Quy trình sản xuất xi măng -phanquangthoai@yahoo.com

Chia sẻ: Phan Quang Thoai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

1
1.149
lượt xem
450
download

Quy trình sản xuất xi măng -phanquangthoai@yahoo.com

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên liệu: gồm thạch cao, clinke và phụ gia được nhập từ cảng vào nhà kho để bảo quản và phục vụ sản xuất. Cân bằng điện tử: Từ cấp phối của phòng KCS đưa ra mà người kiểm soát dây chuyền điều chỉnh cửa xả liệu của bonker nổi và hệ thống cân bằng cho phù hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình sản xuất xi măng -phanquangthoai@yahoo.com

 1. BÁO CÁO QUY TRÌNH S N XU T VÀ KI M SOÁT CH T LƯ NG XI MĂNG phanquangthoai@yahoo - upload
 2. QUY TRÌNH S N XU T XI MĂNG I. Quy trình nghi n xi măng Th ch cao Clinke Ph gia Kho ch a Kho ch a Kho ch a th ch cao clinke ph gia Bunker ng m Bunker ng m Bunker ng m ch a t.cao ch a clinke ch a ph gia Bunker n i ch a Bunker n i ch a Bunker n i ch a t.cao t.cao t.cao Cân băng Cân băng Cân băng
 3. Máy ñ p sơ b H i lưu Sàng rung Máy nghi n H i lưu Phân ly OSEPA L c b i túi rung Xu t xá Silô ch a ðóng bao Xi măng xá Xi măng bao phanquangthoai@yahoo - upload
 4. II. Thuy t minh quy trình: a. Nguyên li u: g m th ch cao, clinke và ph gia ñư c nh p t c ng vào nhà kho ñ b o qu n và ph c v s n xu t. b. Cân băng ñi n t : T c p ph i c a phòng KCS ñưa ra mà ngư i ki m soát dây chuy n ñi u ch nh c a x li u c a bonker n i và h th ng cân băng cho phù h p. M c ñích: n ñ nh chính xác dòng v t li u tháo ra kh i bunker c. Máy ñ p sơ b và sàng rung: T cân băng li u ñư c v n chuy n ñ n máy ñ p sơ b b ng h th ng băng t i dài, t i ñây li u ñư c ñ p nh ra ñ gi m kích c h t, nh m giúp cho quá trình nghi n d dàng hơn, ñ ng th i tăng năng su t máy nghi n. Sau khi qua máy ñ p sơ b li u s ñư c d n lên sàng rung, sàng rung có nhi m v tuy n l a nh ng h t có kích c phù h p, ch nh ng h t có kích c nh hơn 10mm m i l t qua sàng và vào máy nghi n, còn nh ng h t l n hơn 10mm không l t sàng s ñư c h i lưu l i máy ñ p sơ b ti p t c ñ p cho nh hơn. phanquangthoai@yahoo - upload
 5. d. Máy nghi n bi: Trong máy nghi n ñư c chia làm 2 ph n, ph n trư c ch a bi c u có nhi m v nghi n thô làm cho li u cho có kích c h t nh hơn khi vào máy, nh ng h t ñã ñư c nghi n nh t i kích thư c phù h p s ñi qua t m ghi ngăn gi a 2 ph n ñ qua ph n sau c a máy nghi n ch a bi tr có nhi m v nghi n m n làm cho li u v cơ b n ñã ñ t ñ n kích thư c c a xi măng. e. Máy phân ly Oseba: M c ñích: phân lo i c h t xi măng sau khi ra kh i máy nghi n f. Máy l c b i túi: M c ñích: thu gom tri t ñ lư ng b i xi măng t máy phân ly ñi ra, nh m thu ñư c lương xi măng cao nh t và tránh s tán phát xi măng gây ô nhi m môi trư ng. g. B o qu n xi măng trong silo và xu t xi măng: Máng khí ñ ng có nhi m v ñưa xi măng vào silô ch a. T i silô ch a xi măng s ñư c b o qu n và khi có nhu c u thì xi măng s ñư c xu t dư i 2 d ng: th nh t là xu t xá b ng cách tháo van sao bên d ơi silô và nh vít t i v n chuy n xi măng vào xe b n ch a xi măng xá, d ng th 2 là xu t bao b ng cách ñưa xi măng t silô qua máy ñóng bao. T i ñây, xi măng ñư c ñưa lên sàng rung, r i ñư c cho vào bao sau ñó may l i ch t lên xe t i ho c b o qu n trong kho ch xu t. phanquangthoai@yahoo - upload
 6. T NG QUAN V PHÒNG KCS I. Sơ ñ t ch c: Trư ng Phòng QLCL Phó Phòng QLCL Ki m soát tài li u & h sơ T th nghi m T th nghi m T ki m tra ho t cơ lý hóa ñ ng s n xu t Th nghi m Th nghi m cơ lý cát
 7. II. Mô t công vi c phòng KCS: 1. M c ñích công vi c: • Qu n lý toàn b quá trình ki m soát ch t lư ng nguyên v t li u ñưa vào s n xu t & ki m tra ch t lư ng s n ph m cung c p cho khách hàng trong lĩnh v c s n xu t & kinh doanh ximăng nói riêng, cũng như các lo i v t li u xây d ng có liên quan. • Xây d ng & qu n lý phòng thí nghi m ñ t tiêu chu n ñ ph c v cho quá trình qu n lý ch t lư ng trong s n xu t, ph c v cho công tác nghiên c u m i. 2. Nh ng công vi c chính : •ð m b o ch t lư ng s n ph m s n xu t & kinh doanh. •ð m b o PTN ho t ñông hi u qu , cung c p s li u chính xác & ñ tin c y cao. •C i thi n, nâng cao ch t lư ng s n ph m, h chi phí s n xu t. •Nghiên c u các ngu n nguyên v t li u t t, ch t lư ng ñ m b o ph c v s n xu t. •Nghiên c u các lo i s n ph m m i ñáp ng nhu c u th trư ng.
 8. M TS CH TIÊU PHÂN TÍCH CLINKER VÀ XI MĂNG T I PHÒNG KCS. I. Xác ñ nh hàm lư ng c n không tan (CKT): Phương pháp th theo TCVN 141:1998 1. M c ñích: xác ñ nh hàm lư ng ph gia ñá silic ho c x nhi t ñi n trong xi măng h n h p theo hàm lư ng c n không tan. Xác ñ nh hàm lư ng ph gia ñá bazan trong xi măng h n h p theo hàm lư ng c n không tan. 2. Nguyên t c: Hoà tan xi măng b ng dung d ch axit clohyric HCl loãng, l c l y ph n c n không tan, x lý b ng dung d ch natricacbonat, l c, r a, nung và cân.
 9. 3. Ti n hành th : Cân 1g m u xi măng ñã ñư c s y ñ n kh i lư ng không ñ i 1050C cho vào c c 100 ml, thêm 45 ml nư c c t, khu y ñ u, cho t t 5 ml axit clohydric HCl (d=1.19) dùng ñũa thu tinh d m cho tan h t m u ñun sôi nh trên b p cách cát trong 30 phút. L c, g n qua gi y l c không tro trung bình. R a b ng nư c sôi ñ n h t ion Cl- (th b ng dung d ch AgNO3 0.5%). Nư c l c và nư c r a gi l i ñ xác ñ nh anhydric sunfuric SO3. Chuy n gi y l c và ph n c n trên vào c c cũ. Thêm 50 ml dung d ch natri cacbonat Na2CO3 5%. ð nhi t ñ phòng cho ngu i, ñun sôi lăn tăn 5 phút. L c b ng gi y l c không tro ch y ch m, r a 5 l n b ng nươc sôi, sau ñó r a l i 5 l n b ng dung d ch HCl 5% ñun sôi. Sau ñó r a l i b ng nư c ñun sôi cho ñ n Cl- (th b ng dung d ch AgNO3 0.5%). Gi y l c và bã cho vào chén s ñã nung và cân kh i lư ng không ñ i. S y khô và ñ t cháy h t gi y l c, nung nhi t ñ t 9000C ± 500C trong 45 phút. L y ra ñ ngu i trong bình hút m ñ n nhi t ñ phòng r i cân.
 10. 4. Tính k t qu : Hàm lư ng ch t không ñư c tính b ng ph n trăm, theo công th c: ( g1 − g 2 ) CKT = x100 g Trong ñó: g1: là kh i lư ng chén và c n không tan, tính b ng gam; g2: là kh i lư ng chén không, tính b ng gam; g : là kh i lư ng m u l y ñ phân tích, tính b ng gam; Chênh l ch gi a hai k t qu xác ñ nh song song không l n hơn 0.10%
 11. 5. Lưu trình: S y M u 100oC (2-3)h Cân HClññ Nư c c t Hoa tan m u L c C n Dung d ch 1 Na2CO3 5% Nư c c t ñun sôi HCl 5% ñun sôi R ac n Nung 950-1000oC (ñ n kh i lư ng không ñ i) ð ngu i Cân K t qu
 12. II. Xác ñ nh hàm lư ng anhydric sunfuric (SO3): Phương pháp th theo TCVN 141:1998 1. M c ñích: Xác ñ nh lư ng SO3 có trong clinke ñ ñưa ra c p ph i cho th ch cao c n tr n vào trong quá trình nghi n. Xác ñ nh lư ng SO3 có trong xi măng nh m ñánh giá ch t lư ng c a xi măng. 2. Nguyên t c: K t t a sunfat dư i d ng Bari sunfat. T bari sunfat ñư c tính ra kh i lư ng anhydric sunfuric.
 13. 3. Ti n hành th : L y d ch l c sau khi ñã xác ñ nh ch t không tan, ñun sôi dung d ch này ñ ng th i ñun sôi dung d ch bari clorua10%. Cho t t 10 ml dung d ch bari clorua 10% khu y ñ u, ti p t c ñun nh trong 5 phút. ð yên dung d ch trong 4 gi ñ k t t a l ng xu ng. L c qua gi y l c không tro ch y ch m, r a k t t a và gi y l c 5 l n b ng dung d ch axit clohydric 5% ñã ñun nóng. Ti p t c r a v i nư c c t ñã ñun sôi cho ñ n h t ion Cl- (th b ng dung d ch AgNO3 0.5%). Cho k t t a và gi y l c vào chén s ñã nung ñ n kh i lư ng không ñ i. S y và ñ t cháy gi y l c, nung 8500C trong 60 phút. L y ra ñ ngu i ñ ngu i trong bình hút m ñ n nhi t ñ phòng. phanquangthoai@yahoo - upload
 14. 4. Tính k t qu : Hàm lư ng SO3 ñư c tính b ng ph n trăm, theo công th c: 0.343x(g 1 − g 2 ) SO3 = x100 g Trong ñó: g1: là kh i lư ng chén có k t t a, tính b ng gam; g2: là kh i lư ng chén không, tính b ng gam; g : là kh i lư ng m u l y ñ phân tích, tính b ng gam; 0.343 là h s chuy n t BaSO4(233), sang SO3(80). Chênh l ch gi a hai k t qu xác ñ nh song song không l n hơn 0.10% phanquangthoai@yahoo - upload
 15. 5. Lưu trình: Dung d ch 1 Dd BaCl2 ñun sôi L ng t/g = 4 h L c HCl 5% ñun sôi Nư c c t ñun sôi R at a Nung 950-1000oC (ñ n kh i lư ng không ñ i) Cân ð ngu i K t qu phanquangthoai@yahoo - upload
 16. M T K T QU PHÂN TÍCH Kh i Kh i lư ng Ngày Tên ch Kh i lư ng K t qu Stt Tên m u lư ng m u sau khi nung nh n m u tiêu chén (g) (%) (g) (g) 25/09/10 197 PCB40 XÁ 24/09/08 RI 1.0003 23.5946 23.7216 12.70 RI 1.0003 19.9515 20.0785 12.70 SO3 1.0003 18.1391 18.1971 1.99 SO3 1.0003 20.7901 20.8484 2.00 198 PCSR XÁ 24/09/08 RI 1.0005 20.8929 20.9069 1.40 RI 1.0004 19.9515 19.9655 1.40 SO3 1.0005 21.4973 21.5468 1.70 SO3 1.0004 18.6813 18.7308 1.70 199 PCB30 XÁ 24/09/08 RI 1.0001 26.1036 26.3416 23.80 RI 1.0000 18.4148 18.5627 23.79 SO3 1.0001 21.4158 21.4672 1.76 SO3 1.0000 19.0752 19.1259 1.74 200 PCB30 BAO 24/09/08 RI 1.0002 22.7839 23.0200 23.61 RI 1.0001 21.2050 21.4409 23.59 SO3 1.0001 18.5445 18.5955 1.75 phanquangthoai@yahoo - upload
 17. K T LU N Thành ph n hóa h c là m t trong nh ng ch tiêu quan tr ng ñ nh n bi t và ñánh giá ch t lư ng c a clinker và xi măng. Các oxit này ñư c ñưa vào ph i li u t các nguyên li u ban ñ u và tro than. Chúng là các thành ph n tham gia vào ph n ng t o khoáng clinker khi nung ph i li u nhi t ñ cao. B ng các phương pháp phân tích hóa h c có th xác ñ nh hàm lư ng các oxit có trong clinker, xi măng và các lo i nguyên li u, ph gia. Hàm lư ng c a các oxit chính c n ñư c kh ng ch ch t ch trong quá trình s n xu t, vì t l gi a chúng quy t ñ nh ch t lư ng c a clinker và xi măng. Vì v y, c n ph i th t s coi tr ng công tác ki m ñ nh ch t lư ng c a phòng KCS, t ki m soát ñ u vào cho ñ n ñ u ra, và ñ c bi t là phòng KCS ph i có vai trò ki m soát ch t lư ng ngay trong quá trình s n xu t, tăng s liên k t gi a phòng KCS và xư ng s n xu t nh m ki m soát ch t lư ng ngay trong quá trình s n xu t phanquangthoai@yahoo - upload
Đồng bộ tài khoản