intTypePromotion=1

Quy chế chi tiêu nội bộ

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
1.494
lượt xem
402
download

Quy chế chi tiêu nội bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các quy định chung về cơ sở để xây dựng chế độ chi tiêu, nguyên tắc chi tiêu, các khoản chi tiêu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chế chi tiêu nội bộ

  1. QUY CHEÁ CHI TIEÂU NOÄI BOÄ Caên cöù Luaät Doanh nghieäp ban haønh ngaøy 24/6/2000; - Caên cöù Ñieàu leä Toå chöùc vaø Hoaït ñoäng cuûa coâng ty thoâng qua ngaøy - Ñeå ñaûm baûo vieäc quaûn lyù taøi chính, chi tieâu hieäu quaû ñuùng muïc ñích; - CHÖÔNG I: QUY ÑÒNH CHUNG Ñieàu 1: Cô sôû ñeå xaây duïng cheá ñoä chi tieâu 1. Coâng ty CP Kyõ thuaät Coâng ngheä Saøi Goøn töï haïch toaùn ñoäc laäp vaø chòu traùch nhieäm tröôùc Phaùp luaät veà hoaït ñoäng saûn xuaät kinh donh cuûa minh 2. Caùc khoaûn chi tieâu cuûa Coâng ty phuïc vuï hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty phaûi phuø hôïp vôùi Ñieåu leä Toå chöùc vaø Hoaït ñoäng cuûa Coâng ty vaø quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc. Ñieàu 2: Nguyeân taéc chi tieâu 1. Toång Giaùm ñoác laø ngöôøi pheâ duyeät taát caû caùc khoaûn chi tieâu cuûa coâng ty 2. Caùc khoaûn chi tieâu phaûi ñuùng muïc ñích, tieát kieäm, hieäu quaû, hôïp phaùp. 3. Caùc khoaûn chi tieâu phaûi coù chöùng töø hôïp leä, ñaày ñuûb 4. Phoøng keá toaùn chòu traùch nhieäm theo doõi kieåm soaùt taát caû caùc khoaûn chi tieâu trong coâng ty. Ñieàu 3: Caùc khoaûn chi tieâu 1. Chi Cho CBNV: löông, BHXH,BHYT, löông laøm theâm giôø, thöôûng, nghæ pheùp…. 2. Chi phí mua saém TSCÑ,Coâng cuï lao ñoäng 3. Chi phí thö tín thoâng tin lieân laïc 4. Chi phí vaên phoøng phaåm 1
  2. 5. Chi phí quaûng caùo, tieáp thi 6. Chi phí tieáp khaùch, hoäi nghò 7. Chi phí coâng taùc CHÖÔNG II: CHEÁ ÑOÄ CHI TIEÂU NOÄI BOÄ Ñieàu 4: Chi taïm öùng 1- Muïc ñích taïm öùng: Chæ taïm öùng cho caùc hoaït ñoäng ghi ôû Ñieàu 3, khoâng chi taïm öùng cho cho muïc ñích caù nhaân. 2- Thuû tuïc taïm öùng: Khi coù nhu caàu taïm öùng thì ngöôøi taïm öùng laøm giaáy taïm öùng theo maãu coù chöõ kyù xaùc nhaän cuûa Tröôûng phoøng quaûn lyù tröïc tieáp, sau ñoù chuyeån ñeán Phoøng keá toaùn ñeà xuaát chi vaø Toång Giaùm ñoác quyeát ñònh. 3- Hoaøn öùng: a.Ngöôøi taïm öùng: Keâ khai ñaày ñuû noäi dung ñeà nghò thanh toaùn theo maãu ñeå thanh toaùn caùc khoaûn taïm öùng, chaäm nhaát laø sau 07 ngaøy, quaù thôøi haïn treân phaûi coù giaûi trình cuï theå . Tröôøng hôïp giaûi trình khoâng ñöôïc thì boä phaän keá toaùn seõ tröø vaøo löông vaø khoâng cho taïm öùng tieáp. b. Phoøng keá toaùn chòu traùch nhieäm theo doõi vaø ñoân ñoác vieäc thanh toaùn caùc khoaûn taïm öùng. Ñieàu 5: Chi phí cho CBNV 1. Chi löông: Caên cöù theo quy cheá löông cuûa Coâng ty 2. Chi baûo hieåm vaø caùc khoaûn trôï caáp: Chi ñuùng thuû tuïc theo quy cheá cuûa Coâng ty vaø quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc. 3. Chi nghæ pheùp: Do nhu caàu coâng taùc CBNV khoâng nghæ heát nhöõng ngaøy nghæ pheùp trong naêm thì ñöôïc thanh toaùn theo ñuùng quy ñònh cuûa Luaät lao ñoäng. Thôøi haïn thanh toaùn cuoái cuøng laø ngaøy 31/3 cuûa naêm sau 4. Chi laøm theâm giôø: Theo quy ñònh cuûa Noäi quy lao ñoäng 5. Chi phí coâng taùc: Theo quy cheá quaûn lyù taøi chính 2
  3. Ñieàu 6: Chi phí veà TSCÑ, Duïng cuï lao ñoäng, söõa chöõa nhoû 1. Chi phí mua saém TSCÑ thöïc hieän theo Quy cheá quaûn lyù taøi chính cuûa Coâng ty vaø quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc 2. Chi phí khaáu hao vaø vaø söõa chöõa lôùn: Theo quy ñònh cuûa Quy cheá quaûn lyù taøi chính cuûa Coâng ty vaø cquy ñònh cuûa Nhaø nöôùc 3. Chi phí vaên phoøng phaåm, duïng cuï lao ñoäng: Haøng thaùng Phoøng Toång hôïp laäp döï truø vaø tình tình söû duïng vaên phoøng phaåm, coâng cuï lao ñoäng trình Toång giaùm ñoác. 4. Phoøng keá toaùn theo doõi vieäc mua vaên phoøng phaåm coâng cuï lao ñoäng 5. Nguyeân taéc thöïc hieän: a. Caùc tröôøng hôïp phaûi kyù hôïp ñoàng - Toång giaù trò mau saém töø 10 trieäu ñoàng trôû leân Haøng hoaù yeâu caàu chaát löông cao vaø ñieàu kieän baûo haønh - Mua saém coù tính chaát thöôùng xuyeân oån ñònh - Phoøng Toång hôïp, Phoøng keá toaùn coù traùch nhieäm khaûo saùt giaù, phaûi ñeà xuaát töø 02 cô sôû cung öùng trôû leân ñeå löïa choïn nhaø cung öùng toát nhaát b. Quaûn lyù, caáp phaùt söû duïng, kieåm keâ; Phoøng Toång hôïp ñaûm traùch vieäc mua saém vaø quaûn lyù vaên phoøng phaåm, coâng cuï - lao ñoäng Haøng hoaù mua veà phaûi ñöôïc nhaân vieân keá toaùn vaø nhaân vieân thuû kho kieåm nhaän - soá löôïng, chaát löôïng tröôùc khi nhaäp kho. Haøng hoaù nhaäp, xuaát kho phaûi vieát phieáu theo maåu vaø vieát thaønh 2 lieân 01 lieân - löu Phoøng keá toaùn 01 nhaân vieân thuû kho giöõ Ñònh kyø hoaëc ñoät xuaát thöïc hieän kieåm keâ kho theo quyeát ñònh cuûa Toång Giaùm - ñoác Caùc coâng cuï lao ñoäng khoâng coøn söû duïng, Phoøng Toång hôïp ñeà nghò Toång Giaùm - ñoác xem xeùt baùn rhanh lyù. Phoøng Toång hôïp xaây döïng ñònh möùc söû duïng vaên phoøng phaåm trình Toång Giaùm - ñoác kyù 6. Chi phí xaêng daàu vaän chuyeån 3
  4. a. Vieäc söû duïng xe Coâng ty phaûi coù leänh ñieàu xe cuûa Toång Giaùm ñoác Coâng ty vieäc thueâ xe ngoaøi chæ ñöôïc thöïc hieän khi khi thaát caàn thieát vaø baûo ñaûm möùc giaù hôïp lyù b. Vieäc thanh toaùn xaêng xe, vaø caùc chi phí lieân quan ( veù caàu phaø, tieàn göûi xe…) phaûi ñöôïc Phoøng Toång hôïp kieåm ta xaùc nhaän môùi ñöôïc thanh toaùn. Khoâng thanh toaùn caùc khoaûn tieàn phaït, tieàn mua phuï tuøng thay theá do loãi cuûa cuûa laùi xe gaây ra. c. Phoøng Toång hôïp xaây döïng ñònh möùc söû duïng xaêng xe trình Toång Giamù ñoác kyù ban haønh 7. Trang phuïc CBNV a. CBNV Coâng ty ñöôïc caáp ñoàng phuïc theo maãu chung cuûa Coâng ty vôùi ñònh möùc ………. b. Phoøng Toå chöùc chòu traùch nhieäm toå chöùc lieân heä may vaø quaûn lyù quaù trình söû duïng ñoàng phuïc cuûa CBNV. 8. Chi phí tueâ taøi saûn Toång Giaùm ñoác quyeát ñònh ñoái töôïng, thôøi gian thueâ taøi saûn . Vieäc thueâ taøi saûn thöïc hieän thoâng qua hôïp ñoàng , khi giao nhaän phaûi laäp bieân baûn . Phoøng keá toaùn môû soå thepo doõi taøi saûn ñaõ thueâ chi phí thueâ ñöôïc thanh toaùn theo Quy cheá quaûn lyù taøi chính cuûa coâng tyvaø quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc. 9. Chi phí ñieän, nöôùc Phoøng Toång hôïp quaûn lyù theo doõi tình hình söû duïng ñieän, nöôùc, ñaûm baûo tieát kieäm kieåm tra xaùc nhaän hoaù ñôn thu tieàn vaø chuyeån phoøng keá toaùn thanh toaùn theo hoaù ñôn. Tröôøng hôïp caùc Phoøng, CBNV ñeå laõng phí thì tuyø töøng tröôøng hôïp Phoøng Toång hôïp ñeà xuaát hình thöùc kyû luaät Ñieàu 7: Chi phí Chuyeån phaùt taøi lieäu vaø ñieän thoaïi, cöôùc Internet 1. Chuyeån taøi lieäu Phoøng Toång hôïp quaûn lyù vieäc göûi vaø nhaän taøi lieäu cuûa Coâng ty. Cöôùc phí chuyeån - taøi lieäu quy dòch vuï ñöôïc thanh toaùn theo hoaù ñôn thöïc teá vaø phaûi coù söï xaùc nhaän cuûa Tröôûng phoøng Toång hôïp. Phoøng Kinh doanh xaây döïng keá hoaïch quaûng caùo tieáp thò trình Toång Giaùm ñoác - duyeät 4
  5. Cöôùcphíñieänthoaïi - Phoøng Toång hôïp coù traùch nhieäm quaûn lyù vieäc söû duïng ñieän thoaïi, internet baûo ñaûm ñuùng muïc ñích hieäu quaû. Khoâng söû duïng ñieän thoaïi. Internet vaøo muïc ñích caù nhaân Phoøng Toång hôïp xaây döïng ñònh möùc söû duïng ñieän thoaïi, Internet trình Toång Giaùm - ñoáckyù ban haønh Ngoaøi giôø laøm vieäc nhaân vieân baûo veä phaûi quaûn lyù vieäc söû duïng ñieän thoaïi vaø - internet neáu ñeå CBNV söû duïng veà muïc ñích caù nhaân thì phaûi thanh toaùn phaàn cöôùc phí ñoù theo giaù thanh toaùn cuûa böu ñieän 3. Thanh toaùn cöôùc phí: Phoøng Toång hôïp thöïc hieän thuû tuïc thanh toaùn caùc cöôùc phí ñieän thoaïi, Internet theo - theo hoaù ñôn do böu ñieän chueån ñeán. Ñieàu 8: Chi phí quaûng caùo tieáp thò 1. Quaûng caùo tieáp thò ñöôïc thöïc hieän döôùi hình thöùc : Ñaêng phaùt thoâng tin treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng vaø nôi coâng coäng 2. Taøi trôï cho caùc hoaït ñoäng giaùo duïc vaên hoaù xaõ hoäi theå thao 3. In Brochure thieát keá trang web.. 4. Phoøng kinh donh xaây duïng keá hoaïch quaûng caùo, tieáp thò cuûa Coâng ty ñeå tình Toång Giaùm ñoác kyù duyeät 5. Caùc tröông trình quaûng caùo tieáp thò khi thöïc hieän phaûi kyù hôïp ñoàng vaø chi phí cho quaûng caùo, tieáp thò khoâng quaù 10 % toång chi phí hôïp phaùp cuûa ñôn vò 6. Phoøng keá toaùn haïch toaùn khoaûn chi phí quaûng caùo tieáp thò theo quy ñònh. Ñieàu 9: Chi phí tieáp khaùch, hoäi nghò 1. Tieáp khaùch - Chi phí tieáp khaùch cuûa Toång Giaùm ñoác thanh toaùn theo hoaù ñôn thöïc teá - Phoù toång Giaùm ñoác, Keá toaùn tröôûng, caùc Tröôûng phoøng ñöôïc thanh toaùn chi phí tieáp khaùch theo treân cô sôû ñoàng yù cuûa Toång Giaùm ñoác - RieângChi phí tieáp khaùch cuûa Tröôûng phoøng Kinh doanh ñöôïc thanh toaùn theo ñònh möùc ………………… - Trong caùc tröôøng hôïp chöa coù söï ñoàng yù cuûa Toång Giaùm ñoác xem nhö chöa hôïp leä. 5
  6. 2. Hoäi nghò: Phoøng Toång hôïp döï truø kinh phí tieáp khaùch trình Toång Giaùm ñoác duyeät ñeå toå chöùc - hoäi nghò nhö: Kyû nieäm ngaøy thaønh laäp Coâng ty, Ñaïi hoäi coå ñoäng, sô keát, Toång keát Phoøng keá toaùn theo doõi vieäc thanh toaùn chi phí tieáp khaùch ñeå haïch toaùn - Ñieàu 10: Chi phí coâng taùc phí cuûa CBNV 1. Coâng taùc phí: Coâng taùc phí ñöôïc thanh toaùn treân cô sôû quyeát ñònh cöû ñi coâng taùc cuûa Toång Giaùm ñoác keøm theo giaáy ñi ñöôøng coù xaùc nhaän nôi ñeán vaø hoa ñôn chöùng töø khaùc coù lieân quan goàm: ♦ Tieàn thueâ phoøng nghæ: Toång Giaùm ñoác ñöôïc thanh toaùn theo hoaù ñôn thöïc teá Phoù Toång Giaùm ñoác vaø Tröôûng caùc phoøng ñöôïc thanh toaùn theo haùo ñôn vôùi möùc loaïi phoøng khoâng quaù 180.000ñoàng/ngaøy Ñi coâng taùc theo ñoaøn phaûi thueâ phoøng taäp theå ♦ Tieàn veù vaø leä phí: Toång Giaùm ñoác, Phoù Toång Giaùm ñoác ñöôïc thanh toaùn theo hoaù ñôn thöïc teá - Caùc Tröôûng phoøng ñöôïc thanh toaùn vôùi phöông tieän nhö : taøu hoaû, xe oâtoâ - Tröôøng hôïp CBNV ñi coâng taùc do phía ñoái taùc ñaøi thoï thì khoâng ñöôïc thanh - toaùn tieàn veù vaø phöông tieän ñi laïi ♦ Phuï caáp coâng taùc phí: Ñoái vôùi Phoù Toång Giaùm ñoác, caùc tröôûng phoøng ñi coâng taùc ngoaøi TP.HCM aùp - duïng möùc tính 50.000ñoàng/ ngaøy Ñoái vôùi CBNV Coâng ty ñi coâng taùc ngoaøi TP.HCM aùp duïng möùc tính - 35.000ñoàng/ngaøy Nhöng ngaøy ñi coâng taùc do phía ñoái taùc ñaøi thoï khoâng ñöôïc thanh toaùn phuïc caáp - coâng taùc phí. CHÖÔNG III: ÑIEÀU KHOAÛN THI HAØNH 6
  7. Ñieàu 11: Hieäu löïc thi haønh 2. Quy cheá naøy coù hieäu löïc töø ngaøy kyù, caùc quy ñònh tröôùc ñaây traùi vôùi Quy ñònh naøy ñeàu heát hieäu löïc. 3. Caùc Phoøng, Ñôn vò tröïc thuoäc vaø CBNV Coâng ty coù traùch nhieäm thi haønh Quy cheá naøy 4. Trong quaù trình thöïc hieän neáu coù vöôùng maéc phaûn aùnh kòp thôøi vôùi pphoøng Toång hôïp ñeå trình Toång Giaùm ñoác xem xeùt giaûi quyeát TOÅNG GIAÙM ÑOÁC 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2