intTypePromotion=1

QUẢN TRỊ THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:85

0
95
lượt xem
19
download

QUẢN TRỊ THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp sơ đồ Gantt là kỹ thuật quản trị tiến trình và thời hạn của các công việc trên hệ trục toạ độ 2 chiều. Trục hoành biểu diễn thời gian thực hiện hoạt động. Trục tung biểu diễn trình tự tiến trình các công việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUẢN TRỊ THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN

 1. CHƯƠNG 2 QUẢN TRỊ THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN
 2. CHƯƠNG 2: QUẢN TRỊ THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN A. PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ GANTT B. PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT C. PERT – THỜI GIAN
 3. A. PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ GANTT 1. Định nghĩa 2. Lịch sử sơ đồ Gantt 3. Nội dung phương pháp sơ đồ Gantt 4. Điểm cứu 5. Đặc điểm của phương pháp sơ đồ Gantt
 4. 1. ĐỊNH NGHĨA Phương pháp sơ đồ Gantt là kỹ thuật quản trị tiến trình và thời hạn của các công việc trên hệ trục toạ độ 2 chiều. Trục hoành biểu diễn thời gian thực hiện hoạt động. Trục tung biểu diễn trình tự tiến trình các công việc.
 5. 2. Lịch sử sơ đồ Gantt Xuất hiện từ năm 1915, Mang tên nhà hoá học HENRY L.GANTT Hoa Kỳ Đến ngày nay, phương pháp sơ đồ Gantt đã trở thành công cụ quản trị tiến trình hoạt động có hiệu quả, đơn giản và phổ biến trong quản trị dự án.
 6. 3. Nội dung phương pháp sơ đồ Gantt B1: Phân tích các công việc của dự án B2: Sắp xếp trình tự thực hiện các công việc B3: Xác định độ dài thời gian từng công việc B4: Quyết định thời điểm bắt đầu và kết thúc từng công việc B5: Xây dựng Bảng phân tích công việc B6: Vẽ sơ đồ Gantt
 7. TEÂN COÂNG  KYÙ  ÑOÄ DAØI  THÔØI  STT HIEÄ (Ngaøy,  GIAN  VIEÄC U Thaùng…) BAÉT ÑAÀU 1         2         3         4         5         6         7         8        
 8. Công việc Độ dài thời gian (Năm, Tháng, Tuần, Ngày…)
 9. 4. Điểm cứu Ví Dụ 1 Giải 1. Bảng phân tích hoạt động 2. Vẽ sơ đồ Gantt
 10. S KYÙ  ÑOÄ  THÔØI GIAN  T TEÂN COÂNG VIEÄC HIEÄ DAØI  BAÉT ÑAÀU T U (Thaùng) 1 San laép mbaèng  A 1 Ngay töø ñaàu  2 Hoaøn thaønh hôïp ñoàng  B  1  Ngay töø ñaàu  cung öùng MMTB   3 Xaây döïng nhaø xöôûng  C  6   Sau A 4 Chôø MMTB veà  D  6   Sau B 5 Laép ñaët MMTB E  4   Sau C, D 6 Maéc ñieän, nöôùc F  2   Sau C 7 Chaïy thöû maùy vaø nghieäm  G  1   Sau E, F thu
 11. CV Tổng thời gian thực hiện: 12 tháng 1 G 2 F 4 E 6 D 6 C 1 B 1 A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tháng
 12. 5. Đặc điểm của phương pháp sơ đồ Gantt 5.1 Ưu điểm Phương pháp sơ đồ Gantt cho biết nhiệm vụ cụ thể của từng hoạt động, thứ tự thực hiện các hoạt động, độ dài thực hiện từng hoạt động, thời điểm bắt đầu và kết thúc từng hoạt động. Cho biết tổng thời gian cần thiết để thực hiện dự án.
 13. 5. Đặc điểm của phương pháp sơ đồ Gantt 5.2 Tồn tại Phương pháp sơ đồ Gantt không cho quản trị gia thấy mối quan hệ tương hỗ giữa các hoạt động Không hiển thị cho quản trị gia biết cách để rút ngắn tổng thời gian thực hiện dự án.
 14. B. PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT 1. Định nghĩa 2. Lịch sử phương pháp sơ đồ PERT 3. Điều kiện áp dụng 4. Biểu diễn một sơ đồ PERT 5. Điểm cứu 6. Chú thích
 15. 1. ĐỊNH NGHĨA Là phương pháp quản trị tiến trình và thời hạn các hoạt động bằng sơ đồ mạng, trong đó sự hoàn thành của hoạt động này có quan hệ chặt chẽ tới sự hoàn thành của hoạt động khác.
 16. 2. Lịch sử phương pháp sơ đồ PERT Xuất hiện 1958, do Hải quân Hoa Kỳ phát hiện ra nhằm quản trị dự án chế tạo tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa POLARIS.
 17. 2. Lịch sử phương pháp sơ đồ PERT Việc áp dụng sơ đồ PERT trong quản trị dự án POLARIS đã cho khả năng phối hợp chặt chẽ 3000 hoạt động phức tạp trong dự án; đạt kết quả khả quan là rút ngắn được thời gian thực hiện dự án 2 năm.
 18. 2. Lịch sử phương pháp sơ đồ PERT Từ đó, phương pháp sơ đồ PERT đã trở thành một công cụ quản trị hữu dụng, được áp dụng phổ biến trong hành chính, quân sự và dân sự.
 19. 3. Điều kiện áp dụng Dự án có sự phân chia các hoạt động rành mạch và hợp lý. Các hoạt động phải có thời gian thực hiện cụ thể Các hoạt động phải có thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc rõ ràng. Dự án không bao hàm nhiều nhiệm vụ có mối quan hệ ràng buộc quá phức tạp.
 20. 4. Biểu diễn một sơ đồ PERT Kyù Hieäu  Teân goïi  YÙ Nghóa  Hoaït ñoäng ­ 1 nhieäm vuï trong döï aùn  (Activity) coù thôøi ñieåm baét ñaàu  vaø keát thuùc. ­ Hoaït ñoäng ñoøi hoûi hao  phí thôøi gian ­ Bieåu dieãn baèng ñöôøng  muõi teân, chieàu daøi muõi  teân khoâng giôùi haïn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản