Quy hoạch, quản lý nguồn nước( chương 1)

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
172
lượt xem
93
download

Quy hoạch, quản lý nguồn nước( chương 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nước được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp, thủy điện, giao thông vận tải, chăn nuôi, thủy sản... bởi vậy, tài nguyên nước có giá trị kinh tế và được coi là một hàng hóa. Quản lý nguồn nước đã được đề cập đến trong công tác quy hoạch phát triển nguồn nước. Tuy nhiên hiện chưa có các mô hình hiệu quả được sử dụng trong công tác quản lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy hoạch, quản lý nguồn nước( chương 1)

 1. 7U‡°QJ ŒL KªF 7K¶\ O´L *6 76 + 9‚Q .KÂL *L’R WU±QK 4X\ KR{FK Yw TXxQ O³ QJXœQ Qu¤F 1KÖ [X•W E‰Q 1…QJ QJKL S +Ö 1¯L 
 2. 4X\ KR“FK Y TXQ O× QJX¿Q Q‡ÇF &’F W’F JL ˆ‘ EL„Q VR“Q JL’R WU±QK Q\ GÓD WU„Q ˆ¬ F‡†QJ P…Q K¾F F’F WL OL°X JLQJ G“\ YÇL VÓ KÁ WUÈ FËD F’F FKX\„Q JLD W‡ Y¤Q TXÂF W¯ *L’R WU±QK GR *6 76 1J… ±QK 7X¤Q Y 3*6 76 1JX\®Q 9‚Q 7X¡Q SKQ EL°Q +ÃL ˆ¿QJ .KRD K¾F Y R W“R 7U‡ÄQJ “L K¾F 7KË\ OÈL ˆ‘ SK„ FKX¢Q FKR [X¤W EQ JL’R WU±QK Q\ WKHR 4X\¯W ˆ¸QK V 4+7/ +.+ 7 QJ\ 7L­X KÈS SK¡Q +Á WUÈ W‚QJ F‡ÄQJ Q‚QJ OÓF FKR 7U‡ÄQJ “L K¾F 7KË\ OÈL WKXÃF &K‡†QJ WU±QK +Á WUÈ QJQK Q‡ÇF FËD '$1,'$ ˆ‘ WL WUÈ NLQK SK· FKR W‡ Y¤Q TXÂF W¯ WURQJ Q‡ÇF Y LQ ¤Q JL’R WU±QK
 3. PÎF OÎF 0±F /±F 7UDQJ /ÂL Q»L ˆ X &K‡†QJ 7L QJX\„Q Q‡ÇF Y Y¤Q ˆ¬ VÐ GÎQJ WL QJX\„Q Q‡ÇF  7L QJX\„Q Q‡ÅF Y Y£Q ˆ« NKDL WK’F WL QJX\„Q Q‡ÅF  .K’L QL¯P Y« K¯ WKÀQJ QJX½Q Q‡ÅF Y ˆŸF ˆL¬P FÉD Q»  1KX F X Q‡ÅF GÇQJ Y QKX F X Q‡ÅF VLQK WK’L  ŸF ˆL¬P FKXQJ Y« WL QJX\„Q Q‡ÅF FÉD 9L¯W 1DP &K‡†QJ 4X\ KR“FK Y TXQ O× QJX¿Q Q‡ÇF  1KL¯P YÌ FÉD TX\ KR“FK Y TXQ OÕ QJX½Q Q‡ÅF  &’F EL WR’Q F† EQ Y« TX\ KR“FK Y TXQ OÕ QJX½Q Q‡ÅF  &K‡†QJ WU°QK Q‡ÅF TXÀF JLD F’F G“QJ TX\ KR“FK QJX½Q Q‡ÅF  1ÁL GXQJ Y F’F E‡ÅF F† EQ O¤S TX\ KR“FK QJX½Q Q‡ÅF  .KXQJ OX¤W SK’S Y WK¬ FK® WURQJ TXQ OÕ WL QJX\„Q Q‡ÅF 
 4. 4X\ KR“FK Y TXQ O× QJX¿Q Q‡ÇF &K‡†QJ 0… K±QK KR’ WURQJ TX\ KR“FK Y TXQ O× QJX¿Q Q‡ÇF  4X’ WU°QK OÑD FK¼Q SK‡†QJ ’Q TX\ KR“FK QJX½Q Q‡ÅF  0… K°QK P… SK¹QJ K¯ WKÀQJ  0… K°QK WÀL ‡X KR’ WURQJ TX\ KR“FK QJX½Q Q‡ÅF  7KL®W O¤S EL WR’Q WÀL ‡X K¯ WKÀQJ QJX½Q Q‡ÅF Y SKƒQ OR“L  7ÀL ‡X K»D ˆÀL YÅL EL WR’Q SK’W WUL¬Q K¯ WKÀQJ QJX½Q Q‡ÅF  %L WR’Q WÀL ‡X ˆD PÌF WL„X &K‡†QJ .Ö WKX¥W SKƒQ W·FK K° WKÂQJ ÒQJ GÎQJ WURQJ TX\ KR“FK Y TXQ O× QJX¿Q Q‡ÇF  /Õ WKX\®W SKƒQ W¶FK K¯ WKÀQJ  +¯ WKÀQJ SK‡†QJ SK’S OX¤Q FÉD OÕ WKX\®W SKƒQ W¶FK K¯ WKÀQJ  3KƒQ OR“L W¾QJ TX’W F’F P… K°QK WÀL ‡X  3K‡†QJ SK’S JLL F’F EL WR’Q TX\ KR“FK WX\®Q W¶QK  4X\ KR“FK SKL WX\®Q  4X\ KR“FK ˆÁQJ  ’S GÌQJ SK‡†QJ SK’S WÀL ‡X K»D WURQJ TX\ KR“FK TXQ OÕ QJX½Q Q‡ÅF  ’S GÌQJ P… K°QK P… SK¹QJ WURQJ TX\ KR“FK QJX½Q Q‡ÅF &K‡†QJ +° WKÂQJ KÁ WUÈ UD TX\¯W ˆ¸QK  .K’L QL¯P Y« K¯ WKÀQJ K¿ WUÆ UD TX\®W ˆ·QK '66
 5.  +¯ WKÀQJ K¿ WUÆ UD TX\®W ˆ·QK WURQJ TX\ KR“FK Y TXQ OÕ QJX½Q Q‡ÅF 7L OL¯X WKDP NKR 
 6. PÎF OÎF 
 7. /ÄL Q½L ˆ¡X /°L Q©L ˆ’X *LxR WUŽQK o4X\ KRyFK Yu TXvQ O¯ QJX˜Q Qo Fp po¡F ELlQ VRyQ WKHR NKXmQ NK™ &KonQJ WUŽQK +š WU¡ QJuQK Qo F F£D 'DQLGD :$WHU636
 8. WKXœF WLŠX K¡S SKQ +š WU¡ QkQJ FDR QjQJ O«F 7UoQJ iyL K—F 7KX­ O¡L GR &K‘QK SK£ iDQ 0yFK WuL WU¡ *LxR WUŽQK Qu\ SK¦F Y¦ JLvQJ Gy\ PmQ K—F 4X\ KRyFK QJX˜Q Qo F FKonQJ WUŽQK pyL K—F Yu F– WKŠ V¨ G¦QJ OuP WuL OLX WKDP NKvR FKR FxF K—F YLlQ FDR K—F Yu QJKLlQ FªX VLQK WKXœF OQK Y«F SKxW WULŠQ QJX˜Q Qo F 0¦F WLlX F£D *LxR WUŽQK Ou JL L WKLX QK©QJ NKxL QLP Fn EvQ Y‰ TX\ KRyFK Yu TXvQ O¯ QJX˜Q Qo F FxF SKonQJ SKxS SKkQ W‘FK NLQK WŒ N® WKXƒW SKonQJ SKxS SKkQ W‘FK K WK›QJ WURQJ TX\ KRyFK Yu TXvQ O¯ QJX˜Q Qo F 1œL GXQJ F£D JLxR WUŽQK po¡F WUŽQK Eu\ WKHR Ko QJ WLŒS FƒQ QK©QJ SKonQJ SKxS QJKLlQ FªX KLQ pyL WUlQ WKŒ JL L Y‰ TX\ KRyFK Yu TXvQ O¯ QJX˜Q Qo F 3K¦ O¦F N„P WKHR JLxR WUŽQK Qu\ Ou FxF Y‘ G¦ Yu QJKLlQ FªX pLŠQ KŽQK Y‰ FxF EuL WRxQ TX\ KRyFK K WK›QJ K˜ FKªD O¡L G¦QJ W™QJ K¡S TX\ KRyFK SK“QJ O¤ FxF EuL WRxQ TXvQ O¯ NKDL WKxF K WK›QJ QJX˜Q Qo F *LxR WUŽQK J˜P FKonQJ Y L QK©QJ QœL GXQJ FK‘QK QKo VDX &xF NKxL QLP Yu QœL GXQJ Fn EvQ Y‰ TX\ KRyFK Yu TXvQ O¯ QJX˜Q Qo F i~F pLŠP 7uL QJX\lQ Qo F Yu Y‚Q p‰ TX\ KRyFK TXvQ O¯ QJX˜Q Qo F F£D 9LW 1DP 3KkQ W‘FK NLQK WŒ WURQJ TX\ KRyFK Yu SKxW WULŠQ QJX˜Q Qo F .® WKXƒW SKkQ W‘FK K WK›QJ ªQJ G¦QJ WURQJ TX\ KRyFK Yu TXvQ O¯ QJX˜Q Qo F xS G¦QJ SKonQJ SKxS W›L oX KRx WURQJ TX\ KRyFK Yu TXvQ O¯ QJX˜Q Qo F + WK›QJ Kš WU¡ UD TX\ŒW p’QK WURQJ TX\ KRyFK TXvQ O¯ QJX˜Q Qo F
 9. 4X\ KR“FK Y TXQ O× QJX¿Q Q‡ÇF &xF QJKLlQ FªX pLŠQ KŽQK V† po¡F [X‚W EvQ ULlQJ WURQJ WƒS WuL OLX Ko QJ GQ WK«F KuQK 7URQJ TXx WUŽQK FKX€Q E’ EvQ WKvR F£D JLxR WUŽQK Qu\ WxF JLv pw QKƒQ po¡F V« Kš WU¡ WKoQJ [X\lQ Y‰ P~W WuL OLX Yu Wo Y‚Q FKX\lQ PmQ F£D &KonQJ WUŽQK Kš WU¡ QJuQK Qo F F£D 'DQLGD :$WHU636
 10. 7xF JLv [LQ FKkQ WKuQK FvP nQ YŽ V« JL¥S pŸ Qu\ 7xF JLv [LQ FKkQ WKuQK FvP nQ *6 76 1Jm iŽQK 7X‚Q *6 76 /l 7KyF &xQ pw p–QJ J–S QKL‰X ¯ NLŒQ TX¯ ExX pŠ WxF JLv KRuQ W‚W EvQ WKvR OQ FX›L ;LQ FKkQ WKuQK FvP nQ FxF p˜QJ QJKLS p~F ELW Ou 3*6 76 1JX\‹Q 9jQ 7XQ 3*6 76 iš 7‚W 7¥F 76 1JX\‹Q 9jQ 7K}QJ Y‰ QK©QJ QKƒQ [‡W Yu QK©QJ ¯ NLŒQ J–S ¯ FKR EvQ WKvR F£D FK¥QJ WmL ik\ Ou JLxR WUŽQK po¡F [X‚W EvQ OQ pX QlQ NK– WUxQK NK”L QK©QJ VDL V–W Yu NKLŒP NKX\ŒW 5‚W PRQJ V« J–S ¯ F£D pœF JLv pŠ QkQJ FDR FK‚W Oo¡QJ F£D JLxR WUŽQK WURQJ QK©QJ OQ [X‚W EvQ VDX *6 76 +ˆ 9{Q .K»L
 11. /ÄL Q½L ˆ¡X 
 12. &K‡†QJ 7L QJX\„Q Q‡ÇF &K‡†QJ 7L QJX\„Q Q‡ÇF Y Y¤Q ˆ¬ VÐ GÎQJ WL QJX\„Q Q‡ÇF 7~L QJX\yQ Q|«F Y~ Y‹Q }’ NKDL WKF W~L QJX\yQ Q|«F 1†ÆF OŽ \®X WÁ TX\®W ‡·QK ‡®Q VÒ W¾Q W’L YŽ SK‘W WUL¬Q P„L WU†ÃQJ VÁQJ 1†ÆF OŽ PÂW OR’L WŽL QJX\ƒQ WKLƒQ QKLƒQ TXÖ JL‘ YŽ F¼ K’Q OŽ ‡ÂQJ OÒF FKÊ \®X FKL SKÁL P½L KR’W ‡ÂQJ G‚Q VLQK NLQK W® FÊD FRQ QJ†ÃL 1†ÆF ‡†ÇF VÏ GÍQJ UÂQJ UàL WURQJ VQ [X£W Q„QJ QJKL¯S WKÊ\ ‡L¯Q JLDR WK„QJ Y¤Q WL FKQ QX„L WKXÔ VQ YY %ÄL Y¤\ WŽL QJX\ƒQ Q†ÆF F¼ JL‘ WU· NLQK W® YŽ ‡†ÇF FRL OŽ PÂW OR’L KŽQJ KR‘ 1†ÆF OŽ OR’L WŽL QJX\ƒQ F¼ WK¬ W‘L W’R ‡†ÇF YŽ F Q SKL VÏ GÍQJ PÂW F‘FK KÇS OÖ ‡¬ GX\ WU° NK QQJ W‘L W’R FÊD Q¼ 7UƒQ KŽQK WLQK FKÌQJ WD Q†ÆF W¾Q W’L G†ÆL QKÐQJ G’QJ NK‘F QKDX 1†ÆF WUƒQ WU‘L ‡£W QJRŽL ‡’L G†…QJ Ä F‘F V„QJ VXÁL K¾ DR F‘F K¾ FKÑD QK‚Q W’R Q†ÆF QJ P WURQJ NK„QJ NK¶ EQJ WX\®W YŽ F‘F G’QJ OLƒQ N®W NK‘F 7KHR 9 , 9HU„QDWVNH NKÁL O†ÇQJ Q†ÆF WUƒQ WU‘L ‡£W YŽR NKRQJ WÔ NP WURQJ ‡¼ Q†ÆF WURQJ ‡’L G†…QJ FKL®P NKRQJ WÔ NP 6Ò SK‚Q EÁ Q†ÆF WUƒQ KŽQK WLQK FKÌQJ WD WKHR VÁ OL¯X †ÆF W¶QK FÊD 81(6&2 QP EQJ 
 13. QK† VDX 7¿QJ O†ÇQJ Q†ÆF WUƒQ WU‘L ‡£W YŽR NKRQJ NP WURQJ ‡¼ Q†ÆF WURQJ ‡’L G†…QJ YŽR NKRQJ NP FKL®P  1†ÆF QJ½W WUƒQ WU‘L ‡£W FKL®P WÔ O¯ U£W QKº FK± YŽR NKRQJ  1†ÆF QJ½W SK‚Q EÁ Ä Q†ÆF QJ P Q†ÆF PŸW G’QJ EQJ WX\®W YŽ F‘F G’QJ NK‘F WURQJ ‡¼ O†ÇQJ Q†ÆF Ä G’QJ EQJ WX\®W FKL®P WÔ O¯ FDR QK£W [£S [± 
 14. Q†ÆF QJ½W Ä F‘F W QJ QJ P G†ÆL ‡£W FKL®P WÔ O¯ YŽR NKRQJ  WURQJ NKL ‡¼ Q†ÆF WURQJ K¯ WKÁQJ V„QJ VXÁL FK± FKL®P NKRQJ W¿QJ O†ÇQJ Q†ÆF QJ½W WUƒQ WU‘L ‡£W PÂW WÔ O¯ U£W QKº +¯ WKÁQJ WX Q KRŽQ Q†ÆF F¼ WK¬ P„ W WUƒQ K°QK 
 15. 1†ÆF WUƒQ WU‘L ‡£W W¾Q W’L WURQJ PÂW NKRQJ NK„QJ JLDQ J½L OŽ WKXÔ TX\¬Q 1†ÆF Y¤Q ‡ÂQJ WURQJ WKXÔ TX\¬Q TXD QKÐQJ FRQ ‡†ÃQJ Y„ FÈQJ SKÑF W’S F£X W’R WKŽQK WX Q KRŽQ Q†ÆF F¸Q J½L OŽ FKX WU°QK WKXÔ YQ 1†ÆF EÁF K…L WÎ F‘F ‡’L G†…QJ YŽ OÍF ‡·D WUÄ WKŽQK PÂW E SK¤Q FÊD NK¶ TX\¬Q +…L Q†ÆF ‡†ÇF Y¤Q FKX\¬Q YŽR E X NK„QJ NK¶ EÁF OƒQ FDR FKR ‡®Q NKL FKÌQJ QJ†QJ N®W YŽ U…L WUÄ O’L PŸW ‡£W KRŸF PŸW EL¬Q /†ÇQJ Q†ÆF U…L [XÁQJ PŸW ‡£W PÂW SK Q E· JLÐ
 16. 4X\ KR“FK Y TXQ O× QJX¿Q Q‡ÇF O’L EÄL F‚\ FÁL FK\ WUŽQ WUƒQ PŸW ‡£W WKŽQK G¸QJ FK\ WUƒQ V†ÃQ GÁF WK£P [XÁQJ ‡£W FK\ WURQJ ‡£W WKŽQK G¸QJ FK\ V‘W PŸW ‡£W YŽ FK\ YŽR F‘F G¸QJ V„QJ WKŽQK G¸QJ FK\ PŸW 3K Q OÆQ O†ÇQJ Q†ÆF E· JLÐ O’L EÄL WKP SKÊ WKÒF Y¤W YŽ G¸QJ FK\ PŸW V¨ TXD\ WUÄ O’L E X NK¶ TX\¬Q TXD FRQ ‡†ÃQJ EÁF K…L YŽ EÁF WKR‘W K…L /†ÇQJ Q†ÆF QJ£P WURQJ ‡£W F¼ WK¬ WK£P V‚X K…Q [XÁQJ QKÐQJ OÆS ‡£W EƒQ G†ÆL ‡¬ F£S Q†ÆF FKR F‘F W QJ Q†ÆF QJ P YŽ VDX ‡¼ [X£W O WKŽQK F‘F G¸QJ VXÁL KRŸF FK\ G Q YŽR V„QJ QJ¸L WKŽQK G¸QJ FK\ PŸW YŽ FXÁL FÈQJ ‡¿ UD EL¬Q KRŸF EÁF K…L YŽR NK¶ TX\¬Q &¼ WK¬ FRL TX‘ WU°QK WX Q KRŽQ Q†ÆF OŽ PÂW K¯ WKÁQJ WKXÔ YQ WKÒF FK£W OŽ TX‘ WU°QK FKX\¬Q WÎ P†D VDQJ G¸QJ FK\ YÆL F‘F WKŽQK SK Q OŽ Q†ÆF U…L EÁF K…L G¸QJ FK\ YŽ F‘F SKD NK‘F QKDX FÊD FKX WU°QK &‘F WKŽQK SK Q QŽ\ F¼ WK¬ ‡†ÇF W¤S KÇS WKŽQK F‘F K¯ WKÁQJ FRQ FÊD FKX WU°QK OÆQ &KX WU°QK Y¸QJ WX Q KRŽQ WRŽQ F X ‡†ÇF P„ W WUƒQ K°QK 
 17. 7KHR V… ‡¾ WX Q KRŽQ Q†ÆF WUƒQ K°QK 
 18. F¼ QK¤Q [©W QK† VDX 7†…QJ ÑQJ YÆL ‡…Q Y· P†D WUƒQ OÍF ‡·D F¼ ‡…Q Y· FK\ G¸QJ FK\ PŸW UD EL¬Q ‡…Q Y· FK\ QJ P UD EL¬Q ‡…Q Y· EÁF K…L WÎ OÍF ‡·D 5» UŽQJ O†ÇQJ EÁF K…L WÎ PŸW ‡£W OŽ U£W OÆQ VR YÆL O†ÇQJ Q†ÆF PŸW YŽ O†ÇQJ Q†ÆF QJ P FK\ UD EL¬Q 7UƒQ ‡’L G†…QJ W†…QJ ÑQJ YÆL ‡…Q Y· P†D [XÁQJ ‡’L G†…QJ F¼ ‡…Q Y· EÁF K…L WÎ ‡’L G†…QJ %–QJ †ÍF OÎQJ QÍF WUŠQ WU˜L ŽªW 'L¯Q W¶FK 7K¬ W¶FK 3K Q WU‚P FÉD 3K Q WU‚P +“QJ PÌF NP
 19. NP
 20. W¾QJ O‡ÆQJ Q‡ÅF FÉD Q‡ÅF QJ¼W “L G‡†QJ   1‡ÅF QJ P 1XÅF QJ¼W   1‡ÅF QKL­P PŸQ   /‡ÆQJ ¡P WURQJ ˆ£W   %‚QJ WX\®W %‚QJ à F’F FÑF   &’F OR“L E‚QJ WX\®W NK’F   +½ ˆ P 1‡ÅF QJ¼W   1KL­P PŸQ    P O \   6…QJ QJ¸L   1‡ÅF VLQK K¼F   1‡ÅF WURQJ NK¶ TX\¬Q   7¾QJ FÁQJ  1‡ÅF QJ¼W  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản