intTypePromotion=1
ADSENSE

Sách giao bài tập: Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

120
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sách bài tập gồm các câu hỏi ôn tập về: Nhập môn phương pháp nghiên cứu kt-xh; nghiên cứu khoa học về kinh tế xã hội; thu thập thông tin kinh tế xã hội; tổ chức, xử lý và phân tích thông tin kinh tế xã hội; trình bày kết quả nghiên cứu kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sách giao bài tập: Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ MÔN: KHUYẾN NÔNG Họ và tên giảng viên: Dương Xuân Lâm SÁCH GIAO BÀI TẬP Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội  Số tín chỉ: 2  Mã số: SER321 1 THÁI NGUYÊN 10/2015
  2. SÁCH GIAO BÀI TẬP Học phần: Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội Họ tên giáo viên giảng dạy: Dương Xuân Lâm Chương 1: NHẬP MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KT­XH 1. Thông tin là gì? Dữ liệu là gì? Cho ví dụ? 2. Thông tin trong kinh tế xã hội là gì? Cho ví dụ? 3. Thế  nào là thông tin định tính? Thế  nào là thông tin định lượng? Cho ví dụ  minh   họa? 4. Thế  nào là thông tin (dữ  liệu) thứ  cấp?  Ưu, nhược điểm của dữ  liệu thứ  cấp?  Phương pháp nào thường được sử dụng để thu thập dữ liệu thứ cấp? 5.   Thế   nào  là   thông  tin  (dữ   liệu)   sơ   cấp?   Ưu,   nhược   điểm  của   dữ   liệu   sơ   cấp?   Phương pháp nào thường được sử dụng để thu thập dữ liệu sơ cấp? 6. Anh (chị) hiểu thế nào là kinh tế xã hội? 7. Thế nào là nghiên cứu mô tả? Thế nào là nghiên cứu giải thích? Trình bày mối quan  hệ giữa nghiên cứu mô tả và nghiên cứu giải thích? 8. Thế  nào là nghiên cứu định tính? Phương pháp nào thường được sử  dụng trong   nghiên cứu định tính? 9. Thế  nào là nghiên cứu định lượng? Phương pháp nào thường được sử  dụng trong  nghiên cứu định lượng? 10. Hãy so sánh nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng? 11. Trình bày chức năng, nhiệm vụ của môn học phương pháp nghiên cứu kinh tế  xã   hội? Chương 2: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ KINH TẾ XàHỘI 2
  3. 12. Thế  nào là nghiên cứu khoa học? Phân tích các mức độ  khác nhau về  chất lượng  giá trị của một công trình nghiên cứu khoa học? 13. Phân tích tính đặc thù của nghiên cứu khoa học? 14. Trình bày các lĩnh vực liên quan trong nghiên cứu kinh tế xã hội? 15. Thế  nào là giả  thuyết khoa học? Trình bày mối liên hệ  giữa vấn đề  khoa học và   giả thuyết khoa học? 16. Cách phát hiện vấn đề nghiên cứu khoa học? 17. Bài tập: ­ Đề bài: Hay xac đinh môt đê tai nghiên c ̃ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ứu vê kinh tê xa hôi, trong đo chi ro tên ̀ ́ ̃ ̣ ́ ̉ ̃   ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ượng nghiên cứu, giới han ph đê tai, muc đich, muc tiêu đê tai, đôi t ̀ ̀ ̣ ạm vi nghiên cứu và  ̣ nôi dung nghiên c ưu  ́ ­ Cach lam: ́ ̀ ̉ ̣ ước ở nhà; + Chia nhóm suy nghi va chuân bi tr ̃ ̀ ́ ại lớp + Trình bày và đanh gia t ́ Chương 3: THU THẬP THÔNG TIN KINH TẾ XàHỘI 18.  Trình bày khái niệm và mối quan hệ giữa tổng thể và mẫu nghiên cứu? 19.  Các dạng nghiên cứu chọn mẫu chủ yếu hiện nay đang được áp dụng? 20.  Bài tập: Trong một huyện có 10.000 hộ  nông dân, chúng ta cần xác định tỷ  lệ  hộ  nông dân có nhà vệ sinh đạt yêu cầu, với yêu cầu mức độ tin cậy là 95%, sai số không   vượt quá 1%. Vậy cần phải chọn bao nhiêu hộ nông dân để điều tra? Hướng dẫn: Vận dụng công thức, tra bảng tìm giá trị  t và sigma tương  ứng với yêu  cầu đề bài (từ alpha=95% tìm ra t tương ứng, sigma=1% = 0,01) 21. Yêu cầu của chọn mẫu? Các bước tiến hành chọn mẫu? 22. Thế nào là phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên? Các phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên? 23. Thế nào phương pháp chọn mẫu phi ngẫu nhiên? Phương pháp chọn mẫu phi ngẫu nhiên? 24. Thế nào là phân tích tài liệu trong thu thập thông tin kinh tế xã hội? Lưu ý khi sử  dụng phương pháp phân tích tài liệu để thu thập thông tin? 3
  4. 25. Thế nào là trưng cầu ý kiến? Các lưu ý khi sử dụng phương pháp trưng cầu ý kiến   để thu thập thông tin kinh tế xã hội? 26. Thế  nào là phỏng vấn bán cấu trúc? Các kỹ  năng cần thiết khi sử  dụng phương   pháp phỏng vấn bán cấu trúc để thu thập thông tin kinh tế xã hội? 27. Bài tập:  ­ Đề  bài: Trên cơ  sở đã xác định đề  tài nghiên cứu (tại bài tập số  17), hãy xây  dựng bảng kiểm dùng trong phỏng vấn? ­ Cách làm: Chia nhóm và chuẩn bị  theo nhóm. Cuối giờ  giáo viên thu lại bài  chuẩn bị của các nhóm và đánh giá 28. Thế  nào là quan sát trực tiếp? Lưu ý khi sử  dụng quan sát trực tiếp để  thu thập   thông tin kinh tế xã hội? 29. Bảng hỏi trong điều tra phỏng vấn? Các kỹ  năng cần thiết khi sử  dụng phương   pháp điều tra bảng hỏi trong thu thập thông tin kinh tế xã hội? 30. Thế nào là quản lý và tổ chức thông tin dữ liệu? 31. Bài tập: ­ Đề bài: Thiết lập bảng hỏi (phiếu điều tra) để  thu thập thông tin từ đề  tài đã  xác định từ những chương trước đây để từ đó hãy thu thập thông tin theo bảng hỏi  ­ Cách làm: + Theo nhóm  + Trình bày và đánh giá  32. Bài tập:  ­ Đề bài: Hãy tổ chức thu thập thông tin dữ liệu cho bảng hỏi đã thiết lập từ đề  tài nghiên cứu lựa chọn trong những chương trước đây? ­ Cách làm:  + Theo nhóm (thời hạn hoàn thành: tối đa 3 ngày) + Trình bày theo nhóm và đánh giá  Chương 4: TỔ CHỨC, XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH THÔNG TIN KINH TẾ XàHỘI 4
  5. 33. Yêu cầu và chức năng của phân tích thông tin là gì? 34. Hãy phân tích sai số của đo lường trong nghiên cứu kinh tế xã hội? 35. Hãy cho biết nội dung và phương pháp tính toán một số chỉ tiêu kinh tế xã hội hiện   đang được áp dụng phổ biến? 36. Bài tập:  ­ Đề  bài: Hãy thiết lập một file Excel để  nhập số  liệu thu được từ  bài tập  trước, nhập số  liệu và phân tích thông tin dữ  liệu thu được từ  đề  tài nghiên cứu mà  bạn đã lựa chọn? ­ Cách làm:  + Theo cá nhân/nhóm chuẩn bị file Excel để nhập số liệu + Nhập số liệu theo cá nhân và tổng hợp theo nhóm + Trình bày và đánh giá theo cá nhân 37. Bài tập: ­ Đề bài: Phân tích số liệu đã thu thập được từ bài tập trước ­ Yêu cầu: 02 tiết phân tích số liệu sử dụng công cụ Pivot Table, 01 tiết còn lại   thực hành phân tích thống kê mô tả, phân tích tương quan và hồi quy ­ Đánh giá: Làm theo cá nhân, cá nhân nộp bài cho giáo viên qua email hoặc USB 38. Hãy cho biết nội dung một số chỉ tiêu về kinh tế và xã hội thường được sử dụng   trong phân tích? Chương 5: TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KINH TẾ ­ XàHỘI 39. Hãy cho biết yêu cầu của trình bày kết quả nghiên cứu về kinh tế xã hội? 40. Hãy cho biết nội dung chủ yếu trong trình bày kết quả nghiên cứu kinh tế xã hội? 41. Bài báo là gì? Yêu cầu và cấu trúc một bài báo? 42. Thông báo khoa học và gì? Nội dung chủ yếu của thông báo khoa học? 43. Chuyên khảo khoa học là gì? Nội dung chủ yếu của chuyên khoa khoa học 44. Giáo trình là gì? Nội dung chủ yếu của giáo trình? 5
  6. 45. Báo cáo kết quả  nghiên cứu là gì? Nội dung chủ  yếu của một báo cáo kết quả  nghiên cứu khoa học về kinh tế xã hội? 46. Thế nào là luận án, luận văn và khóa luận? Yêu cầu chất lượng của luận án, luận  văn và khóa luận? Nội dung và cấu trúc chủ yếu của luận án, luận văn và khóa luận? 47. Trình bày khái niệm và cấu trúc của bài thuyết trình khoa học?  6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2