - Àaåi hoåc<br /> caác trûúâng àaåi hoåc Viïåt Nam khöng chó vò muåc àñch nhêånÀaâ Nùéng.<br /> àûúåc chûáng chó tiïëng Viïåt maâ coân àïí coá thïí sûã duång thuêìn 2. Giaãi quyïët vêën àïì<br /> thuåc tiïëng Viïåt, hiïíu àûúåc vùn hoáa cuãa àêët nûúác vaâ con 2.1. Nguyïn tùæc thiïët kïë ngûä liïåu<br /> ngûúâi Viïåt Nam nhùçm taåo tiïìn àïì töët nhêët cho viïåc söëng vaâ Àöëi vúái hònh thûác daåy hoåc phaát triïín kô nùng, quaá trònh<br /> hoåc têåp taåi Viïåt Nam trong ñt nhêët böën nùm.<br /> chuêín bõ ngûä liïåu vö cuâng quan troång. Chêët lûúång cuãa ngûä<br /> Möåt khoáa hoåc tiïëng Viïåt cuãa sinh viïn Laâo taåi Trûúâng<br /> liïåu coá aãnh hûúãng khöng nhoã àïën hiïåu quaã cuãa quaá trònh<br /> Àaåi hoåc Sû phaåm keáo daâi 9 thaáng. Kïët thuác 9 thaáng, lûudaåy hoåc. Ngûä liïåu trong hònh thûác töí chûác daåy hoåc naây laâ lúâi<br /> hoåc sinh seä phaãi thi töët nghiïåp àïí àûúåc cêëp chûáng chó baâi haát. Baâi haát phuåc vuå quaá trònh nghe vaâ laâm baâi têåp<br /> nhùçm hoåc tiïëp caác ngaânh àaåi hoåc hoùåc cao hoåc taåi Viïåt<br /> khöng chó àún thuêìn laâ möåt nhaåc phêím hay àïí thûúãng<br /> Nam. Thúâi gian 9 thaáng àöëi vúái viïåc hoåc ngoaåi ngûä laâ quaá<br /> thûác hoùåc giaãi trñ. Khi lûåa choån baâi haát, ngûúâi daåy phaãi gaåt<br /> ngùæn, vò thïë lõch hoåc àûúåc phên böí 5 tiïët/möåt ngaây vaâ trïnboã súã thñch chuã quan, têåp trung vaâo caác tiïu chñ phaát triïín<br /> saáu buöíi/möåt tuêìn. Dung lûúång kiïën thûác khaá nhiïìu vaâkô nùng nghe .<br /> nùång àoâi hoãi ngûúâi hoåc phaãi daânh thúâi gian nhiïìu cho viïåc Tiïu chñ àêìu tiïn àoá laâ nöåi dung chuã àïì cuãa baâi haát. Hònh<br /> hoåc tûâ múái vaâ luyïån têåp thûúâng xuyïn, trong àoá nghe laâthûác daåy hoåc naây chó coá thïí phaát huy àûúåc hiïåu quaã töëi ûu<br /> möåt kô nùng vûâa khoá vûâa quan troång coá taác duång chi phöëi<br /> khi àûúåc thûåc hiïån thûúâng xuyïn, liïn tuåc, gùæn liïìn vúái hïå<br /> caác kô nùng khaác nhû noái - àoåc - viïët<br />  trong hoåc ngoaåi ngûä thöëng chuã àiïím vêën àïì maâ hoåc viïn àûúåc hoåc. Àiïìu àoá àöìng<br /> noái chung vaâ tiïëng Viïåt noái riïng. Ngoaâi ra àöëi tûúång hoåcnghôa vúái viïåc àa söë baâi nhaåc àûúåc choån phaãi coá nöåi dung<br /> tiïëng Viïåt theo caác khoáa àaâo taåo möåt nùm hiïån nay àa tûúng ûáng vúái nöåi dung chuã àïì caác baâi hoåc. Coá möåt söë chuã<br /> phêìn nùçm trong àöå tuöíi tûâ 18-30. Hoå laâ nhûäng ngûúâi treã vaâ<br /> àiïím rêët khoá tòm àûúåc baâi haát tûúng ûáng thò ngûúâi daåy coá<br /> hêìu hïët àïìu coá nhu cêìu thûúãng thûác nghïå thuêåt àùåc biïåt laâthïí linh hoaåt choån baâi haát coá nöåi dung giúái thiïåu vïì àêët nûúác,<br /> êm nhaåc. Vêåy, nïn coá thïí löi keáo hûáng thuá ngûúâi hoåc dûåa<br /> vaâo chñnh nhu cêìu cuãa hoå.<br /> * Trûúâng Àaåi hoåc Sû phaåm - Àaåi hoåc Àaâ Nùéng<br /> <br /> 48<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 420<br /> <br /> (kò 2 - 12/2017)<br /> <br /> con ngûúâi, truyïìn thöëng vùn hoáa Viïåt Nam noái chung vaâ àõa cùæt boã phêìn tûâ cho sùén, yïu cêìu ngûúâi nghe chuã àöång tiïëp<br /> phûúng noái riïng.<br /> nhêån thöng tin vaâ àiïìn vaâo chöî tröëng.<br /> Thûá hai, nöåi dung baâi haát phaãi àûúåc thïí hiïån thöng qua<br /> Ngoaâi hònh thûác àuåc löî, trong quaá trònh giaãng daåy thûåc<br /> hïå thöëng tûâ vûång trong saáng, dïî hiïíu. Àiïìu naây àoâi hoãi quaátïë, chuáng töi cuäng àaä thûã nghiïåm hònh thûác cho ngûúâi hoåc<br /> trònh choån lûåa ngûä liïåu phaãi diïîn ra cêín troång, raâ soaát kô<br /> nghe nhaåc vaâ traã lúâi cêu hoãi. Hònh thûác naây thûúâng àûúåc aáp<br /> lûúäng. Nïëu ngûä liïåu àaáp ûáng àûúåc tiïu chñ naây thò viïåc biïn duång hiïåu quaã úã giai àoaån cuöëi cuãa quaá trònh hoåc tiïëng, khi<br /> soaån baâi luyïån seä ruát ngùæn thúâi gian vaâ hiïåu quaã giaãng daåy<br /> ngûúâi hoåc àaä coá vöën tûâ phong phuá vaâ khaã nùng nghe tûúng<br /> cuäng seä àaãm baão.<br /> àöëi. Nghe vaâ traã lúâi cêu hoãi yïu cêìu àöå têåp trung chuã àöång<br /> Thûá ba, viïåc lûåa choån ngûúâi thïí hiïån baâi haát àoáng vai troâ<br /> cao hún hùèn so vúái àiïìn vaâo chöî tröëng, àöìng thúâi àaãm baão<br /> laâ àiïìu kiïån àuã cuãa möåt ngûä liïåu töët. Möåt baâi haát thûúâng àûúåc<br /> quaá trònh nghe ài liïìn vúái hiïíu àïí chiïëm lônh nöåi dung. Vò êm<br /> thïí hiïån búãi nhiïìu ca sô khaác nhau, nhêët laâ caác baâi haát nöíinhaåc laâ möåt loaåi hònh nghïå thuêåt, ngûúâi daåy cêìn thiïët kïë hïå<br /> tiïëng. Àïí giuáp ngûúâi hoåc coá thïí nghe vaâ àiïìn vaâo chöî tröëngthöëng cêu hoãi àún giaãn, hûúáng àïën viïåc reân luyïån kô nùng<br /> thò phêìn êm phaãi àûúåc thïí hiïån roä raâng. Khöng phaãi ca sô nghe hiïíu, traánh sa vaâo caãm nhêån giaá trõ baâi haát.<br /> naâo úã Viïåt Nam cuäng haát roä lúâi (hay coân goåi laâ “troân vaânh, roä<br /> 2.3. Hònh thûác töí chûác daåy hoåc<br /> chûä”) theo àuáng àùåc trûng êm tiïët tñnh cuãa tiïëng Viïåt, vò thïë Hiïån taåi, Trûúâng Àaåi hoåc Sû phaåm - Àaåi hoåc Àaâ Nùéng<br /> àoâi hoãi ngûúâi daåy phaãi tòm nghe hïët caác phiïn baãn laâm cú súãàang sûã duång Giaáo trònh Tiïëng Viïåt cho ngûúâi nûúác ngoaâi<br /> lûåa choån tïåp tin töëi ûu nhêët.<br /> (5 quyïín) cuãa NXB Àaåi hoåc Quöëc gia TP. Höì Chñ Minh<br /> Thïí loaåi vaâ doâng nhaåc cuãa ngûä liïåu cuäng cêìn àa daång,do Nguyïîn Vùn Huïå chuã biïn vaâ  Giaáo trònh Tiïëng Viïåt<br /> phuâ húåp vúái lûáa tuöíi, súã thñch cuãa ngûúâi hoåc àïí àaãm baão tñnh<br /> nêng cao  cuãa NXB Lao àöång do Trûúng Thõ Diïîm biïn<br /> hûáng thuá. Ngoaâi caác yïu cêìu trïn thò chêët lûúång phêìn êm soaån àïí daåy tiïëng Viïåt cho lûu hoåc sinh Laâo. Hai giaáo<br /> thanh cuãa tïåp tin cuäng phaãi àûúåc kiïím tra kô lûúäng, traánh bõ trònh naây thûúâng àûúåc thiïët kïë theo caác phêìn Höåi thoaåi neán hoùåc nhiïìu taåp êm seä aãnh hûúãng àïën hiïåu quaã nghe. Thûåc haânh noái - Thûåc haânh nghe - Thûåc haânh viïët - Ghi<br /> 2.1. Phûúng phaáp biïn soaån baâi luyïån<br /> chuá ngûä phaáp. Möåt baâi hoåc trong giaáo trònh àûúåc phên<br /> Baâi luyïån chñnh laâ cú súã àïí àõnh lûúång viïåc nghe hiïíu böí tûâ 12 àïën 15 tiïët. Hònh thûác nghe nhaåc phaát triïín kô<br /> àöìng thúâi ào lûúâng mûác àöå tiïën böå trong tiïëp nhêån cuãanùng nghe thûúâng àûúåc chuáng töi sùæp xïëp vaâo nhûäng<br /> ngûúâi hoåc. Chêët lûúång baâi luyïån thïí hiïån duång yá “bêåc thang”<br /> tiïët cuöëi cuãa möîi baâi nhùçm àaãm baão ngûúâi hoåc àaä àûúåc<br /> nhùçm àaãm baão viïåc nghe nhaåc giuáp ngûúâi hoåc tiïën böå kô<br /> trang bõ kiïën thûác cú baãn vïì chuã àïì baâi hoåc laâm tiïìn àïì<br /> nùng nghe.<br /> cho viïåc nghe nêng cao kïët húåp àöìng thúâi vúái luyïån têåp<br /> Hònh thûác chuã yïëu vaâ phöí biïën cuãa baâi luyïån trong hònhba kô nùng coân laåi.<br /> thûác daåy hoåc naây laâ àuåc löî àiïìn vaâo chöî tröëng. Ngûúâi daåy seäHoaåt àöång chñnh àûúåc töí chûác taåi lúáp laâ ngûúâi hoåc<br /> laâm tröëng võ trñ cuãa möåt söë tûâ, cuåm tûâ trong lúâi baâi haát yïu<br /> nghe vaâ laâm baâi têåp. Quaá trònh àoá àûúåc diïîn ra qua ba giai<br /> cêìu ngûúâi nghe àiïìn vaâo. Úààêy coá hai vêën àïì:<br /> àoaån cú baãn. Trûúác khi nghe thûåc tïë, ngûúâi daåy cung cêëp<br /> - Vêën àïì thûá nhêët thuöåc vïì <br /> tûâ vûång<br /> . Nghôa cuãa tûâ, cuåm ngûä liïåu. Sau khi cung cêëp ngûä liïåu laâ khoaãng thúâi gian<br /> tûâ bõ àuåc löî phaãi thïí hiïån chuã àïì ngûä liïåu noái riïng vaâ baâi hoåc<br /> ngùæn àïí ngûúâi hoåc tòm hiïíu sú lûúåc vïì ngûä liïåu. Úànhûäng<br /> noái chung. Ngoaâi ra, võ trñ bõ àuåc löî cêìn àaãm baão caác tiïu chñ:buöíi àêìu, ngûúâi daåy coá thïí àõnh hûúáng caách tòm hiïíu chuã<br /> möåt laâ tûâ àaä hoåc nhiïìu, tûâ múái ñt; hai laâ tûâ chuyïín di tûâ loaåi<br /> àïì ngûä liïåu, xaác àõnh nghôa cuãa tûâ coá sùén vaâ dûå àoaán<br /> ñt; ba laâ tûâ ngûä bõ àuåc löî khöng xuêët hiïån lêìn hai úã cuâng ngûä<br /> trûúâng tûâ vûång liïn quan àïën võ trñ àuåc löî. Trong thúâi gian<br /> caãnh trong ngûä liïåu.<br /> ngûúâi hoåc tiïëp cêån ngûä liïåu, ngûúâi daåy coá thïí chuêín bõ tïåp<br /> - Vêën àïì thûá hai laâ <br /> söë lûúång chöî tröëng trong baâi têåp<br /> . Söë tin êm thanh. Giai àoaån thûá hai laâ giai àoaån nghe. Thûúâng<br /> lûúång chöî tröëng phaãi tûúng ûáng vúái dung lûúång cuãa lúâi baâi<br /> thò tïåp tin êm thanh seä àûúåc lùåp laåi ba lêìn nhùçm àaãm baão<br /> haát, àöìng thúâi nïn tùng dêìn theo thúâi gian vaâ hiïåu quaã ngûúâi nghe coá thïí lônh höåi chñnh xaác nöåi dung ngûä liïåu.<br /> nghe cuãa ngûúâi hoåc. Tuy nhiïn, söë chöî tröëng khöng nïn Sau khi nghe, ngûúâi hoåc cêìn coá möåt khoaãng thúâi gian<br /> quaá nhiïìu, con söë àïì xuêët laâ tûâ 5-10 võ trñ àuåc löî tröëng trïnngùæn àïí hoaân thaânh baâi têåp, phên tñch ngûä caãnh àïí xaác<br /> möåt ngûä liïåu.<br /> àõnh tñnh húåp lñ cuãa phêìn àiïìn vaâo trong ngûä caãnh chung<br /> Yïu cêìu àiïìn vaâo chöî tröëng cuäng cêìn thiïët kïë theo mûác cuãa ngûä liïåu. Giai àoaån cuöëi cuâng laâ kiïím tra àaáp aán vaâ<br /> àöå tûâ dïî àïën khoá. Àöëi vúái nhûäng baâi àêìu, ngûúâi daåy coá thïí<br /> thuyïët giaãng cuãa ngûúâi daåy.<br /> cung cêëp tûâ bõ àuåc löî, phaát êm mêîu cho ngûúâi hoåc sau àoá<br /> Trong nhiïìu giúâ daåy hoåc nghe, giai àoaån cuöëi cuâng thûúâng<br /> yïu cêìu ngûúâi hoåc choån àïí àiïìn vaâo sau khi nghe ngûä liïåu. àûúåc kïët thuác úã thao taác kiïím tra àaáp aán. Tuy nhiïn theo<br /> Sau khi dêìn quen vúái hònh thûác luyïån nghe naây, baâi luyïån seä chuáng töi, viïåc nghe nhaåc khöng chó giúái haån trong viïåc phaát<br /> <br /> (kò 2 - 12/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 420 49<br /> <br /> triïín kô nùng nghe. Vò vêåy sau khi kïët thuác baâi luyïån, ngûúâi coá àûúåc möåt phêìn do quaá trònh reân luyïån nghe khi nghe<br /> daåy coá thïí cuãng cöë tûâ vûång, nhùæc laåi tûâ cuä, hûúáng dêîn thïm<br /> nhaåc àûúåc diïîn ra trong traång thaái tûå nhiïn, thû giaän cuãa<br /> vïì nhûäng tûâ múái nghe àûúåc; àöìng thúâi múã röång hiïíu biïët cuãamöi trûúâng êm nhaåc.<br /> ngûúâi hoåc thöng qua chuã àïì vaâ nhûäng chi tiïët àûúåc àïì cêåp<br /> Hònh thûác daåy hoåc naây cuäng àaáp ûáng àûúåc xu hûúáng<br /> àïën trong ngûä liïåu.<br /> tñch húåp trong daåy hoåc hiïån àaåi, ba kô nùng <br /> àoåc - viïët - noái<br /> Ngoaâi ra, àïí tùng thïm tñnh hûáng thuá, ngûúâi daåy cuäng àûúåc reân luyïån àöìng thúâi trong quaá trònh nghe vaâ laâm baâi<br /> coá thïí daânh vaâi phuát cuâng haát laåi baâi vûâa nghe vúái ngûúâi hoåc.<br /> têåp. Khöng chó vêåy, phêìn thuyïët giaãng sau khi nghe cuäng<br /> Thao taác naây tûúng ûáng hònh thûác lùåp laåi tûâ múái, cêëu truác<br /> giuáp giaãng viïn trang bõ cho ngûúâi hoåc nhûäng hiïíu biïët vùn<br /> cêu múái trong daåy hoåc ngoaåi ngûä.<br /> hoáa, xaä höåi, àõa lñ cuãa àêët nûúác Viïåt Nam noái chung vaâ àõa<br /> 3. Nhêån àõnh vaâ àïì xuêët<br /> phûúng Àaâ Nùéng noái riïng. Àiïìu àoá taåo lêåp cho hoåc viïn<br /> 3.1. Nhêån àõnh vïì hiïåu quaã thûåc tïë<br /> möåt nïìn taãng kiïën thûác thûåc tïë maâ tñnh phöí quaát cuãa giaáo<br /> Hònh thûác daåy hoåc luyïån nghe naây àaä àûúåc chuáng töitrònh coân boã soát. Hiïåu ûáng tñch húåp naây giuáp ngûúâi hoåc ruát<br /> tiïën haânh trong taám nùm thûåc tïë daåy tiïëng Viïåt cho ngûúâi ngùæn quaá trònh tûâ hoåc tiïëng Viïåt àïën hiïíu vaâ giao tiïëp tiïëng<br /> nûúác ngoaâi vúái caác lúáp lûu hoåc sinh Laâo khoáa chñn thaáng laâ<br /> Viïåt trong thûåc tïë.<br /> chuã yïëu vaâ möåt söë àöëi tûúång àaâo taåo ngùæn haån ngûúâi Nhêåt,Ngoaâi ra, chêët lûúång cuãa ngûä liïåu àûúåc lûåa choån cuäng<br /> Australia, Haân Quöëc... Àa phêìn hoåc viïn coá phaãn ûáng tñch goáp phêìn phaác thaão cho hoåc viïn toaân caãnh êm nhaåc Viïåt<br /> cûåc vaâ thïí hiïån sûå tiïën böå trong quaá trònh nghe thûåc tïë. Nam thay vò chó tiïëp cêån tûâ caác traâo lûu nhaåc treã hiïån haânh.<br /> Àïí kiïím chûáng àiïìu naây, chuáng töi àaä tiïën haânh àiïìu tra<br /> Àêy cuäng laâ con àûúâng giuáp ngûúâi hoåc hiïíu sêu hún vïì caái<br /> bùçng baãng hoãi mûác àöå hûáng thuá cuãa lûu hoåc sinh Laâo khi<br /> hay, caái àeåp cuãa tiïëng Viïåt cuäng nhû nghïå thuêåt Viïåt Nam.<br /> nghe nhaåc laâm baâi têåp theo ba nhoám nöåi dung nhû sau:<br /> 3.2. Möåt söë àïì xuêët<br /> - Nhêån thûác àuáng, roä raâng, àêìy àuã khaái niïåm, muåc tiïu, sûå<br /> Hiïån nay úã Trûúâng Àaåi hoåc Sû phaåm, möåt söë giaãng viïn<br /> cêìn thiïët cuãa hònh thûác hoåc têåp; - Xuác caãm cuãa àöëi vúái baâi<br /> àaä aáp duång hònh thûác nghe nhaåc àïí phaát triïín kô nùng nghe<br /> têåp; - Haânh àöång hoåc têåp tñch cûåc.<br /> tiïëng Viïåt cho ngûúâi hoåc. Nhêån thûác àûúåc nhûäng hiïåu quaã<br /> Trong phiïëu khaão saát, caác nhoám nöåi dung trïn àûúåc<br /> thûåc tïë cuãa viïåc nghe nhaåc phaát triïín kô nùng nghe tiïëng<br /> chuáng töi chia laâm 3 mûác àöå hûáng thuá cuãa ngûúâi hoåc laâ:<br /> Viïåt cho ngûúâi hoåc nhû trïn, chuáng töi mong muöën qua baâi<br /> Rêët hûáng thuá Hûáng thuá trung bònh Chûa coá hûáng thuá viïët nhên röång hún nûäa hònh thûác töí chûác daåy hoåc naây.<br /> Nhêånthûác àuáng vïì sûå<br /> Nhêån thûác tûúng àöëi<br /> Khöng hiïíu sûå cêìn<br /> Chuáng töi cho rùçng viïåc thûã nghiïåm vaâ aáp duång nhiïìu<br /> cêìn thiïët cuãaònh<br /> h<br /> àêìy àuã vïì sûå cêìn thiïët<br /> thiïët cuãa hònh thûác<br /> phûúng phaáp nhùçm muåc àñch cuöëi cuâng laâ nêng cao chêët<br /> thûác hoåc têåp<br /> cuãa hònh thûác hoåc têåp<br /> hoåc têåp<br /> lûúång daåy hoåc tiïëng Viïåt nhû möåt ngoaåi ngûä trong thúâi àaåi<br /> Haânh àöång tûúng àöëi<br /> Chûa chuã àöång trong<br /> höåi nhêåp quöëc tïë noái chung vaâ khùèng àõnh möëi quan hïå húåp<br /> Haânh àöång tñch<br /> cûåc, tñch cûåc àöëi vúái<br /> baâi viïåc hoåc têåp, khöng<br /> taác lêu daâi, bïìn vûäng vúái caác nûúác trong khu vûåc. <br /> <br /> chuã àöång laâm baâi têåp nhûng chûa chuã chuáyánghe vaâ phên<br /> àöång<br /> tñch ngûä liïåu<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> Coá xuác caãm dûúngKhöng thñch hònh thûác<br /> [1] Lï A (chuã biïn, 2010). Phûúng phaáp daåy hoåc tiïëng<br /> Thñch thuá<br /> àöëi vúái baâi<br /> tñnh vúái baâi hoåc,<br /> ûåcthhoåc têåp naây,<br /> ú laâ<br /> l khi<br /> Viïåt.NXB Giaáo duåc Viïåt Nam.<br /> têåp, mong chúâònh<br /> h<br /> hiïån baâi têåp nghiïmluyïån nghe vaâ laâm baâi<br /> [2]  Nguyïîn  Ngoåc  Chinh  (2009). AÁp duång möåt söë<br /> thûác hoåc têåp naây<br /> tuác<br /> têåp<br /> <br /> phûúng phaáp àùåc thuâ trong giaãng daåy tiïëng Viïåt cho<br /> . Taåp chñ<br /> Tûâ caác nhoám nöåi dung trïn, sau khi àiïìu tra bùçng baãng sinh viïn nûúác ngoaâi taåi Àaåi hoåc Àaâ Nùéng<br /> Khoa hoåc vaâ Cöng nghïå, Àaåi hoåc Àaâ Nùéng, söë 2(31),<br /> hoãi vúái n = 90, chuáng töi thu àûúåc kïët quaã thûåc tïë úã baãng<br /> tr 90-95.<br /> sau:<br /> [3] Nguyïîn Ngoåc Chinh - Nguyïîn Hoaâng Thên. <br /> Àùåc<br /> Mûác àöå Rêët hûáng Hûáng thuá<br /> àiïím tûúng àöìng vaâ dõ biïåt cuãa ngön ngûä vaâ cuãa vùn<br /> Chûa coá<br /> thuá<br /> trung bònh<br /> hûáng thuá<br /> hoaá Viïåt, Laâo aãnh hûúãng túái viïåc sûã duång, tiïëp thu<br /> Kïët quaã<br /> tiïëng Viïåt trong quaá trònh hoåc têåp cuãa sinh viïn. Laâo<br /> Söë lûúång<br /> 72<br /> 15<br /> 3<br /> Kó yïëu Höåi thaão Ngûä hoåc Treã toaân quöëc nùm 2007,<br /> Tó lïå (%)<br /> 80<br /> 16.7<br /> 3.3<br /> tr 178-188.<br /> Mêëy vêën àïì lñ luêån vaâ<br /> Kïët quaã khaão saát trïn cho thêëy àêy laâ möåt phûúng phaáp [4] Nguyïîn Àûác Töìn (2003). <br /> phûúng phaáp daåy hoåc tûâ ngûä tiïëng Viïåt trong nhaâ<br /> hiïåu quaã thïí hiïån úã nhiïìu goác àöå, trong àoá chuã yïëu laâ phaát<br /> trûúâng. NXB Àaåi hoåc Quöëc gia Haâ Nöåi.<br /> triïín kô nùng nghe, 80% ngûúâi hoåc toã ra rêët hûáng thuá vúái[5] Nguyïîn Quang Uêín (chuã biïn, 2009). <br /> Giaáo trònh<br /> hònh thûác hoåc têåp naây. Thiïët nghô, sûå tiïën böå cuãa ngûúâi hoå<br /> c têm lñ hoåc àaåi cûúng<br /> . NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> <br /> 50<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 420<br /> <br /> (kò 2 - 12/2017)<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2