intTypePromotion=1

Quy định tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động

Chia sẻ: Lotte Xylitol | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:8

0
62
lượt xem
2
download

Quy định tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động được soạn thảo với mục đích đảm bảo việc giải quyết đúng các quy định của pháp luật Lao động trong quá trình giải quyết việc chấm dứt Hợp đồng lao động; đảm bảo tính kiểm tra đối chiếu các thủ tục bàn giao trong quá trình chấm dứt HĐLĐ, giải quyết các khoản tạm ứng cá nhân và các vấn đề về tài chính có liên quan giữa Công ty và người lao động; thống nhất thủ tục chấm dứt HĐLĐ tại Công ty; bản quy định này được soạn thảo trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp Luật lao động hiện hành, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy định có liên quan.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động

  1. QUY ĐỊNH TẠM HOÃN, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Mã số  Lần ban hành Ngày ban hành Trách  Người soạn thảo Người xem xét Người phê duyệt nhiệm Chức vụ Phó Phòng HCNS Trưởng P. HCNS Tổng Giám đốc Chữ ký
  2. Họ và tên
  3. QUY ĐỊNH TẠM HOÃN, CHẤM DỨT HĐLD Mã số Lần ban hành Ngày ban hành TRANG THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI TÀI LIỆU (Tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) Hạng mục nội dung sửa đổi, bổ  Lần Ngày ban hành sung Trang sửa đổi sửa đổi hoặc điều chỉnh __________ Trang 3/8
  4. QUY ĐỊNH TẠM HOÃN, CHẤM DỨT HĐLD Mã số Lần ban hành Ngày ban hành I. MỤC ĐÍCH ­ Đảm bảo việc giải quyết đúng các quy định của pháp luật Lao động trong qúa trình  giải quyết việc chấm dứt Hợp đồng lao động. ­ Đảm bảo tính kiểm tra đối chiếu các thủ tục bàn giao trong qúa trình chấm dứt HĐLĐ,  giải quyết các khoản tạm ứng cá nhân và các vấn đề về tài chính có liên quan giữa Công ty và   người lao động. ­ Thống nhất thủ tục chấm dứt HĐLĐ tại Công ty. ­ Bản quy định này được soạn thảo trên cơ  sở phù hợp với các quy định của pháp Luật  lao động hiện hành, Nội quy lao động, Thỏa  ước lao động tập thể  và các quy định có liên   quan. II. PHẠM VI ÁP DỤNG Toàn thể nhân viên trong công ty bao gồm lao động chính thức và hợp đồng thời vụ. III. TỪ VIẾT TẮT VÀ ĐỊNH NGHĨA ­ NSDLĐ: Người sử dụng lao động (Là người đại diện công ty ký Hợp đồng lao động). ­ NLĐ: Người Lao động( Là người làm việc có hợp đồng với công ty). __________ Trang 4/8
  5. QUY ĐỊNH TẠM HOÃN, CHẤM DỨT HĐLD Mã số Lần ban hành Ngày ban hành ­ P.HCNS: Phòng Hành chính Nhân sự ­ CQLTT: Cấp Quản lý trực tiếp ­ HĐLĐ: Hợp đồng lao động. IV. NỘI DUNG ­ Tạm hoãn hợp đồng lao động: Theo Điều 32 của Bộ Luật Lao động. ­ Nhận lại NLĐ hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động: Theo Điều 33 của Bộ  Luật Lao động. ­ Chấm dứt hợp đồng lao động: Theo điều 36;37;38 của Bộ Luật Lao động. ­ Thời hạn báo trước: khoản 2, 3 Điều 37 ; khoản 2 Điều 38 của Bộ Luật Lao động. V. Lưu đồ và diễn giải: Lưu đồ Trách  Diễn giải quy trình nhiệm 1. Tạm hoãn HĐLĐ: ­­   P.HCNS   chủ   trì   việc   tạm   hoãn  HĐLĐ giữa NLĐ và NSDLĐ căn cứ  vào đơn của NLD( hoặc thực tế theo   quy   định   của   Điều   32   –   Luật   Lao  động. ­­ P.HCNS và CQLTT tìm người thay  thế, đảm nhiệm trong thời gian tạm  hoãn. __________ Trang 5/8
  6. QUY ĐỊNH TẠM HOÃN, CHẤM DỨT HĐLD Mã số Lần ban hành Ngày ban hành ­­   Hết   hạn   tạm   hoãn,   P.HCNS   tiến  hành thủ  tục nhận lại NLĐ theo quy  định của Điều 33 – Luật Lao động. 2. Đơn   phương   chấm   dứt  HĐLĐ: -NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ       hoặc tạm hoãn HĐLĐ thì viết  đơn  NSDLĐ xin   thôi   việc   hoặc   đơn   tạm   hoãn  HĐLĐ   theo   mẫu   rồi   chuyển  đến  CQLTT.  -CQLTT     xem   xét,   tìm   hiểu  nguyên  nhân   và   thảo  luận   với   NLĐ.   Nếu  xét   thấy   chính   đáng   thì   chuyển  P.HCNS.  -P.HCNS gặp gỡ  NLĐ tìm hiểu tâm  tư   nguyện   vọng.   Nếu   đúng   với  nhật   xét   của   CQLTT   thì   ký   xác  nhận rồi chuyển đơn đến NSDLĐ  ký duyệt đơn. 3. Hết hạn HĐLĐ:  ­ Một tháng trước ngày hết hạn hợp  đồng lao động, phòng Nhân sự  cung  cấp   danh   sách   NLĐ   sắp   hết   hạn  HĐLĐ đến các CQLTT.  ­  CQLTT   đánh   giá,   đề   nghị   tái   ký  HĐLĐ hay kết thúc HĐLĐ theo mẫu  rồi   chuyển   P.HCNS   trước   20   ngày  khi HĐLĐ kết thúc. –  P.   HCNS   tiến   hành   tái   ký   hoặc  thông báo kết thúc HĐLĐ đến NLĐ  theo phiếu  đề  nghị  của CQLTT gửi   bằng văn bản trước 15 ngày khi hết  hạn hợp đồng.  4. NSDLĐ đơn phương chấm dứt  HĐLĐ: ­ P.HCNS căn cứ theo điểm c, khoản  1,   Điều   38   Luật   Lao   động   để   lập  danh sách đề  nghị  chấm dứt HĐLĐ  rồi chuyển NSDLĐ ký duyệt. Sau đó  thông   báo   đến   NLĐ   theo   quy   định  của   khoản   2,   Điều   38­   Luật   Lao  động. 5. Sa thải:  __________ Trang 6/8
  7. QUY ĐỊNH TẠM HOÃN, CHẤM DỨT HĐLD Mã số Lần ban hành Ngày ban hành ­ P.HCNS căn cứ  các biên bản làm  việc,   các   quyết   định   kỷ   luật   của  công  ty  với   NLĐ   phù   hợp   với   quy  định của Pháp luật về sa thải để lập  Quyết định sa thải chuyển NSDLĐ  ký. Sau đó thông báo đến NLĐ bị kỷ  luật sa thải và Phòng LĐTB&XH địa  phương. 6. Bàn giao và chi trả chế độ: ­ P.HCNS kết hợp với CQLTT thực   hiện công tác bàn giao công việc, tài  sản,   tài   chính…mà   NLĐ   đang   đảm  nhiệm   và   nắm   giữ   và   hoàn   thành  trước ngày nghỉ việc. ­   P.HCNS   thông   báo   bằng   văn   bản  đến toàn thể CB­CNV về việc NLĐ  nghỉ việc để CB­CNV biết và ngưng  tương tác công việc và bàn giao (nếu  có). ­   P.HCNS   kết   hợp   với   bộ   phận   kế  toán   thực   hiện   việc   thanh   toán  lương(07   ngày   sau   khi   nghỉ   việc),   chốt   sổ   BHXH   và   các   chế   độ   liên  quan   theo   quy   chế   của   công   ty   và  Pháp luật hiện hành. 7. Vi phạm báo trước và bàn giao: ­   Bồi   thường   theo   quy   định   của  khoản 5 Điều 42; khoản 2 Điều 43 –  Luật Lao động và Luật Hình sự. VI. HIỆU LỰC THI HÀNH Phòng Hành chính nhân sự, Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và  thực hiện nghiêm chỉnh Quy định này. Quy định này có hiệu lực sau 05 ngày kể  từ  ngày ký ban hành. Trong thời hạn chưa   phát sinh hiệu lực các phòng, ban và CB­CNV nếu có ý kiến sửa đổi, bổ sung thì gửi về Phòng   Hành chính nhân sự  để  xem xét. Sau thời hạn trên nếu không có Quyết định điều chỉnh của   Giám đốc thì Quy định này mặc nhiên có hiệu lực thi hành. __________ Trang 7/8
  8. QUY ĐỊNH TẠM HOÃN, CHẤM DỨT HĐLD Mã số Lần ban hành Ngày ban hành Nơi nhận TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY Các phòng ban Lưu VT CÁC BIỂU MẪU ÁP DỤNG: Stt Tên biểu mẫu Ký mã hiệu Ghi chú 1 Đơn xin nghỉ việc 2 Đơn xin tạm hoãn HĐLĐ 3 Phiếu xem xét tái ký HĐLĐ 4 Thông báo chấm dứt HĐLĐ 5 Biên bản bàn giao công việc 6 Quyết định nghỉ việc __________ Trang 8/8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2